מפתח שיעורי עולמות לפי סדר הש"ס

הזן את שם המסכת לחיפוש:

שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
ברכותגאבשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ועונין יהא שמיה רבה וכו' ובתוס' ד"ה ועוניןקדיששיעור פז
ברכותגבוהתניא אע"פ שאין זורקין את הפת אבל זורקין את האוכלין וכו'ביזוי אוכליןשיעור שטז
ברכותדבדאמר ר"י איזהו בן עולם הבא זה הסומך גאולה לתפילה של ערביתתפילת ערבית רשותשיעור שכד
ברכותדבכל האומר תהלה לדוד בכל יום וכו'פסוקי דזמרהשיעור תקלח
ברכותדבאמר ר' יוחנן מפני מה לא נאמר נון באשרי מפני שיש בה מפלתן של ישראל וכו'נחמו נחמו עמישיעור קיד
ברכותדבא"ר יהושע בן לוי אע"פ שקרא אדם ק"ש בביהכ"נ מצוה לקרותו על מטתוקריאת שמע שעל המטהשיעור רפ
ברכותהאואם תלמיד חכם הוא אין צריךקריאת שמע שעל המטהשיעור רפ
ברכותהאלוחות אלו עשרת הדברותעשרת הדברותשיעור תקצג
ברכותהאתורה זו מקרא והמצוה זו משנה כו' מלמד שכולם נתנו למשה הלכה מסיניתורה שבעל פהשיעור קה
ברכותהבדאמרי איניש בתר גנבא גנוב וטעמא טעים ויעוין שם ברש"יעביד איניש דינא לנפשיהשיעור צב
ברכותהבתנא אבא בנימין אומר וכו' על תפילתי שתהא לפני מטתי, וברש"י ותוס' שםקודם התפילהשיעור שמא
ברכותואא"ר יצחק מנין שהקב"ה מצוי בבית הכנסת שנאמר אלוקים נמצא בעדת קלתפילה בציבורשיעור תכז
ברכותואתפילין דמרי עלמא מה כתיב ביהתפילין - מח ולבשיעור רצז
ברכותואתוס' ד''ה אחורימורא מקדש ובית הכנסתשיעור תקכט
ברכותובאמר ר' יוחנן בשעה שהקב"ה בא בבית הכנסת ולא מצא בו עשרה מיד הוא כועס וכו'תפילה בציבורשיעור תכז
ברכותובא"ר חלבו אמר רב הונא כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרוקביעות ומקום קבוע בבית כנסתשיעור תנא
ברכותובאמר ר' זירא אגרא דפרקא רהטא אמר אביי אגרא דכלה דוחקא וכו', וברש"י שםאשרי מי שעמלו בתורהשיעור רנז
ברכותובאמר רב פפא אגרא דבי טמיא שתיקותאניחום אבליםשיעור רעח
ברכותובואמר רב חלבו אמר רב לעולם יהא אדם זהיר בתפילת המנחהתפילת המנחהשיעור תמב
ברכותזאומי איכא רתחא קמיא קודשא בריך הוא וכו'התחלה בתפילה ובמצוותשיעור יב
ברכותזאסבר כי אתא ההיא שעתא אלטייהלא תקללשיעור רעט
ברכותזבמאי רות א"ר יוחנן זכתה שיצא ממנה דוד שריוהו להקב"ה בשירות ותשבחותקריאת שמותשיעור לח
ברכותזבוא"ר יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי כל הקובע מקום לתפילתו וכו'קביעות ומקום קבוע בבית כנסתשיעור תנא
ברכותזבולימא ליה מר לשלוחא דצבורא בעידנא דמצלי ציבורא וכו'תפילה בציבורשיעור תכז
ברכותחאואני תפילתי לך ה' עת רצון אימתי עת רצון בשעה שהציבור מתפלליםתפילה בציבורשיעור תכז
ברכותחאלעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגוםשנים מקרא ואחד תרגוםשיעור קכג
ברכותחבשכל המשלים פרשיותיו מאריכין לו כו', וברש"י ותוס' שםשנים מקרא ואחד תרגוםשיעור קכג
ברכותחבאסור לו לאדם שיעבור אחורי בית הכנסת, וברש"י שםהדלקת נר חנוכה מפני החשדשיעור תט
ברכותטאאילו אכילת פסחים כו' בלילה הוא נאכל ולא ביום וכו', וברש"י שםתנאי בקיום מצוהשיעור מט
ברכותטאאמר ליה ר"ע והלא כבר נאמר בחיפזון עד שעת חיפזוןאפיקומןשיעור שפ
ברכותטבלק''ש כותיקין כו' ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה כדי שיסמוך גאולה לתפלהתפילת ותיקיןשיעור תקטו
ברכותטבלעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראלכבוד מלכותשיעור רלט
ברכותטבתוס' ד''ה לק''ש כו' מצוה מן המובחר כותיקיןתפילת ותיקיןשיעור תקטו
ברכותיאאמרה ליה ברוריה דביתהו מאי דעתך משום דכתיב יתמו חטאים מי קתני חוטאים .לא תקללשיעור רעט
ברכותיבא"ר חנן אפי' בעל החלומות אומר לו לאדם למחר הוא מת וכו'דברי חלומותשיעור רלה
ברכותיבהרוצה להנות יהיה כאלישע ושאינו רוצה להנות אל יהנה כשמואלשונא מתנות יחיהשיעור קעז
ברכותיבכל המארח ת"ח בתוך ביתו ומהנהו מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו מקריב תמידיןהכנסת אורחיםשיעור רעז
ברכותיבלא תאכלו על הדם לא תאכלו קודם שתתפללואכילה לפני התקיעותשיעור קעב
ברכותיבלא תאכלו על הדם לא תאכלו קודם שתתפללוקודם התפילהשיעור שמא
ברכותיבמתני' בית שמאיכל הפטור מדבר ועושהושיעור עו
ברכותי"אאתני רב יחזקאל עשה כדברי ב"ש וכו'כל הפטור מדבר ועושהושיעור עו
ברכותי"אבהשכים לקרות עד שלא קרא ק"ש צריך לברך, ובתוס' ד"ה שכבר נפטרברכת התורהשיעור שפו
ברכותי''באוקורין עשרת הדברות כו' בגבולין בקשו לקרות כן אלא שכבר בטלום מפני תרעומת המיניןעשרת הדברותשיעור תקצג
ברכותי"באאלא היכא דקא נקיט כסא דשכרא בידיה וקסבר דחמרא הוא וכו'ספק בברכות הנהניןשיעור רכו
ברכותי"באבתר עיקר ברכה אזלינן או בתר חתימה ובתוס' ד"ה לא לאתוייתוך כדי דיבורשיעור שפג
ברכותי"בבומפני מה לא קבעוה משום טורח הציבורטרחא דציבוראשיעור קסא
ברכותי"בבפרשת ציצית מפני מה קבעוה א"ר יהודה בר חביבא מפני שיש בה חמישה וכו'תפילין - מח ולבשיעור רצז
ברכותי''בבמתני' מזכירין יציאת מצרים בלילותסיפור יציאת מצריםשיעור תקצז
ברכותי''גאמתני' היה קורא כו' אם כוון לבו יצאכוונה במצות ספירת העומרשיעור תקצח
ברכותי"גאתוס' ד"ה בלשון הקדש כו' וי"ל דמיירי בפרשות המחויבות דאורייתא כמו פרשת זכורנשים בקריאת פרשת זכורשיעור צד
ברכותי"דאתניא נמי הכי מטעמת אינה טעונה ברכה וכו'טעימהשיעור שע
ברכותי"דאמטעמת אינה טעונה ברכה ברכה והשרוי בתענית טועם ואין בכך כלוםבירך ולא יכל לאכולשיעור תמד
ברכותי"דאאמר רב כל הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל וכו'קודם התפילהשיעור שמא
ברכותי"דבומתני לן פירקין ומנח תפילין והדר קרי ק"ש *בחוברת י"ד ע"אקודם התפילהשיעור שמא
ברכותי"דבכל הקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמותפילין - מח ולבשיעור רצז
ברכותט''זאמתני' האומנין כו' ובגמ' ורמינהי הקורא את שמע צריך שיכוון את ליבו וכו', ובתוס' ד''ה האעשיית מלאכה בשעת ברכהשיעור תקמ
ברכותט''זברב בתר צלותיה אמר הכי יהי רצון וכו'ברכת החודששיעור תקמג
ברכותי"זאאשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה וכו'אשרי מי שעמלו בתורהשיעור רנז
ברכותי"זאהעולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה וכו'ש"י עולמותשיעור שי
ברכותי"חאאמר רחבה אמר ר"י כל הרואה המת ואינו מלוהו עובר משום לועג לרשהלווית המתשיעור שכז
ברכותי"חבשביני לבינך כבר נשמעו בין החיים אלמא ידעי דילמא איניש אחרינא שכיב ליה וכו'לשון הרע על המתשיעור שצז
ברכותי"טאאמר רבי יצחק כל המספר אחרי המת כאילו מספר אחרי האבןלשון הרע על המתשיעור שצז
ברכותי"טאאל תהרהר אחריו ביום שמא עשה תשובה וכו'דן לכף זכותשיעור רכ
ברכותי"טבאמר ר"י אמר רב המוצא כלאים בבגדו פושטן אפי' בשוקאפרושי מאיסוראשיעור שכח
ברכותי''טבהמוצא כלאים בבגדו פושטן כו' כ''מ שיש חילול ה' אין חולקין כבוד לרב וכו'כבוד הבריותשיעור תקמב
ברכותי"טבמדלגין היינו ע"ג ארונות של מתים לקראת מלכי ישראלכבוד מלכותשיעור רלט
ברכותי"טבדאמר רבא דבר תורה אהל כל שיש בו חלל טפח חוצץ בפני הטומאה, ובתוס' שםטיסת כהנים מעל בית קברותשיעור רסב
ברכותכאכי הא דרב אדא בר אהבה חזייה לההוא כותית דהוה לבשא כרבלתא וכו'ובחוקתיהם לא תלכושיעור רנו
ברכותכאכי הא דרב אדא בר אהבה חזייה לההוא כותית דהוה לבשא כרבלתא וכו'אפרושי מאיסוראשיעור שכח
ברכותכאואב"א עין שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו אין עין הרע שולטת בועין הרעשיעור רסג
ברכותכארש''י ד''ה שב ואל תעשה, תוס' ד''ה שב ואל תעשהכבוד הבריותשיעור תקמב
ברכותכבוכל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים, וברש"י ותוס' שםערבות במצוותשיעור שנה
ברכותכ"אאמנין לברכת התורה לפניה מן התורה, שנאמר כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינוקבלה מעשיתשיעור קלה
ברכותכ"אאמנין לברכת התורה לפניה מן התורהברכת התורהשיעור שפו
ברכותכ"אבאמר רב הונא הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור מתפללין וכו', ובתוס' שםשומע כעונהשיעור רא
ברכותכ"אבמנין שאין היחיד אומר קדושה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראלקדושהשיעור תעג
ברכותכ"אבלכל אין מפסיקין חוץ מן יהא שמו הגדול מבורך וכו'קדיששיעור פז
ברכותכ''באאבל בעלי קריין כו' ובלבד שלא יאמר אזכרות שבוהזכרת שמות בדרך לימוד ובתפילהשיעור תקכח
ברכותכ"גבת"ר לא יאחז אדם תפילין בידו וס"ת בזרועו ויתפללתפילה מתוך טלפון ניידשיעור תח
ברכותכ"דאאמר שמואל קול באישה ערווהנשים בהלוויה ,בית קברות ,הספד וקדיששיעור תה
ברכותכ"דאאמר ר' חנינא אני ראיתי את רבי שתלה תפיליו וכו'ארון הקודש והפרוכתשיעור תפח
ברכותכ''דבהמשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנה המגביה קולו כו' הרי זה מנביאי השקרתפילה בקול רםשיעור תקי
ברכותכ''דבת''ח אסור לו לעמוד במקום הטנופת לפי שא''א לו לעמוד בלי הרהור תורהקיום מצוות במקום לא נקישיעור תקפ
ברכותכ''האהני ציפי דבי רב דהני גנו והני גרסיקדושת בתי כנסיות ובתי מדרשותשיעור תקל
ברכותכ"ואמתני' תפילת הערב אין לה קבע וכו', ובתו"ס בד"ה טעהתפילת ערבית רשותשיעור שכד
ברכותכ"ואמתני' ושל מוספין כל היוםתפילת מוסףשיעור יג
ברכותכ''ואורמינהו מצותה עם הנץ החמה *בחוברת ט' ע''בתפילת ותיקיןשיעור תקטו
ברכותכ"ואטעה ולא התפלל ערבית מתפלל בשחרית שתים וכו', ובתוס' שםתשלומין בתפילהשיעור רלח
ברכותכ"ואא"ר יצחק א"ר יוחנן הכא במאי עסקינן שביטל במזיד וכו'שכחה - פשיעה או אונסשיעור תפד
ברכותכ"ובת"ר טעה ולא התפלל מנחה בערב שבתטעויות בתפילה ובברכת המזוןשיעור כז
ברכותכ"ובת"ר טעה ולא התפלל מנחה בערב שבת, ובתוס' שםתשלומין בתפילהשיעור רלח
ברכותכ''ובטעה ולא התפלל מנחה בשבת כו' מבדיל בראשונה ואינו מבדיל בשניהתדיר קודםשיעור תקד
ברכותכ"ובתפלות אבות תקנום וכו'תפילת מוסףשיעור יג
ברכותכ"וביעקב תקן תפילת ערבית שנאמר ויפגע במקום וילן שם וכו'תפילת ערבית רשותשיעור שכד
ברכותכ"ובומפני מה אמרו תפילת המנחה עד הערב שהרי תמיד של בין הערבים וכו'תפילת המנחהשיעור תמב
ברכותכ"זאמדרב מצלי של שבת בערב שבת מבעוד יום ש"מ הלכה כרבי יהודהקבלת שבת מוקדמתשיעור תיט
ברכותכ"זאשמע מינה מתפלל אדם של שבת בע"ש, ובתוס' ד''ה דרב צלי כו' תוספת שבת שהוא מה''תתוספת שבת ויום טובשיעור קנ
ברכותכ"זאושמע מינה אסור לעבור כנגד המתפלליןיושב ועובר כנגד המתפללשיעור שסא
ברכותכ"זברב צלי של שבת בערב שבת רבי יאשיה מצלי של מוצאי שבת בשבתתמימות בחג השבועותשיעור רז
ברכותכ"זברב צלי של שבת בערב שבת אומר קדושה על הכוס או אינו אומר קדושה על הכוסקבלת שבת מוקדמתשיעור תיט
ברכותכ"זבמתפלל אדם של מוצאי שבת בשבת ואומר הבדלה על הכוסתוספת שבת ויום טובשיעור קנ
ברכותכ"זבתפילת ערבית רבן גמליאל אומר חובה ר' יהושע אומר רשותתפילת ערבית רשותשיעור שכד
ברכותכ''חאאמרי היכי נעביד נעבריה כו'נבצרות זמניתשיעור תקיז
ברכותכ''חאהיו לפניו שתי תפילות כו' שזו תדירה וזו אינה תדירה, ובתוס' שם ד''ה הלכהתדיר קודםשיעור תקד
ברכותכ"חבאני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכראשרי מי שעמלו בתורהשיעור רנז
ברכותכ"טאמיתבי טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחית המתים *בחוברת כ"ו ע"בטעויות בתפילה ובברכת המזוןשיעור כז
ברכותכ"טבדא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן מצוה להתפלל עם דמדומי חמהתפילת מנחהשיעור תמב
ברכותכ''טבדא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן מצוה להתפלל עם דמדומי חמהתפילת ותיקיןשיעור תקטו
ברכותכ"טבוכשאתה יוצא לדרך המלך בקונך וצאתפילת הדרךשיעור ריט
ברכותלאאימת מצלי אמר רבי יעקב אמר רב חסדא משעה שמהלך בדרךתפילת הדרךשיעור ריט
ברכותלאאבוה דשמואל ולוי כי הוו בעו למיפק לאורחא הוו מקדמי ומצליתפילת ותיקיןשיעור תקטו
ברכותלאהשכים לצאת לדרך מביאין לו שופר ותוקע לולב ומנענענענועים בלולבשיעור תקפג
ברכותלבא"ר יוחנן בציבור שנו, וברש"י ד''ה בצבור כו' ובה''ג מפ' לה בש"צ משום טירחא דציבוראטרחא דציבוראשיעור קסא
ברכותלבאמר רב ענן אמר רב טעה ולא הזכיר וכו'טעויות בתפילת ראש השנהשיעור כב
ברכותל''אאוקולה לא ישמע מכאן שאסור להגביה קולו בתפלתותפילה בקול רםשיעור תקי
ברכותל"אבמכאן שאסור לישב בתוך ארבע אמות של תפילה, ובתוס' שם ד"ה מכאן שאסוריושב ועובר כנגד התפללשיעור שסא
ברכותל"אבכל היושב בתענית בשבת קורעין לו גזר דינו של שבעים שנההטבת חלוםשיעור רלו
ברכותל''באלעולם יסדר אדם שבחו של הקב''ה ואחר כך יתפללפסוקי דזמרהשיעור תקלח
ברכותל"בבכל כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיואין קטיגור נעשה סניגורשיעור רכב
ברכותל"גאת"ר מעשה במקום אחד שהיה ערוד והיה מזיק את הבריותאין סומכין על הנסשיעור שה
ברכותל"גאת"ר מעשה במקום אחד שהיה ערוד והיה מזיק את הבריותמה מוגדר מקום סכנהשיעור שס
ברכותל"גאאלא מעתה גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות שנאמר וכו', וברש"י שםנקימה ונטירהשיעור שיד
ברכותל"גאטעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחית המתים וכו' *בחוברת כ"ו ע"ב.טעויות בתפילה ובברכת המזוןשיעור כז
ברכותל"גאכל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשאבירך ולא יכל לאכולשיעור תמד
ברכותל''דבמתני' המתפלל וטעה כו' ואם ש''ץ הוא סימן רע לשולחיו מפני ששלוחו של אדם כמותוחזרת הש''ץשיעור תקלט
ברכותל"דבהמתפלל צריך שיכוין לבו בכולן ואם אינו יכול לכוין בכולן יכוין את ליבו באחתכוונה בתפילהשיעור קכח
ברכותל"דבאמר רחב''א א"ר יוחנן כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא למשיא בתו לתלמיד חכםסידור מלאשיעור תז
ברכותל"דבאמר רחב''א א"ר יוחנן כו' ולעושה פרקמטיה לת"ח ולמהנה ת"ח מנכסיו וכו'יששכר וזבולוןשיעור לז
ברכותל"האאלא סברא הוא אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכהספק בברכות הנהניןשיעור רכו
ברכותל"האת"ר אסור לו לאדם שיהנה מן העוה"ז בלא ברכה וכו'ברכת הריחשיעור קפג
ברכותל"הבא''ר חנינא בר פפא כל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה כאילו גוזל להקב"הברכת הריחשיעור קפג
ברכותל"הבא"ר חנינא בר פפא כל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה כו' כאילו גוזל לכנסת ישראלספק בברכות הנהניןשיעור רכו
ברכותל"הבואספת דגנך הנהג בהם מנהג דרך ארץ וכו', וברש"י שםתורה עם דרך ארץשיעור מא
ברכותל"הבתורה מה תהא עליה אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית וכו'בטחון והשתדלותשיעור רפב
ברכותל"הבא"ר יוחנן שמן זית מברך עליו בורא פרי העץהנאה כמחייב בברכות הנהניןשיעור תו
ברכותל"הבוהא רבא הוה שתי חמרא כל מעלי יומא דפסחא כי היכי דנגרריה לליביהמיץ ענביםשיעור תס
ברכותל"הבזה הכלל כל שהוא עיקר ועמו טפילה מברך וכו' *בחוברת מ"א ע"אעיקר וטפל בברכותשיעור קטו
ברכותל"ואמהו דתימא כיון דלרפואה קא מכיון לא ליבריך עליההנאה כמחייב בברכות הנהניןשיעור תו
ברכותל"ואאמר רב נחמן בר יצחק צלף נטעי אינשי אדעתא דפרחאהפרי וחלקיו ותכלית נטיעתושיעור תלט
ברכותל"ובותני גבי ערלה קליפי רימון והנץ שלו קליפי אגוזים והגרעינין חייבין בערלההפרי וחלקיו ותכלית נטיעתושיעור תלט
ברכותל"ובחביץ קדירה וכן דייסא וכו'מאכלים עם מיני דגןשיעור יח
ברכותל"זאקמ"ל כל שהוא מחמשת המינים הוא דמברכין עליו בורא מיני מזונות לאפוקי אורז וכו'חיטה ואורז וברכותיהםשיעור תמג
ברכותל"זאאמר מר הכוסס את החיטה מברך עליה בפה"א וכו' * בחוברת ל"ו ע"אמאכלים עם מיני דגןשיעור יח
ברכותל"זבאלא לעולם רבנן ותני גבי אורז ולבסוף אינו מברך עליו ולא כלוםחיטה ואורז וברכותיהםשיעור תמג
ברכותל"זבאמר רב יוסף האי חביצא דאית ביה פירורין, ובתוס' ד"ה חביצא וד"ה אמר רבאלחם שאיבד צורתושיעור שפט
ברכותל''זבתוס' ד''ה לחם כו' ור' יחיאל ז''ל היה מסופק וכו'הפרשת חלהשיעור תקעז
ברכותל"חאהאי דובשא דתמרי מברכין עלויה שהכל נהיה בדברו מ"ט זיעה בעלמא הואמרק ירקות ופירותשיעור תי
ברכותל"חאקמ"ל כיון דאית ליה הנאה מיניה בעי ברכה, ובתוס' ד"ה והא תנןהנאה כמחייב בברכות הנהניןשיעור תו
ברכותל"חבשלקות מברכין עליהן בורא פרי האדמה כו' מברכין עליהן שהכלפירות וירקות מבושלים וכבושיםשיעור תנז
ברכותל"חבדתניא יוצאין ברקיק השרוי ובמבושל שלא נימוח וכו'בישול אחר בישול בשבתשיעור תעב
ברכותל"טאבהא קמיפלגי דמברך סבר שלקות ופרגיות שהכל נהיה בדברו הלכך חביב עדיףקדימויות בברכותשיעור תמח
ברכותל"טאוהאי דשדי בה קמחא טפי לדבוקי בעלמא עבדי ליהמאכלים עם מיני דגןשיעור יח
ברכותל"טאאמר רב פפא פשיטא לי מיא דסלקא כסלקא ומיא דלפתא כליפתא וכו'מרק ירקות ופירותשיעור תי
ברכותל"טאתוס' ד"ה בצר ליה שיעוראספק בברכות הנהניןשיעור רכו
ברכותל"טבא"ר אבא ובשבת חייב אדם לבצוע על שתי כיכרות מ"ט לחם משנה, וברש"י ותוס' שםלחם משנהשיעור צ
ברכותמאאמר רב טול ברוך טול ברוך אינו צריך לברך וכו', וברש"י שםהפסק בדיבורשיעור עג
ברכותמאאמר רב טול ברוך טול ברוך אינו צריך לברך וכו', וברש"י שם ובתוס' ד"ה הבאטול ברוךשיעור קמח
ברכותמאאסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתוחזקה שליח עושה שליחותושיעור קפב
ברכותמאאסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתוהאכלת בעלי חייםשיעור רכז
ברכותמאמתני' בירך על פירות האילן כו' ובגמ' שם, תוס' ד"ה איתיה לגווזא והדר אתיהגדרת אילן וירקשיעור תיד
ברכותמבאבל היכא דכי שקלת ליה לפירי ליתיה לגווזאהגדרת אילן וירקשיעור תיד
ברכותמ"אאאמר עולא מחלוקת בשברכותיהן שוות וכו'קדימויות בברכותשיעור תמח
ברכותמ"אאכל שהוא עיקר ועמו טפילה מברך על העיקר ופוטר את הטפילהעיקר וטפל בברכותשיעור קטו
ברכותמ"אבאמר ליה זה שני לארץ וזה חמישי לארץ כו', וברש"י ותוס' שםקדימויות בברכותשיעור תמל
ברכותמ"אבדא"ר חייא פת פוטרת כל מיני מאכל ויין פוטר כל מיני משקים, ובתוס' שםיין פוטר מיני משקיןשיעור תכח
ברכותמ"באמתני' ברך על היין שלפני המזון פטר את היין שלאחר המזוןיין פוטר מיני משקיןשיעור תכח
ברכותמ"באתוס' ריש העמוד - והשתא יין פוטר כל מיני משקין לפי שעיקר משקה הואמיץ ענביםשיעור תס
ברכותמ"בבא"ר יוחנן לא שנו אלא בשבתות וימים טובים הואיל ואדם קובע סעודתויין פוטר מיני משקיןשיעור תכח
ברכותמ"גאמאימתי מברכין על הריח משתעלה תמרתו וכו', וברש"י ותוס' שםברכת הריחשיעור קפג
ברכותמ"גבאמר רב יהודא האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני וכו'ברכת האילנותשיעור קצז
ברכותמ"גבאמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב מנין שמברכין על הריחברכת הריחשיעור קפג
ברכותמ"גבנוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםהלבנת פניםשיעור שסה
ברכותמ"דאמתני' זה הכלל שהוא עיקר ועמו טפילה מברך על העיקר וכו', וברש"י ותוס' שםעיקר וטפל בברכותשיעור קטו
ברכותמ"דבוהשותה מים לצמאוהנאה כמחייב בברכות הנהניןשיעור תו
ברכותמ"האדחנקתיה אומצא, ובתוס' שםהנאה כמחייב בברכות הנהניןשיעור תו
ברכותמ"ואלא שנו אלא לפניו אבל לאחריו אפילו מיל אינו חוזרתפילה בציבורשיעור תכז
ברכותמ''ואתוס' ד''ה כל הברכות כו' וישתבח סמוכה לברוך שאמרפסוקי דזמרהשיעור תקלח
ברכותמ"זאת"ר אין עונין לא אמן כו' ולא יזרוק ברכה מפיוכוונת השמותשיעור תיב
ברכותמ"זבדאמר ריב"ל אע"פ שאמרו קטן המוטל בעריסה אין מזמנין עליו וכו'דיני הישן בהלכהשיעור רעה
ברכותמ"זבמעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת ולא מצא עשרה ושחרר עבדו וכו'תפילה בציבורשיעור תכז
ברכותמ''זבכל המשחרר עבדו עובר בעשה כו' לדבר מצוה שאניתעודת כשרות לעסק המתנהל שלא כדיןשיעור תקע
ברכותמ"זבמצוה דרבים שאני, וברש"י ד''ה מצוה דרבים להוציא רבים ידי חובתם בקדושהנשים בקריאת פרשת זכורשיעור צד
ברכותמ"חאלעולם אינו מוציא את הרבים עד שיאכל כזית דגן , ובתוס' ד"ה עד שיאכלערבות במצוותשיעור שנה
ברכותמ"חאלהוציא את הרבים כו', וברש"י ד"ה עד שיאכלמצות חינוךשיעור עה
ברכותמ"חבהלכתא אכל עלה ירק ושתה כוס יין מצטרף להוציא אינו מוציא עד שיאכל וכו'ערבות במצוותשיעור שנה
ברכותמ"חבבתוס' ד''ה עד (מתחיל במ''ז ע''ב) קטן שהגיע לחינוך לא מקרי מחויב דרבנן וכו'מצות חינוךשיעור עה
ברכותנאמתני' שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד בזמן שמקצתן רואין אלו את אלו כו'המקום הראוי לצירוף למניןשיעור תקכד
ברכותנ"אאואל תעמוד לפני הנשים בשעה שחוזרות מן המתנשים בהלוויה ,בית קברות ,הספד וקדיששיעור תה
ברכותנ"אאעשרה דברים נאמרו בכוס של ברכה כו' נוטל בשתי ידיו ונותנו בימיןימין ושמאלשיעור קמט
ברכותנ''אבמתני' בית שמאי אומרים שברא מאור האש ובית הלל אומרים בורא מאורי האשנר הבדלה במוצאי שבת ויום הכיפוריםשיעור תקלו
ברכותנ''אבמתני' אין מברכין על הנר עד שיאותו לאורונר הבדלה במוצאי שבת ויום הכיפוריםשיעור תקלו
ברכותנ"בבואח"כ נוטלין לידים שאם אתה אומר נוטלין לידים תחלה נמצא אתה מפסיד האוכליןביזוי אוכליןשיעור שטז
ברכותנ"גאהיו יושבין בבית המדרש כו' ובה"א מברך לכולן משום שנאמר ברוב עם וכו'ברוב עם הדרת מלך או זריזין מקדימיןשיעור עא
ברכותנ''גבלא יאותו יאותו ממש וכו'נר הבדלה במוצאי שבת ויום הכיפוריםשיעור תקלו
ברכותנ''גבאין מחזרין על האור כדרך שמחזרים על המצותנר הבדלה במוצאי שבת ויום הכיפוריםשיעור תקלו
ברכותנ"גבתנא והתקדשתם אלו מים ראשוניםחציצה בנטילת ידיםשיעור רצו
ברכותנ"גבתנא והתקדשתם אלו מים ראשוניםנטילת ידיים בדבר שטיבולו במשקהשיעור תצד
ברכותנ"דאמתני' ועל הרעמים ועל הרוחות ועל הברקים אומר שכוחו וגבורתו מלא עולם וכו'ברכת עושה מעשה בראשיתשיעור רכט
ברכותנ''דאתוס' ד''ה הרואההזכרת שמות בדרך לימוד ובתפילהשיעור תקכח
ברכותנ"דבהולכי מדבריות מנלן כו' מי שהיה חבוש בבית האסורין וכו', ובתוס' ד"ה ארבעהברכת הגומלשיעור סז
ברכותנ"האואמר רב יהודה אמר רב שלשה צריכים רחמים מלך טוב שנה טובה וחלום טוב וכו'דברי חלומותשיעור רלה
ברכותנ"האאמר רב יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץקבלה מעשיתשיעור קלה
ברכותנ"הבאמר רב הונא לאדם טוב אין מראין לו חלום טוב וכו'דברי חלומותשיעור רלה
ברכותנ"הבא"ר יוחנן הרואה חלום ונפשו עגומה ילך ויפתרנו בפני שלשההטבת חלוםשיעור רלו
ברכותנ"הבמזרעא דיוסף קאתינא דלא שלטא ביה עינא בישא וכו' *בחוברת פסחים ק"י ע"בעין הרעשיעור רסג
ברכותנ"זבחלום אחד משישים לנבואהדברי חלומותשיעור רלה
ברכותנ"חאת"ר הרואה חכמי ישראל אומר ברוך שחלק מכבודו וכו', וברש"י שםכבוד מלכותשיעור רלט
ברכותנ"חאאמר האי רודף הוא והתורה אמרה אם בא להורגך השכם להרגוהריגת או הצלת מחבל מנוטרלשיעור תד
ברכותנ''חא-בהרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים כו' הנך תרתי וברוך חכם הרזיםתמים תהיה עם ה' אלוקיךשיעור תקלג
ברכותנ"טאנטל שני כוכבים מכימה כו' א"נ שאין קטיגור נעשה סניגוראין קטיגור נעשה סניגורשיעור רכב
ברכותנ"טאעל ההרים כו' אטו כל הני דאמרן עד השתא לאו מעשה בראשית נינהו וכו'ברכת עושה מעשה בראשיתשיעור רכט
ברכותנ"טבתנו רבנן הרואה חמה בתקופתה, וברש"י ד"ה בתקופתהברכת החמהשיעור מז
ברכותנ"טבוהאידנא דשניוה פרסאי וכו', וברש"י ד''ה והאידנא כו' אין מברך עליו עושה מעשה בראשיתברכת עושה מעשה בראשיתשיעור רכט
ברכותנ"טבעל שלו הוא אומר ברוך שהחיינו וקיימנוברכת שהחיינו בין המיצריםשיעור קסה
ברכותסבהנכנס לבית הכסא כו' כי נפיק אומר ברוך אשר יצר, וברש"י ותוס' שםאשר יצרשיעור שנח
ברכותסבהנכנס לישן על מטתו אומר משמע ישראל עד והיה אם שמועקריאת שמע שעל המטהשיעור רפ
ברכותסבכי שמע קול תרנגולא לימא ברוך אשר נתן לשכוי בינה וכו'ברכות השחרשיעור תסט
ברכותסבכי משי ידיה לימא ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידיםנטילת ידים שחריתשיעור תקסז
ברכותסבלעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עבידבטחון והשתדלותשיעור רפב
ברכותס"אאהכל לטובהבטחון והשתדלותשיעור רפב
ברכותס"אבתניא רבי יוסי הגלילי אומר כו' בינונים זה וזה שופטם וכו'בינונים תלויים ועומדיםשיעור כג
ברכותס"באמפני מה אין מקנחין בימין כו' שהתורה ניתנה בימין וכו'ימין ושמאלשיעור קמט
ברכותס"בבאמר ר"א אמר לו דוד לשאול מן התורה בן הריגה אתה שהרי רודף אתההריגת או הצלת מחבל מנוטרלשיעור תד
ברכותס"בבוכיון דמנינהו לא שקל מינייהו כופר וכו'מנין ישראלשיעור קנה
ברכותס"בבהנכנס לבית הכנסת ע"מ שלא לעשות קפנדריא מותר לעשות קפנדריאכניסה לבית הכנסתשיעור שעד
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
שבתגאתו"ס ד"ה בבא דרישא . דדן בגדרי איסור לפני עור .אתר אינטרנט הפתוח בשבתשיעור צז
שבתגאתו"ס ד"ה בבא דרישא . דדן בגדרי איסור לפני עור .פתיחת מסעדות ומכבסות בתשעת הימיםשיעור קיג
שבתגאתו"ס ד"ה בבא דרישא . דדן בגדרי איסור לפני עור .הזמנת מחלל שבתשיעור קצו
שבתדאגופא בעי רב ביבי וכו' . וכי אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך . ובתו"ס ד"ה וכי .חטא כדי שיזכה חברךשיעור מו
שבתדאוכי אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך . ובתו"ס ד"ה וכי אומרים וברש"י שם .פתיחת מסעדות ומכבסות בתשעת הימיםשיעור קיג
שבתדאוכי אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך . ובתו"ס ד"ה וכי אומרים וברש"י שם .הזמנת מחלל שבתשיעור קצו
שבתטבלמאן דאמר תפילת ערבית רשות , כיון רשרא ליה וכו' . וברש"י ותו"ס שם .תפילת ערבית רשותשיעור שכד
שבתיאהנכנס לבית המרחץ מקום שבני אדם עומדין לבושין יש שם מקרא ותפילה וכו'קיום מצוות במקום לא נקישיעור תקפ
שבתיבמתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה .שמור וזכור בדיבור אחדשיעור רמו
שבתי"אאולא יפלה את כליו ולא יקרא לאור הנר . ויעוין ברש"י שם .השתנות הטבעיםשיעור לט
שבתי"אאכל עיר שגגותיה גבוהין מבית כנסת לסוף חרבה .מגורים מעל בתי בית כנסתשיעור תכט
שבתי"אאאמר רב יפה תענית לחלום כאש לנעורת .הטבת חלוםשיעור רלו
שבתי"באההורג כינה בשבת כאילו הורג גמל . וכן ת"ר המפלה כליו וכו' . ובתו"ס ד"ה שמא .השתנות הטבעיםשיעור לט
שבתי"באלא יפלה את כליו וכו' . איבעיה להו לא יפלה את כליו ביום שמא יהרוג .שינוי הטבע - הלכה למעשהשיעור תפ
שבתי"בבואמר ר"י כל השואל צרכיו בלשון ארמי , אין מלכי השרת נזקקין לו .תפילה למלאכיםשיעור שכג
שבתי''זאנעצו חרב בבית המדרשכלי נשקשיעור תקצד
שבתי"זבמתנ"י ב"ש אומרים אין שורין דיו וסממנים וכו' . וכן ברש"י שם .דברים האסורים בשבת משום השמעת קולשיעור כו
שבתי"זבמתנ"י אין שורין דיו וסממנים וכרשינין אלא כדי שישרו מבעוד יום .אתר אינטרנט הפתוח בשבתשיעור צז
שבתי"חאפותקין מים לגינה ע"ש עם חשיכה וכו' .והשתא דאמר רב אושעיא וכו' .דברים האסורים בשבת משום השמעת קולשיעור כו
שבתי"חבאפילו תימא ב"ה גזירה שמא יחתה בגחלים א"ה מוגמר וגפרית נמי וכו' .מגיסשיעור תפז
שבתי"חביעוין בדברי התו"ס בריש העמוד .דברים האסורים בשבת משום השמעת קולשיעור כו
שבתי"חאת"ר פותקין מים לגינה מבעוד יום וכו' . מאן תנא שביתת כלים דאורייתא וכו' .אתר אינטרנט הפתוח בשבתשיעור צז
שבתי"טאת"ר אין צרין על עירות של נכרים על עיירות של נכרים פחות מג' ימים קודם לשבת .מכניס עצמו לפיקוח נפששיעור רעו
שבתי"טאאין מפליגין בספינה פחות מג' ימים קודם שבת .קיום מצוות בחללשיעור קכה
שבתי''טאתוס' ד''ה לא ישכירשכר שבתשיעור תקצב
שבתכ"אבת"ר נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ .מקום הדלקת נר חנוכהשיעור תעה
שבתכ"אבמניחה על החלון הסמוכה לרה"ר , ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו .הדלקת נר חנוכה מפני החשדשיעור תט
שבתכ"אבורמינהו מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק .פירסומי ניסאשיעור רפג
שבתכ''אבמאי חנוכה כו' נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים לשנה אחרת קבעום וכו'שמן של נסשיעור תקפט
שבתכ"אבדלא מצאו אלא פך שמן אחד של שמן וכו' .נס וטבע - השווה והשונהשיעור קפה
שבתכ"אבלשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה .על הניסיםשיעור שסו
שבתכ"אבואסור להשתמש לאורה וכו' . וברש"י שם .מותר השמן והפתילותשיעור קפו
שבתכ''אבת''ר מצות נר חנוכה כו' והמהדרין נר לכל אחד ואחדחיוב נשים במצוות החנוכהשיעור תקמא
שבתכ"באנר של חנוכה שהניחה למעלה מכ' אמה פסולה כסוכה וכמבוי .מקום הדלקת נר חנוכהשיעור תעה
שבתכ"באמהו להסתפק מנויי סוכה כל שבעה . וברש"י שם .מותר השמן והפתילותשיעור קפו
שבתכ"גאוהיכן צונו רב אויא אמר מלא תסור .ועשית ככל אשר יורוךשיעורתצב
שבתכ"גאוהיכן צונו רב אויא אמר מלא תסור .חכמת התורה וחכמיהשיעור קלב
שבתכ"גאאמר רב הונא חצר שיש לה ב' פתחיםהדלקת נר חנוכה מפני החשדשיעור תט
שבתכ''גאהדליקה חרש שוטה וקטן לא עשה ולא כלוםקטן בהדלקת נר חנוכהשיעור תקיח
שבתכ''גאנשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס, וברש''י ד''ה היוחיוב נשים במצוות החנוכהשיעור תקמא
שבתכ"גבומפני החשד שלא יהיו עוברין ושבין אומרים תבא מארה לאדם וכו' .הדלקת נר חנוכה מפני החשדשיעור תט
שבתכ"גבנר ביתו ונר חנוכה נר ביתו עדיף משום שלום בית וכו' . וברש"י שם .נרות שבתשיעור קו
שבתכ"גבנר ביתו ונר חנוכה נר ביתו עדיף משום שלום בית וכו' . וברש"י שם .שכחה להדליק נרות שבתשיעור רט
שבתכ''גבנר חנוכה וקידוש היום מהו קידוש היום עדיף דתדיר וכו'תדיר קודםשיעור תקד
שבתכ"גבנר חנוכה עדיף משום פירסומא ניסא .פירסומי ניסאשיעור רפג
שבתכ''גבדביתהו דרב יוסף הות מאחרה ומדלקת לההדלקת נר יום טובשיעור תקכז
שבתכ"דאאיבעיא להו מהו להזכיר של חנוכה בברכת המזון .על הניסיםשיעור שסו
שבתכ"דאאיבעיא להו מהו להזכיר של חנוכה בברכת המזון .סעודת פוריםשיעור רמה
שבתכ''דבמתני' אין מדליקין בשמן שריפה ביום טובהדלקת נר יום טובשיעור תקכז
שבתכ"הבאמר ליה שאני אומר הדלקת נר בשבת חובה .חשמל בתורת נרשיעור רצ
שבתכ"הבאמר רב הדלקת נר בשבת חובה וכו' . וברש"י ותו"ס שם .נרות שבתשיעור קו
שבתכ"הבאמר רב הדלקת נר בשבת חובה וכו' . וברש"י ותו"ס שם .שכחה להדליק נרות שבתשיעור רט
שבתכ"חאלא הוכשרו למלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד .מן המותר בפיךשיעור קצג
שבתכ"חבכתיב ביה למען תהיה תורת ה' בפיך מן המותר בפיך וכו' . וברש"י שם .מן המותר בפיךשיעור קצג
שבתלבכי הא דיתיב ר"ג וקא דריש עתידה אשה שתלד בכל יום שנאמר וכו' .ימות המשיחשיעור שצה
שבתל"אאת"ר מעשה בנכרי אחד וכו' . בא לפני שמאי ואמר גירוני וכו' . רש"י שם .גיורים פסוליםשיעור נז
שבתל"אאשוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי וכו' .לימוד תורה לנכרישיעור שדמ
שבתל''אאדעלך סני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולהואהבת לרעך כמוךשיעור תקלב
שבתל"אאאמר רבא בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו נשאת ונתת באמונה וכו' .ציפית לישועהשיעור תלב
שבתל''אבמתני' על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות כו' בחלההפרשת חלהשיעור תקעז
שבתל"באר' ינאי לטעמיה לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה , לומר שעושין לו נס וכו' .מה מוגדר מקום סכנהשיעור שס
שבתל"באואחד מלמד עליו זכות ניצול , שנאמר אם יש עליו מלאך מליץ אחד .תפילה למלאכיםשיעור שכג
שבתל"באר' ינאי לטעמיה לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה , לומר שעושין לו נס וכו' .אין סומכין על הנסשיעור שה
שבתל''בבר' אלעזר בר' יהודה אומר בעון חלה אין ברכה כו' ואם נותנין מתברכיןהפרשת חלהשיעור תקעז
שבתל"גבהלך בן גרים וסיפר דבריהם וכו' .גלוי סודותשיעור שלז
שבתל"גבפתח ר' יהודה ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה זו .לא תחנםשיעור רכח
שבתל"דאאמר רבא מפני מה אמרו אין טומנין בדבר שאינו מוסיף הבל .הטמנה בשבתשיעור שלב
שבתל"דבמפני מה אמרו אין טומנין בדבר המוסיף הבל ואפילו מבעוד יום וכו' .הטמנה בשבתשיעור שלב
שבתל"הבת"ר שש תקיעות תוקעין ערב שבת ראשונה להבטיל את העם ממלאכה .קבלת שבת מוקדמתשיעור תיט
שבתל"ובמתנ"י לא יתן עד שיגרוף או עד שיתן את העפר . ובתו"ס ד"ה לא יתן .גרופה וקטומהשיעור קנב
שבתל"ובמתנ"י ב"ש אומרים נוטלים אבל אין מחזירין . ובתו"ס שם .חזרה בשבתשיעור רג
שבתל"זאהיינו דשני בין תוכה לעל גבה . ופ' רש"י דכי משהי כשאינה גרופה הוי מטמין .גרופה וקטומהשיעור קנב
שבתל"חבב"ה אומרים אף מחזירין .חזרה בשבתשיעור רג
שבתל"חבמתנ"י אין נותנין ביצה בצד המיחם בשביל שתתגלגל .בישול אחר בישול בשבתשיעור רפח
שבתל''חבמתני' אין נותנין ביצה בצד המיחם בשביל שתתגלגל, ובגמ' גלגל חייב חטאתבישול בשבתשיעור תקיג
שבתל"חבאלא שעודן בידו אבל הניחן ע"ג קרקע אסור וכו' . בעי ר' ירמיה פינה ממיחם וכו' .חזרה בשבתשיעור רג
שבתל"טאתולדות חמה אטו תולדות האור . רש"י ד"ה שרי .תנור מיקרוגל בהלכהשיעור שצד
שבתל"טאכל שבא בחמין מלפני השבת . ובתו"ס ורש"י שפ' שכבר נתבשל , והוי מתוקן .בישול אחר בישול בשבתשיעור רפח
שבתל''טאכל שבא בחמין מלפני השבתבישול בשבתשיעור תקיג
שבתל"טאולא יפקיענה בסודרין . והא דתנן נותנין תבשיל לתוך הבור בשביל שיהא שמור .בישול בחמה ובתולדותיהשיעור תפא
שבתל"טבמעשה שעשו אנשי טבריא . ובהמשך ר' יהודא אומר בחמין אסור וכו'. ובתו"ס שם .רחיצה בשבת וביום טובשיעור שב
שבתמאומשרבו עוברי עבירה התחילו לאסור אמבטיאות של כרכין וכו' .רחיצה בשבת וביום טובשיעור שב
שבתמבת"ר מתחמם אדם כנגד המדורה ויוצא ומשתטף בצונן .רחיצה בשבת וביום טובשיעור שב
שבתמבת"ר מביא אדם קיתון מים ומניחו כנגד המדורה , לא בשביל שיחמו אלא כדי וכו' .בישול אחר בישול בשבתשיעור רפח
שבתמבת"ר מביא אדם קיתון מים ומניחו כנגד המדורה , לא בשביל שיחמו אלא כדי וכו' .הנחה כנגד האששיעור תקג
שבתמבוש''מ כלי שני אינו מבשל, ובתוס' ד''ה ושמע מינהבישול בשבתשיעור תקיג
שבתמ"אבת"ר נר איש וביתו והמהדרין וכו' .נר איש וביתושיעור פד
שבתמ"באוהאמר שמואל מכבין גחלת של מתכת ברה"ר בשביל שלא יזוקו בה רבים .פיקוח נפש עתידישיעור שעז
שבתמ"באוהאמר שמואל מכבין גחלת של מתכת ברה"ר . ופ' רש"י דלא שייך בהכי כיבו דאור' .חשמל בתורת נרשיעור רצ
שבתמ''באמתני' האילפס והקדרה שהעבירן מרותחין לא יתן לתוכן תבליןבישול בשבתשיעור תקיג
שבתמ''בבמלח הרי הוא כתבלין כו' מלח אינה כתבליןבישול בשבתשיעור תקיג
שבתמ''בבתוס' ד''ה אבלבישול בשבתשיעור תקיג
שבתמ''בבתוס' ד''ה לכלבישול בשבתשיעור תקיג
שבתמ"גבחם להם מלמעלה מביאים מחצלת ופורס עלייהם .אוהל בשבתשיעור תנו
שבתמ"הבהכא במאי עסקינן דאית ביה אפרוח מת . וברש"י ותו"ס שם .גידול כלבים בראי ההלכהשיעור תמז
שבתמ"הבאבל מנורה בין ניטלה בידו וכו' . הואיל ואדם קובע לה מקום .מוקצה מחמת חיסרון כיסשיעור קלח
שבתמ"ואתו"ס ד"ה והא כילת חתנים . וכן בתו"ס ד"ה אין לנו . {מתחיל בעמ' קודם }מוקצה מחמת חיסרון כיסשיעור קלח
שבתמחאמאי שנא ממיחם ע''ג מיחם, ובתוס' ד''ה מאי כו' היינו ברחוק מן המדורההנחה כנגד האששיעור תקג
שבתמ"חאדזיתים מסקי הבלא דשומשמין לא מסקי הבלא . ובתו"ס ד"ה דזיתים מסקי .הטמנה בשבתשיעור שלב
שבתמ"חאאמר רב יהודה אמר רב הפותח בית הצואר חייב חטאת .איסור מחתךשיעור שעה
שבתמ"חאאבל לא פותחין ואין נותנין את המוכין לא לתוך הכר וכו' .מתקן מנה - מכה בפטיששיעור תמו
שבתמ"חבמה בין זו למגופת חבית א"ל זה חיבור וזה אינו חיבור . וברש"י שםמתקן מנה - מכה בפטיששיעור תמו
שבתנבמהו לפצוע זיתים בשבת וכו' , משום הפסד אוכלין . וברש"י ותו"ס שם .ביזוי אוכליןשיעור שטז
שבתנ"אאבמתנ"י כסהו ונתגלה מותר לכסותו וכו' . ובגמ' שם . וברש"י ותו"ס .הטמנה בשבתשיעור שלב
שבתנ"אבוכשם שאין טומנין את החמין כך אין טומנין את הצונן .הטמנה בשבתשיעור שלב
שבתנ"גבגזירה משום שחיקת הסממנין . וברש"י ד"ה משום שחיקת הסממנין .רפואה ועישון ביום טובשיעורנ
שבתנ"גבגזירה משום שחיקת הסממנין . וברש"י ד"ה משום שחיקת הסממנין .רפואה סגולית בשבתשיעור פח
שבתנ''האלוכחינהו מר להני כו' היה בידם למחות ולא מיחו וכו'הפגנה על פי ההלכהשיעור תקצט
שבתנ"האאמרה לפניו רבש"ע היה בידם למחות ולא מיחו וכו' .מצות תוכחהשיעור קנא
שבתנ"האצדקת הצדיק עליו תהיה , ורשעת הרשע עליו תהיה .מכירת שכר ועונששיעור רפד
שבתנ"הבא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן , כל האומר ראובן חטא אינו אלא חוטא .ראשונים כמלאכיםשיעור רפא
שבתנ"ואא"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן , כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה .ראשונים כמלאכיםשיעור רפא
שבתס"גאאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד גלויות בלבד שנאמר וכו' .ימות המשיחשיעור שצה
שבתס''דבמתני' יוצאה אשה בחוטי שיער כו' ובפאה נכרית לחצרפאה נכריתשיעור תקצו
שבתס"דבאמר רב יהודא אמר רב כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית עין וכו' .מראית עיןשיעור ריג
שבתס"האתו"ס ד"ה אמר רב כל מקום . וברש"י שם .מראית עיןשיעור ריג
שבתס"זאאביי ורבא דאמרי תרוויהו כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי .דרכי האמורישיעור רנה
שבתס"זבהאומר שחטו תרנגול זה שקרא ערבית וכו ' , יש בו משום דרכי האמורי .דרכי האמורישיעור רנה
שבתס''טבהיה מהלך כו' ואינו יודע אימתי שבת מונה ששה ימים ומשמר יום אחדכל השביעין חביביןשיעור תקנח
שבתס"טבהיה מהלך במדבר ואיינו יודע אמתי שבת וכו' . בתו"ס ד"ה עושה . וברש"י שם .קיום מצוות בחללשיעור קכה
שבתע''גאמתני' אבות מלאכות כו' והצובעוצובעשיעור תקמד
שבתע"דאאלא אמר אביי בורר ואוכל לאלתר וכו' . וברש"י ותו"ס שם .בורר בשבת לאלתרשיעור רמז
שבתע"דבוהטוחן א"ר פפא האי מאן דפריס סילקא חייב .דיני טוחן בשבתשיעור שעב
שבתע"דבאמר רב אשי אי קפיד אמשחתא חייב משום מחתך .איסור מחתךשיעור שעה
שבתע''דברש''י ד''ה ואי חייטיהבנין וסתירה בכליםשיעור תקכא
שבתע"האשוחט משום מה חייב רב אמר משום צובע ושמואל אמר משום נטילת נשמה .חבלה ונטילת נשמה בשבתשיעור תסז
שבתע"הארבא אמר אפ' תימא שפצעו חי מתעסק הוא אצל נטילת נשמה .חבלה ונטילת נשמה בשבתשיעור תסז
שבתע''הא-בשוחט משום מאי חייב רב אמר משום צובע וכו'צובעשיעור תקמד
שבתע"הבמשום צובע אין משום נטילת נשמה לא וכו'חבלה ונטילת נשמה בשבתשיעור תסז
שבתע"הבהממרח רטיה בשבת חייב משום ממחק .ממרחשיעור תנ
שבתע"הבוהמסתת את האבן בשבת חייב משום מכה בפטיש .מתקן מנה - מכה בפטיששיעור תמו
שבתע"הבהמגרד ראשי כלונסאות חייב משום מחתך . ובתו"ס שם בד"ה והמסתת .איסור מחתךשיעור שעה
שבתפ''אבגדול כבוד הבריות כו' נוטל אדם קיסם כו' וחכ''א לא יטול, רש''י ד''ה התם, תוס' ד''ה מהוכבוד הבריותשיעור תקמב
שבתפ"זאאשר שיברת ואמר ר"ל יישר כחך ששיברת .אין קטיגור נעשה סניגורשיעור רכב
שבתפ''חאבשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע כו' לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתריםכתר תורה וכתר מצוותשיעור תק
שבתפ''חאוכיון שחטאו ישראל ירדו ק''כ ריבוא מלאכי חבלה ופירקום, ובתוס' שם ד''ה ירדוכתר תורה וכתר מצוותשיעור תק
שבתפ"חבאמרו מלכי השרת לפני הקב"ה מה לילוד אשה בינינו וכו' .חיים של תורהשיעור שו
שבתפ''חבאמרו מלכי השרת לפני הקב"ה מה לילוד אשה בינינו כו'כתר תורה וכתר מצוותשיעור תק
שבתפ"טאזכור את יום השבת לקדשו , כלום אתם עושים מלאכה וכו' .חיים של תורהשיעור שו
שבתפ"טבאמר לו ליצחק בניך חטאו לי וכו' .מכירת שכר ועונששיעור רפד
שבתצבוקעביר משום בל תשקצו נפשותיכם .בגדרי בל תשקצושיעור סא
שבתצ''דבגדול כבוד הבריות שדוחה את ל''ת שבתורה *בחוברת ברכות י''ט ע''בכבוד הבריותשיעור תקמב
שבתצ''האכוחלת משום צובעת כו' אשה לא תעביר סרק על פניה מפני שצובעתצובעשיעור תקמד
שבתצ"ובאם כדבריך התורה כיסתו ואתה מגלהו . וברש"י בד"ה דהתם קאמינאלשון הרע על המתשיעור שצז
שבתצ"זאאמר לו ר"י בן בתירא עקיבא בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן עלזה את הדין .לשון הרע על המתשיעור שצז
שבתצ"זאהחושד בכשרים לוקה בגופו .דן לכף זכותשיעור רכ
שבתק"בבהעושה נקב בלול של תרנגולים רב אמר משום בונה ושמואל אמר משום מכה בפטישמתקן מנה - מכה בפטיששיעור תמו
שבתק''בבעייל שופתא בקופינא דמרא, ובתוס' שם ד''ה האי מאןבנין וסתירה בכליםשיעור תקכא
שבתק"גאחשבונות של מצוה מותר לחשבן בשבת וכו' .מכירת עליותשיעור שמב
שבתק"דבמתנ"י הכותב שתי אותיות וכו' . ובגמ' א"ר אמי כתב אות אחת בטבריא וכו' . וברש"י .חיבור והפרדה אותיותשיעור צא
שבתק"הארב אחא בר יעקב אמר והוא קיללני קללה נמרצת . נוטריקון נואף .לא תקללשיעור רעט
שבתק"ואמתנ"י ר' יהודה אומר הצד ציפור למגדל וצבי לבית חייב וחכ"א ציפור למגדל .צידה בשבתשיעור תנט
שבתק"ובת"ר הצד חגבין גזין צרעין ויתושים בשבת חייב .צידה בשבתשיעור תנט
שבתק"זאבתו"ס ד"ה שמונה שרציםהחובל בהם חייב .חבלה ונטילת נשמה בשבתשיעור תסז
שבתק"זבושאר שקצים וכו' . הא הורגן חייב מאן תנא א"ר ירמיה ר"א היא דתניא וכו' .שינוי הטבע - הלכה למעשהשיעור תפ
שבתק"זבהא הורגן חייב מאן תנא וכו' . וברש"י שם .השתנות הטבעיםשיעור לט
שבתק"חאא"ל מי שמך קרנא א"ל יהא רעוא דתיפוק ליה קרנא .לא תקללשיעור רעט
שבתק"חאת"ר כותבין תפילין על גבי עור בהמה טהורה .מן המותר בפיךשיעור קצג
שבתק''חביד לעין תיקצץ וכו' וברש''י ד''ה ידנטילת ידים שחריתשיעור תקסז
שבתק''טאעד שירחוץ ידיו ג' פעמיםנטילת ידים שחריתשיעור תקסז
שבתק"טאאמר רב חיסדא שריקא טויא שרי פיעפועי ביעי אסור .דבר גוששיעור תצה
שבתק"יבדאמר ר' יוחנן הרוצה שיסרס תרגול וכו' .צער בעלי חייםשיעור סב
שבתקי"אבמתנ"י ואלו קשרים שחייבין עלייהן קשר הגמלים וקשר הספנים .קושר ומתירשיעור תפב
שבתקי"באורצועות מנעל וסנדל . איתמר התיר רצועות סנדל ומנעל וכו' .קושר ומתירשיעור תפב
שבתקי"בבאמר ר' זירא אמר רבא בר זימונא , אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים וכו' .ראשונים כמלאכיםשיעור רפא
שבתקי"גאמתנ"י מקפלין את הכלים וכו' אבל לא משבת למוצאי שבת .הכנה משבת ליום חולשיעור קצ
שבתקי"גאמתנ"י קושרין דלי בפסקיא . ובגמ' שם .קושר ומתירשיעור תפב
שבתקי"דבתניא כוותיה דרבי יוחנן .בורר בשבת לאלתרשיעור רמז
שבתקי"דבאלא אנקיבת ירק . ובתו"ס בד"ה אלא לנקיבת ירק .דיני טוחן בשבתשיעור שעב
שבתקט"ואמותר בקניבת ירק . וברש"י שם בעינן תיקון אוכל באיסור שבות .בורר בשבת לאלתרשיעור רמז
שבתקי"זבאמר ר' אבא בשבת חייב אדם לבצוע על שתי כיכרות וכו' . וברש"י שם .לחם משנהשיעור צ
שבתקי''זבת''ר כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת שלשערב פסח שחל בשבתשיעור תקמח
שבתקי''זבת''ר כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת שלשסעודה שלישיתשיעור תקפה
שבתקי''חאדאכל במנחה מצילין מזון סעודה אחת, ובתוס' ד''ה במנחהערב פסח שחל בשבתשיעור תקמח
שבתקי''חאדאכל במנחה מצילין מזון סעודה אחת, ובתוס' ד''ה במנחהסעודה שלישיתשיעור תקפה
שבתקי"חאמן המנחה ואילך שוב אינו מדיח . וברש"י שפ' דאין הדחה זו אלא לחול .הכנה משבת ליום חולשיעור קצ
שבתקי''חאכל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורענויותערב פסח שחל בשבתשיעור תקמח
שבתקי''חאכל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורענויותסעודה שלישיתשיעור תקפה
שבתקי"חאכל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים .שמור וזכור בדיבור אחדשיעור רמו
שבתקי"חבכל המשמר שבת כהילכתו אפ' עובד ע"ז כדוד אנוש מוחלין לו שנאמר וכו' .שמור וזכור בדיבור אחדשיעור רמו
שבתקי"חבוא"ר יוסי מימי לא עברתי על דברי חברי . יודע אני שאיני כהן וכו'זר בברכת כוהניםשיעור ו
שבתקי"חביודע אני בעצמי שאיני כהן אם אומרים לי חבירי עלה לדוכן אני עולה .המצוה להתברך בברכת כהניםשיעור רח
שבתקי"חבואמר אביי תיתי לי דכי חזינא צורבא מרבנן דשלים מסכתא .סיום מסכתשיעור רטז
שבתקי''חבא''ר יוסי יהא חלקי מגומרי הלל כו' כי קאמרינן בפסוקי דזמרא, וברש''י ד''ה פסוקיפסוקי דזמרהשיעור תקלח
שבתקי"טבאריב"ל כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כוחו קורעין לו גזר דינו .קדיששיעור פז
שבתקי"טאעבדינא יומא טבא לרבנן . וברש"י שם ד"ה תיתי לי .סיום מסכתשיעור רטז
שבתק"כבהרי שהיה שם כתוב על בשרו וכו' . עשיה הוא דאסור גרמא שרי . וברש"י שם .גניזה או מיחזורשיעור קסז
שבתק''כבהרי שהיה שם כתוב על בשרו הרי זה לא ירחוץ כו' עשיה הוא דאסור גרמא שרימחיקת השםשיעור תצט
שבתקכ"אאקטן שבא לכבות אין שומעין לו וכו' . ובתו"ס ד"ה שמע מינה .ספיה לקטןשיעור קב
שבתקכ"אאמתנ"י נוכרי שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה וכו' . וברש"י ותו"ס שם .אמירה לנכרישיעור ריב
שבתקכ"באמתנ"י נכרי שהדליק את הנר וכו' . ובגמ' בד"א שאין מכירו אבל מכירו אסור וכו' .אמירה לנכרישיעור ריב
שבתקכ"גבמתנ"י ר' יוסי אומר כל הכלים ניטלים חוץ וכו' . ובגמ' שם . תו"ס ד"ה וסכינא .מוקצה מחמת חיסרון כיסשיעור קלח
שבתקכ"גאמני ר' נחמיה היא דאמר אין כלי ניטל אלא לצורך תשמישו וכו' . וברש"י ותו"ס שם .מוקצה מחמת חיסרון כיסשיעור קלח
שבתקכ"הבא"ר יוחנן הכל מודים שאין עושין אהל עראי בתחילה .אוהל בשבתשיעור תנו
שבתקכ"זאאמר רב יהודה אמר רב גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה .הכנסת אורחיםשיעור רעז
שבתקכ"זאגדולה הכנסת אורחים וכו' . דכתיב אל נא תעבור . ופ' רש"י שהניחו לקבל אורחים .העוסק במצוה פטור ממצוהשיעור קעח
שבתקכ"זאששה דברים אדם אוכל פירותיהן וכו' . והדן את חבירו לכף זכות .דן לכף זכותשיעור רכ
שבתקכ"זבת"ר הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות .שלא נהגו כבוד זה בזהשיעור שפד
שבתקכ"זבת"ר הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות .דן לכף זכותשיעור רכ
שבתקכ"חאוקוטם ביד ואוכל , ובלבד שלא יקטם בכלי .דיני טוחן בשבתשיעור שעב
שבתקכ"חבבהמה שנפלה וכו' . צער בעלי חיים דאורייתא ואתי דאורייתא ודחי דרבנן .צער בעלי חייםשיעור סב
שבתקכ"טאא"ל בל תשחית דגופאי עדיף וכו' . וברש"י שם .בל תשחיתשיעור סט
שבתקכ"טבכיון דדשו ביה רבים שומר פתאים ה' . וברש"י שם .שומר פתאים ה'שיעור קכו
שבתקכ"טאאמר רב יהודה אמר שמואל עושין מדורה לחיה בשבת וכו' . לחיה אין לחולה לא .פקוח נפש בשבתשיעור קמג
שבתקל"האבן שמונה הרי הוא כאבן ואסור לטלטלו . וברש"י ותו"ס שם .פג בהלכהשיעור שסט
שבתקל"הבתנא ר' שמעון בן גמליאל אומר כל ששהה ל' יום באדם אינו נפל .פג בהלכהשיעור שסט
שבתקל"זבת"ר המל אומר אקב"ו על המילה אבי הבן אומר אקב"ו להכניסו בבריתו של אברהם .להכניסו בבריתו של אברהם אבינושיעור תמא
שבתקל"חאאבל מטה כסא טרסקל ואסלא מותר לנטותן לכתחילה .אוהל בשבתשיעור תנו
שבתקל"חאאהלי קבע לא יעשה ואם עשה חייב חטאת .אוהל בשבתשיעור תנו
שבתקל"חאאמר אביי מדרבנן היא שלא יעשה כדרך שעושה בחול .התעמלות ו'עובדין דחול' בשבתשיעור תל
שבתקל"טבאמר רב חייא בר אשי א"ר ובלבד שלא יגביה מקרקעיתו של כלי טפח .אוהל בשבתשיעור תנו
שבתק"מבהאי מאן דאפשר ליה למיכל נהמא דשערי ואכל חיטי קעבר משום משום בל תשחית .בל תשחיתשיעור סט
שבתקמ"אאאמר ר"י הני פלפלי מידק חדא חדא בקתא דסכינא שרי .דיני טוחן בשבתשיעור שעב
שבתקמ"גאדאמר ר"י פרורין שאין בהן כזית אסור לאבדם ביד . *ובחוברת ברכות נ"ב ע"א .ביזוי אוכליןשיעור שטז
שבתקמ"גבתנא לא יספוג ביין ולא יטפח בשמן שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול .התעמלות ו'עובדין דחול' בשבתשיעור תל
שבתקמ"הבמתני' כל שבא בחמין מלפני השבת שורין אותו בחמין בשבתבישול אחר בישול בשבתשיעור רפח
שבתקמ''הבמתני' כל שבא בחמין מלפני השבת שורין אותו בחמין בשבת *בחוברת שבת ל''ט ע''אבישול בשבתשיעור תקיג
שבתקמ''ואשובר אדם את החבית לאכול הימנה גרוגרותבנין וסתירה בכליםשיעור תקכא
שבתקמ''ואתניא חדא חותלות של גרוגרות כו'בנין וסתירה בכליםשיעור תקכא
שבתקמ"ואבעו מיניה מרב ששת מהו למיברז חביתא בבוטיא בשבתא וכו'מתקן מנה - מכה בפטיששיעור תמו
שבתקמ"ובמישחא רב אסר ושמואל שרי מאן דאסר גזרינן משום שעווה .ממרחשיעור תנ
שבתקמ"ובכל מקום שאסרו חכמים מפני מראית עין אפילו בחדרי חדרים .מראית עיןשיעור ריג
שבתקמ''חבמוטב שיהו שוגגין ואל יהו מזידין *בחוברת ביצה ל' ע''אהפגנה על פי ההלכהשיעור תקצט
שבתקמ"טבכל שחבירו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה .שליח שניזוקשיעור שסז
שבתק"נאמתקיף לה רב אשי אמירה לנכרי שבות וכו' . וברש"י שם .אמירה לנכרישיעור ריב
שבתקנ"אבמתנ"י אין מעצמין את המת בשבת וכו' .חיי שעהשיעור שלא
שבתקנ"אבוהגיעו ימים אשר אין בהם חפץ אלו ימי המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה .ימות המשיחשיעור שצה
שבתקנ"באא"ל רבי לר' שמעון מפני מה לא הקבלנו פניך ברגל כדרך שהקבלו אבותיך וכו' .הקבלת פני רבו ברגלשיעור ש
שבתקנ"באאמר רב יהודה מת שאין לו מנחמין הולכין י' בני אדם ויושבין במקומו .ניחום אבליםשיעור רעח
שבתקנ"בבא"ר אבהו כל שאומרים בפני המת יודע עד שיסתם הגולל .לשון הרע על המתשיעור שצז
שבתקנ"בבואמר ליה תנוח דעתך שהינחת את דעתי .ניחום אבליםשיעור רעח
שבתקנ"בבת"ר והרוח תשוב אל האלקים וכו' . ויעוין שם בהמשך הגמ' , וברש"י שם .ש"י עולמותשיעור שי
שבתקנ"גאוהאמר ליה רב לרב ש מואל בר שילת אחים בהספידא דהתם קאמינא .לשון הרע על המתשיעור שצז
שבתקנ"גאוכל שכן ישוב היום שמא ימות למחר ונמצא כל ימיו בתשובה .תשובהשיעור קעג
שבתקנ"גאמתנ"י מי שהחשיך בדרך נותן כיסו לנכרי .אמירה לנכרישיעור ריב
שבתקנ"דבחמורו של רבן גמליאל היתה טעונה דבש וכו' . והאיכא צער בעלי חיים וכו' .צער בעלי חייםשיעור סב
שבתקנ"הבומה הפרש בין זה לזה זה מזונותיו עליך וזה אין מזונותיו עליך .האכלת בעלי חייםשיעור רכז
שבתקנ''ובתוס' ד''ה כלדאיתמים תהיה עם ה' אלוקיךשיעור תקלג
שבתקנ"זאאבל מוקצה מחמת חיסרון כיס אפילו ר"ש מודה .מוקצה מחמת חיסרון כיסשיעור קלח
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
עירוביןדאאמר רב שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני .חציצה בנטילת ידיםשיעור רצו
עירוביןדבנימא אחת קשורה חוצצת , שלש אינן חוצצת שתים איני יודע שערו נמי דאורייתא וכו' .חציצה בנטילת ידיםשיעור רצו
עירוביןי"גבשלש שנים נחלקו ב"ש וב"ה וכו' יצתה בת קול ואמרה .לא בשמים היאשיעור ד
עירוביןי"גבנמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא משנברא , עכשיו שנברא יפשפש במעשיו .יום הולדתשיעור שעא
עירוביןי"גביצתה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוקים חיים וכו' . וברש"י שם .תורה שבעל פהשיעור קה
עירוביןי"גבא"ר אבא אמר שמואל שלש שנים נחלקו ב"ש וב"ה .מחלוקתשיעור שמח
עירוביןי"חאפרצוף קדים היה לו לאדם הראשון שנאמר אחור וקדם צרתני .תאומי סיאםשיעור רלא
עירוביןכ"אבאמר רב יהודה אמר שמואל בשעה שתיקן שלמה עירובין , ונטילת ידים וכו' .חציצה בנטילת ידיםשיעור רצו
עירוביןכ"אבבני הזוהר כדברי סופרים יותר מדברי תורה וכו' . ובתו"ס ורש"י שם .תורה שבעל פהשיעור קה
עירוביןלבדתניא הנכנס לארץ העמים בשידה תיבה ומגדל . ובתו"ס ד"ה ומר סבר .טיסת כהנים מעל בית קברותשיעור רסב
עירוביןל"אבאמר רב נחמן בשל תורה אין חזקה שליח עושה שליחותו .חזקה שליח עושה שליחותושיעור קפב
עירוביןל"בארישא בעם הארץ שאמר לחבר . וברש"י שם .חטא כדי שיזכה חברךשיעור מו
עירוביןל"בבניחא ליה לחבר דליעביד וכו' . ותו"ס ד"ה ולא ליעבד עם הארץ .חטא כדי שיזכה חברךשיעור מו
עירוביןל"בארב ששת אמר אחד זה ואחד זה חזקה שליח עושה שליחותו . ובתו"ס שם .חזקה שליח עושה שליחותושיעור קפב
עירוביןל"בארישא בעם הארץ שאמר לחבר . וברש"י שם .הזמנת מחלל שבתשיעור קצו
עירוביןל"בבניחא ליה לחבר דליעביד וכו' . ותו"ס ד"ה ולא ליעבד עם הארץ .הזמנת מחלל שבתשיעור קצו
עירוביןל''דבבמגדל של לבנים עסקינן וכו'בנין וסתירה בכליםשיעור תקכא
עירוביןמבמהו לומר זמן בראש השנה וביום כיפורים .ברכת שהחיינו בין המיצריםשיעור קסה
עירוביןמבליתביה לינוקא לית הלכתא כרב אחא דילמא אתי למיסרך . רש"י פ' שיתרגל כשיגדל .ספיה לקטןשיעור קב
עירוביןמ"גאיש תחומין למעלה מעשרה וכו' אמרינהו לאו אליהו אמרהינו וכו' .לא בשמים היאשיעור ד
עירוביןמבאיבעיא להו מהו לומר זמן בראש השנה וביום הכיפורים .ברכת שהחיינו על פרי חדששיעור רמא
עירוביןמ"גביש תחומין היינו דבשבתות וימים טובים מותר .לא בשמים היאשיעור ד
עירוביןמ"גאתא שמע הריני נזיר ביום שבן דוד בא , מותר לשתות יין בשבתות וימים טובים .ציפית לישועהשיעור תלב
עירוביןמ"גאדקאזיל בקפיצה . ופ' רש"י בשם מי הוי הילוך . ובתו"ס ד"ה דקאזיל בקפיצה .קבלה מעשיתשיעור קלה
עירוביןמ"גבכבר מובטח להם לישראל שאין אליהו בא לא ברבי שבתות וכו' .ציפית לישועהשיעור תלב
עירוביןמ"דבמתנ"י מי שיצא ברשות וכו' . וכל היוצאים להציל חוזרין למקומם .פיקוח נפש עתידישיעור שעז
עירוביןמ"האוכל היוצאין להציל חוזרין למקומם .פיקוח נפש עתידישיעור שעז
עירוביןמ"האאמר רב נכרים שצרו על עיירות וכו' .ניתוחי מתיםשיעור קעט
עירוביןמ''האאמר רב נכרים שצרו על עיירות ישראל כו' ואין מחללין עליהן את השבת וכו'הצלה ורפואת נכריםשיעור תקעט
עירוביןנ"גבברוריה אשכחיה לההוא תלמידה דהוה גריס בלחישה .תלמוד תורה בהרהורשיעור תצז
עירוביןנ"דאתלמיד אחד היה לרבי אליעזר שהיה שונה בלחש לאחר ג' שנים שכח תלמודו וכו' .תלמוד תורה בהרהורשיעור תצז
עירוביןנ"טאותחומין דרבנן . ובתו"ס ד"ה ותחומין דרבנן . בחילוק מתי מאמינים לעדות אשה .נאמנות אשהשיעור קמז
עירוביןס"גאכל הנותן מתנותיו לכהן אחד מביא רעב לעולם .קדימויות בצדקהשיעור קצב
עירוביןס"דאאמר רב יהודה אמר שמואל שתה רביעית אל יורה וכו' . ובתו"ס ד"ה שתה . ושיכור .שכרות בהלכהשיעור עז
עירוביןס"דבבאותה שעה למדנו שכוון רבן גמליאל ברוח הקדש .רוח הקודש בזמנינושיעור שפה
עירוביןס"דבושלשה דברים למדנו באותה שעה , למדנו שאין מעבירין על האוכלין וכו' .ביזוי אוכליןשיעור שטז
עירוביןס"דבמצא נכרי אחד אמר לו מבנגי טול גלוסקין הללו מאילעאי .לא תחנםשיעור רכח
עירוביןס"האמיתבי שיכור מקחו מקח וכו' . כל המתפה מיינו יש בו מדעת וכו' . וברש"י שם .שכרות בהלכהשיעור עז
עירוביןס"זבההוא ינוקא דאשפיך חמימה וכו' .אמירה לנכרישיעור ריב
עירוביןס"זבבדרבנן עבדינן מעשה והדר מותבינן תיובתא . וברש"י שם .כפרה על איסור דרבנן בשוגגשיעור שיט
עירוביןס"חאבין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה מעשה . וברש"י שם .אמירה לנכרישיעור ריב
עירוביןס''חאההוא ינוקא דאישתפיך חמימיה כו' נחים לה נכרי אגב אימיה *בחוברת תוס' גיטין ח' ע''בריבוי בשיעוריםשיעור תקלד
עירוביןפ''גבוכמה עיסותיכם כדי עיסת המדבר וכו'הפרשת חלהשיעור תקעז
עירוביןפ"וארבי מכבד עשירים ר' עקיבא מכבד עשירים .חנופהשיעור קל
עירוביןצ''באמתני' חצר גדולה שנפרצה לקטנה *בחוברת פסחים פ''ה ע''בהמקום הראוי לצירוף למניןשיעור תקכד
עירוביןצ''ואמיכל בת כושי היתה מנחת תפיליןלא ילבששיעור תקכג
עירוביןקאועוד א"ר יהושע כשנתת עברת על בל תוסיף ועשית מעשה בידך וכו' .בירך ולא יכל לאכולשיעור תמד
עירוביןק"בבורטיה עצמה לא יקנח מפני שהוא ממרח ואם מירח חייב חטאת .ממרחשיעור תנ
עירוביןק"באזייל כרוך בודייה ושייר בה טפח למחר פשטה ומוסיף על אוהל עראי הוא .אוהל בשבתשיעור תנו
עירוביןק"בבסיינא שרי והתניא אסור לאקשיא הא דאית ביה טפח וכו'אוהל בשבתשיעור תנו
עירוביןק"גאדתניא בן לוי שנפסקה לו נימא בכינור קושרה .מתקן מנה - מכה בפטיששיעור תמו
עירוביןק"דאא"ל רבה לא אסרו אלא קול של שיר . ובתו"ס ד"ה תנן אין מטפחיןהשמעת קול בשבתשיעור תטו
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
פסחיםבאקרייה רחמנא לנהורא ופקדיה אמצותא דיממא וכו' . וברש"י שם .זמני היום והלילה בארצות הצפוניותשיעור קכד
פסחיםבאמתנ"י אור לארבעה עשר בודקין את החמץ . ובתו"ס שם .ביעור חמץשיעור קצח
פסחיםגבההוא ארמאה דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים .הקרבת קורבנות בזמן הזהשיעור תכ
פסחיםדאזריזים מקדימין למצוותמצוה הבאה לידך אל תחמיצנהשיעור תקכ
פסחיםדאהכל נאמנים על ביעור חמץ אפילו נשים וכו' . וברש"י שם .נאמנות האשהשיעור קמז
פסחיםדבדניחא ליה לאינש לקיומיה מצוה בממוניה . וברש"י שם .קיום מצוות בחפצים של אחריםשיעור שט
פסחיםדבהימנוהו רבנן בדרבנן . ופ' רש"י דכוחם של רבנן להאמין בדבר שאינו דאורייתא .נאמנות האשהשיעור קמז
פסחיםדבכיון דבדיקת חמץ דרבנן הוא , דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי ליה .ביעור חמץשיעור קצח
פסחיםהארבא אמר מהכא לא תשחט על חמץ דם זבחי לא תשחט הפסח ועדיין חמץ קיים .בל יראה ובל ימצא בהפרשי שעותשיעור תנג
פסחיםובאמר רב יהודא אמר רב הבודק צריך שיבטל .ביעור חמץשיעור קצח
פסחיםזאאמר רב יהודה הבודק צריך שיברך . ובתו"ס ד"ה בלבער כ"ע לא פליגי .להכניסו בבריתו של אברהם אבינושיעור תמא
פסחיםזבמיתבי ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה .להכניסו בבריתו של אברהם אבינושיעור תמא
פסחיםזבתוס' ד''ה בעידנאנענועים בלולבשיעור תקפג
פסחיםחאהאומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני כו' ה''ז צדיק גמור *בחוברת ר''ה ד' ע''אואהבת לרעך כמוךשיעור תקלב
פסחיםי''גאי''ד שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת כו' מזון ב' סעודות, וברש''י ד''ה מזוןערב פסח שחל בשבתשיעור תקמח
פסחיםי''גאי''ד שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת כו' מזון ב' סעודות, וברש''י ד''ה מזוןסעודה שלישיתשיעור תקפה
פסחיםכ"אבמותר בהנאה , לא צריכא שחרכו קודם זמנו .תמרוקים ותרופות בפסחשיעור שלח
פסחיםכ"אבכל מקום שנאמר לא יאכל לא תאכל לא תאכלו , אחד איסור אכילה וכו' .מסחר במזון לא כשרשיעור שמ
פסחיםכ"בבעד שבא ר"ע ודרש את ה' אלקיך תירא , לרבות תלמידי חכמים .שלא נהגו כבוד זה בזהשיעור שפד
פסחיםכ"גאשאני הכא יהיו בהויתן יהו . ובתו"ס ד"ה אמר קרא .מסחר במזון לא כשרשיעור שמ
פסחיםכ''דבא''ר אבהו א''ר יוחנן כל איסורין שבתורה אין לוקין עליהן אלא דרך אכילתן וכו'כשרות תרופותשיעור תקצ
פסחיםכ''האא''ר יעקב א''ר יוחנן בכל מתרפאין חוץ מעצי אשירהכשרות תרופותשיעור תקצ
פסחיםכ''הברב אשי אשכחיה לרבינא דשייף לה לברתיה בגוהרקי דערלה וכו'כשרות תרופותשיעור תקצ
פסחיםכ"הבאיתמר הנאה הבאה לאדם בעל כרחו אביי אמר מותרת רבא אמר אסורה .ריח חמץ ועבודה זרהשיעור תצג
פסחיםכ"ואקול מראה וריח אין בו משום מעילה וכו' .ברכת הריחשיעור קפג
פסחיםכ"חאמתנ"י חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח וכו' .כשרות ויסקי שעבר עליו הפסחשיעור שא
פסחיםכ"חבולאחר זמנו אינו עובר עליו בלא כלום .כשרות ויסקי שעבר עליו הפסחשיעור שא
פסחיםכ"טאורבי שמעון קנסא קניס הואיל ועבר עליה בבל יראה ובל ימצא . וברש"י שם .כשרות ויסקי שעבר עליו הפסחשיעור שא
פסחיםלאדאמר שמואל להנהו דמזבני כנדי אשוו זביני אכנידכי .הפקעת שעריםשיעור תמה
פסחיםלבהכא בקדירה של חרס כו' חייס עליה משום דפקעה וכו'הכשרת המטבח וכליושיעור תקסח
פסחיםלבא''ל רבינא לרב אשי הני סכיני בפסחא כו'הכשרת המטבח וכליושיעור תקסח
פסחיםל"אבת"ר חנות של ישראל ומלאי של ישראל וכו' .כשרות ויסקי שעבר עליו הפסחשיעור שא
פסחיםל"באתנן האוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג משלם קרן וחומש וכו' .בל יראה ובל ימצא בהפרשי שעותשיעור תנג
פסחיםל"דאבדבר שאין זרעו כלה אפ' גידולי גידולין אסורין באכילה . ובתו"ס ד"ה גידולי גידולין .בשר מתאי גזעשיעור שצ
פסחיםל"האדתניא רבי יוחנן בן נורי אומר באורז דוחן מפני שקרוב לחימוץ .קטניות בפסחשיעור של
פסחיםל''ואדאמר שמואל לחם עוני לחם שעונין עליו דברים הרבהסיפור יציאת מצריםשיעור תקצז
פסחיםל"ואוהתניא אין לשין את העיסה בחלב ואם לש כל הפת אסורה .פת חלביתשיעור תפו
פסחיםל''חבושמרתם את המצות מצה המשתמרת לשם מצה, וברש''י שםמצוה הבאה לידך אל תחמיצנהשיעור תקכ
פסחיםל''טאמתני' ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח וכו' ובגמ' שםאכילת מרורשיעור תקמז
פסחיםל''טביוצאין בהן בין לחין בין יבשין כו'אכילת מרורשיעור תקמז
פסחיםל"טבת"ר אלו דברים שאין באין לידי חימוץ , האפוי המבושל וכו' . וברש"י שם .מצה שרויהשיעור קלז
פסחיםמאאמר רבא מי פירות הם , ומי פירות אינן מחמיצין .מצה שרויהשיעור קלז
פסחיםמבא"ר רבא גופא מחי ליה בחסיסי . ופ' רש"י קמחא דאבשונא .מצה שרויהשיעור קלז
פסחיםמ"אאמבעי ליה בשלו ואח"כ צלאו או שצלאו ואח"כ בשלו חייב .בישול אחר אפיה , צליה וטיגוןשיעור תעב
פסחיםמ"אאאמר רב חסדא המבשל בחמי טבריא בשבת פטור , פסח שבשלו בחמי טבריא חייב .בישול בחמה ובתולדותיהשיעור תפא
פסחיםמ"באמתנ"י ואלו עוברין בפסח , כותח הבבלי ושכר המדי וכו' . ובתו"ס ד"ה ואלו עוברין .כשרות ויסקי שעבר עליו הפסחשיעור שא
פסחיםמ"באמתנ"י ואלו עוברין בפסח , כותח הבבלי ושכר המדי וכו' . ובתו"ס ד"ה ואלו עוברין .תמרוקים ותרופות בפסחשיעור שלח
פסחיםמ"הבאבל כופח שאור שיחדה לישיבה בטלה .תמרוקים ותרופות בפסחשיעור שלח
פסחיםמ"ואאמר רבי שמעון בן לקיש לגבל ולתפילה ולנטילת ידים ארבעה מילין .אשר יצרשיעור שנח
פסחיםמ"ואאמר ר' שמעון בן לקיש לגבל ולתפילה ולנטילת ידים ארבעה מילין .צער וטורח בקיום מצוותשיעור קצט
פסחיםמ"ובהיאך אופין מיו"ט לשבת א"ל משום עירוב תבשילין . ובתו"ס ד"ה רבה אמר .עירוב תבשיליןשיעור רעא
פסחיםמ"וברב חיסדא אמר לוקה לא אמרינן הואיל ומקלעי ליה אורחים חזי ליה וכו' .אורחים בסעודת החגשיעור רו
פסחיםמ''חברבי אליעזר אומר הרודה ונותן לסל הסל מצרפן לחלההפרשת חלהשיעור תקעז
פסחיםמ"טאתו"ס ד"ה אם עבר צופים . איזהו הוא צופים הרואה ואינו מפסיק .קריעה על ירושלים ומקום המקדששיעור תסא
פסחיםמ"טבכל המשיא ביתו לעם הארץ כאילו כופתה ומניחה לפני הארי .סידור מלאשיעור תז
פסחיםנאהעולם הזה נכתב ביו"ד וה"י ונקרא באל"ף דל"ת וכו' .כוונת השמותשיעור תיב
פסחיםנבבני חוזאי נהגי דמפרשי חלה וכו' . דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור וכו' .בלי נדרשיעור קסג
פסחיםנבכבר קיבלו אבותיכם עליהם שנאמר שמע בני מוסר אביך וכו' .חיוב בנים במנהגי אבותיהםשיעור שצח
פסחיםנ"אאאי אתה רשאי להתירן בפניהם .חיוב בנים במנהגי אבותיהםשיעור שצח
פסחיםנ''אבכל הספיחים אסו+H552+D547+D547:D551איסור ספיחיםשיעור תקנה
פסחיםנ"אבא"ל רב ספרא לרבי אבא כגון אנן דידעינן בקביעה דירחא .יום טוב שנישיעור קנז
פסחיםנ"אאגופא דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור וכו' . ובתו"ס ד"ה אי אתה רשאי .בלי נדרשיעור קסג
פסחיםנ"באמנדין על שני ימים טובים של גלויות .יום טוב שנישיעור קנז
פסחיםנ''באתוס' ד''ה ממקוםביעור פירות שביעיתשיעור תקסד
פסחיםנ''בבכלה לחיה אשר בשדה כלה לבהמתך מן הביתביעור פירות שביעיתשיעור תקסד
פסחיםנ''בברב ספרא נפק מא''י לחו''ל הוה בהדיה גרבא דחמרא דשביעית, ובתוס' ד''ה רב ספראאתרוג בשביעיתשיעור תקפב
פסחיםנ"בבר' אילעאי קץ כפנייתא דשביעיתהפסד פירות שביעיתשיעור שיז
פסחיםנ''בבר' אילעאי קץ כפנייתא דשביעית כו' לאכלה אמר רחמנא ולא להפסדהפסד פירות שביעיתשיעור תקנז
פסחיםנ"גבר' יוסי בר אבין מטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים וכו' . וברש"י שםיששכר וזבולוןשיעור לז
פסחיםנ''דאמברכין על האור בין במוצאי שבת בין במוצאי יום הכיפורים כו' כאן באור ששבתנר הבדלה במוצאי שבת ויום הכיפוריםשיעור תקלו
פסחיםנ"דאוהביא שני אבנים וטחנן זו בזו ויצא מהם אש .חשמל בתורת נרשיעור רצ
פסחיםנ"דבאין בין תשעה באב ליום הכיפורים אלא שזה ספיקו אסור וזה ספיקו מותר .נעילת הסנדלשיעור רעג
פסחיםנ"ואפתח יעקב אבינו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד .ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועדשיעור תעז
פסחיםנ"ואת"ר ששה דברים עשה חזקיה המלך על שלשה הודו לו ועל שלשה לו הודו לו .ועשית ככל אשר יורוךשיעור תצב
פסחיםנ"חאבמאי קמיפלגי במוספין קודם בזיכין וכו' . *ובחוברת ברכות כ"ו ע"א.תפילת מוסףשיעור יג
פסחיםסאריבויא דרבו גידולין על עיקרו מותר .בשר מתאי גזעשיעור שצ
פסחיםס"גבלא תשחט על חמץ כתיב א"ל אי הכי אפילו לאחד בסוף העולם .בל יראה ובל ימצא בהפרשי שעותשיעור תנג
פסחיםס"דבואין לך כל פסח ופסח שלא נמנו עליו יותר מעשרה .מחיצה בין גברים ונשיםשיעור תיח
פסחיםס"דברבא אמר נועלין תנן ולא סמכינן אניסא .אין סומכין על הנסשיעור שה
פסחיםס"דבואלא מאי קמ"ל ברב עם הדרת מלך .ברוב עם הדרת מלך או זריזים מקדימיםשיעור עא
פסחיםס"דבביקש אגריפס המלך ליתן עיניו באוכלוסי ישראל וכו' .מנין ישראלשיעור קנה
פסחיםס"דברבא אמר נועלין תנן ולא סמכינן אניסא .מה מוגדר מקום סכנהשיעור שס
פסחיםס''דבאין מעבירין על המצוות *בחוברת יומא ל''ג ע''אמצוה הבאה לידך אל תחמיצנהשיעור תקכ
פסחיםס"חבא"ר אליעזר הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם וכו' . וברש"י ותו"ס שם .חיים של תורהשיעור שו
פסחיםעאכדי שיהא נאכל על השובע .אפיקומןשיעור שפ
פסחיםע"אאוהיית אך שמח לרבות לילי יו"ט האחרון לשמחה .שמחת יום טובשיעור רצט
פסחיםע"האואלא באש ל"ל לאפוקי אבר מעיקרו .תנור מיקרוגל בהלכהשיעור שצד
פסחיםע''וארב אמר עילאה גבר ושמואל אמר תתאה גברבישול בשבתשיעור תקיג
פסחיםע"ובביניתא דאיטווא בהדי בישרא אסרה רבא וכו' . וברש"י שם .השתנות הטבעיםשיעור לט
פסחיםע"ובההיא ביניתא דאיטווא בהדי בישרא אסרה רבא מפרזיקיא למיכלה בכותחא .שינוי הטבע - הלכה למעשהשיעור תפ
פסחיםע''ובההיא ביניתא דאיטווא בהדי בישרא אסרה רבא מפרזיקיא למיכלה בכותחאדגים בשר וחלבשיעור תקעו
פסחיםפ"בבאין מגדלין חזירין בכל מקום . ובתו"ס ד"ה לא יגדל .מסחר במזון לא כשרשיעור שמ
פסחיםפ''הבאמר רב יהודה אמר רב וכן לתפילה, וברש''י ותוס' שםהמקום הראוי לצירוף למניןשיעור תקכד
פסחיםפ"הבאמר רב גגין ועליות לא נתקדשו .מגורים מעל בתי ביתכנסתשיעור תכט
פסחיםפ"ואאשר יאכלו אותו בהם מלמד שהפסח נאכל בשתי חבורות .מחיצה בין גברים ונשיםשיעור תיח
פסחיםפ"ואוהא קתני גגין הללו אין אוכלים שם קדשי קודשים ואין שוחטים שם קודשים .מגורים מעל בתי ביתכנסתשיעור תכט
פסחיםפ"טבהמוכר עלותו ושלמיו לא עשה ולא כלום .גנייבת חפצי מצוה מהודריםשיעור רמח
פסחיםצ"אאאבל בית האסורין של דישראל שוחטין בפני עצמן .מאסר - עונש או הגנהשיעור רנט
פסחיםצ"אאאמר ליה מי עבדינן חבורה שכולה נשים והתנן אין עושין וכו' .מחיצה בין גברים ונשיםשיעור תיח
פסחיםצ"טבבערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ומעלה . ובתו"ס ד"ה עד שתחשך .תוספת שבת ויום טובשיעור קנ
פסחיםצ"טבבערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ומעלה . ובתו"ס ד"ה עד שתחשך .תמימות בחג השבועותשיעור רז
פסחיםצ''טבתוס' ד''ה לא יאכל כו' אבל מצה עשירה שריא, וכן היה נוהג ר''תערב פסח שחל בשבתשיעור תקמח
פסחיםקבאותם בני אדם שקידשו בבית הכנסת . ובתו"ס ד"ה ידי קידוש יצאו .קידוש במקום סעודהשיעור רמב
פסחיםק"אאאין קידוש אלא במקום סעודה וכו' . וברשב"ם ובתו"ס שם .קידוש במקום סעודהשיעור רמב
פסחיםק"בבאין אומרים שתי קדושות על כוס אחת וכו' . ובתו"ס ד"ה שאין אומריםיין שביעית לארבע כוסותשיעור מח
פסחיםק''האלקידוש קובעת ולא להבדלה כו' אבל בשתיה לא, וברש''י ד''ה ה''מ ותוס' ד''ה אבלסעודה שלישיתשיעור תקפה
פסחיםק"הבשאני ליה בין עיולי יומא כל כמה דמקדמינן ליה עדיף .קבלת שבת מוקדמתשיעור תיט
פסחיםק''ואמי שלא הבדיל כו' אבל לא על האורנר הבדלה במוצאי שבת ויום הכיפוריםשיעור תקלו
פסחיםק"זאזימנא חדא אקלע אמימר לאתרין ולא הוה לן חמרא מדינא וכו' . ת"ר אין מקדשין וכו' .חמר מדינהשיעור נג
פסחיםק"חאאיתמר מצה צריך הסיבה מרור אין צריך הסיבה .הסבהשיעור רצח
פסחיםק''חאמרור אין צריך הסיבהאכילת מרורשיעור תקמז
פסחיםק"חבשאף הן היו באותו הנס . ובתו"ס וברשב"ם שם .הסבהשיעור רצח
פסחיםק"חבשתאן חי יצא אמר רבא ידי יין יצא ידי חירות לא יצאמיץ ענביםשיעור תס
פסחיםק'''חבתוס' ד''ה שאףחיוב נשים במצוות החנוכהשיעור תקמא
פסחיםק''חבתוס' ד''ה היוחיוב נשים במצוות החנוכהשיעור תקמא
פסחיםק"טאת"ר חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל , שנאמר ושמחת בחגך .שמחת יום טובשיעור רצט
פסחיםק"טאתניא רבי אליעזר אומר חוטפין מצות בליל פסח .גניבה " לא באמת "שיעור שפב
פסחיםק"יבכללא דמילתא כל דקפיד קפדי בהדיא וכו' . ופ' רשב"ם יותר מדי באים השדים להזיקו .עין הרעשיעור רסג
פסחיםקי''באאוכלין ומשקין תחת המיטה כו' רוח רעה שורה עליהןמאכלים שיש בהם סכנהשיעור תקפז
פסחיםקי"גבשלשה הקב"ה שונאן המדבר אחד בלב וכו', והרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד וכו' .הוצאת דיבהשיעור רס
פסחיםקי"גבשבעה מנודין לשמים וכו' , ושאין לו ילדים . ובתו"ס דדן עד כמה צריך לטרוח בזה .צער וטורח בקיום מצוותשיעור קצט
פסחיםקי''גבמניין שאין שואלין בכלדיים שנאמר תמים תהיה עם ה' אלהיךתמים תהיה עם ה' אלוקיךשיעור תקלג
פסחיםקי"דאמתנ"י הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילין . וברש"י ותו"ס שםחרוסתשיעור תכא
פסחיםקי"דבש"מ דרב הונא לית דחייש להא דרבי יוחנן בן נורי .קטניות בפסחשיעור של
פסחיםקט"ואאמר רבי אלעזר אמר רב אושעיא כל שטיבולו במשקה צריך נטילת ידים .חרוסתשיעור תכא
פסחיםקט"ואאמר ר"א אמר ר' אושעיא כל שטיבולו במשקה צריך נטילת ידיים .נטילת ידיים בדבר שטיבולו במשקהשיעור תצד
פסחיםקט''ובצריך לשקועי בחרוסתאכילת מרורשיעור תקמז
פסחיםקט"ובצריך לשקועי בחרוסת משום קפא דאי ס"ד לא צריך לשקועיה נט"י למה לי .נטילת ידיים בדבר שטיבולו במשקהשיעור תצד
פסחיםקט"ובואמר רב פפא לא נישהי איניש מרור בחרוסת .חרוסתשיעור תכא
פסחיםקט''ובכרכן בסיב ובלען אף ידי מצה נמי לא יצאכשרות תרופותשיעור תקצ
פסחיםקט''ובואין עוקרין את השלחן אלא לפני מי שאומר הגדה, וברש''י ד''ה ואין עוקריןסיפור יציאת מצריםשיעור תקצז
פסחיםקט''ובאמר שמואל לחם עוני לחם שעונין עליו דברים כו' *בחוברת ל''ו ע''אסיפור יציאת מצריםשיעור תקצז
פסחיםקט''זאמתני' וכאן הבן שואל וכו' ובגמ' ת''ר חכם בנו שואלו כו' ואם לאו הוא שואל לעצמוסיפור יציאת מצריםשיעור תקצז
פסחיםקט"זאאע"פ שאין חרוסת מצוה וכו' . ובתו"ס ד"ה צריך לסמוכיה וצריך לקהוייה .חרוסתשיעור תכא
פסחיםקט"זאושמואל אמר עבדים היינו .זמן חירותנושיעור שלט
פסחיםקט''זבמתני' בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםסיפור יציאת מצריםשיעור תקצז
פסחיםקט''זבאמר רב אחא בר יעקב סומא פטור מלומר הגדהסיפור יציאת מצריםשיעור תקצז
פסחיםקי"זאמשה וישראל אמרוהו בשעה שעלו מן הים .גדרי אמירת הלל בפסחשיעור שפא
פסחיםקי"זאא"ר שמעון בן לקיש ואעשך לגוי גדול זהו שאומרים אלקי אברהם .חסד לאברהםשיעור תעא
פסחיםקי"חאהאי משום שיש ה' דברים וכו' , ותחיית המתים וחבלו של משיח .זמן חירותנושיעור שלט
פסחיםקי"חאוכי מאחר דאיכא הלל הגדול אנן מ"ט אמרינן האי .גדרי אמירת הלל בפסחשיעור שפא
פסחיםקי"טבמתנ"י אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן , ובגמ' שם . וברשב"ם בד"ה אין מפטירין .אפיקומןשיעור שפ
פסחיםקי"טבאיני מברך שנשאתי שתי אחיות בחייהן , שעתידה תורה לאוסרן עלי .דין האבות קודם מתן תורהשיעור שסד
פסחיםק"כאבריש העמוד בראשונה לא . ויעוין שם ברשב"ם בד"ה באחרונה אין .אפיקומןשיעור שפ
פסחיםק''כאומרור דרבנןאכילת מרורשיעור תקמז
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
ראש השנהבאמתני' באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלותאתרוג בשביעיתשיעור תקפב
ראש השנהדאהאומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני כו' ה''ז צדיק גמורואהבת לרעך כמוךשיעור תקלב
ראש השנהחאדתשרי הוא דכתיב תיקעו בחדש שופר וכו' .טעויות בתפילות ראש השנהשיעור כב
ראש השנהחבשהחודש מתכסה בו וכו' .טעויות בתפילות ראש השנהשיעור כב
ראש השנהחבולשמיטין מנלן וכו'אתרוג בשביעיתשיעור תקפב
ראש השנהטאודמוספין מחול על קדש מנלן דתניא בחריש ובקציר תשבות וכו' .תוספת שבת ויום טובשיעור קנ
ראש השנהטאשבתות מנין ת"ל תשבתו , ימים טובים מנין ת"ל שבתכם .תמימות בחג השבועותשיעור רז
ראש השנהטאכל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשיריעינוי ביום כיפור ומצות אכילה בעיו"כשיעור עד
ראש השנהטאכל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשיריאכילה בערב יום כיפורשיעור תקיא
ראש השנהטאתוס' ד''ה וקציראוצר בית דיןשיעור תקנד
ראש השנהטאתוס' ד''ה וקציראתרוג בשביעיתשיעור תקפב
ראש השנהי"אאאמר רב יהודה האי מאן דנפק ביומי ניסן וחזי אילני וכו' *ובחוברת ברכות מ"ג ע"ב.ברכת האילנותשיעור קצז
ראש השנהי"אבר' יהושע אומר בניסן נגאלו , בניסן עתידין ליגאל מנלן וכו' .ציפית לישועהשיעור תלב
ראש השנהי''גבתנן התם האורז כו' שהשרישו לפני ר''ה כו' ומותרין בשביעית ואם לאו אסורין בשביעיתאתרוג בשביעיתשיעור תקפב
ראש השנהט''ואאתרוג אחר לקיטתו למעשר כו' אחר לקיטתו בין למעשר בין לשביעית וכו'אתרוג בשביעיתשיעור תקפב
ראש השנהט"זאאמר הקדוש ברוך הווא נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה .ניסוך המיםשיעור תלח
ראש השנהט"זאמתנ"י בארבעה פרקים . ובגמ' ואדם נידון בר"ה וגזר דין שלו נחתם ביו"כ .שלושה ספרים נפתחיםשיעור קכ
ראש השנהט"זאואמר רבי יצחק למה תוקעין בר"ה .תקיעות כהלכה ובהידורשיעור שצט
ראש השנהט"זאואמרו לפני בראש השנה מלכיות וכו' .מלכויותשיעור רכא
ראש השנהט"זבותוקעין ומריעין כשהן עומדים כדי לערבב השטן .תקיעות כהלכה ובהידורשיעור שצט
ראש השנהט"זבא"ר יוחנן שלשה ספרים נפתחין בר"ה וכו'. בינונים תלוים וכו' .בינונים תלויים ועומדיןשיעור כג
ראש השנהט"זבא"ר כרוספדאי א"ר שלושה ספרים נפתחין בר"ה וכו' . וברש"י ותו"ס שם .שלושה ספרים נפתחיםשיעור קכ
ראש השנהט"זבתו"ס ד"ה ותוקעים ומריעין . דדן בברכת כוהנים אי מברך פעמים את אותו ציבור .המצוה להתברך בברכת כהניםשיעור רח
ראש השנהט"זבוא"ר יצחק חייב אדם להקביל פני רבו ברגל .הקבלת פני רבו ברגלשיעור ש
ראש השנהט"זבוא"ר יצחק כל שנה שאין תוקעין לה בתחילתה מריעין לה בסופה .מלכויותשיעור רכא
ראש השנהי"זבאמר רב יהודה ברית כרותה לי"ג מידות שאינן חוזרות ריקם .י"ג מידותשיעור עא
ראש השנהי"זאורב חסד מטה כלפי מטה . ופ' רש"י הואיל ומחצה ומחצה מטה ההכרע לצד זכות .שלושה ספרים נפתחיםשיעור קכ
ראש השנהי"חבצום העשירי זה עשרה בטבת שבו סמך מלך בבל וכו' . וברש"י שם .עשרה בטבתשיעור פו
ראש השנהי''טאבואו והפגינו בלילה *בחוברת תענית י''ח ע''אהפגנה על פי ההלכהשיעור תקצט
ראש השנהי"טבשלחו ליה למר עוקבא אדר הסמוך לניסן לעולם חסר . ובתו"ס ד"ה אדר הסמוך .שנה מעוברתשיעור קמא
ראש השנהי"טבשלחו ליה למר עוקבא אדר הסמוך לניסן לעולם חסר . ובתו"ס ד"ה אדר הסמוך .השנה המעוברתשיעור תפה
ראש השנהכבדתניא בסוד העיבור נולד קודם חצות או נולד לאחר חצות וכו' . וברש"י שם .קו התארךשיעור ק
ראש השנהכ"אבבקש קהלת לדון דינין שבלב שלא בעידים ושלא בהתראה .מכונת אמתשיעור רי
ראש השנהכ''דאמתני' ראש בית דין אומר מקודשברכת החודששיעור תקמג
ראש השנהכ"האהלך ר"ע ומצאו כשהוא מיצר וכו' . וברש"י שם .חכמת התורה וחכמיהשיעור קלב
ראש השנהכ"האת"ר למה לא נתפרשו שמותם של זקנים הללו , שלא יאמר אדם פלוני כמשה וכו' .ועשית ככל אשר יורוךשיעור תצב
ראש השנהכ"הבלומר לך ירובעל בדורו כמשה בדורו בדן בדורו כאהרון בדורו .ועשית ככל אשר יורוךשיעור תצב
ראש השנהכ''הבמתני' ראוהו בית דין כו' ויושיבו מחבריהםברכת החודששיעור תקמג
ראש השנהכ"הבאמר קרא כי חק לישראל הוא וכו' .טעויות בתפילות ראש השנהשיעור כב
ראש השנהכ"ואמפני מה אין כה"ג נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים , לפי שאין קטגור נעשה סניגור .אין קטיגור נעשה סניגורשיעור רכב
ראש השנהכ''ובמתני' שופר כו', ובגמ' בר''ה כמה דכייף איניש כו' כמה דפשיט כו'תפילה בקול רםשיעור תקי
ראש השנהכ"זאובתעניות וכו' אבל בגבולין מקום שיש חצוצרות אין שופר וכו'תקיעות בעת צרהשיעור ח
ראש השנהכ"זבלא שנו אלא לאותן העומדים על שפת הבור , אבל אותן העומדים בבור יצאו .קיום מצוות באמצעות רמקול,מיקרופון,שיעור רצא
ראש השנהכ"חאשלחו ליה לאבוה דשמואלכפאו ואכל מצה יצא .קטן שהגדיל בספירת העומרשיעור תנה
ראש השנהכ"חאוהתניא עתים חלים עתים שותה , כשהוא חלים הרי הוא כפקח קטן שהגדילשיעור ג
ראש השנהכ"חאהדר אמר אחד זה ואחד זה יצא מצוות לאו ליהנות ניתנו .מצוות לאו ליהנות ניתנושיעור קפד
ראש השנהכ"חבמתיב רב שמן בר אבא מנין לכהן שעולה לדוכן .המצוה להתברך בברכת כהניםשיעור רח
ראש השנהכ''חבאלא אמר רבא לצאת לא בעי כוונה וכו'כוונה במצות ספירת העומרשיעור תקצח
ראש השנהכ"טאכל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציא .שומע כעונהשיעור רא
ראש השנהכ"טאאמר ליה ר' זירא לשמעיה איכוון ותקע לי ,אלמא קסבר משמיע בעי כוונה .תקיעת שופרשיעור תסד
ראש השנהכ"טאתני אהבה בריה דר' זירא כל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציא וכו' .ערבות במצוותשיעור שנה
ראש השנהכ''טאכל הברכות כולן אע"פ שיצא מוציארב או ש''ץ ששכח לספור ספירת העומרשיעור תקמט
ראש השנהכ"טבובהלל ומגילה אף על פי שיצא מוציא .ערבות במצוותשיעור שנה
ראש השנהל"בבמתנ"י העובר לפני התיבה . ובגמ' משום דברוב עם הדרת מלך וכו' . וברש"י שם .ברוב עם הדרת מלך או זריזין מקדימיןשיעור עא
ראש השנהל"גבמתנ'י סדר תקיעות שלש של שלש וכו' . בגמ' שם ץ תו"ס בד"ה שיעור תקיעה .תקיעות כהלכה ובהידורשיעור שצט
ראש השנהל''גבמתני' כשם ששליח ציבור חייב כו' ר''ג אומר שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתןחזרת הש''ץשיעור תקלט
ראש השנהל"דאאתקין רב אבהו בקסרי תקיעה שלשה שברים תרועה תקיעה .תקיעות כהלכה ובהידורשיעור שצט
ראש השנהל"דאאתקין רב אבהו בקסרי תקיעה וכו' . וברש"י שם .הפסק בדיבורשיעור עג
ראש השנהל"דבכיצד שתי עיירות באחת תוקעין ובאחת מברכין הולכין למקום שמברכין .צער וטורח בקיום מצוותשיעור קצט
ראש השנהל''דבאמרו לו לר''ג לדבריך למה ציבור מתפללין וכו'חזרת הש''ץשיעור תקלט
ראש השנהל''האפוטר היה ר''ג אפילו עם שבשדות כו' לא פטר ר''ג אלא עם שבשדותחזרת הש''ץשיעור תקלט
ראש השנהמ"ואשנה מעוברת מהו א"ל הלך אחר רוב שנים . ובתו"ס ד"ה חדשים .שנה מעוברתשיעור קמא
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
יומאדבדאמר ר"ח לא יאמר אדם לחבירו אלא א"כ קורהו וכו' .גילוי סודותשיעור שלז
יומאהבאלא כיצד מלבישן לעתיד לבוא כו' לכשיבואו אהרן ובניו ומשהעבודת הבכורות לעתיד לבואשיעור תקצא
יומאובאיתמר רב נחמן אמר הותרה היא בציבור וכו' . וברש"י פ' בקושי הותרה ולא לגמרי .פקוח נפש בשבתשיעור קמג
יומאי"אאוהתניא בשעריך אחד שערי בתים ואחד שערי חצירות .מזוזהשיעור פט
יומאי"אברב שמואל בר יהודה קמיה דרבא ששה שערים פטורים מן המזוזה וכו' . וברש"י שם .מזוזהשיעור פט
יומאי''בבת''ר אירע בו פסול ומינו אחר תחתיו ראשון חוזר לעבודתו וכו'נבצרות זמניתשיעור תקיז
יומאי''גאתוס' ד''ה הלכה כר' יוסינבצרות זמניתשיעור תקיז
יומאי"טבשחשדוהו צדוקי והם פורשין ובוכין וכו' .דן לכף זכותשיעור רכ
יומאי''טבהקורא את שמע לא ירמוז בעיניו ולא יקרץ בשפתותיו ולא יראה באצבעותיועשיית מלאכה בשעת ברכהשיעור תקמ
יומאכ"בבאסור למנות את ישראל אפילו לדבר מצוה .מנין ישראלשיעור קנה
יומאכ"בבבסוף העמוד , ואמר ר' שמעון בן יהוצדק כל תלמיד חכם וכו' .נקימה ונטירהשיעור שיד
יומאכ"גאדתניא איזו היא נקימה ואיזו היא נטירה וכו' .נקימה ונטירהשיעור שיד
יומאכ"ואהמעלה איברים לכבש הוא מעלה , במאי קמפלגי מר סבר ברוב עם וכו' . ובתו"ס שם.ברוב עם הדרת מלך או זריזים מקדימיםשיעור עא
יומאכ"חבאמר רב ספרא צלותיה דאברהם מכי משחרי כותלי, וברש"י ד"ה מכי משחריתפילת המנחהשיעור תמב
יומאכ"חבאמר רב קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה .דין האבות קודם מתן תורהשיעור שסד
יומאל''גאאין מעבירין על המצוות, וברש''י ותוס' שםמצוה הבאה לידך אל תחמיצנהשיעור תקכ
יומאל"ובת"ר וכפר בכפרת דברים הכתוב מדבר .ודוישיעור תסה
יומאל"זאומנין שבאנא נאמר כאן כפרה .וידוישיעור תסה
יומאל"חאמתנ"י בן עזאי בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך וכו' .קריאת שמותשיעור לח
יומאל"חבמאי ושם רשעים ירקב וכו' . חזי מאי סילק ביה וברש"י שם .קריאת שמותשיעור לח
יומאל"חאכפלו להם שכרם ובאו בכל יום היו נוטלים וכו' .שביתת פועליםשיעור קפא
יומאל"טאונשתלחה ברכה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים , וכל כהן שמגיעו כזית וכו'חצי שיעור במצוותשיעור תיג
יומאנ"דבאמר ר"ל בשעה שנכנסו נכרים להיכל , ראו כרובים המעורין זה בזה .נחמו נחמו עמישיעור קיד
יומאנ''חבאין מעבירין על המצוות *בחוברת ל''ג ע''במצוה הבאה לידך אל תחמיצנהשיעור תקכ
יומאעאלפי שאין גוללין ספר תורה מפני כבוד ציבור .טרחא דציבוראשיעור קסא
יומאעאאין מעבירין על המצוות *בחוברת ל''ג ע''במצוה הבאה לידך אל תחמיצנהשיעור תקכ
יומאע"אאהרוצה לנסך יין ע"ג המזבח , ימלא גרונם של ת"ח . * ובחוברת חגיגה כ"ז ע"א.הכנסת אורחיםשיעור רעז
יומאע"בבשלחן זכה דוד ונטלו , של ארון עדיין מונח הוא כל הרוצה ליקח יבא ויטול .ירושה בשררה וברבנותשיעור סג
יומאע"גאמי שראוי לבא אל אהל מועד . וברש"י שפ' שאינו ראוי וכו' דלאו כהן גדול הוא .ירושה בשררה וברבנותשיעור סג
יומאע"דאגופא חצי שיעור רבי יוחנן אמר אסור מן התורה .חצי שיעור במצוותשיעור תיג
יומאע"זאונעילת הסנדל מנין דכתיב ודוד עולה וכו' .נעילת הסנדלשיעור רעג
יומאע"חאמהו לצאת בסנדל של שעם ביום הכיפורים .נעילת הסנדלשיעור רעג
יומאע"חבתנו רבנן תינוקות מותרין בכולן חוץ מנעילת הסנדל . וברש"י ותו"ס שם .נעילת הסנדלשיעור רעג
יומאע''טבתוס' ד''ה מיני תרגימא כו' ואין ללמוד מכאן שיועילו מיני תרגימא להשלים ג''ס של שבתערב פסח שחל בשבתשיעור תקמח
יומאע''טבתוס' ד''ה מיני תרגימא כו' ואין ללמוד מכאן שיועילו מיני תרגימא להשלים ג''ס של שבתסעודה שלישיתשיעור תקפה
יומאפ"אבכל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי .עינוי ביום כיפור ומצות אכילה בעיו"כשיעור עד
יומאפ''אבכל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשיריאכילה בערב יום כיפורשיעור תקיא
יומאפ"אאיכול יהא ענוש על תוספת שבת ת"ל וכו' . וברש"י שם .תוספת שבת ויום טובשיעור קנ
יומאפ"אבותנא דעצם עצם האי בתשעה לחודש וכו'. ופ' רש"י הלא נלמד לתוספת שבת שפטור .תוספת שבת ויום טובשיעור קנ
יומאפ"גאמתנ"י מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו אפילו דברים טמאים וכו' . ובגמ' שם .עינוי ביום כיפור ומצות אכילה בעיו"כשיעור עד
יומאפ"גאמתנ"י מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו אפילו דברים טמאים וכו' . וברש"י שם .רפואה סגולית בשבתשיעור פח
יומאפ"גאמתנ"י מי שאחזו בולמוס וכו' . ובגמ' מאכילין אותו הקל הקל תחילה וכו' .פקוח נפש בשבתשיעור קמג
יומאפ''גאמתני' מי שנפלה עליו מפולת כו' ספק נכרי ספק ישראל מפקחין עליו את הגלהצלה ורפואת נכריםשיעור תקעט
יומאפ''גאת''ר מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו הקל הקל כו' טבל ושביעית שביעית, וברש''י שםביעור פירות שביעיתשיעור תקסד
יומאפ"גבר' מאיר הוה דייק בשמא וכו' . ולבבסוף הוו דייקי בשמא . וברש"י שם .קריאת שמותשיעור לח
יומאפ"דבאמר ר"י אמר רב לא ספק שבת זו בלבד אמרו , אלא אפילו ספק שבת אחרת .פיקוח נפש עתידישיעור שעז
יומאפ"דבת"ר מפקחין פקוח נפש בשבת והזריז הרי זה משובח ואין צריך ליטול רשות מב"ד .פקוח נפש בשבתשיעור קמג
יומאפ"האתנו רבנן עד היכן הוא בודק את חוטמו וכו' . אבל לענין פיקוח נפש וכו' . ובתו"ס שם .וחי בהםשיעור נב
יומאפ"האנשאלה שאלה זו בפניהם מניין לפקוח נפש שדוחה את השבת וכו' .פקוח נפש בשבתשיעור קמג
יומאפ"האמצאו חי פשיטא , לא צריכא דאפ' לחיי שעה .חיי שעהשיעור שלא
יומאפ"הבוחי בהם ולא שימות בהם וכו' . וברש"י שם .פקוח נפש בשבתשיעור קמג
יומאפ"הבאמרה תורה חלל עליה שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה .פקוח נפש עתידישיעור שעז
יומאפ''הבוחי בהם ולא שימות בהםהצלה ורפואת נכריםשיעור תקעט
יומאפ"ובאמר רב נחמן כאן בעבירות שבין אדם לחבירו כאן בעבירות שבין אדם למקום .בין אדם לחבירושיעור רכג
יומאפ"ובאמר ר' שמואל בן נחמני א"ר יונתן גדולה תשובה שמארכת שנותיו של אדם .וידוישיעור תסה
יומאפ"זאכל המזכה את הרבים וכו' , כדי שלא יהא הוא בגיהנם ותלמידיו בגן עדן .ש"י עולמותשיעור שי
יומאפ"זארמי ליה רב יוסף בר חבו עבירות שבין אדם לחבירו אין יוה"כ מכפר .בין אדם לחבירושיעור רכג
יומאפ"זאאל יבקש מחבירו יותר משלש פעמים שנאמר "אנא שא נא " ואם מת וכו' .בקשת מחילהשיעור ת
יומאפ"זבת"ר מצוות וידוי ערב יוה"כ עם חשיכה .וידוישיעור תסה
יומאפ"זבאיקפיד ר' חנינא אזל רב לגבי תליסר מעלי יומי דכיפורי ולא איפייס .בקשת מחילהשיעור ת
יומאפ"זבמאי נעילת שערים , רב אמר צלותא יתירתא ושמואל אמר מה אנו מה חיינו .תפילת נעילהשיעור שנז
יומאפ"זבוהאמר רב הלכה כדברי האומר תפילת ערבית רשות . * ובחוברת שבת ט' ע"ב.תפילת ערבית רשותשיעור שכד
יומאפ"חאכל חייבי טבילות טובלין כדרכן ביו"כ וכו' . וברש"י שם שדן מתי זמן נעילה .תפילת נעילהשיעור שנז
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
סוכהבאעד כ' אמה דאדם עושה דירתו דירת עראי וכו' . ובתו"ס שם ד"ה כי עבידסכך . כוכבים וגשמיםשיעור תא
סוכהבבמעשה בהילני המלכה וכו' . וקטנים פטורים מן הסוכה וכו' . וברש"י שם .מצות חינוךשיעור עה
סוכהגאדתנו רבנן בית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות וכו' .חנוכת הביתשיעור שכו
סוכהגאבית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה .מצות מעקהשיעור ע
סוכהגאתנו רבנן בית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות פטור מן המזוזה .מזוזהשיעור פט
סוכהגבאמר מר פטור מן המזוזה וכו' . מ"ט דבית כתיב בהו וכו' .מזוזהשיעור פט
סוכהגבהיתה גבוהה מעשרים אמה ובא למעטה כו' [ובד''ד ע''א] תבן ובטלו הוי מיעוטתעשה ולא מן העשוישיעור תקיב
סוכההאוכתוב עליהם ב' שיטין יו"ד ה"א מלמעלה וכו' .כוונת השמותשיעור תיב
סוכהחבאמר רב חסדא והוא שעשאה לצל סוכהסכך . כוכבים וגשמיםשיעור תא
סוכהיבאיקלעו לביה ריש גלותא אגנינו רב נחמן בסוכה שנויה מופלגין .לפני עוור בין אוסר למתירשיעור שעח
סוכהיבאנן שלוחי מצוה אנן ופטורין מן הסוכה . וברש"י ותו"ס שם .עוסק במצוה פטור ממצוהשיעור קעח
סוכהיבאנן שלוחי מצוה אנן וכו' . וברש"י שם שפ' שעסקו בהקבלת פני רבן בגולה .הקבלת פני רבו ברגלשיעור ש
סוכהי''אאמתני' או שקצצן כשרה, ובגמ' צריך לנענע כו' דרב עמרם חסידא רמא תכלתא וכו'תעשה ולא מן העשוישיעור תקיב
סוכהי''אבוילפינן לולב מסוכה דכתיב גבי סוכה תעשה ולא מן העשויתעשה ולא מן העשוישיעור תקיב
סוכהי"אבכי בסוכות הושבתי את בנ"י ענני כבוד היו וכו' . וברש"י שם .זמן שמחתינושיעור קעה
סוכהי"דאמתני' מסככין בנסרים וכו' . ובגמ' שםסכך . כוכבים וגשמיםשיעור תא
סוכהט''זאהחוטט בגדיש כו' ל''ש אלא שאין שם חלל טפח וכו', וברש''י שםתעשה ולא מן העשוישיעור תקיב
סוכהכאדאמר ריש לקיש הריני כפרת רבי חייא ובניו .מכירת שכר ועונששיעור רפד
סוכהכ"אבמתנ"י הסומך סוכתו בכרעי המיטה כשרה וכו' .מעמיד בסוכהשיעור תסו
סוכהכ"בבאיו כוכבי חמה ניראין מתוכה , ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין .סכך . כוכבים וגשמיםשיעור תא
סוכהכ"גאעשאה לבהמה דופן לסוכה וכו' .מן המותר בפיךשיעור קצג
סוכהכ"דבויהיו אנשים אשר היו טמאים לנפש וכו' .כהנים בקברי צדיקיםשיעור יא
סוכהכ"האמתנ"י שלוחי מצוה פטורין מן המצוה וכו' . ובגמ' בשבתך בביתך פרט לעוסק במצוה .טיולים בסוכותשיעור רעד
סוכהכ"האמתנ"י שלוחי מצוה פטורין מן המצוה וכו' . ובגמ' בשבתך בביתך פרט לעוסק במצוה .עוסק במצוה פטור ממצוהשיעור קעח
סוכהכ"הבואלצפן היו שהיו עסוקין בנדב ואביהו .כהנים בקברי צדיקיםשיעור יא
סוכהכ"הבה"מ צערא דממילא אבל הכא הוא דקא מצטער נפשיה . וברש"י שם .מצטער בסוכהשיעור קעד
סוכהכ"הבת"ר חתן והשושבינין פטורים מן התפילה .עוסק במצוה פטור ממצוהשיעור קעח
סוכהכ"ואת"ר אוכלים אוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה ואין ישינים שינת חוץ לסוכה .דיני הישן בהלכהשיעור רעה
סוכהכ"ואת"ר הולכי דרכים ביום פטורים מן הסוכה ביום וחייבין בלילה .טיולים בסוכותשיעור רעד
סוכהכ"ואמצטער פטור מן הסוכה וכו' . רש"י ותו"ס שם .מצטער בסוכהשיעור קעד
סוכהכ"ואהולכין לדבר מצוה פטורין בין ביום ובין בלילה . וברש"י ד"ה הולכים לדבר מצוה .עוסק במצוה פטור ממצוהשיעור קעח
סוכהכ"ואחולה הוא ומשמשיו פטורים , מצטער הוא פטור משמשיו לא .צער וטורח בקיום מצוותשיעור קצט
סוכהכ''זאתוס' ד''ה במיני תרגימא כו' ואין ללמוד מכאן שיועילו מיני תרגימא להשלים ג''ס של שבתערב פסח שחל בשבתשיעור תקמח
סוכהכ''זאתוס' ד''ה במיני תרגימא כו' ואין ללמוד מכאן שיועילו מיני תרגימא להשלים ג''ס של שבתסעודה שלישיתשיעור תקפה
סוכהכ"זבמכלל דבחודש ושבת מחייב איניש לאקבולי אפי רביה .הקבלת פני רבו ברגלשיעור ש
סוכהכ"זבמנין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל , שנאמר מדוע את הולכת אליו וכו' .שמחת יום טובשיעור רצט
סוכהכ"זבור' אליעזר האי כל אזרח וכו' לגר שנתגייר בינתים וקטן שהגדילקטן שהגדילשיעור ג'
סוכהכ"זבאין אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חבירו וכו' . וברש"י שם .סוכה גזולהשיעור קכב
סוכהכ"זבמבעי ליה לגר שנתגייר בנתיים ולקטן שנתגדל בינתים .קטן שהגדיל בספירת העומרשיעור תנה
סוכהכ"חאוקטנים פטורים מן הסוכה , קטן שאינו צריך לאמו חייב בסוכה .מצות חינוךשיעור עה
סוכהכ"חבבקטן שהגיע לחינוך מדרבנן הוא וכו' .מצות חינוךשיעור עה
סוכהכ"חבדת"ר תשבו כעין תדורו וכו' . אוכל שותה ומטייל בסוכה .ברכת לישב בסוכהשיעור רכד
סוכהכ"טאכי הוו קיימי מקמיה דרב חסדא מרהטי בגמרא .ברכת לישב בסוכהשיעור רכד
סוכהכ"טבאמר רב בעבור ארבעה דברים נכסי בע"ב יוצאים לטמיון . על כובשי שכר שכיר .ביומו תתן שכרושיעור קסט
סוכהכ''טבמתני' לולב שיש בו שלשה טפחים כדי לנענע בו כשרנענועים בלולבשיעור תקפג
סוכהל"אאת"ר סוכה גזולה והמסכך וכו' . ורבנן לטעמיהו וכו' וקרקע אינה נגזלת וכו' . ובתו"ס .סוכה גזולהשיעור קכב
סוכהל"אבלולב של ע"ז לא יטול אם מטל כשר . וברש"י דאיסורי הנאה הוא .מצוות לאו ליהנות ניתנושיעור קפד
סוכהל''בבכדי שיהא לולב יוצא מן ההדס טפחנענועים בלולבשיעור תקפג
סוכהל"דבדאמר להו שמואל להנהו דמזבני אסא אשוו וזבינו .הפקעת שעריםשיעור תמה
סוכהל''ובג' אבנים מקורזלות מותר להכניס כו' ובתוס' ד''ה בשבתכבוד הבריותשיעור תקמב
סוכהל"זבלולב בימין ואתרוג בשמאל מ"ט הני תלתא מצוות .ימין ושמאלשיעור קמט
סוכהל''זבמתני' והיכן היו מנענעים, ובגמ' נענוע מאן דכר שמיה וכו', רש''י ד''ה נענוע, תוס' ד''ה הודונענועים בלולבשיעור תקפג
סוכהל"חאתו"ס בד"ה מי שהיה עבד .גדרי אמירת הלל בפסחשיעור שפא
סוכהל"חאת"ר באמת אמרו בן מברך לאביו וכו' . וברש"י ותו"ס שם . *לא מופיע בחוברת .ערבות במצוותשיעור שנה
סוכהל"חאמתנ"י מי שבא בדרך ולא היה בידו לולב ליטול לכשיכנס לביתו יטול שולחנו .אכילה לפני תקיעותשיעור קעב
סוכהל''חאתוס' ד''ה מיחיוב נשים במצוות החנוכהשיעור תקמא
סוכהל"חבהוא אומר ברוך הבא והן אומרים בשם ה' , מכאן לשומע כעונה . וברש"י שם .שומע כעונהשיעור רא
סוכהל"טאמתנ"י הלוקח לולב מחבירו בשביעית וכו' . גמ' מבליע דמי אתרוג וכו' .קדושת שביעית בלולב והדסיםשיעור כד
סוכהל''טאמתני' הלוקח לולב מחבירו בשביעית כו', ובגמ' לא רצה כו' מבליע ליה דמי אתרוג בלולבדמי שביעיתשיעור תקסה
סוכהל''טאמתני' הלוקח לולב מחבירו בשביעית כו', ובגמ' לא רצה כו' מבליע ליה דמי אתרוג בלולבקדושת שביעית בלולב ובהדסיםשיעור תקפא
סוכהל''טאלפי שאין מוסרין דמי פירות שביעית לעם הארץ, וברש''י ותוס' שםסחורה בפירות שביעיתשיעור תקס
סוכהל''טאתוס' ד''ה עוברנענועים בלולבשיעור תקפג
סוכהל''טבאבל בלוקח מן המשומר כו', וברש''י ותוס' שםשמור ונעבדשיעור תקסו
סוכהל"טבאי הכי לולב נמי , לולב בר שישית הנכנס לשביעית הוא . ויעוין ברש"י שם .קדושת שביעית בלולב והדסיםשיעור כד
סוכהמאטעמא דלולב בר ששית הנכנס לשביעית כו' מי שהנאתו וביעורו שוהקדושת שביעית בלולב ובהדסיםשיעור תקפא
סוכהמאלכם דומיא דלאכלה מי שהנאתו וביעורו שוה וכו'הפסד פירות שביעיתשיעור תקנז
סוכהמאלכם דומיא דלאכלה מי שהנאתו וביעורו שוה וכו'הדלקת נר חנוכה בשמן של שביעיתשיעור תקסו
סוכהמאדתניא אין מוסרין פירות שביעית לא למשרה ולא לכבוסה וכו' .הפסד פירות שביעיתשיעור שיז
סוכהמבאמר ר' אלעזר אין שביעית מתחללת אלא דרך מקח וכו'דמי שביעיתשיעור תקסה
סוכהמבמרבה אני את הכבוסה ששוה בכל אדם ומוציא את המלוגמא וכו' .הפסד פירות שביעיתשיעור שיז
סוכהמבבא וראה כמה קשה אבקה של שביעית אדם נושא ונותן בפירות שביעית, ובתוס' ד''ה אבקהסחורה בפירות שביעיתשיעור תקס
סוכהמ''אאמי שיש לו סלע של שביעית וביקש ליקח בו חלוקסחורה בפירות שביעיתשיעור תקס
סוכהמ"אאמ"ט מהרה יבנה המקדש .בית המקדש השלישישיעור רסז
סוכהמ"אאושיתא יום הינף . מ"ט מהרה יבנה בית המקדש .ציפית לישועהשיעור תלב
סוכהמ"אבהתם לאו מצוה נינהו וטריד בהו , הכא מצוה נינהו ולא טריד בהו .תפילה מתוך טלפון ניידשיעור תח
סוכהמ''באמדאגבהיה נפק ביהנענועים בלולבשיעור תקפג
סוכהמ"דאאמר ר"י בן לוי חד אמר ערבה יסוד נביאים וחד אמר ערבה מנהג נביאים .הלל בראש חודששיעור תסח
סוכהמ"דאיסוד נביאים וחד אמר מנהג נביאים וכו' שכחו וחזרו ויסדום .לא בשמים היאשיעור ד
סוכהמ"דבתו"ס ד"ה כאן במקדש כאן בגבוליןהלל בראש חודששיעור תסח
סוכהמ"האמיד תינוקות שומטין את לולביהן ואוכלין .גניבה " לא באמת "שיעור שפב
סוכהמ"הבא"ר ירמיה משום רשב"י יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין .מכירת שכר ועונששיעור רפד
סוכהמ"הבאחד זה ואחד זה שבעה . ובתו"ס שם שפ' שמברך כל אימת שאוכל ויושן .ברכת לישב בסוכהשיעור רכד
סוכהמ"ובלא לימא איניש לינוקא וכו' משום דאתי לאגמורי שיקרא קיום הבטחותשיעור א'
סוכהמ"ואנכנס לייישב בה אומר אשר קדשנו במצותיו רצונו לישב בסוכה . וברש"י שם .ברכת לישב בסוכהשיעור רכד
סוכהנ"אבוהיתקינו שיהיו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה .מחיצה בין גברים ונשיםשיעור תיח
סוכהנ"אבוחזן הכנסת עומד עליה והסודרין בידו , והכיון שהגיע לענות אמן הלה מניף בידו וכו' .קיום מצוות באמצעות רמקול,מיקרופון,שיעור רצא
סוכהנ"אבמי שלא ראה דיופלוסטון של אלכסדריא וכו' . ובימה של עץ באמצעיתה .מקדש מעטשיעור לב
סוכהנ''אבובימה של עץ באמצעיתהמורא מקדש ובית הכנסתשיעור תקכט
סוכהנ"באוספדה הארץ משפחות משפחות לבד , משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד .מחיצה בין גברים ונשיםשיעור תיח
סוכהנ"בבויראני ה' ארבעה חרשים וכו' . משיח בן דוד ומשיח בן יוסף .בית המקדש השלישישיעור רסז
סוכהנ"גאבשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא וכו' . אי שרי למיכתב שם . וברש"י שם .קבלה מעשיתשיעור קלה
סוכהנ"גבשמי שנכתב בקדושה ימחה על המים לעשות שלום לכל העולם וכו' .קבלה מעשיתשיעור קלה
סוכהנ''גא-בבשעה שכרה דוד כו' מי איכא דידע אי שרי למכתב שם אחספא ונשדיה בתהומא כו'מחיקת השםשיעור תצט
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
ביצהגבוכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל, וברש''י ד''ה אפילודבר שיש לו מתיריןשיעור תקפו
ביצהדבאיתמר שני ימים טובים של גלויות וכו' . הזהרו במנהג אבותיכם . וברש"י שם .אילתשיעור סד
ביצהדבאיתמר שני ימים טובים של גלויות וכו' . והשתא דידעינן בקביעות דירחא דירחא וכו' .יום טוב שנישיעור קנז
ביצהדבאיתמר שני ימים טובים של ר"ה רב ושמואל דאמרי תרוויהו נולדה בזה אסורה בזה .הדין ביום השני של ראש השנהשיעור תלו
ביצהדבאמר רב מתנה עיצים שנשרו מן הדקל וכו' .מותר השמן והפתילותשיעור קפו
ביצההאאמר רבה מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה מותרת וכו' .הדין ביום השני של ראש השנהשיעור תלו
ביצהזאההוא דאמר להו ביעי דדכרא למאן כו' יהבו ליה ביעי דספנא מארעא, וברש''י שםדם ביציםשיעור תקפח
ביצהי"אבואמר עולא שלשה דברים התירו סופם משום תחילתן .פיקוח נפש עתידישיעור שעז
ביצהי"באמתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה אף שלא לצורך .אורחים בסעודת החגשיעור קו
ביצהט"ובאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים , ושלחו מנות לאין נכון לו וכו' .שמחת יום טובשיעור רצט
ביצהט"ובמתנ"י יו"ט שחל ע"ש וכו' . ועושה תבשיל בערב יו"ט וסומך עליו לשבת . ובגמ' שם .עירוב תבשיליןשיעור רעא
ביצהט"זבמכריז רבי יעקב מי שלא הניח עירובי תבשילין יבא ויסמוך על שלי .שכחה - פשיעה או אונסשיעור תפד
ביצהט"זבמכריז רבי יעקב מי שלא הניח עירובי תבשילין יבא ויסמוך על שלי .עירוב תבשיליןשיעור רעא
ביצהי''זאממלאה אשה כל הקדרה בשר אע''פ שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת וכו'ריבוי בשיעוריםשיעור תקלד
ביצהי"חארבא אמר מפני שנראה כמתקן כלי .רחיצה בשבת וביום טובשיעור שב
ביצהי"חבורוחץ במי משרה , תינח בימות החמה בימות הגשמים מאי איכא למימר .רחיצה בשבת וביום טובשיעור שב
ביצהי"טבר"א בר"ש אומר מביא אדם תודתו בחג הסוכות ויוצא בה ידי חובתו משום שמחה וכו'קנין וקנסשיעור תלא
ביצהכאא"ל נדור ואינו יוצא , נזיר ואינו מגלח .קנין וקנסשיעור תלא
ביצהכ"אבהיכי דמי אי דאנח עירובי תבשילין .עירוב תבשיליןשיעור רעא
ביצהכ"אבדאמר רבי יהושע בן לוי מזמנין את הנכרי בשבת ואין מזמנין ביו"ט גזירה שמא ירבה .אורחים בסעודת החגשיעור קו
ביצהכ''באדב''ש סברי יש בנין בכלים וכו', וברש''י שםבנין וסתירה בכליםשיעור תקכא
ביצהכ"באומדליקין לו את הנר . ובתו"ס ד"ה ומדליקין שפ' שצריך לכוון בברכת עירובי תבשילין .עירוב תבשיליןשיעור רעא
ביצהכ"באמהו לכחול את העין ביו"ט וכו' אמימר שרא למכחל עינא ביו"ט שני של ראש השנה .רפואה ועישון ביום טובשיעור נ
ביצהכ"הבג' עזין הן ישראל באומות כלב בחיות וכו' .עמלקשיעור קצד
ביצהכ''טבתוס' ד''ה שמואלהפרשת חלהשיעור תקעז
ביצהלאתנן אין מטפחין ואין מסתפקין ואין מרקדין . וברש"י ותו"ס שם .השמעת קול בשבתשיעור תטו
ביצהלאהנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין . וברש"י שם .מצות תוכחהשיעור קנא
ביצהלאהנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןהפגנה על פי ההלכהשיעור תקצט
ביצהלבמותר השמן שבנר ושבקערה אסור ורבי שמעון מתיר .מותר השמן והפתילותשיעור קפו
ביצהל"בבהאי מדורתא מלמעלה למטה שרי מלמטה למעלה אסור .אוהל בשבתשיעור תנו
ביצהל"בבמתחיל בעמוד א' בתו"ס ד"ה מלמטה למעלה אסור .אוהל בשבתשיעור תנו
ביצהל"בבאמר רב יהודה האי מדורתא מלמעלה למטה שרי מלמטה למעלה אסור .אוהל בשבתשיעור תנו
ביצהל"גאוכן ביעתא . יעוין ברש"י ובתו"ס שםאוהל בשבתשיעור תנו
ביצהל"גבלחצוץ בו שיניו לא יקטמנו ואם קטמו חייב חטאת . וברש"י שם .איסור מחתךשיעור שעה
ביצהל"גבולא יקטמנו להריח בו ואם קטמו פטור אבל אסור .מתקן מנה - מכה בפטיששיעור תמו
ביצהל''גבשובר אדם את החבית כו' כי תניא ההיא במוסתקיבנין וסתירה בכליםשיעור תקכא
ביצהל"דאתניא אחד מביא את האור ואחד מביא את העצים ואחד שופת את הקדירה .מגיסשיעור תפז
ביצהל"דאאמר ליה תנינא אין מלבנין את הרעפים לצלות בהם .מתקן מנה - מכה בפטיששיעור תמו
ביצהל"ובולא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדין . גזירה שמא יתקן כלי שיר .השמעת קול בשבתשיעור תטו
ביצהל"זאלא מקדישין ולא מעריכין . גזירה משום מקח וממכר . וברש"י ד"ה מקח וממכר .אתר אינטרנט הפתוח בשבתשיעור צז
ביצהל''זאמתני' האשה ששאלה מחברתה תבלין כו' הרי אלו כרגלי שתיהןדבר שיש לו מתיריןשיעור תקפו
ביצהל''טאוכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל *בחוברת ג' ע''בדבר שיש לו מתיריןשיעור תקפו
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
תעניתג'בא"ר חנינא הלכך בימות החמה אמר משיב הרוח אין מחזירין אותו וברש"י שם .שאלת גשמיםשיעור תג
תעניתהאא"ר יוחנן אמר הקב"ה לא אבוא בירושלים של מעלה ,עד שאבוא בירושלים של מטה .בית המקדש השלישישיעור רסז
תעניתובכלה לחיה מן השדה כלה לבהמתך מן הביתביעור פירות שביעיתשיעור תקסד
תעניתטאעשר בשביל שתתעשר וכו' . ובתו"ס ד"ה עשר תעשר .מעשר כספיםשיעור פב
תעניתיאמתני'בג' במרחשון שואלים את הגשמים . ובגמ' ובגולה עד שישים יוםבתקופה .שאלת גשמיםשיעור תג
תעניתיבההולך ממקום שמתענים למקום שאין מתענים הרי זה מתענה ומשלים .טיסה ביום תעניתשיעור רסד
תעניתי"באהתם לשמוטיה נפשיה מבי נשיאה הוא דעבד .טיסה ביום תעניתשיעור רסד
תעניתי"בבאמר רב יהודה אמר רב לוה אדם תעניתו ופורע .בירך ולא יכל לאכולשיעור תמד
תעניתי"בבוא"ר יוסף ואפילו בשבת מאי תקנתיה ליתיב תעניתא לתעניתא .הטבת חלוםשיעור רלו
תעניתי"דבכגון אנן דאפילו בתקופת חמה בעינן מיטרא . וברש"י ותו"ס שם.שאלת גשמיםשיעור תג
תעניתי"דבעברו אלו ולא נענו ממעטין במשא ומתן ובבנין ונטיעה וכו' .עסקים בתשעת הימים ובתשעה באבשיעור שטו
תעניתט"ובאין גוזרין תענית על הציבור בתחילה בחמישי שלא להפקיע השערים .הפקעת שעריםשיעור תמה
תעניתט"זאחד אמר הרי אנו חשובים לפניך כמתים , וחד אמר כדי שיבקשו עלינו מתים רחמים .השתטחות על קברי צדיקיםשיעור שכב
תעניתט"זאת"ר עמדו אע"פ שיש שם זקן וחכם וכו' .מינוי ופיטורי שליח ציבורשיעור שנו
תעניתט"זבופרקו נאה , אמר אביי זה שלא יצא לו שם רע בילדותו .מינוי ופיטורי שליח ציבורשיעור שנו
תעניתי''זאמכאן אמרו כל כהן שמכיר משמרתו כו' אסור לשתות ייןעבודת הבכורות לעתיד לבואשיעור תקצא
תעניתי"זאאסור לשתות יין כל השנה , רבי אומר אומר אני אסור לשתות יין לעולם וברש"י שם .ציפית לישועהשיעור תלב
תעניתי''חאעמדו והפגינו בלילההפגנה על פי ההלכהשיעור תקצט
תעניתכבקסבר מאכל אדם אין מאכילין אותו לבהמה .ביזוי אוכליןשיעור שטז
תעניתכבכי ההיא אשיתא רעועה בנהרדעא , דלא הוה חליף רב ושמואל תותה וכו' .אין סומכין על הנסשיעור שה
תעניתכבכי ההיא אשיתא רעועה בנהרדעא , דלא הוה חליף רב ושמואל תותה וכו' .מה מוגדר מקום סכנהשיעור שס
תעניתכ"אאאילפא ור' הוו גרסי באורייתא דחיקא להו מילתא וכו' וברש"י שם .תורה עם דרך ארץשיעור מא
תעניתכ"אאולא קרו ליה נחום איש גם זו , דכל מילתא דהוה סלקא ליה אמר גם זו לטובה .בטחון והשתדלותשיעור רפב
תעניתכ"אבאבא אומנא הוה אתי ליה שלמא ממתיבתא דרקיעא .גניבה " לא באמת "שיעור שפב
תעניתכ"אבכמאן כר"מ דאמר ריחק נגיחותיו חייב קירב נגיחותיו פטור . וברש"י שם .מוריד הגשםשיעור קעו
תעניתכ"אבאתו קמצא גזר תעניתא וכו' .ניתוחי מתיםשיעור קעט
תעניתכ"באלצפרא כרכינהו ושקלינהו וקמו ונפקו להו לשוקא .גניבה " לא באמת "שיעור שפב
תעניתכ"גבדבי נשיאה אישתטח על קברא דאבוה , אמר ליה אבא אבא וכו' .השתטחות על קברי צדיקיםשיעור שכב
תעניתכ''דאאלעזר איש בירתא כו' א''ל העבודה הרי הן הקדש עליך, וברש''י ד''ה אלאשמן של נסשיעור תקפט
תעניתכ"ובוהאידנא מ"ט פרשי ידיהו וכו' כיון דבסמוך לשקיעת החמה קא פרשי בתפילת נעילה.תפילת נעילהשיעור שנז
תעניתכ"חבהובקעה העיר בי"ז הוה והכתיב בחדש הרביעי בתשעה בחדש וכו' .תשעה באב שחל בשבתשיעור שנב
תעניתכ"חבאמר רבא זאת אומרת הלילא דבריש ירחא לאו דאורייתא .הלל בראש חודששיעור תסח
תעניתכ"טאותשיעי סמוך לחשיכה הציתו בו את האור וכו' .תשעה באב שחל בשבתשיעור שנב
תעניתכ"טאמשנכנס אב ממעטין בשמחה .עסקים בתשעת הימים ובתשעה באבשיעור שטו
תעניתכ"טאכך משנכנס אדר מרבים בשמחה .על שם הפורשיעור צה
תעניתכ"טבתשעה באב שחל להיות בשבת וכן ערב תשעה באב שחל להיות בשבת .תשעה באב שחל בשבתשיעור שנב
תעניתכ"טבהלכך בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי , לישתמיט מיניה באב וכו' .עסקים בתשעת הימים ובתשעה באבשיעור שטו
תעניתכ"טבותשיעי סמוך לחשיכה הציתו בו את האור וכו' .נחמו נחמו עמישיעור קיד
תעניתכ"טבשבת שחל תשעה באב בתוכו אסורין לכבס . ורב ששת אמר אפילו לכבס ולהניח .פתיחת מסעדות ומכבסות בתשעת הימיםשיעור קיג
תעניתלאת"ר כל מצוות הנוהגות באבל נוהגות בט' באב .תשעה באב שחל בשבתשיעור שנב
תעניתלאת"ר כל מצוות הנוהגות באבל נוהגות בט' באב . וברש"י שם .נעילת הסנדלשיעור רעג
תעניתלאת"ר כל מצוות הנוהגות באבל נוהגות בט' באב . וברש"י שם .פתיחת מסעדות ומכבסות בתשעת הימיםשיעור קיג
תעניתלבר"ע אומר כל העושה מלאכה בתשעת הימים אינו רואה סימן ברכה לעולם .עסקים בתשעת הימים ובתשעה באבשיעור שטו
תעניתל"אאאמר ר"א עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים , והוא יושב ביניהם בגן עדן .ש"י עולמותשיעור שי
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
מגילהבאמתנ"י מגילה מקראית בי"א בי"ב וכו' . ובגמ' רב שמואל בר יצחק י"ג זמן מגילה לכל .תענית אסתרשיעור רצד
מגילהבארש''י ד''ה אלא שהכפרים כו' וצריכים שיקראנה להם אחד מבני העיררב או ש''ץ ששכח לספור ספירת העומרשיעור תקמט
מגילהבבמנצפיך צופים אמרוםלא בשמים היאשיעור ד
מגילהגאאלמלא תרגומא דהאי קרא לט ידענא מאי קאמר וכו' . *בחוברת בברכות דף ח'.שנים מקרא ואחד תרגוםשיעור קכג
מגילהגאשכחום וחזרו ויסדוםלא בשמים היאשיעור ד
מגילהגבמת מצוה עדיף דאמר מר גדול כבוד הבריות וכו' *בחוברת ברכות י''ט ע''בכבוד הבריותשיעור תקמב
מגילהדאואריב"ל חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום .קריאת המגילה ביום ובלילהשיעור רצה
מגילהדאואריב"ל חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביוםקריאת מגילה וברכותיה לנמצאים בביתשיעור תקמה
מגילהדאתוס' ד''ה חייב כו' דאע''ג דמברך זמן בלילה חוזר ומברך אותו ביוםקריאת מגילה וברכותיה לנמצאים בביתשיעור תקמה
מגילהדאתוס' ד''ה נשים *בחוברת ערכין ד''ג ע''אחיוב נשים במצוות החנוכהשיעור תקמא
מגילהדאתוס' ד''ה שאף *בחוברת שבת כ''ג ע''אחיוב נשים במצוות החנוכהשיעור תקמא
מגילההאותשעה באב , וחגיגה , והקהל, מאחרין ולא מקדימין .תענית אסתרשיעור רצד
מגילההבכדתנן עברו אלו ולא נענו ממעטין במשא ומתן . ובתו"ס בד"ה ממעטין .עסקים בתשעת הימים ובתשעה באבשיעור שטו
מגילההבתשעה באב שחל להיות בשבת הוה ודחינהו לאחר השבת וכו' .תשעה באב שחל בשבתשיעור שנב
מגילההאתשעה באב , אקדומי פרענות לא מקדמי .תשעה באב שחל בשבתשיעור שנב
מגילהובאמר רבא מחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע וכו' .חייב איניש לבסומישיעור שלה
מגילהובואמר ר' יצחק אם אמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן וכו' .אשרי מי שעמלו בתורהשיעור רנז
מגילהובאין מעבירין על המצוות *בחוברת יומא ל''ג ע''אמצוה הבאה לידך אל תחמיצנהשיעור תקכ
מגילהזבקם רבה שחטיה לרבי זירא וכו' .אחיזת עינייםשיעור קלו
מגילהזבומשלוח מנות איש לרעהו וכו' . אביי בר' אבין ור' חנינא הוו מחלפי סעודתייהו להדדי .משלוח מנותשיעור קמו
מגילהזאומשלוח מנות איש לרעהו שתי מנות לאיש אחד וכו' .משלוח מנותשיעור קמו
מגילהזאומתנות לאביונים שתי מתנות לשני בני אדם .מתנות לאביוניםשיעור קצה
מגילהזאומשלוח מנות איש לרעהו וכו' . אביי בר' אבין ור' חנינא הוו מחלפי סעודתייהו להדדי .לפני עוור בין אוסר למתירשיעור שעח
מגילהזבאביי בר אבין ור' חנינא בר אבין מחלפי סעודתיהו .לפני עוור בין אוסר למתירשיעור שעח
מגילהזבאמר רבא סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא יד"ח , מאי טעמא ימי משתה וכו' .סעודת פוריםשיעור רמה
מגילהזבאביי בר אבין ור' חנינא בר אבין מחלפי סעודתיהו .מתנות לאביוניםשיעור קצה
מגילהיאקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבא *בחוברת שבועות ט''ז ע''אשביעית בזמן הזהשיעור תקנ
מגילהיאא"ר יצחק שמעתי שמקריבין בבית חוניו בזמן הזה .וברש"י ותו"ס שם .הקרבת קורבנות בזמן הזהשיעור תכ
מגילהי"גאכי אין לה אב ואם וכו' . עיברת מת אביה ילדתה מתה אמה .פונדקאותשיעור לג
מגילהי"גבהפיל פור הוא הגורל וכו' . וברש"י שם .על שם הפורשיעור צה
מגילהי"דאומה מעבדות לחירות אמרי' שירה וכו' .שירה חדשהשיעור ר
מגילהי"דארב נחמן אמר קרייתא זו הלילא .קריאת המגילה ביום ובלילהשיעור רצה
מגילהי''דארב נחמן אמר קרייתא זו הלילאקריאת מגילה וברכותיה לנמצאים בביתשיעור תקמה
מגילהי"דאיציאת מצרים דגם שבחוצה לארץ היכי אמרינן הלל .גדרי אמירת הלל בפסחשיעור שפא
מגילהי"זבומה ראו לומר ברכת השנים בתשיעית אמר ר' אלכסנדרי כנגד מפקיעי שערים .הפקעת שעריםשיעור תמה
מגילהי"חאהא מה אני מקיים זכור בפה .נשים בקריאת פרשת זכורשיעור צד
מגילהי"חבהיה כותבה דורשה ומגיהה אם כוון לבו יצא .כתיבה כדיבורשיעור תכג
מגילהי"טאמתנ"י בן עיר שהלך לכרך . ובגמ' אמר רבא ל"ש אלא שעתיד לחזור בלילי וכו' .פרוז בן יומושיעור תצ
מגילהי"טבמלמד שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי תורה . *ובחוברת במנחות דף כ"ט.תורה שבעל פהשיעור קה
מגילהי''טבהכל כשרים לקרות את המגילה חוץ מחש''ו ר' יהודה מכשיר בקטן, ובתוס' ד''ה ורביקטן בהדלקת נרות חנוכהשיעור תקיח
מגילהכאדאמר ריב"ל חייב אדם לקרות את המגילה בלילה , ולשנותה ביום .קריאת המגילה ביום ובלילהשיעור רצה
מגילהכבמתנ"י כל היום כשר לקריאת המגילה .קריאת המגילה ביום ובלילהשיעור רצה
מגילהכ"אבלאחריה מאי מברך . ברוך אתה ה' וכו' הרב את ריבנו והדן את דיננוברכת הרב את ריבנושיעור תיז
מגילהכ"אבתנא מה שאין כן בתורה . ובתו"ס דדן בפרטי דיני קריאת התורה .קריאת התורהשיעור קפט
מגילהכ"בבנפול כו"ע אאנפיהו ורב לא נפל וכו' . אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו וכו' . ובתו"ס .נפילת אפיםשיעור קח
מגילהכ"גאת"ר הכל עולין למנין שבעה ואפילו קטן וכו' . עוד בהמשך דברי הגמ' וברש"י שם .קריאת הפטרהשיעור שכ
מגילהכ"גבשאני התם דסליק עניינא .קריאת הפטרהשיעור שכ
מגילהכ"גבמתנ"י אין פורסין וכו' . ובגמ' כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה וכו' . ובתו"ס .מנין עשרהשיעור קז
מגילהכ"גאאשה לא תקרא בתורה מפני כבוד הציבור .טרחא דציבוראשיעור קסא
מגילהכ''דאואם היה קטן אביו או רבו עוברין על ידו וכו'קטן בהדלקת נרות חנוכהשיעור תקיח
מגילהכ"דבערום ערום מאי טעמא , לא משום כבוד הציבור וכו' .טרחא דציבוראשיעור קסא
מגילהכ"דבמתנ"י ציפן זהב ונתנן וכו' . ופ' רש"י נמי כתיב למען תהיה תורת ה' בפיך .מן המותר בפיךשיעור קצג
מגילהכ"ואלא שנו וכו' אבל בית כנסת של כרכין וכו' . וברש"י שם . וכן בתו"ס ד"ה כיון דמעלמא .מכירת בתי כנסתשיעור צג
מגילהכ"ואאבל אם מכרו תורה לא יקחו ספרים .קרש שניתן בצפוןשיעור שלו
מגילהכ"ובת"ר תשמישי מצוה נזרקין תשמישי קדושה נגנזין וכו' .ארון הקדש והפרוכתשיעור תפח
מגילהכ"ובדאמר רב חסדא לא ליסתור בי כנישתא עד דבני בי כנישתא .סתירת בית כנסתשיעור תמט
מגילהכ"ובלא ליסתור בית כנישתא עד דבני בי כנישתא אחריתי . וברש"י שם .מכירת בתי כנסתשיעור צג
מגילהכ"ובת"ר תשמישי מצוה נזרקין תשמישי קדושה נגנזין וכו' .מותר השמן והפתילותשיעור קפו
מגילהכ"ובואמר רבא ספר תורה שבלה גונזין אותו אצל תלמיד חכם .גניזה או מיחזורשיעור קסז
מגילהכ"ובת"ר תשמישי מצוה נזרקין תשמישי קדושה נגנזין וכו' .לב בית דין מתנהשיעור שמט
מגילהכ"זבשאלו תלמידיו של ר'"א בן שמוע במה הארכת ימים , א"ל מימי לא עשיתי קפנדריא .כניסה לבית הכנסתשיעור שעד
מגילהכ"חאמתנ"י בית הכנסת שחרב אין מספידין וכו' . ובגמ' שם .קדושת עזרת נשיםשיעור שלד
מגילהכ''חאמתני' בית הכנסת שחרב כו' *בחוברת כ''ט ע''אמורא מקדש ובית הכנסתשיעור תקכט
מגילהכ"חאת"ר בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש .כניסה לבית הכנסתשיעור שעד
מגילהכ''חאת''ר בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש, אין אוכלין בהן וכו', ובתוס' ד''ה איןקדושת בתי כנסיות ובתי מדרשותשיעור תקל
מגילהכ"חבואין נכנסין בהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים .כניסה לבית הכנסתשיעור שעד
מגילהכ"חבא"ר אסי בתי כנסיות שבבל על תנאי הן עשויין ואעפ"כ אין נוהגין בהן קלות ראש .קדושת עזרת נשיםשיעור שלד
מגילהכ''חבא''ר אסי בתי כנסיות שבבל על תנאי הן עשויין, ובתוס' ד''ה בתיקדושת בתי כנסיות ובתי מדרשותשיעור תקל
מגילהכ''חבאמר רבא חכמים ותלמידיהם מותריןקדושת בתי כנסיות ובתי מדרשותשיעור תקל
מגילהכ"טאאין עושין אותו קפנדריא , מאי קפנדריא וכו' .כניסה לבית הכנסתשיעור שעד
מגילהכ"טאואהי להם למקדש מעט אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות .קדושת עזרת נשיםשיעור שלד
מגילהכ"טאואהי להם למקדש מעט אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות .מקדש מעטשיעור לב
מגילהכ''טאואהי להם למקדש מעט אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותמורא מקדש ובית הכנסתשיעור תקכט
מגילהל"באאמר ר' יוחנן כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו' . ובתו"ס ד"ה והשונה .
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
מועד קטןבבתנן משקין בית השלחין במועד ובשביעית כו' בשביעית בזמן הזה ורבי היא כו' רבא אמר וכו'מלאכות האסורות בשביעית בשדה ובביתשיעור תקס
מועד קטןגאאברויי אילן אסור סתומי פילי שרימלאכות האסורות בשביעית בשדה ובביתשיעור תקס
מועד קטןטאפלס מעגל רגלך וכו' , וברש''י שםמצוה הבאה לידך אל תחמיצנהשיעור תקכ
מועד קטןטאוכתיב אורח חיים פן תפלס . ופ' רש"י שם כל מצוה שתבא לידך עשה .העוסק במצוה פטור ממצוהשיעור קעח
מועד קטןטבכאן במצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים . וברש"י ותו"ס שם .העוסק במצוה פטור ממצוהשיעור קעח
מועד קטןיבובדבר האבד מותר רבינא הוה ליה ההוא עיסקא וכו' . ובתו"ס ד"ה פרקמטיא .מסחר בחול המועדשיעור צט
מועד קטןי"אאואמר רב אמר לי אדא ציידא כוורא תחלי וחלבא ליטעון גופא ולא ליטעון פוריא .שינוי הטבע - הלכה למעשהשיעור תפ
מועד קטןי"אאכוורא סמוך למיסרחיה מעלי . ובתו"ס ד"ה כוורא , ובזמן הזה חופסים סכנה הם וכו' .השתנות הטבעיםשיעור לט
מועד קטןי"גבמתנ"י מוכרי פירות וכסות וכלים מוכרים בצנעה וכו' ובגמ' שם וברש"י .מסחר בחול המועדשיעור צט
מועד קטןי"דבאבל אינו נוהג אבילותו ברגל . ובתו"ס ד"ה עשה דיחיד .שמחת יום טובשיעור רצט
מועד קטןט"זאומנלן דנצינן ולייטינן ומחינן וכו' .לא תקללשיעור רעט
מועד קטןט"זאומנלן דכפתינן ואסרינן ועבדינן הרדפה .מאסר - עונש או הגנהשיעור רנט
מועד קטןט"זאמנדין לאלתר ושונין לאחר ל' ומחרימין לאחר ששים .משפט החרםשיעור קנד
מועד קטןט"זאומנלן דמפקרינן נכסיה דכתיב וכל אשר וכו' . רש"י ד"ה יחרם . דהפקר ב"ד הפקר .הפקר בית דין הפקרשיעור קסח
מועד קטןי"זאדבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוי מחי לבנו גדול .הכאת בנים ותלמידיםשיעור תיא
מועד קטןי"זאאמר רב יוסף צורבא מרבנן עביד דינא לנפשיה במילתא דפסיקא ליה .עביד איניש דינא לנפשיהשיעור צב
מועד קטןי"חבמתני' ואלו כותבין במועד . ובתו"ס שם . וברש"י שם .כתיבה בחול המועדשיעור רנ
מועד קטןי"טאכותב ומוכר כדרכו כדי פרנסתו . ובתו"ס שם שדן באופן הכתיבה בשינוי .כתיבה בחול המועדשיעור רנ
מועד קטןכ"אבוהתניא מעשה ומתו תלמידיו של ר"ע .שלא נהגו כבוד זה בזהשיעור שפד
מועד קטןכ"אבתנו רבנן אבל ג' ימים הראשונים אסור בשאילת שלום .ניחום אבליםשיעור רעח
מועד קטןכ"ואואלו קרעין שאין מתאחין וכו' ועל ערי יהודה ועל המקדש ועל ירושלים .קריעה על ירושלים ומקום המקדששיעור תסא
מועד קטןכ"זבואמר ר"י אמר רב מת בעיר כל בני העיר אסורין בעשית מלאכה .הלווית המתשיעור שכז
מועד קטןכ"זבאבל כיון שניענע ראשו שוב אין מנחמין רשאין לישב אצלו .ניחום אבליםשיעור רעח
מועד קטןכ"חארב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא טבא לרבנן , אמר נפיקו ללי מכרת .יום הולדתשיעור שעא
מועד קטןכ"חבא"ר יוחנן אין מנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח אבל שנאמר וכו' .ניחום אבליםשיעור רעח
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
חגיגהבאמתני' הכל חייבים בראיה . וברש"י ד"ה אי זהו קטן .מצות חינוךשיעור עה
חגיגהגבקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבאשביעית בזמן הזהשיעור תקנ
חגיגההבכיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזההחורבן ולימוד התורהשיעור תקו
חגיגההבדרבי יעקב איש כפר חטיא הוה מקביל אפיה דרביה כל יומא .הקבלת פני רבו ברגלשיעור ש
חגיגהובשלש מצוות נצטוו ישראל בעלותם לרגל ראייה וחגיגה ושמחה .שמחת יום טובשיעור רצט
חגיגהחאת"ר ושמחת בחגך לרבות מיני שמחות .שמחת יום טובשיעור רצט
חגיגהחבאמר רב מנין שאין נושאין נשים במועד .שמחת יום טובשיעור רצט
חגיגהי"באאור וחשך רוח ומים מדת יום ומדת לילה . ורש"י שם מידת יום . כ"ד שעות ביינהם .זמני היום והלילה בארצות הצפוניותשיעור קכד
חגיגהי"גאואמר רב אמי אין מוסרין דברי תורה לעובד כוכבים שנאמר לא עשה כן וכו' .לימוד תורה לנכרישיעור שדמ
חגיגהי"גאאין מוסרין דברי תורה לעובד כוכבים וכו' . ובתו"ס שם .הזמנת מחלל שבתשיעור קצו
חגיגהי"דבשאלו את בן זומא מהו לסרוסי כלבא וכו' .צער בעלי חייםשיעור סב
חגיגהי"חאכל מלאכת עבודה לא תעשו , לימד על חולו של מועד וכו' . ותו"ס ד"ה חולו . וברש"י .מסחר בחול המועדשיעור צט
חגיגהכ"זאשלחנו של אדם מכפר עליו . ופ' רש"י הכנסת אורחין .הכנסת אורחיםשיעור רעז
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
יבמותדבמכדי כתב ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך וכו' .שעטנזשיעור ריח
יבמותהבואכתי מיבעי לתוקף שתי תכיפות חיבור וכו' . וברשי ותו"ס שם .שעטנזשיעור ריח
יבמותזאתו"ס ד"ה שנאמר טעם . שת' אמאי כהן לא ישא כפיו משום דאין קטיגור נעשה וכו' .אין קטיגור נעשה סניגורשיעור רכב
יבמותי"בבשלש נשים משמשות במוך וכו' . ובתו"ס ד"ה שלש נשים . וברש"י שם .שומר פתאים ה'שיעור קכו
יבמותי"בבאחת זו ואחת זו משמשת כדרכה וכו' . ומן השמים ירחמו שנאמר שומר פתאים ה' .מה מוגדר מקום סכנהשיעור שס
יבמותי"גבלא נמנעו ב"ש מלישא נשים מב"ה . ועיין שם ברש"י ד"ה לא נמנעו .לפני עוור בין אוסר למתירשיעור שעח
יבמותי"גבאמר ליה ר"ל לר' יוחנן אקרי כאן לא תתגדדו , לא תעשו אגודות אגודות וכו' .לא תתגודדושיעור סח
יבמותי"דאאמר רבא כי אמרינן לא תתגדדו , כגון ב"ד בעיר אחת פלג מורין וכו' .לא תתגודדושיעור סח
יבמותכ"דבלא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה .לימוד תורה לנכרישיעור שדמ
יבמותכ"דבמתנ"י הנטען על השפחה וכו' . ובגמ' הא גיורת וכו' . הלכה כדברי האומר כולם גרים .גיורים פסוליםשיעור נז
יבמותכ"ואוכולן שנישאו וכו' . קס"ד מיתה אמיתה וגירושין אגירושין .אשה קטלניתשיעור תעד
יבמותמ"גאדתנן שבת שחל תשעה באב בתוכה אסור לספר וכו' . וברש"י ותו"ס שם .עסקים בתשעת הימים ובתשעה באבשיעור שטו
יבמותמ"גאוהתניא קודם הזמן הזה וכו' , ומארסין אבל לא כונסין וכו' .מוזיקה בימי בי"ה ובזמן ספירת העומרשיעור רנג
יבמותמ"האא"ל זיל איטמר או נסיב בת מינך וכו' . וברש"י שם .גניבת דעתשיעור קא
יבמותמ"הבתו"ס ד"ה מי לא טבלה . ופ' שם דכיון שיודע לכל שטבלה כאילו עומדים שם .מצלמות וידאו בהלכה ובענין חלב נכרישיעור קיז
יבמותמ"ובש"מ גר צריך שלשה וש"מ אינו גר עד שימול ויטבול .גיור בזמן הזהשיעור שמה
יבמותמ"זאמכאן א"ר יהודה גר שנתגייר בב"ד הרי זה גר . ובתו"ס שם .גיור בזמן הזהשיעור שמה
יבמותמ"זאאיתמר תנו רבנן גר שבא להתגייר בזמן הזה וכו' .גיור קטניםשיעור תנח
יבמותמ"זאגר שבא להתגייר בזמן הזה אומרים לו .לימוד תורה לנכרישיעור שדמ
יבמותמ"זבאמר מר גר שבא להתגייר אומרים לו מה ראית שבאת להתגייר .גיור קטניםשיעור תנח
יבמותמ"טבאמר שם וכו' . כי מטא להדי פומא נח נפשיה .קבלה מעשיתשיעור קלה
יבמותנ"דבישן לא קנה ביבמתו . ופ' רש"י דישן לאו בר דעת הוא וקנינו אינו קנין .דיני הישן בהלכהשיעור רעה
יבמותס"בבאמרו שנים עשר אלף זוגים של תלמידים היו לו לר' עקיבא וכו' .מוזיקה בימי בי"ה ובזמן ספירת העומרשיעור רנג
יבמותס"בבמנא הא מילתא דאמור רבנן בני בנים הרי הן כבנים .הנכדים והסבאשיעור תעו
יבמותס"בבבני בנים הרי הם כבנים וכו' . מנא הא מילתא דאמור רבנן .הסב והנכדשיעור לו
יבמותס"בבוהמשיאן סמוך לפירקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך .סידור מלאשיעור תז
יבמותס"בבאמרו שנים עשר אלף זוגים של תלמידים היו לו לר' עקיבא וכו' .שלא נהגו כבוד זה בזהשיעור שפד
יבמותס"גאאת לא תעביד ליה הכי שנאמר למדו לשונם דבר שקר העוה . וברש"י שם .מדבר שקר תרחקשיעור נא
יבמותס"גבאמר רבה בר שמואל זו חיטוטי שכבי , דאמר רב בעון חיים מתים מתחטטים .פינוי קבריםשיעור קס
יבמותס"דאלפי שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע .מינוי ופיטורי שליח ציבורשיעור שנו
יבמותס"דבוהתניא ניסת לראשון ומת לשני ומת לשלישי לא תינשא .אשה קטלניתשיעור תעד
יבמותס"האשאני אומר כל הנושא אשה על אשתו יוציא ויתן כתובה וכו' .חרם דרבינו גרשוםשיעור רלב
יבמותס"הבוא"ר אילעא משום רבי אלעזר בר' שמעון מותר לו לאדם לשנות בדבר וכו' . וברש"י .מדבר שקר תרחקשיעור נא
יבמותס"הבכשם שמצוה על האדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומר וכו' .מצות תוכחהשיעור קנא
יבמותס''הבכשם שמצוה על האדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא לומר וכו' .הפגנה על פי ההלכהשיעור תקצט
יבמותס"טבואם מיעברא עד ארבעים , מיא בעלמא היא .בשר מתאי גזעשיעור שצ
יבמותע"אבובמדבר מאי טעמא אינו מהול .שומר פתאים ה'שיעור קכו
יבמותע"אבובמדבר מאי טעמא אינו מהול .מה מוגדר מקום סכנהשיעור שס
יבמותע"בבביום ר' אלעזר בר' שמעון אומר בזמנו . וברש"י שם .מילה שלא בזמנהשיעור עח
יבמותע"באמשום דלא נשיב ביה רוח צפונית וכו' . והאידנא דרשו ביה שומר פתאים ה' . וברש"י .שומר פתאים ה'שיעור קכו
יבמותע"באמשום דלא נשיב ביה רוח צפונית וכו' . והאידנא דרשו ביה שומר פתאים ה' . וברש"י .מה מוגדר מקום סכנהשיעור שס
יבמותע"ובמתנ"י עמוני ומואבי אסורים וכו' . ובגמ' שאל עליו אם ראוי לבא בקהל וכו' . וברש"י .תורה שבעל פהשיעור קה
יבמותע''זאמלמד שחגר חרבו כישמעאל וכו'כלי נשקשיעור תקצד
יבמותע"זאאם קודם מעשה אמרה שומעין לו וכו' .תורה שבעל פהשיעור קה
יבמותע"חאדאמר רבא נכרית מעוברת שנתגיירה בנה אין צריך טבילה .גיור קטניםשיעור תנח
יבמותע"חבשאני עובר דהיינו רביתיה וכו'גיור קטניםשיעור תנח
יבמותפאובן שמונה אין עושין בהן מעשה עד שיהו בן עשרים .פג בהלכהשיעור שסט
יבמותפבהא גמרו אמרינן האי בר ז' הוא ואשתהויי הוא דאישתהי .פג בהלכהשיעור שסט
יבמותפ''באוכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל *בחוברת ביצה ג' ע''בדבר שיש לו מתיריןשיעור תקפו
יבמותפ"חאואתא עד אחד ואמר ברי לי דשומן הוה דמהימן וכו' . וברש"י שם .נאמנות אשהשיעור קמז
יבמותפ"טבומדרבנן ירית ליה בעל הפקר בי"ד הפקר וכו' .הפקר בין דין הפקרשיעור קסח
יבמותצבאלא שהשעה צריכה לכך מיגדר מילתא שאני .נסיעה בטוחהשיעור שנא
יבמותצ"גאכר' עקיבא דאמר מקנה אדם דבר שלא בא לעולם . וברש"י שם .דבר שלא בא לעולםשיעור קפ
יבמותצ"זבת"ש שני אחים תאומים . הייתה הורתן שלא בקדושה וכו' .פונדקאותשיעור לג
יבמותק"בבבאנפיליא חליצתה פסולה . למימרא דאנפיליא לאו מנעל .נעילת הסנדלשיעור רעג
יבמותק"גאקב הקיטע מני רב מאיר .נעילת הסנדלשיעור רעג
יבמותק"גבסנדל של עבודת כוכבים . וברש"י שדן לגבי חליצה אי מחשיב הנאה או לא .מצוות לאו ליהנות ניתנושיעור קפד
יבמותק"דאבשמאל חליצתה וכו' . ילפינן רגל רגל ממצורע מה להלן בימין אף כאן בימין .ימין ושמאלשיעור קמט
יבמותק''זאאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות *בחוברת גיטין פ''א ע''בנישואין אזרחייםשיעור תצח
יבמותק"טברעה אחר רעה תבא למקבלי גרים וכו' .לימוד תורה לנכרישיעור שדמ
יבמותק"טבדאמר רב חלבו קשים גרים לישראל וכו' . ובתו"ס ד"ה רעה אחר רעה .גיורים פסוליםשיעור נז
יבמותקי"גברב יצחק בר ביסנא אירכסו ליה מפתחי וכו' .ספיה לקטןשיעור קב
יבמותקי"דאאלא ר' יוחנן ספוקי מספקא ליה וכו' . ובתו"ס ד"ה אלא ר' יוחנן . וברש"י שם .ספיה לקטןשיעור קב
יבמותקי"דבתא שמע שני אחין וכו' . רש"י ד"ה משום דידה . פ' שהיא פיקחת ובת עונשין .ספיה לקטןשיעור קב
יבמותקכ"אבאמר ר' זירא אמר רבא בר זימונא , אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים וכו' .ראשונים כמלאכיםשיעור רפא
יבמותקכ''באעכו''ם שהיה מוכר פירות בשוק ואמר כו' של עזיקה הן, וברש''י ותוס' ד''ה של עזיקהשמור ונעבדשיעור תקסו
יבמותקכ''באעכו''ם שהיה מוכר פירות בשוק ואמר כו' של עזיקה הן, וברש''י ותוס' ד''ה של עזיקהאתרוג בשביעיתשיעור תקפב
יבמותקכ"באמתנ"י מעידין לאור הנר ולאור הלבנה ומשיאין ע"פ בת קול . ובגמ' שם .טביעות עינא דקלאשיעור שנ
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
כתובותהאתוס' ד''ה אלאאכילה בערב יום כיפורשיעור תקיא
כתובותזאמתוך שהותרה חבורה לצורך וכו' . דבר השוה לכל נפש . ובתו"ס ד"ה מתוך .רפואה ועישון ביום טובשיעור נ
כתובותזבת"ר מברכין ברכת חתנים בבית חתנים .חופהשיעור שסב
כתובותזבת"ר מברכין ברכת חתנים וכו' . והוא שבאו פנים חדשות . ובתו"ס שם .פנים חדשותשיעור נח
כתובותזבמנין לברכת חתנים בעשרה שנאמר וכו' .שבע ברכותשיעור רל
כתובותחאאי איכא פנים חדשות וכו' .פנים חדשותשיעור נח
כתובותחארב אשי איקלע לבי רב כהנא יומא קמא בריך כולהו , מכאן ואילך א"א פנים חדשות .שבע ברכותשיעור רל
כתובותחבפתח ואמר אחינו גומלי חסדים בני גומלי חסדים המחזיקים בבריתו של אברהם אבינוחסד לאברהםשיעור תעא
כתובותיאההוא דאתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה פתח פתוח מצאתי וכו' . ובתו"ס שם .הוצאת דיבהשיעור רס
כתובותי"אאאמר רב הונא גר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין .גיור קטניםשיעור תנח
כתובותט"זבתנו רבנן כיצד מרקדין לפני הכלה . ופ' רש"י מה אומרים לפניה .מדבר שקר תרחקשיעור נא
כתובותי"זאובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה וכו' . ובתו"ס ד"ה ישבחנו בעיניו .מדבר שקר תרחקשיעור נא
כתובותי"זאתנו רבנן מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת וכו' . וברש"י ותו"ס שם .הלווית המתשיעור שכז
כתובותי"זבמאי הינומא סורחב בר פפא משמיה דזעירי אמר תנודה דאסא .חופהשיעור שסב
כתובותי"זבאבל למאן דמתני ל"ל שיעורא . ובתו"ס ד"ה אבל מאן .הלווית המתשיעור שכז
כתובותי"חבתנו רבנן אין נאמנים לפוסלו דברי רבי מאיר וכו' .מציל עצמו בממון חבירושיעור רנד
כתובותי"טאעדים שאמרו להם חיתמו שקר ואל תהרגו , יהרגו ואל יחתמו שקר .מציל עצמו בממון חבירושיעור רנד
כתובותי''טאעדים שאמרו להם חיתמו שקר ואל תהרגו , יהרגו ואל יחתמו שקר .לא תגורו מפני איששיעור תקה
כתובותכ"דבאיבעא להו מהו להעלות מנשיאות כפים ליוחסין וכו' . גדולה חזקה . ועיין ברש"י שם .חזקת כהונהשיעור נה
כתובותכ"דבאבל נשיאות כפים דאיסור עשה לא .המצוה להתברך בברכת כוהניםשיעור רח
כתובותכ"האמאי גדולה חזקה . וברש"י שם . השתא נמי בתרומה דאורייתא אכול וכו' .חזקת כהונהשיעור נה
כתובותכ''האאפילו למ''ד תרומה בזמן הזה דאורייתא חלה דרבנן כו' בביאת כולכם אמרתישביעית בזמן הזהשיעור תקנ
כתובותכ''האאפי' למ''ד תרומה בזה''ז דרבנן חלה דאורייתא כו' למ''ד תרומה בזה''ז דאורייתא חלה דרבנןהפרשת חלהשיעור תקעז
כתובותכ''חבוכולן אם היה עכו''ם ונתגייר עבד ונשתחרר אין נאמניםעדות נכרישיעור תקז
כתובותלבזר שאכל תרומה לאביי פטור ולרבא חייב ולאביי פטור .שומת חיובי נזיקיןשיעור תטז
כתובותל"גאחובל בחבירו , א"כ ביטלת לא יוסיף פן יוסיף .הכאת בנים ותלמידיםשיעור תיא
כתובותל''דאהמבשל בשבת בשוגג יאכל כו' *בחוברת חולין ט''ו ע''אמעשה שבתשיעור תקלז
כתובותמ"זאתו"ס ד"ה דמסר לה . לענין מלאכה דתוספת שבת דאורייתא .תוספת שבת ויום טובשיעור קנ
כתובותמ''זאתוס' ד''ה דמסר לההדלקת נר יום טובשיעור תקכז
כתובותמ"טבוכותב נכסיו לבניו הוא וכו' .לפנים משורת הדיןשיעור קסו
כתובותנאועשיתינהו לזניה . ופ' רש"י ולפי שכפיתי עליו לפנים משורת הדין חיבבני .לפנים משורת הדיןשיעור קסו
כתובותנאזה הזן בניו ובנותיו כשהן קטנים ר' שמואל בר נחמני אמר זה המגדל יתום וכו' .קדימויות בצדקהשיעור קצב
כתובותנ"בבמפני מה התקינו כתובת בנין דיכרין , כדי שיקפוץ אדם ויכתוב לבנו כביתו .סידור מלאשיעור תז
כתובותנ"טאשדה זו שמכרתי לך לכשאקחנה ממך תיקדש דלא קידשה .דבר שלא בא לעולםשיעור קפ
כתובותסאצינור שעלו בו קשקשין ממעכן ברגליו . ובתו"ס שב' מדוע אין בעיה של מראית עין .מראית עיןשיעור קיג
כתובותס"בבר"ע רעיא דבן כלבא שבוע הוה .שלא נהגו כבוד זה בזהשיעור שפד
כתובותס"בבבשגגה שיוצאת מפי השליט ונח נפשיה .לא תקללשיעור רעט
כתובותס''דאלא מיחזי כשכר שבת, וברש''י ד''ה כשכרשכר שבתשיעור תקצב
כתובותס"זאת"ר יתום ויתומה שבאו להתפרנס מפרנסין את היתומה וכו' .קדימויות בצדקהשיעור קצב
כתובותס"זאמתני' המשיא את ביתו סתם לא יפחות לו מחישים זוז .סידור מלאשיעור תז
כתובותס"זבת"ר יתום שבא לישא שוכרין לו וכו' .קדימויות בצדקהשיעור קצב
כתובותס"זבנוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים .הלבנת פניםשיעור שסה
כתובותס"זבאמר לו במה אתה סועד וכו' , אמר ליה ולא חיישת לדוחקא דציבורא .בטחון והשתדלותשיעור רפב
כתובותס"חאאמר רבי בת הניזונת מן האחים נוטלת עישור נכסים .ירושת הבתשיעור קסד
כתובותס"חבאם באו כולם להנשא כאחת חולקות בשוה . וברש"י שם .ירושת הבתשיעור קסד
כתובותע"באטוב ללכת אל בית האבל מלכת בית המשתה .הלווית המתשיעור שכז
כתובותע''באואיזוהי דת יהודית יוצאה וראשה פרוע ראשה פרוע דאורייתא היא וכו'פאה נכריתשיעור תקצו
כתובותע''בבא''ר אסי א''ר יוחנן קלתה אין בה משום פרוע ראש כו' מחצר לחצר דרך מבויפאה נכריתשיעור תקצו
כתובותע''גאאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות *בחוברת גיטין פ''א ע''בנישואין אזרחייםשיעור תצח
כתובותפ''דבא''ל לשלוחיה זיל תפסה ניהלה כו' התופס לבע''ח וכו', וברש''י ד''ה התופס ותוס' ד''ה אתתופס לבעל חוב במקום שחב לאחריםשיעור תקעח
כתובותפ"האבת ר' חיסדא קים ליה בגווה מר לא קים לי בגוויה . וברש"י ותו"ס שם .נאמנות אשהשיעור קמז
כתובותפ"האבת ר' חיסדא קים ליה בגווה מר לא קים לי בגוויה . וברש"י ותו"ס שם .נאמנות בענייני כשרותשיעור תצא
כתובותצ"חאמתנ"י אלמנה שהייתה כתובתה מאתיים , ומכרה שוה מנה וכו' .שליח שהרויחשיעור שמז
כתובותצ"חבכדתניא הוסיפו לו אחת יתירה הכל לשליח וכו' . ובתו"ס ד"ה כאן שנה .שליח שהרויחשיעור שמז
כתובותק"גבאע"פ ששמעון בני חכם גמליאל בני נשיא וכו' .ירושה בשררה וברבנותשיעור סג
כתובותק"גאכבד את אביך ואת אימך וכו' . וי"ו יתירה לרבות את אחיך הגדול וכו' .כבוד אחיו הגדולשיעור קלג
כתובותק"האאמר רב יהודה גוזרי גזירות שבירושלים היו נוטלים שכרן וכו' .עדות חוקרים פרטייםשיעור שמו
כתובותק"האאמר רב אבהו בא וראה כמה סמויות עיניהן של מקבלי שוחד .שוחדשיעור שפח
כתובותק"הבת"ר ושוחד לא תקח אינו צ"ל שוחד ממון , אלא אפילו שוחד דברים נמי אסור .שוחדשיעור שפח
כתובותק"וארב ענן הוה רגיל אליהו דאתי גביה .שוחדשיעור שפח
כתובותק"ובוכי גבו והותירו מאי הוי , א"ר אבהו לב ב"ד מתנה עליהן . ובתו"ס שם .לב בית דין מתנהשיעור שמט
כתובותק"זאדאי בעי למיחת לנכסיו בעד אחד לא מצו נחתי .ילדי תימן בהלכהשיעור שצג
כתובותק''זבתוס' ד''ה הני כו' דאפי' כולן של זכוכית אינו נאסר לפי שנתבשל היטב ואינו נבלעהכשרת המטבח וכליושיעור תקסח
כתובותק"יבמתנ"י הכל מעלין לא"י וכו' . ובגמ' ת"ר לעולם ידור אדם בא"י . ויעוין שם בתו"ס .מצות ישוב ארץ ישראלשיעור רסה
כתובותקי"אאאמר ר' אלעזר כל הדר בא"י שרוי בלא עון .מצות ישוב ארץ ישראלשיעור רסה
כתובותקי"אבאין לך כל אילן שבא"י שאינו מוציא משוי שתי אתונות .ימות המשיחשיעור שצה
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
נדריםזאיש יד לצדקה או אין יד לצדקה .נדרי יד בצדקהשיעור יד
נדריםחאאמר רב יוסף נידוהו בחלום צריך י' בני אדם להתיר .דברי חלומותשיעור רלה
נדריםחבאי אפשר לחלום בלא דברי בטלים .דברי חלומותשיעור רלה
נדריםטאטוב אשר לא תדור וגו' טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר דברי ר''מ וכו'נדרים בעת צרהשיעור תקלא
נדריםט"ואדברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור אי אתה רשאי להתירן בפניהם . רש"י שם .בלי נדרשיעור קסג
נדריםט"ואוהתניא דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור .חיוב בנים במנהגי אבותיהםשיעור שצח
נדריםט"ובבאומר הנאת תשמישך עלי וכו' . ובר"ן שם שפ' שאין קיום המצוות חשוב הנאה .מצוות לאו ליהנות ניתנושיעור קפד
נדריםט"זבאמר רבא וכי מצוות ליהנות ניתנו . ובר"ן שם .מצוות לאו ליהנות ניתנושיעור קפד
נדריםכ''באהנודר כאילו בנה במה כו' אע''פ שמקיימו נקרא רשע, ובר''ן ד''ה הנודרנדרים בעת צרהשיעור תקלא
נדריםכ"גאמתנ"י נדר שאני עתיד לידור הוא בטל וכו' .כל נדרישיעור קכא
נדריםכ"גבהרוצה שלא יתקימו נדריו כל השנה , יעמוד בר"ה ויאמר כל נדר וכו' . ובר"ן שם .כל נדרישיעור קכא
נדריםכ"גאההוא גברא דתפיס זכותיה בבי דינא . ובר"ן שם .אסמכתאשיעור רד
נדריםכ"זבולרב הונא מכדי אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא . ובר"ן שם .אסמכתאשיעור רד
נדריםכ"חאוהאמר שמואל דינא דמלכותא דינא וכו' . ובר"ן שם .ירושת הבתשיעור קסד
נדריםכ"חאוהאמר שמואל דינא דמלכותא דינא וכו' . ובר"ן שם .טהרת ממזר בשפחה בזמנינושיעור תלד
נדריםלבאנשים זימנין דמכסי רישייהו כו' אבל נשים לעולם מיכסופאה נכריתשיעור תקצו
נדריםל"אאאמר שמואל הלוקח כלי מן האומן לבקרו ונאנס בידו חייב .אחריות קונה לפני התשלוםשיעור תלג
נדריםל"אבנאנסו בהליכה חייב בחזרה פטור משום שהוא כנושא שכר .אחריות קונה לפני התשלוםשיעור תלג
נדריםל"בבהמתפלל צריך שישהה שעה אחת קודם תפילתו ושעה אחת לאחר תפילתו .עלינו לשבחשיעור תלה
נדריםל"הבבמתנ"י ומלמדו מדרש . ובבר"ן שם שפ' דמצוות לאו ליהנות ניתנו .מצוות לאו ליהנות ניתנושיעור קפד
נדריםל"זאבמקום שנוהגים ליטול שכר על המקרא שרי למשקל וכו' .שביתת פועליםשיעור קפא
נדריםל''זאתינוקות לא קורין בתחילה בשבתשכר שבתשיעור תקצב
נדריםל"חבגדולה מזו אמרו זן את אישתו ואת בניו וכו' .סידור מלאשיעור תז
נדריםל''טבאמר אביי אפילו גדול אצל קטןכבוד הבריותשיעור תקמב
נדריםמאר"ש בן אלעזר אומר אם יאמרו לך ילדים בנה וזקנים סתור שמע לזקנים .גיל הפרישה בהלכהשיעור תכו
נדריםמאאמר רב כל מבקר את החולהכניסת כהן לבית החוליםשיעור קט
נדריםמ''בבדפירי דהפקירא אינון ארעא נמי אפקרההפקר פירות שביעיתשיעור תקסב
נדריםמ"טבאמרה ליה ההיא מטרוניתא לרבי יהודא מורה ורוי .צער וטורח בקיום מצוותשיעור קצט
נדריםנ''באר''ן ד''ה שנתערבדבר שיש לו מתיריןשיעור תקפו
נדריםנ''חאכל דבר שיש לו מתירין כו' לא נתנו בהן חכמים שיעורדבר שיש לו מתיריןשיעור תקפו
נדריםס"בבואמר רבא שרי ליה לצורבא מרבנן למימר עבדא דנורא אנא . וברש"י והר"ן שם .שינוי זהות בשעת סכנהשיעור קלט
נדריםס"גאמתנ"י נתעברה השנה אסור בה ובעיבורה וכו' . ובגמ' אדר שני כותב אדר סתם וכו' .שנה מעוברתשיעור קמא
נדריםס"גאמתנ"י נתעברה השנה אסור בה ובעיבורה וכו' . ובגמ' אדר שני כותב אדר סתם וכו' .השנה המעוברתשיעור תפה
נדריםס"גבר"ן ד"ה לענין הלכה .השנה המעוברתשיעור תפה
נדריםס"גבר"ן ד"ה לענין הלכה .שנה מעוברתשיעור קמא
נדריםס''ובההוא בר בבל כו' הוה יתיב בבא בר בוטא אבבאהחורבן ולימוד התורהשיעור תקו
נדריםפ"אאלא הלכו בה , אמר ר"י אמר רב שלא ברכו בתורה תחילה .ברכת התורהשיעור שפו
נדריםפ"זאוהילכתא תוך כדי דיבור כדיבור דמי .תוך כדי דיבורשיעור שפג
נדריםפ''חבדמיגו דזכיא לנפשה זכיא לאחריניתופס לבעל חוב במקום שחב לאחריםשיעור תקעח
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
נזירי"אבהאומר לשלוחו וכו' .חזקה שליח עושה שליחותושיעור קפב
נזירי"באאסור בכל הנשים בעולם , חזקה שליח עושה שליחותו . ובתו"ס שפ' שהוי קנסא .חזקה שליח עושה שליחותושיעור קפב
נזירכ"גאשצלו פסחיהן אחד אכלו לשום מצוה , ואחד אכלו לשום אכילה גסה .אפיקומןשיעור שפ
נזירכ"גבתו"ס ד"ה בת בנו של עגלוןרות המואביהשיעור ז
נזירכ"גאבמתנ"י הפר לה בעלה והיא לא ידעה וכו' . ובגמ' מי שנתכוון לעלות בשר חזיר וכו' .מחשבה ומעשהשיעור קלד
נזירכ''חבור''מ אומר אפי' בתגלחת טהרה כו' ות''ק אמר לך אפשר בפאה נכריתפאה נכריתשיעור תקצו
נזירכ"חבמתנ"י האיש מדיר את בנו . ובגמ' שם .מצות חינוךשיעור עה
נזירכ"טאקסבר איש חייב לחנך את בנו במצוות ואין האשה חייבת וכו' . וברש"י שם .מצות חינוךשיעור עה
נזירמ''בבאבל טומאה וטומאה לא כו' אפילו טמאה וטומאהכהן בבית קברותשיעור תקעד
נזירמ''זאתוס' ד''ה וכן משוחנבצרות זמניתשיעור תקיז
נזירנ"באונכנס תודוס הרופא וכל הרופאים עמו ואמרו .נאמנות הרופאיםשיעור שצא
נזירנ"האמר סבר אהל זרוק שמיה אהל ומר סבר אהל זרוק לאו שמיה זרוק . וברש"י שם .טיסת כהנים מעל בית קברותשיעור רסב
נזירנ"זאוכל ספק טומאה ברשות הרבים ספיקו טהור . וברש"י שם .כניסת כהן לבית חוליםשיעור קט
נזירנ''טאהמעביר בית השחי ובית הערוה ה''ז עובר משום לא ילבש כו' ראב''י אומר מנין וכו'לא ילבששיעור תקכג
נזירנ''טאמנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה, רש''י שםכלי נשקשיעור תקצד
נזירנ''טאתוס' ד''ה והא, תוס' ד''ה גבוללא ילבששיעור תקכג
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
סוטהגבדקרא נפקא ובאחיכם בנ"י איש באחיו לא תרדה בו בפרך .לא תרדה בו בפרךשיעור תכה
סוטהדאוכמה שיעורי סתירה , כדי טומאה כדי ביאה וכו' . ובתו"ס שם .יחודשיעור קטז
סוטהחאאין משקין שתי סוטות וכו' . לפי שאין עושין מצוות חבילות חבילות . ובתו"ס שם .יין שביעית לארבע כוסותשיעור מח
סוטהיבנוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים .הלבנת פניםשיעור שסה
סוטהי"אבוכיון שמגיע זמן מולדיהן הולכות ויולדות בשדה תחת התפוח שנאמר וכו'חרוסתשיעור תכא
סוטהי"באותצפנהו שלשה ירחים , דלא מנו מצרים אלא משעה דאהדרה .פג בהלכהשיעור שסט
סוטהי"גאאמרו ליה זביניתה אמר להו נהי זביני בכירותא וכו' , וברש"י שם .דבר שלא בא לעולםשיעור קפ
סוטהי"דאדרש ר' שמלאי תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים .חסד לאברהםשיעור תעא
סוטהי"דאהראנו איפה משה קבור וכו' . ויעוין בהגהות הב"ח על הדף .השתטחות על קברי צדיקיםשיעור שכב
סוטהי"דאאלא להלך אחר מידותיו של הקב"ה וכו' . הקב"ה ביקר חולים דכתיב וכו' .כניסת כהן לבית חוליםשיעור קט
סוטהי"דאהקב"ה ניחם אבלים דכתיב ויהי אחרי מות אברהם .ניחום אבליםשיעור רעח
סוטהט"ובכל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין .ימין ושמאלשיעור קמט
סוטהכ"אאמאי בוז יבוזו לו , אמר עולא לא כשמעון אחי עזריה וכו' . ופ' רש"י שיתחלק בלימוד .מכירת שכר ועונששיעור רפד
סוטהכ"אאויש זכות תולה ג' שנים ,וברש"י שם וכן בא"ר יוסף בעידנא דעסיק בה מגנה ומצלה .יששכר ןזבולוןשיעור לז
סוטהכ"אבכיון שנכנסה חכמה באדם נכנסה עמו ערמומית . ובתו"ס ד"ה בן עזאי .תלמוד תורה לנשיםשיעור דש
סוטהל''בבמפני מה תיקנו תפלה בלחש שלא לבייש את עוברי עבירהתפילה בקול רםשיעור תקי
סוטהל"דבוהלך ונשתטח על קברי אבות , אמר להן אבותי בקשו עלי רחמים .השתטחות על קברי צדיקיםשיעור שכב
סוטהל"הבלדברך היאך למדו אומות של אותו הזמן תורה .לימוד תורה לנכרישיעור שדמ
סוטהל"ובלכו החביאו עצמכם ביערים שלא תשלוט בכם עין הרע וכו' . *לא מופיע בחוברתעין הרעשיעור רסג
סוטהל"זבמאי בינייהו אמר רב משרשיא ערבא וערבא דערבא איכא בינייהו .ערבות במצוותשיעור שנה
סוטהל"חבכל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בשלשה עשה וכו' . וברש"י ותו"ס שם .נשיאת כפים בחוץ לארץשיעור קנו
סוטהל"חאכה תברכו פנים כנגד פנים .המצוה להתברך בברכת כוהניםשיעור רח
סוטהל"חבאפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לבין אביהם שבשמים .קיום מצוה באמצעות רמקול, מיקרפון .שיעור רצא
סוטהל"חבואמר רבי יהושע בן לוי כל כהן שמברך מתברך ושאינו מברך אינו מתברך .המצוה להתברך בברכת כוהניםשיעור רח
סוטהל"טבאין שליח ציבור רשאי להפשיט את התיבה מפני כבוד ציבור .טירחא דציבוראשיעור קסא
סוטהל"טברשאין לענות אמן עד שתכלה ברכה מפי כוהנים .המצוה להתברך בברכת כוהניםשיעור רח
סוטהמאא"ר אחא בר חנינא תדע דבגבולין נמי מבעי לממרינהו וכו' . וברש"י ותו"ס שם .הטבת חלוםשיעור רלו
סוטהמ"אאוקרא עומד ושבחוהו חכמים וכו' . אמרו אל תתירא אגריפס אחינו וכו' .חנופהשיעור קל
סוטהמ"אבמותר להחניף לרשעים בעולם הזה וכו' . תו"ס ד"ה אותו היום .חנופהשיעור קל
סוטהמ"באארבע כתות אין מקבלות וכו' . כת שקרנים דכתי' דובר שקרים וגו' .מדבר שקר תרחקשיעור נא
סוטהמ"באא"ר ירמיה ארבע כתות אין מקבלות פני שכינה , וכת חנפנים וכו'חנופהשיעור קל
סוטהמ"גאתנו רבנן אשר בנה בית .חנוכת הביתשיעור שכו
סוטהמ"גבוהאמר רבי אבהו ילדה שסיבכה בזקנה , בטלה ילדה בזקינה וכו' .איברים ומכשירים מושתליםשיעור שסג
סוטהמ''דאוהני מילי חצר הקבר דמסיימא מחיצתא אבל מת בעלמא תפיסכהן בבית קברותשיעור תקעד
סוטהמ''דבמתני' אבל במלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתהכלי נשקשיעור תקצד
סוטהמ"ובכל שאינו מלוה ומתלוה כאילו שופך דמים .הכנסת אורחיםשיעור רעז
סוטהמ"זבמשרבו מקבלי מתנות נתמעטו הימים ונתקצרו השנים דכתיב וכו' .שונא מתנות יחיהשיעור קעז
סוטהמ"חאמתני' משבטלה סנהדרין בטל השיר . ויעוין בגמ' שם .מוזיקה בזמן הזהשיעור רנב
סוטהמ''חאלמאי נפקא מינה לביטולי הא מקמי הא, וברש''י ד''ה לבטוליתעודת כשרות לעסק המתנהל שלא כדיןשיעור תקע
סוטהמ"חבמשמתו חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראל .שלא נהגו כבוד זה בזהשיעור שפה
סוטהמ"טארב אחא בר יעקב איטפל ביה ברב יעקב בר ברתיה .הסב והנכדשיעור לו
סוטהמ"טאוהיינו דאמרי אינשי רבי רבי בר ברתך אנא .הנכדים והסבאשיעור תעו
סוטהמ"טאואלא עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבא . ועיין ברש"י שם .קדיששיעור פז
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
גיטיןבבאכל עדויות שבתורה עד אחד נאמן באיסורים . ובתו"ס ד"ה עד אחד .נאמנות אשהשיעור קמז
גיטיןבבעד אחד נאמן באיסורין, ובתוס' ד''ה עד אחד [הראשון]תעודת כשרות לעסק המתנהל שלא כדיןשיעור תקע
גיטיןזאשלחו ליה למר עוקבא זמרא מנא ליה דאסיר . ובתו"ס שם .מוזיקה בזמן הזהשיעור רנב
גיטיןזאדום לה' והוא יפילם לך חללים .שליח שניזוקשיעור שסז
גיטיןחבואע"ג דאמירה לעכו"ם שבות משום ישוב א"י לא גזרו .אמירה לנכרישיעור ריב
גיטיןחבואע"ג דאמירה לעכו"ם שבות משום ישוב א"י לא גזרו . ובתו"ס ד"ה אע"ג .מצות ישוב ארץ ישראלשיעור רסה
גיטיןחבתוס' ד''ה אע''גריבוי בשיעוריםשיעור תקלד
גיטיןטבאע''פ שחותמיהן עובדי כוכבים כשרין, וברש''י ד''ה חוץעדות נכרישיעור תקז
גיטיןי''אבהתופס לבעל חוב במקום שחב לאחריני לא קנהתופס לבעל חוב במקום שחב לאחריםשיעור תקעח
גיטיןי"גאבמתנ"י תנו מנה לאיש פלוני ומת יתנו לאחר מיתה . ובתו"ס ד"ה והא לא משך .מצוה לקיים דברי המתשיעור רלז
גיטיןי"דאאלא אמר רב זוטרא הני ג' שווינהו וכו' . ופ' תו"ס שם תקנת מעמד שלשתם .קנין כסף - שטרותשיעור פ
גיטיןי"דאהני תלת מילי שויהו רבנן כהילכתא בלא טעמא חדא הא .הפקר בית דין הפקרשיעור קסח
גיטיןי"דבר' יהודה הנשיא אמר משום ר' יעקב שאמר משום ר"מ מצוה לקיים דברי המת וכו' .מצוה לקיים דברי המתשיעור רלז
גיטיןט"ואוקי"ל מצוה לקיים דברי המת .מצוה לקיים דברי המתשיעור רלז
גיטיןכאאבל לא בכתב שעל גבי כיפא ואנדוכתרי . וברש"י ד"ה אנדוכתרי .חיבור והפרדת אותיותשיעור צא
גיטיןכאודילמא אקנויי אקנו ליה רבנן וכו' .הפקר בית דין הפקרשיעור קסח
גיטיןכ"גאמתקיף לה רב יוסף היאך סומא מותר באשתו וכו' .טביעות עינא דקלאשיעור שנ
גיטיןל"ואהלל התקין פרוסבול וכו'שמיטת כספיםשיעור יט
גיטיןל"ואוזה הוא גופו של פרוזבול .שמיטת כספים ודיני פרוזבולשיעור שנג
גיטיןל''ואבזמן שאי אתה משמט קרקע כו' וברש''י ד''ה בזמןשביעית בזמן הזהשיעור תקנ
גיטיןל''ובותקינו רבנן דתשמט זכר לשביעיתשביעית בזמן הזהשיעור תקנ
גיטיןל"ובאמר אביי שב ואל תעשה הוא רבא אמר הפקר ב"ד הפקר .שמיטת כספים ודיני פרוזבולשיעור שנג
גיטיןל"ובותקינו רבנן דתשמט וכו' . רבא אמר הפקר ב"ד הפקר . וברש"י שם .הפקר בית דין הפקרשיעור קסח
גיטיןל"זבהמחזיר חוב לחבירו בשביעית , צריך שיאמר לו משמט אני .שמיטת כספיםשיעור יט
גיטיןל"זבהמחזיר חוב לחבירו בשביעית , צריך שיאמר לו משמט אני .שמיטת כספים ודיני פרוזבולשיעור שנג
גיטיןל"חבהמשחרר עבדו עובר בעשה .לא תחנםשיעור רכח
גיטיןל"חבאמר רב יהודה כל המשחרר עבדו עובר בעשה .הכרת הטובשיעור תעח
גיטיןמ"האמתנ"י אין פודין את השבויין וכו' . ובגמ' איבעיא להו . וכן ברש"י ותו"ס שם .פדיון שבוייםשיעור לד
גיטיןמ"ובמתנ"י המוכר את עצמו וכו' . ובגמ' שם ועיין ברש"י .פדיון שבוייםשיעור לד
גיטיןמ"זאוכ"ש הכא דאיכא קטלא וכו' .פדיון שבוייםשיעור לד
גיטיןמ''זאאמר רבה אע''פ שאין קנין לעכו''ם בא''י להפקיע כו' ור''א אומר אע''פ שיש קנין לעכו''ם וכו'יבול נכרישיעור תקנב
גיטיןנ"באאפילו הכי לא אשגח , אמר דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין .דברי חלומותשיעור רלה
גיטיןנ''גאהיזק שאינו ניכרמזיק במחלה מדבקתשיעור תקכה
גיטיןנ"גאהעושה מלאכה במי חטאת וכפרת חטאת , פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים .חייב בדיני שמיםשיעור רעב
גיטיןנ''גבהמבשל בשבת בשוגג יאכל כו' *בחוברת חולין ט''ו ע''אמעשה שבתשיעור תקלז
גיטיןנ''גבהנוטע בשבת כו' ובשביעית כו' מכדי הא דאורייתא והא דאורייתאמלאכות האסורות בשביעית בשדה ובביתשיעור תקס
גיטיןנ"הבמתנ"י לא היה סיקרקין ביהודה בהרוגי מלחמה וכו' . וברש"י שם שכך נתנו קרקע .תליוהו וזביןשיעור קנג
גיטיןנ''ואענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנוהחורבן ולימוד התורהשיעור תקו
גיטיןנ"זבשנשבו לקלון הרגישו בעצמן למה הן מתבקשים וכו'קידוש השםשיעור טז
גיטיןנ"זבאף הם קפצו לתוך הים וכו' . ובתו"ס ד"ה קפצו כולן . וברש"י שם .חנה ושבעת בניהשיעור פה
גיטיןנ"חאת"ר מעשה ברבי יהושע בן חנניה . תו"ס ד"ה דלא ליגרבו ולייהופדיון שבוייםשיעור לד
גיטיןנ"טבר' חייא בר אבא אמר מהכא וקדשתו לכל דבר שבקדושה וכו' .מכירת עליותשיעור שמב
גיטיןנ"טבויתנה אל הכהנים בני לוי וכו' . וקדשתו לכל דבר שבקדושה וכו' .ובתו"ס ורש"י שם .קדושת הכהנים והלווייםשיעור קד
גיטיןסאאין קוראין בחומשין בבית הכנסת משום כבוד הציבור . וברש"י שם .קריאת הפטרהשיעור שכ
גיטיןסבדברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם על פה .קריאת הפטרהשיעור שכ
גיטיןסבמערבין בבית ישן מפני דרכי שלום כו' אלא משום חשדאחזקה במצוותשיעור תקלה
גיטיןס"אאת"ר מפרנסים עניי נכרים .לא תחנםשיעור רכח
גיטיןס''באאין עודרין עם העכו''ם בשביעיתהיתר מכירהשיעור תקנג
גיטיןס"באאסור לו לאדם שיטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתו .האכלת בעלי חייםשיעור רכז
גיטיןס"דאולימא חזקה שליח עושה שליחותו . ובתו"ס ד"ה אסור . דפ' דקנסא בעלמא הוא .חזקה שליח עושה שליחותושיעור קפב
גיטיןס"דבהני מילי לחומרא אבל לקולא לא . ויעוין שם בתו"ס .חזקה שליח עושה שליחותושיעור קפב
גיטיןס''חאנפיק כרו ליה בירא וכו'גורל הגר"אשיעור כ
גיטיןס''חאנפיק כרו ליה בירא וכו' א''ל לינוקא פסוק לי פסוקךתמים תהיה עם ה' אלוקיךשיעור תקלג
גיטיןס"סאאין קוראין בחומשין בבית הכנסת משום כבוד הציבור .טירחא דציבוראשיעור קסא
גיטיןעבאין כותבבין אלא לכשישתפה במאי קמיפלגי , ר"ל מדמי ליה לישן .דיני הישן בהלכהשיעור רעה
גיטיןע"ובמשום דאסור לצאת מארץ לחוצה לארץיציאה מארץ ישראלשיעור טו
גיטיןפ''אבאין אדם עושה בעילתו בעילת זנותנישואין אזרחייםשיעור תצח
גיטיןפ"חבואלה המשפטים אשר תשים לפניהם לפניהם ולא לפני עכו"ם וכו' .גיור בזמן הזהשיעור שמה
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
קידושיןבאהאשה נקנית בשלש דרכים... ובביאהנישואין אזרחייםשיעור תצח
קידושיןבאוכסף מנלן גמר קיחה קיחה מעפרון וכו' .קנין כסף - שטרותשיעור פ
קידושיןגאמה ירק דרכו ליגדל על כל מים כו' אף אתרוג דרכו ליגדל על כל מיםאתרוג בשביעיתשיעור תקפב
קידושיןגאולרב הונא דאמר חופה קונה מק"ו וכו' .חופהשיעור שסב
קידושיןהאאמר רב הונא חופה קונה מק"ו , ומה כסף שאינו מאכיל בתרומה וכו' .חופהשיעור שסב
קידושיןהבחופה שגומרת אינו דין שתקנה וכו' . ובתו"ס ד"ה חופה שגומרת .חופהשיעור שסב
קידושיןזאתוס' ד''ה אם כןשמירה בנדל''ן שטר ואדםשיעור תקטז
קידושיןחבבעי רב מרי כלב רץ אחריה מהו וכו' , מדאורייתא חיובי מחייבת להצילן .מציל עצמו בממון חבירושיעור רנד
קידושיןכאבא וראה כמה קשה אבקה של שביעית אדם נושא ונותן בפירות שביעית, ובתוס' ד''ה אבקהסחורה בפירות שביעיתשיעור תקס
קידושיןכ"ואמתנ"י נכסים שיש להם אחריות וכו' . ובגמ' בכסף מנלן . תו"ס ד"ה אמר קרא .קנין כסף - שטרותשיעור פ
קידושיןכ"חאדתניא הקורא לחבירו עבד יהיה בנידוי .הוצאת דיבהשיעור רס
קידושיןכ"טאדת"ר האב חייב בבנו למולו ,לפדותו, וללמדו תורה , ולהשיאו אשה .סידור מלאשיעור תז
קידושיןכ"טאבמתנ"י וכל מצות שהזמן גרמא אנשים חייבין ונשים פטורות . ובתו"ס ד"ה אותו .מצות עשה שהזמן גרמאשיעור רמ
קידושיןכ"טבולמדתם אותם את בניכם ולא את בנותיכם .תלמוד תורה לנשיםשיעור דש
קידושיןלאעד היכן חייב אדם ללמד בנו תורה וכו' . ולמדתם אותם את בניכם וכו' .הסב והנכדשיעור לו
קידושיןלאתנו רבנן ושננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך וכו' .אשרי מי שעמלו בתורהשיעור רנז
קידושיןלאעד היכן חייב אדם ללמד בנו תורה וכו' . ולמדתם אותם את בניכם וכו' .הנכדים והסבאשיעור תעו
קידושיןלבנותן לה מידי ולבשייה ונכסייה כי היכי דקפצו עליה אינשי .סידור מלאשיעור תז
קידושיןלבאמור לחכמה אחותי את . ופ' רש"י כשם שבקי אתה ויודע שאחותך אסורה לך .אשרי מי שעמלו בתורהשיעור רנז
קידושיןלבכי ידברו את אויבים וכו' . האב ובנו בנו ותלמידו .לא יסתור דברי אביושיעור מב
קידושיןלבהשוה הכתוב כיבוד אב ואם לכבוד המקום .כיבוד אב ואםשיעור קפז
קידושיןל"אאהנח כבוד אמך ועשה כבוד אביך שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך .כיבוד אב ואםשיעור קפז
קידושיןל"אאהנח כבוד אמך ועשה כבוד אביך שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך .הנכדים והסבאשיעור תעו
קידושיןל"אאשאל בן אלמנה וכו' . וכן ברש"י שםהסב והנכדשיעור לו
קידושיןל"אאגדול מצווה ועושה ממי שעאינו מצווה ועושה וכו' . ובתו"ס ד"ה דלא מפקדינא .כל הפטור מדבר ועושהושיעור עו
קידושיןל"אאסומא פטור מכל המצות וכו' , דהא לא מפקדינא והא עבדינא . ובתו"ס שם .מצוה עשה שהזמן גרמאשיעור רמ
קידושיןל"אברב אסי הוה ליה ההיא אימא זקינה וכו'יציאה מארץ ישראלשיעור טו
קידושיןל"אבת"ר איזהו מורא ואיזהו כיבוד וכו' . וברש"י שם .לא יסתור דברי אביושיעור מב
קידושיןל"אבאלא כך אמר אבא מרי , הריני כפרת משכבו .מכירת שכר ועונששיעור רפד
קידושיןל"אבת"ר איזהו מורא ואיזהו כיבוד וכו' . וברש"י שם .כיבוד אב ואםשיעור קפז
קידושיןל"באמתני ליה רב יחזקאל וכו' . אמר רב חסדא האב שמחל על כבודו וכו' . וכן ברש"י שםלא יסתור דברי אביושיעור מב
קידושיןל"באדמחיל ליה לקריה . ופ' תו"ס שם ד"ה דמחיל . שהודיעו שלא יהא כמתכוין .מחשבה ומעשהשיעור קלד
קידושיןל"באהאב שמחל על כבודו כבודו מחול וכו' .כיבוד אב ואםשיעור קפז
קידושיןל"באשהרב שמחל על כבודו אין כבודו מחול .כבוד תלמידי חכמים ורבותיושיעור ריא
קידושיןל''בבת''ר מפני שיבה תקום כו' אין זקן אלא מי שקנה חכמהקימה מפני תלמידי חכמיםשיעור תקב
קידושיןל"בבת"ר מפני שיבה תקום וכו' . לא אמרתי קימה אלא במקום שיש הידור .כבוד תלמידי חכמים ורבותיושיעור ריא
קידושיןל''בביכול יעמוד מפניו מבית הכסא ומבית המרחץ ת''ל תקום והדרתקיום מצוות במקום לא נקישיעור תקפ
קידושיןל''בבת''ר מפני שיבה תקום כו' אפילו יניק וחכים, ובתוס' ד''ה מאי כו' צריך שיהא מופלגקימה מפני תלמידי חכמיםשיעור תקב
קידושיןל"גאאין בעלי אומניות רשאין לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעסוקים במלאכתם .כבוד תלמידי חכמים ורבותיושיעור ריא
קידושיןל''גאבוא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה שהרי מפניהם עומדים מפני ת''ח אין עומדיםקימה בפני עושי מצוהשיעור תקט
קידושיןל''גאאיזוהי קימה שיש בה הידור הוי אומר זה ד' אמות כו' אבל ברבו המובהק מלא עיניוקימה מפני תלמידי חכמיםשיעור תקב
קידושיןל''גבאין תלמיד חכם רשאי לעמוד מפני רבו אלא שחרית וערביתקימה מפני תלמידי חכמיםשיעור תקב
קידושיןל''גבדאמר ר' אלעזר אין ת''ח רשאי לעמוד מפני רבו בשעה שעוסק בתורה, לייט עלה אבייקימה מפני תלמידי חכמיםשיעור תקב
קידושיןל"גבכל מצות שהזמן גרמא .מצות עשה שהזמן גרמאשיעור רמ
קידושיןל"גבאמר ר"א כל ת"ח שאינו עומד וכו' . איבעיא להו מהו לעמוד מפני ספר וכו' .תנו כבוד לתורהשיעור כה
קידושיןל"גבאין ת"ח רשאי לעמוד מפני רבו אלא שחרית וערבית , בכדי שלא יהיה וכו' .כבוד תלמידי חכמים ורבותיושיעור ריא
קידושיןל"דאומצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות מנלן גמר לה מתפילין וכו' . וברש"י שם .מצוה עשה שהזמן גרמאשיעור רמ
קידושיןל"דבאמר אביי אשה בעלה משמחה וכו' . ובתו"ס שם .שמחת יום טובשיעור רצט
קידושיןל"האלמען תהיה תורת ה' בפיך , הוקשה כל התורה כולה לתפילין .מן המותר בפיךשיעור קצג
קידושיןל''זאתלויה דכתיב בה ביאה כו' חובת קרקע אינה נוהגת אלא בארץ, וברש''י ד''ה חובת קרקעהפרשת חלהשיעור תקעז
קידושיןל"טבסולם רעוע הוה דקביע היזיקא , וכל היכא דקביע היזיקא לא סמכינן אניסא .מה מוגדר מקום סכנהשיעור שס
קידושיןל"טבסולם רעוע הוה דקביע היזיקא , וכל היכא דקביע היזיקא לא סמכינן אניסא .אין סומכין על הנסשיעור שה
קידושיןמבת"ר לעולם יראה אדם עצמו חציו חייב וחציו זכאי וכו'בינונים תלויים ועומדיםשיעור כג
קידושיןמבתלמוד גדול או מעשה גדול כו' תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשהכתר תורה וכתר מצוותשיעור תק
קידושיןמבת"ר האוכל בשוק הרי הוא דומה לכלב , ויש אומרים פסול לעדות .עדים בזוייםשיעור שצו
קידושיןמ"אאמתנ"י האיש מקדש בו ובשלוחו . ובגמ' השתא בשלוחו מקדש בו וכו' .מצוה בו יותר מבשלוחו או הידור מצוהשיעור ל
קידושיןמ"בבדאין שליח לדבר עבירה , דאמרינן דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים .אין שליח לדבר עבירהשיעור רלג
קידושיןמ"גאואיבעית אימא לעולם דריש ומאי חייב חייב בדיני שמים .חייב בדיני שמיםשיעור רעב
קידושיןמ"גאוהא דתני האומר לשלוחו צא והרוג את הנפש הוא חייב ושולחיו פטורים .אין שליח לדבר עבירהשיעור רלג
קידושיןמ"טבההוא גברא דזבין לנכסיה אדעתיה למיסק לא"י וכו', הוי דסברים שבלב וכו' .נישואין פיקטיבייםשיעור רסא
קידושיןמ"טבי' קבים של זזנות ירדו לעולם תשעה נטלה ערביא .ניסוך המיםשיעור תלח
קידושיןנ''באהמקדש בפירות שביעית מקודשתסחורה בפירות שביעיתשיעור תקס
קידושיןנ"חבורמינהו הנוטל שכר לדון דיניו בטלים , להעיד עדותו בטלה .עדות חוקרים פרטייםשיעור שמו
קידושיןנ"טאאמר ליה עני המהפך בחררה וכו' נקרא רשע . וברש"י ותו"ס שם .עני המהפך בחררהשיעור קיט
קידושיןנ"טאא"ל זבוני לא מזבנינא לה , דארעא קמייתא היא ולא מסמנא מילתא .ניחוש וסימןשיעור שכט
קידושיןנ"טאבמתנה נישקליה רב גידל לא נחית לה דכתיב שונא מתנות יחיה .שונא מתנות יחיהשיעור קעז
קידושיןס"באמתנ"י האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר וכו' .דבר שלא בא לעולםשיעור קפ
קידושיןס"בבגר צריך שלושה מ"ט משפט כתיב ביה .גיור בזמן הזהשיעור שמה
קידושיןס"בבמעיקרא בהמה השתא דעת אחרת . וברש"י שפ' הואיל ובידו לשחררה .דבר שלא בא לעולםשיעור קפ
קידושיןס"האהמקדש בעד אחד אין חוששין לקידושיו .נישואין פיקטיבייםשיעור רסא
קידושיןס"טאדאמר ליה זיל גנוב ואיזדבן בעבד עברי .גניבה " לא באמת "שיעור שפב
קידושיןס"טאמתנ"י ר' טרפון אומר יכולין ממזרין ליטהר , כיצד ממזר שנשא שפחה .טהרת ממזר בשפחה בזמנינושיעור תלד
קידושיןעאאמר שמואל קול באישה ערווה .נשים בהלוויה ,בית קברות ,הספד וקדיששיעור תה
קידושיןע"אאאמר ר' טרפון פעם אחת עליתי וכו', ושמעתי שהבליע שם בנעימת אחיו הכהנים .ניגון בתפילה ובברכת כהניםשיעור רנח
קידושיןע''באואזיל וצדו בהו בשבתא ושמתינהו ר' אחי ברבי יאשיה ואישתמודתעודת כשרות לעסק המתנהל שלא כדיןשיעור תקע
קידושיןע"גבת"ר נאמנת חיה לומר זה כהן זה לוי וכו' . היכא דליכא חזקת כשרות וכו' . וברש"י .נאמנות אשהשיעור קמז
קידושיןע"ואמתנ"י הנושא אשת כהנת צריך לבדוק אחריה וכו' .חזקת כהונהשיעור נה
קידושיןע''ובוכולם בני יפת תואר היו וכולם מסתפרים קומי ומגדלים בלורית היובלורית הראששיעור תקיט
קידושיןפבמתנ"י לא יתייחד אדם עם שתי נשים וכו' . ובגמ' רמז ליחוד מן התורה מנלן וכו' .יחודשיעור קטז
קידושיןפ"אאאמר רבה בעלה בעיר אין חוששין משום ייחוד וכו' . וברש"י ותו"ס שם .יחודשיעור קטז
קידושיןפ"אאאמר אבין סקבא דשתא ריגלה . ובתו"ס ד"ה סקבא דשתא ריגלאמחיצה בין גברים ונשיםשיעור תיח
קידושיןפ"אבאמר ליה אנא מיהא לאיסורא איכווני וכו' . וברש"י שם .מחשבה ומעשהשיעור קלד
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
בבא קמאבאמתני' ארבעה אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבערמזיק במחלה מדבקתשיעור תקכה
בבא קמאבבדמועד לאדם הוי מועד לבהמה וכו' . וברש"י ותו"ס שם .מוריד הגשםשיעור קעו
בבא קמאגבאלא אכיחו וניעומזיק במחלה מדבקתשיעור תקכה
בבא קמאדאאדם דרכו להזיק . בישן ישן דרכו להזיק וכו' .אדם המזיק באונסשיעור רמג
בבא קמאי"באא"ר יוחנן מבואות המפולשות לעיר אחרת , ובקשו בני אותה העיר לסותמן וכו' .מיצר שהחזיקו בו רביםשיעור שכא
בבא קמאט''ואבני ברית למעוטי עובדי כוכביםעדות נכרישיעור תקז
בבא קמאט"וברבי נתן אומר מנין שלא יגדל אדם כלב רע בביתו , ואל יעמיד סולם רעוע וכו' .מצות מעקהשיעור ע
בבא קמאט"ובדתניא רבי נתן אומר מנין שלא יגדל אדם כלב רע בביתו .גידול כלבים בראי ההלכהשיעור תמז
בבא קמאי''זאגדול למוד תורה שהלמוד מביא לידי מעשה *בחוברת קידושין מ' ב'כתר תורה וכתר מצוותשיעור תק
בבא קמאי"זאר"ש בן יוחאי מאי דכתיב אשריכם זורעי על כל מים וכו' .ניסוך המיםשיעור תלח
בבא קמאי"זבבתר מעיקרא אזלינן וגופיה הוא או דילמא בתר תבר מנא אזלינן . וברש"י ותו"ס שם .אשו משום חציושיעור סה
בבא קמאי"זבזרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל פטור וכו' . ובתו"ס ורש"י שם .מחשבה ומעשהשיעור קלד
בבא קמאי"זבזרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל פטור וכו' . מנא תבירא תבר .זוטו של יםשיעור שנד
בבא קמאכאהדר בחצר חבירו שלא מדעתו וכו' . זה נהנה וזה לא חסר וכו' . רש"י ותו"ס שם .כופין על מידת סדוםשיעור עט
בבא קמאכבת"ש רבי יהודה אומר אף הדר בחצר חבירו וכו' . ובתו"ס ד"ה הא איתהנית .כופין על מידת סדוםשיעור עט
בבא קמאכ''באאתמר ר' יוחנן אמר אשו משום חיציו וריש לקיש אמר אשו משום ממונומזיק במחלה מדבקתשיעור תקכה
בבא קמאכ"באאיתמר ר' יוחנן אשו משום חציו וכו' . וברש"י שם וכן בתו"ס ד"ה אשו משום .אשו משום חציושיעור סה
בבא קמאכ"גאכלו ליה חציו וכו' . ממונו מאי בינייהו וכו' . וברש"י ד"ה לחייבו בד' דברים .אשו משום חציושיעור סה
בבא קמאכ"גבמתנ"י מועד כל שהעידו בו שלשה ימים וכו' .מוריד הגשםשיעור קעו
בבא קמאכ"דאריחק נגיחותיו חייב קירב נגיחותיו לא כל שכן .מוריד הגשםשיעור קעו
בבא קמאכ''ואמתני' אדם מועד לעולםמזיק במחלה מדבקתשיעור תקכה
בבא קמאכ"ובפצע תחת פצע , לחייבו על השוגג כמזיד ועל האונס כרצון .אדם המזיק באונסשיעור רמג
בבא קמאכ"ובהכיר בה ושכחה ועמד ונפלה וכו'שכחה - פשיעה או אונסשיעור תפד
בבא קמאכ''ובואמר רבה זרק כלי מראש הגג והיו תחתיו כרים וכסתות כו' פטור, וברש''י ד''ה פטורמזיק במחלה מדבקתשיעור תקכה
בבא קמאכ"זבובא אחר ונתקל בה . ובגמ' שם . ועיין בתו"ס ד"ה ושמואל אמר באפילה שנו .אדם המזיק באונסשיעור רמג
בבא קמאכ"זבהיכא דהוי פסידא כ"ע לא פליגי דעביד איניש דינא לנפשיה וכו' . וברש"י שם .עביד איניש דינא לנפשיהשיעור צב
בבא קמאכ"חאת"ר מנין לנרצע שכלו לו ימיו ורבו מסרב בו לצאת .הכאת בנים ותלמידיםשיעור תיא
בבא קמאכ"חאר"נ בר יצחק אמר בעבד וכו' , עד האידנא היתרא והשתא איסורא .אפרושי מאיסוראשיעור שכח
בבא קמאכ"חאת"ש הרי שהייתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו וכו' .מיצר שהחזיקו בו רביםשיעור שכא
בבא קמאכ"חאעד האידנה היתרה והשתא איסורא וכו' . וברש"י שם . ובתו"ס ד"ה מנין לנרצע .עביד איניש דינא לנפשיהשיעור צב
בבא קמאל"חאר"מ אומר מנין שאפ' נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול ת"ל וכו' .לימוד תורה לנכרישיעור שדמ
בבא קמאל"חאעמד והתיר ממונן לישראל . ובתו"ס ד"ה עמד והתיר .הפקר בית דין הפקרשיעור קסח
בבא קמאל"חאמנין שאפי' נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול ת"ל אשר יעשה אותם האדם וחי בהםהצלה ורפואת נכריםשיעור תקעט
בבא קמאמאאמר מר שאילו בחזקת תם ונמצא מועד וכו' . אריא לא שאילי . וברש"י שם .ירושת הבתשיעור קסד
בבא קמאמבונימא ליה אי אהדרתינהו ניהליה וכו' . ובתו"ס ד"ה הוה מעריקנא .ירושת הבתשיעור קסד
בבא קמאמאהועד בבית שואל .מוריד הגשםשיעור קעו
בבא קמאמבסיפא רשות משנה רישא רשות אינה משנה .מוריד הגשםשיעור קעו
בבא קמאמ"אבאת ה' אלקיך לרבות תלמידי חכמים .כבוד תלמידי חכמים ורבותיושיעור ריא
בבא קמאמ''אבאת ה' אלקיך לרבות תלמידי חכמים ובתוס' דם ד''ה לרבותקימה מפני תלמידי חכמיםשיעור תקב
בבא קמאמ"ובמנין למוציא מחבירו עליו הראיה .התובע הולך אחר הנתבעשיעור רטז
בבא קמאמ''זאמתני' הכניס פירותיו לחצר בעה''ב שלא ברשות כו' ואם הוזקה בהן בעל הפירות חייבמזיק במחלה מדבקתשיעור תקכה
בבא קמאמ"זבהנותן סם המות לפני בהמת חבירו פטור מידיני אדם וחייב בדיני שמים .הלעיטהו לרשע וימותשיעור רב
בבא קמאמ''זבהנותן סם המות לפני בהמת חבירו פטור מידיני אדם וחייב בדיני שמים .מזיק במחלה מדבקתשיעור תקכה
בבא קמאנ"אאעמוקה ממנו עשרה טפחים , ונפל מתוכה לתוכו חייב וכו' . ועיין שם ברש"י .מצות מעקהשיעור ע
בבא קמאנ"הבאמר ר' יהושע ארבעה דברים העושה אותן וכו' והיודע עדות לחבירו ואינו מעיד .החובה להעידשיעור תפט
בבא קמאנ"הבאמר ר' יהושע ארבעה דברים העושה אותן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים .חייב בדיני שמיםשיעור רעב
בבא קמאנ"ואוהיודע עדות חבירו ואינו מעיד וכו' . מהו דתימא בדיני שמים נמי לא לחייב .החובה להעידשיעור תפט
בבא קמאנ"ואוהיודע עדות חבירו ואינו מעיד וכו' . מהו דתימא בדיני שמים נמי לא לחייב .חייב בדיני שמיםשיעור רעב
בבא קמאנ''ואתחילתו בפשיעה וסופו באונסתחילתו בפשיעה וסופו באונסשיעור תקכב
בבא קמאנ''ובהמעמיד בהמת חבירו על קמת חבירו חייב, ובתוס' ד''ה המעמידמזיק במחלה מדבקתשיעור תקכה
בבא קמאנ"ובדלא בעיה למיתבי ליה ריפתא לעניא הוי כש"ש . ובתו"ס שם .עוסק במצוה פטור ממצוהשיעור קעח
בבא קמאנ''טא-באליעזר זעירא הוה סיים מסאני אוכמאהחורבן ולימוד התורהשיעור תקו
בבא קמאסבדאמר רב יהודה מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו וכו' . וברש"י שם .מיצר שהחזיקו בו רביםשיעור שכא
בבא קמאסבוקא מיבעי ליה מהו להציל עצמו בממון חבירו וכו' . וברש"י ותו"ס שם.מציל עצמו בממון חבירושיעור רנד
בבא קמאסבוקא מיבעי ליה מהו להציל עצמו בממון חבירו וכו' . וברש"י ותו"ס שם.תליוהו וזביןשיעור קנג
בבא קמאס"אאויסך אותם לה' בשלמא למ"ד הני תרתי משום דעבד לשם שמים . וברש"י שם .מציל עצמו בממון חבירושיעור רנד
בבא קמאס"אבתנו רבנן המדליק את הגדיש וכו' .דיני שמירה ונזיקיןשיעור שעג
בבא קמאס"באלהגדיש חיטין והגדיש שעורין , שעורין והגדיש חיטין וכו' .דיני שמירה ונזיקיןשיעור שעג
בבא קמאס"באחמסן יהיב ליה דמי גזלן לא יהיב ליה וכו' . תליוהו וזבין זביניה זביני .תליוהו וזביןשיעור קנג
בבא קמאס"גאאמר רבי שמעון בן לקיש כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתו .גידול כלבים בראי ההלכהשיעור תמז
בבא קמאס"גבשכן בלשון יונית קוראין לכלב למס ר"נ בר יצחק אמר אף פורק ממנו יראת שמים .גידול כלבים בראי ההלכהשיעור תמז
בבא קמאס"ואיאוש אמרי רבנן דנקני , מיהו לא ידעינן אי דאורייתא אי דרבנן .זוטו של יםשיעור שנד
בבא קמאס''טאכרם רבעי היו מציינין אותו בקזוזות כו' אבל בשאר שני שבוע הלעיטהו לרשע וימותתעודת כשרות לעסק המתנהל שלא כדיןשיעור תקע
בבא קמאס"טאבד"א בשביעית דהפקר נינהו , אבל בשאר שני שבוע הלעיטהו לרשע וימות .הלעיטהו לרשע וימותשיעור רב
בבא קמאע''אאהמבשל בשבת בשוגג יאכל כו' *בחוברת חולין ט''ו ע''אמעשה שבתשיעור תקלז
בבא קמאע"חבהדר פשטא גנב פטר עצמו מכבש וכו' . ופ' רש"י דתשלומים דבעלים מחייב .ביטוח בהלכהשיעור קמ
בבא קמאע"חבבעי רבא הרי עלי עולה והפריש שור ובא אחר וגנבה וכו' . וברש"י שם .גניבת חפצי מצוה מהודריםשיעור רמח
בבא קמאע"טאמתנ"י נתנו לבכורות בנו או לבעל חוב . ובתו"ס דדן בגדרי שליחות אי חייב או לא .אין שליח לדבר עבירהשיעור רלג
בבא קמאע''טבבוא וראה כמה גדול כבוד הבריות כו'כבוד הבריותשיעור תקמב
בבא קמאפאואף הוא אומר יודע אני שאין בי עון אלא אותה העז שעברתי על דברי חברי .מציל עצמו בממון חבירושיעור רנד
בבא קמאפבמיתבי רשב"א אומר מגדלין כלבים כופרים וכו' .גידול כלבים בראי ההלכהשיעור תמז
בבא קמאפבתוס' ד''ה אומר לנכרי *בחוברת גיטין ח' ע''בריבוי בשיעוריםשיעור תקלד
בבא קמאפ''אאתוס' ד''ה אומר [מתחיל בד''פ ע''ב] כו' דגדול כבוד הבריות א''כ כ''ש כו' לקבור ע''י נכריכבוד הבריותשיעור תקמב
בבא קמאפ"באעשרה תקנות תיקן עזרא שקורין במנחה בשבת , ווקורין בשני וחמישי וכו' .קריאת התורהשיעור קפט
בבא קמאפ"גאהמספר קומי הרי זה מדרכי האמורי . וברש"י שם .דרכי האמורישיעור רנה
בבא קמאפ"זבהחובל בבנו גדול יתן לו מיד , בבנו קטן יעשה לו סגולה .הכאת בנים ותלמידיםשיעור תיא
בבא קמאצ"אאאמרי במערבא משמיה דרבי יוסי בר אבין זאת אומרת ביישו בדברים פטור מכלום .הוצאת דיבהשיעור רס
בבא קמאפ''גאהמספר קומי הרי זה מדרכי האמורי, וברש''י שםבלורית הראששיעור תקיט
בבא קמאפ''גאאבטולמוס בן ראובן התירו לו לספר קומי מפני שהוא קרוב למלכות, ובתוס' ד''ה התירובלורית הראששיעור תקיט
בבא קמאפ"גאתנו רבנן לא יגדל אדם את הכלב אלא א"כ קשור בשלשלת .גידול כלבים בראי ההלכהשיעור תמז
בבא קמאפ"האתו"ס ד"ה שניתנה רשות לרופא לרפא .רשלנות רפואיתשיעור רה
בבא קמאפ"חבבאושא התקינו האשה שמכרה נכסי מלוג בחיי בעלה ומתה וכו'שומת חיובי נזיקיןשיעור תטז
בבא קמאפ"טאאומדין כמה אדם רוצה ליתן בכתובה של זו שאם נתאמלה או נתגרשה .שומת חיובי נזיקיןשיעור תטז
בבא קמאצ"אבאמר רבי אלעזר שמעתי שהמקרע על המת יותר מדאי עובר על בל תשחית וכו' .בל תשחיתשיעור סט
בבא קמאצ"אבאין אדם רשאי לחבל בעצמו וכו' .תרומת איברים בתשלוםשיעור קצא
בבא קמאצ"באמתנ"י ואע"פ שהוא נותן לו אינו נמחל לו עד שיבקש ממנו וכו' . ובגמ' שם .בין אדם לחבירושיעור רכג
בבא קמאצ"גאואמר רב יצחק לעולם אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך .לא תקללשיעור רעט
בבא קמאצ"דבואין מקבלין מהם אלא למה מחזירין לצאת ידי שמים .חייב בדיני שמיםשיעור רעב
בבא קמאצ"טברבי חייא לפנים משורת הדין הוא דעבד . ובתו"ס ד"ה לפנים משורת הדין .לפנים משורת הדיןשיעור קסו
בבא קמאצ"טבאמר ליה לעכר מוחך .לא תקללשיעור רעט
בבא קמאקאאת המעשה זה הדין אשר יעשון זו לפנים משורת הדין .לפנים משורת הדיןשיעור קסו
בבא קמאק''אברבא רמי תנן ממין הצובעין כו' יש להן שביעית וכו' עיי''ש כל הסוגיאקדושת פירות שביעיתשיעור תקנו
בבא קמאק''באלכם דומיא דלאכלה במי שהנאתו וביעורו שויןהדלקת נר חנוכה בשמן של שביעיתשיעור תקסו
בבא קמאק"חבשומר חנם הוא רצה עושה עמו דין רבה נשבע . וברש"י שם .ביטוח בהלכהשיעור קמ
בבא קמאקי"באאמר רבא הניח להם אביהם וכו' , מתה אין חייבין באונסיה .אדם המזיק באונסשיעור רמג
בבא קמאקי"בבאבל לפיתחא כיון שממונא קא מחסר ליה , למיתב זוזי לספרא לא .חיוב הוצאות משפטשיעור רסח
בבא קמאקי"גאאמר רבא האי מאן דכתיב עליה פתיחא .חיוב הוצאות משפטשיעור רסח
בבא קמאקי''גבגזל כנעני אסור אבידתו מותרתאבידת נכרישיעור תקח
בבא קמאקי''גבבמקום שיש חילול השם אפי' אבידתו אסוראבידת נכרישיעור תקח
בבא קמאקי"גבהאי בר ישראל דידע סהדותא לכותי ולא תבעו מיניההחובה להעידשיעור תפט
בבא קמאקי"דאאמר רב אשי כי הוינא בי רב הונא איבעיא לן אדם חשוב דסמכי עליה כבי תרי וכו' .החובה להעידשיעור קי"ד
בבא קמאקי"דאמתנ"י נטלו מוכסין וכו' . ובגמ' שם לא שנו אלא ליסטים וכו' .זוטו של יםשיעור שנד
בבא קמאקט"ובואמאי לימא ליה מהפקרא קא זכינא .זוטו של יםשיעור שנד
בבא קמאקט"זאירד להציל ועלה שלו מעליו מהו וכו' . וברש"י ותו"ס ד"ה אדעתיה דאריה אפקריה .ביטוח בהלכהשיעור קמ
בבא קמאקי"זאדתניא ישראל שאנסוהו עובדי כוכבים והראה ממון חבירו פטור וכו' .מציל עצמו בממון חבירושיעור רנד
בבא קמאקי"זבא"ל אביי האי מציל עצמו בממון חבירו הוא ופטור וכו' . וברש"י שם .מציל עצמו בממון חבירושיעור רנד
בבא קמאקי"חאהאומר לחבירו מנה לי בידך והלה אומר איני יודע חייב , בבא לצאת ידי שמים .חייב בדיני שמיםשיעור רעב
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
בבא מציעאהב'לא תחמוד לאנשי בלא דמי . וברש"י שםלא תחמודשיעור סו
בבא מציעאו'ב'ספק בכורות אחד בכור אדם ואחד בכור בהמה וכו'פדיון הבן בספקותשיעור ה
בבא מציעאחאהמגביה מציאה לחבירו קנה חבירותופס לבעל חוב במקום שחב לאחריםשיעור תקעח
בבא מציעאחאתדע שאילו אמר לשלוחו צא וגנוב לי וגנב פטור , ושותפין שגנבו פטורין .אין שליח לדבר עבירהשיעור רלג
בבא מציעאטבומגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריהתופס לבעל חוב במקום שחב לאחריםשיעור תקעח
בבא מציעאיאוהתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה, וברש''י ד''ה לא קנה ותוס' ד''ה תופסתופס לבעל חוב במקום שחב לאחריםשיעור תקעח
בבא מציעאיאוהאמר רב פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום .פיטורי עובדיםשיעור תעט
בבא מציעאיאאמר ר' חייא בר אבא א''ר יוחנן המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו, ובתוס' ד''ה א''ר יוחנןתופס לבעל חוב במקום שחב לאחריםשיעור תקעח
בבא מציעאיברב סמא אמר היכא אמרינן אין שליח לדבר עבירה , היכא דאי בעי עביד וכו' .אין שליח לדבר עבירהשיעור רלג
בבא מציעאי"באגבי מתנה דזכות הוא לו זכין לאדם שלא בפניו .מציאה בבית הכנסתשיעור רצב
בבא מציעאט"זאמה שאירש מאבא מכור לך מה שתעלה מצודתי מכור לך לא אמר כלום .דבר שלא בא לעולםשיעור קפ
בבא מציעאכ"אבבזוטו של ים ובשלוליתו של נהר , אע"ג דאית ביה סימן רחמנא שריה .זוטו של יםשיעור שנד
בבא מציעאכ"אבת"ש המוצא מעות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ,ובכל מקום שהרבים מצוין וכו' .מציאה בבית הכנסתשיעור רצב
בבא מציעאכ"אבאמר רב עוקבא בר חמא הכא במכנשתא דבניזרי עסקינן , דאבידה מדעת היא .אבדה מדעתשיעור רסט
בבא מציעאכ"בבמנין לאבידה ששטפה נהר שהיא מותרת דכתיב וכו' .זוטו של יםשיעור שנד
בבא מציעאכ"גאהתם היינו טעמא משום דאין מעבירין על האוכלין . וברש"י ותו"ס שם .ביזוי אוכליןשיעור שטז
בבא מציעאכ''גבומחרוזות של דגים כו' וחתיכות של בשר וכו', ובתוס' ד''ה מחרוזות וד''ה אתלתאבשר שנתעלם מן העיןשיעור תקעא
בבא מציעאכ"גבמכלל דברייתא בפתוח , אי בפתוח אבידה מדעת היא . ופ' רש"י שם .אבדה מדעתשיעור רסט
בבא מציעאכ"גבדאמר ר"י אמ"ש בהני תלת מילי עבידי רבנן , דמשנו במילהו , במסכת , ובפוריא .חייב איניש לבסומישיעור שלה
בבא מציעאכ"גב'בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במיילהו וכו' . ובתו"ס ד"ה באושפיזא .מדבר שקר תרחקשיעור נא
בבא מציעאכ"דאמר זוטרא חסידא אגניב ליה כסא דכספא מאושפיזא .הודאה בכפיהשיעור תסב
בבא מציעאכ"דאר"ש בן אלעזר אומר המציל מן הארי ומן הדוב .זוטו של יםשיעור שנד
בבא מציעאכ"דאת"ש המוצא מעות בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ,ובכל מקום שהרבים מצוין וכו' .מציאה בבית הכנסתשיעור רצב
בבא מציעאכ"דאובאושפיזא מנה"מ אמר מר זוטרא לאהדורי אבידתא וכו' .מדבר שקר תרחקשיעור נא
בבא מציעאכ"דבנעשה כצווח על ביתו שנפל ועל ספינתו שטבעה בים וכו' .זוטו של יםשיעור שנד
בבא מציעאכ"דבחייב להחזיר תרתי אמר ליה לפנים משורת הדין . ובתו"ס ד"ה לפנים משורת הדין .לפנים משורת הדיןשיעור קסו
בבא מציעאכ"הבאשפה העשויה להפנות אבידה מדעת היא .אבדה מדעתשיעור רסט
בבא מציעאכ"ואתו"ס ד"ה דשתיך . ואין חצרו קונה לחנוני או שולחני לפי שהמעות דבר קטן הם .מציאה בחנותשיעור תסג
בבא מציעאכ"ובמתנ"י מצא בחנות הרי אלו שלו . ובגמ' שם .מציאה בחנותשיעור תסג
בבא מציעאכ"ובהאי מאן דחזי דנפל זוזי מחבריה בי חלתה .זוטו של יםשיעור שנד
בבא מציעאכ''זאאלא פרוטה שהוזלה וחזרה והוקרהאבידת נכרישיעור תקח
בבא מציעאכ"זאאיבעיא להו סימנים דאורייתא או דרבנן .הסתמכות על ד.נ.א.שיעור קיח
בבא מציעאכ"זבלא משאלי איניש כיס וארנקי משום דמסמני וכו' . וברש"י ותו"ס שם .ניחוש וסימןשיעור שכט
בבא מציעאכ"זבאין מעידין אלא על פרצוף הפפפנים וכו' . שמע מינה סימנין דאורייתא וכו' . ובתו"ס .הסתמכות על ד.נ.א.שיעור קיח
בבא מציעאכ"חאאלא אמר רבא סימנין דאורייתא וכו' . סימנין ועדים ינתן לבעל העדים וכו' .הסתמכות על ד.נ.א.שיעור קיח
בבא מציעאכ"טבאמר מר השואל ספר תורה מחבירו , הרי זה לא ישאילנו לאחר .קיום מצוות בחפצים של אחריםשיעור שט
בבא מציעאלאשאני התם דמקלא קלי לה אי משום עינא .עין הרעשיעור רסג
בבא מציעאלבאת הדרך זו גמילות חסדים , ילכו זה ביקור חולים .כניסת כהן לבית חוליםשיעור קט
בבא מציעאלבאשר יעשון זו לפנים משורת הדין .לפנים משורת הדיןשיעור קסו
בבא מציעאלבבה זו קבורה כו' לא נצרכה אלא לזקן ואינה לפי כבודוכבוד הבריותשיעור תקמב
בבא מציעאלבתוס' ד''ה אלא *בחוברת שבועות ל' ע''בכבוד הבריותשיעור תקמב
בבא מציעאל"אאאי אתרו בה ולא אזדהרו בה ודאי אבידה מדעת היא .אבדה מדעתשיעור רסט
בבא מציעאל"אאהוכח אפ' ק' פעמים משמע .מצות תוכחהשיעור קנא
בבא מציעאל''אאהוכח אפ' ק' פעמים כו' תלמיד לרב מנין וכו'הפגנה על פי ההלכהשיעור תקצט
בבא מציעאל"באמתנ"י אם היה זקן או חולה מצוה מן התורה לפרוק וכו' . ובגמ' שם .צער בעלי חייםשיעור סב
בבא מציעאל"בב'מדברי שניהם נלמד צער בעלי חיים דאורייתא . ובהמשך דברי הגמ' .צער בעלי חייםשיעור סב
בבא מציעאל"באת"ר מנין שאם אמר לו אביו היטמא וכו' .כיבוד אב ואםשיעור קפז
בבא מציעאל"גאהא מני ר יוסי הגללי דאמר צער בעלי חיים דרבנן .צער בעלי חייםשיעור סב
בבא מציעאל"גאת"ר רבו שאמרו רבו שלמדו חכמה וכו' .כבוד תלמידי חכמים ורבותיושיעור ריא
בבא מציעאל"האההוא גברא דאפקיד כיפי גביה חבריה אמר ליה הב לי כיפי אמר ליה לא ידענה .שכחה - פשיעה או אונסשיעור תפד
בבא מציעאל"הבמתנ"י השוכר פרה מחבירו וכו' . כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חבירו . וברש"י .ביטוח בהלכהשיעור קמ
בבא מציעאל''ובפשע בה ויצאת לאגם ומתה כדרכה וכו'תחילתו בפשיעה וסופו באונסשיעור תקכב
בבא מציעאל"ובומודי אביי דאי הדרא לבי מרה ומתה דפטור מ"ט וכו' . וברש"י שם .מחשבה ומעשהשיעור קלד
בבא מציעאל"זאהכא בבא לצאת ידי שמים . וברש"י פ' לצאת ידי שמים מן העונש ולא מן הדין .חייב בדיני שמיםשיעור רעב
בבא מציעאל''טאוהשביעית תשמטנה ונטשתה אפקעתא דמלכאהפקר פירות שביעיתשיעור תקסב
בבא מציעאל"טבא"ל זיל אייתי סהדי דאחוה את .ילדי תימן בהלכהשיעור שצג
בבא מציעאמאאמר רבה השביחו לאמצע וכו' . וברש"י ד"ה וכן אמר רבה .ילדי תימן בהלכהשיעור שצג
בבא מציעאמ"אאשואל שלא מדעת גזלן הוי .קיום מצוות בחפצים של אחריםשיעור שט
בבא מציעאמ''אבמה שואל בבעלים פטור אף שומר חנם ושומר שכר בבעלים פטורשמירה בבעליםשיעור תקעב
בבא מציעאמ''באתחילתו בפשיעה וסופו באונסתחילתו בפשיעה וסופו באונסשיעור תקכב
בבא מציעאמ"באוא"ר יצחק אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין .עין הרעשיעור רסג
בבא מציעאמ"זב'ר' יוחנן דבר תורה מעות קונות וכו' . ובתו"ס ד"ה נשרפו .קנין כסף - שטרותשיעור פ
בבא מציעאמ"זבאמר ר' יוחנן דבר תורה מעות קונות וכו' .מי שפרעשיעור שנט
בבא מציעאמ"חאהנושא ונותן בדברים לא קנה , והחוזר בו אין רוח חכמים נוחה הימנו .מי שפרעשיעור שנט
בבא מציעאמ"חבאבל אמרו מי שפרע וכו' . וברש"י שם .מי שפרעשיעור שכט
בבא מציעאמ"חברבי יוסי לטעמיה דאמר אסמכתא קניא . וברש"י שם .אסמכתאשיעור רד
בבא מציעאמ"טאאמר ליה במאי דנקיטת זוזי הב להו .מי שפרעשיעור שנט
בבא מציעאמ"טאאיתמר דברים רב אמר אין בהם משום מחוסרי אמנה" קיום הבטחותשיעור א
בבא מציעאמ"טבא"ל כדרך שתיקנו משיכה במוכרין כך תקינו משיכה בלקוחות .מי שפרעשיעור שנט
בבא מציעאנ''גאוכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל *בחוברת ביצה ג' ע''בדבר שיש לו מתיריןשיעור תקפו
בבא מציעאנ''ואשומר חינם אינו נשבע *ובחוברת ב''מ נ''ז ע''בשמירה בנדל''ן שטר ואדםשיעור תקטז
בבא מציעאנ"ובבעי רבי זירא שכירות יש לו אונאה או אין לו אונאה .ביטול שכירותשיעור תפג
בבא מציעאנ''זבשומר חינם אינו נשבע, ובתוס' ד''ה שומרשמירה בנדל''ן שטר ואדםשיעור תקטז
בבא מציעאנ''חאהשוכר את הפועל כו' אין נותנין לו שכר שבת כו' היה שכיר שבת כו' נותנין לו שכר שבתשכר שבתשיעור תקצב
בבא מציעאנ"חאשכיר חודש שכיר שנה שכיר שבוע נותנין לו שכר שבת . וברש"י לענין הבלעה .אתר אינטרנט הפתוח בשבתשיעור צז
בבא מציעאנ"חבמתנ"י כשם שאונאה במקח וממכר וכו' . ובגמ' שם . ובתו"ס ורש"י שם .אונאת דבריםשיעור קג
בבא מציעאנ"חבכל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופף דמים וכו' . ובתו"ס ד"ה חוץ .הלבנת פניםשיעור שסה
בבא מציעאנ"טאנוח לו לאדם שיבוא על ספק א"א ואל ילבין פני חבירו ברבים .הלבנת פניםשיעור שסה
בבא מציעאנ"טב'יצתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכ"מ .לא בשמים היאשיעור א
בבא מציעאנ"טאלעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו וכו' . ופ' רש"י באונאת דברים לצערה .אונאת דבריםשיעור קג
בבא מציעאנ"טבאשכחיה דנפל על אפיה וכו' . וברש"י שם .נפילת אפיםשיעור קח
בבא מציעאסאמתנ"י רבי יהודה אומר לא יחלק חנוני וכו' ולא יפחות את השער וחכ"א זכור לטוב .הפקעת שעריםשיעור תמה
בבא מציעאס"אבלא תגנוב על מנת למיקט , לא תגנוב על מנת לשלם תשלומי כפל.גניבה " לא באמת "שיעור שפב
בבא מציעאס"באשנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון מים וכו' . חייך קודמין לחיי חבירך .מציל עצמו בממון חבירושיעור רנד
בבא מציעאס''באעד שבא ר' עקיבא ולימד , וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חברך .ואהבת לרעך כמוךשיעור תקלב
בבא מציעאס"באעד שבא ר' עקיבא ולימד , וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חברך .הסתכנות למען הזולתשיעור שיג
בבא מציעאס"ואהדר אמר רב נחמן אפילו בשעת מתן מעות לא קנה ולא כלום . ובתו"ס שם .אסמכתאשיעור רד
בבא מציעאס"ובדאמר ליה קני מעכשיו . וברש"י שם שכתב שעד שלש שנים לאו אסמכתא היא .אסמכתאשיעור רד
בבא מציעאע"אאדתני רב יוסף ארמלתא לא תרבי כלבא .גידול כלבים בראי ההלכהשיעור תמז
בבא מציעאע"אבשליחות דכל התורה כולה נמי מתרומה גמרינן ליה .קניית חמץ לנכרי בפסחשיעור רמט
בבא מציעאע"גבאפ' יין סתם נמי לא מאי טעמא אסמכתא היא .אסמכתאשיעור רד
בבא מציעאע"גבדתנינא ראית שאינו נוהג כשורה , מנין שאתה רשאי להשתעבד בו ת"ל ובאחיכם .לא תרדה בו בפרךשיעור תכה
בבא מציעאע"דאהאי סיטומתא קניא למאי הילכתא .קינן כסף -שטרותשיעור פ
בבא מציעאע"דאאמר רב פפי משמיה דרבא האי סיטטמתא קניא .קנין סיטומתאשיעור פא
בבא מציעאע"דאובאתרא דנהיגו למקני ממש קני . וברש"י שם .אתר אינטרנט הפתוח בשבתשיעור צז
בבא מציעאע"זאכי קאמר רבא באכלושי דמחוזא . ופ' רש"י דרגילים בעבודה והבטלה קשה להם .הרעת תנאי עבודהשיעור רפה
בבא מציעאע"זאואמר רבא האי מאן דאוגיר אגורי לדוולא ואתא מיטרא פסידא דפועלים וכו' .ביטול שכירותשיעור תפג
בבא מציעאע"חאר"מ היא דאמר כל המעביר על דעת בעל הבית .מותר צדקהשיעור קמד
בבא מציעאע''חאתוס' ד''ה הוחמהתחילתו בפשיעה וסופו באונסשיעור תקכב
בבא מציעאע"חבוהמותר יפול לכיס של צדקה . תו"ס מגבת פורים לפורים . וברש"י שם .מותר צדקהשיעור קמד
בבא מציעאע"חבדתניא מגבת פורים לפורים . וברש"י שפ' מגבית של גבאיי העיר לסעודה לעניי העיר .מתנות לאביוניםשיעור קצה
בבא מציעאע"טבת"ר השוכר את הספינה ופרקה ליה וכו' . ואין לו עליו אלא תערומת .הרעת תנאי עבודהשיעור רפה
בבא מציעאפ"בבלמימרא דסבר ר' מאיר נתקל לאו פושע הוא וכו' . ובתו"ס שם ד"ה וסבר .אדם המזיק באונסשיעור רמג
בבא מציעאפ"גאדינא הכי אמר ליה אין למען תלך בדרך טובים . ופ' רש"י לפנים משורת הדין .לפנים משורת הדיןשיעור קסו
בבא מציעאפ"דבגביתהו בהדי שכבתא אמרה לה תהא כבעלה שלא ניתן לקבורה .קבורהשיעור שסח
בבא מציעאפ"הב'ריש לקיש הוה מציין מערתא דרבנן . וכן ברש"י ד"ה ויהי אנשים .כהנים בקברי צדיקיםשיעור יא
בבא מציעאפ"האאמר רבי חביבין עליה יסורין וכו' . ופ' שע"י יסורין לא שלטה בו רימה .צער בעלי חייםשיעור סב
בבא מציעאפ"הבלמחר אזלי אשתטחי אמערתיה , אמינא מתנייתא דמר וכו' .השתטחות על קברי צדיקיםשיעור שכב
בבא מציעאצאאיבעיא להו מהו שיאמר אדם לנכרי חסום פרתי וכו' .אמירה לנכרישיעור ריב
בבא מציעאצ"אאדאמר שמואל ובמנאפים עד שיראו כמנאפים . וברש"י ד"ה במנאפים .מצלמות וידאו בהלכה ובענין חלב נכרישיעור קיז
בבא מציעאצ"אאאמר רבא אתנן אסרה תורה , ואפילו בא על אימו . וברש"י ד"ה רבא אמר .חייב בדיני שמיםשיעור רעב
בבא מציעאצ''גבתוס' ד''ה אי הכיתחילתו בפשיעה וסופו באונסשיעור תקכב
בבא מציעאצ''דאמתני' השואל את הפרה ושאל בעליה עמה כו' ומתה פטורשמירה בבעליםשיעור תקעב
בבא מציעאצ''האאיתמר פשיעה בבעליםשמירה בנדל''ן שטר ואדםשיעור תקטז
בבא מציעאצ''האאיתמר פשיעה בבעלים כו'שמירה בבעליםשיעור תקעב
בבא מציעאצ''ואשותפין ששאלו ונשאל לאחד מהן מהושמירה בבעליםשיעור תקעב
בבא מציעאצ"ובאלא אפ' מתה מחמת מלאכה דאמר ליה לאו לאוקמא בכילתא שאילתה .מתה מחמת מלאכהשיעור שלג
בבא מציעאצ"זאההוא גברא דשאיל שונרא מחבריה , חבור עליה עכברי וקטלוהו . וברש"י ותו"ס שם .מתה מחמת מלאכהשיעור שלג
בבא מציעאק"אבבבית שומעין לו בשדה אין שומעין לו .דמי שדכנותשיעור קכז
בבא מציעאק"אאאיתמר היורד לתוך שדה חבירו וכו' .דמי שדכנותשיעור קכז
בבא מציעאק"באהמשכיר בית לחבירו על השוכר לעשות לו מזוזה וכו' .גניבת חפצי מצוה מהודריםשיעור רמח
בבא מציעאק''בבמת האב בתוך שלשים יום בחזקת שלא נפדה, ובתוס' ד''ה בחזקתאין אדם פורע בתוך זמנושיעור תקיד
בבא מציעאק"הבהנושא משאר על כתיפו והגיע זמן תפילה וכו' .תפילה מתוך טלפון ניידשיעור תח
בבא מציעאק"הבמתנ"י המקבל שדה מחבירו ואכלה חגב . ובגמ' שםביטול שכירותשיעור תפג
בבא מציעאק"זאאמר רב אסור לו לאדם שיעמוד על שדה חבירו . ופ' רש"י משום עין הרע .עין הרעשיעור רסג
בבא מציעאק"זבוהסיר ה' ממך כל חולי אמר רב זו עין הרע . ובתו"ס בד"ה תשעין .עין הרעשיעור רסג
בבא מציעאק"יבבמתנ"י שכיר יום גובה כל הלילה וכו' . האומר צא ושכור לי פועלים שניהן אין עוברין .ביומו תתן שכרושיעור קסט
בבא מציעאקי"אאכל הכובש שכר שכיר עובר בה' שמות הללו ועשה משום בל תעשוק וכו' . וברש"י .ביומו תתן שכרושיעור קסט
בבא מציעאקי"באואליו הוא נושא את נפשו וכו' . ויעוין שם ברש"י .שליח שניזוקשיעור שסז
בבא מציעאקי"באכל הכובש שכר שכיר כאילו נוטל נפשו ממנו . וברש"י שם .ביומו תתן שכרושיעור קסט
בבא מציעאקי"דאאשכחיה רבה בר אבוה דקאי בבית הקברות וכו'כהנים בקברי צדיקיםשיעור יא
בבא מציעאקי"דבאמר ליה לאו כהן וכו' קבריהן של עובדי כוכבים אין מטמאין .כהנים בקברי צדיקיםשיעור יא
בבא מציעאקי''דבתוס' ד''ה מהו [מתחיל בע''א]שמן של נסשיעור תקפט
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
בבא בתראבאמתנ"י השותפין שרצו לעשות מחיצה וכו' . וכן בגינה וברש"י ד"ה כמנהג המדינה .האזנת סתרשיעור מג
בבא בתראבבאלמא היזק ראיה לאו שמיה היזק וכו' . ובתו"ס ד"ה נפל שאני .האזנת סתרשיעור מג
בבא בתראגבובבא בן בוטא היכי אסביה ליה עצה להורדוס כו' שבקיה לבבא בן בוטא וכו'החורבן ולימוד התורהשיעור תקו
בבא בתראדאהשתא מאי תקנתיה דההוא גברא וכו'החורבן ולימוד התורהשיעור תקו
בבא בתראהאהקובע זמן לחבירו ואמר לו פרעתיך כו', ובתוס' ד''ה הקובעאין אדם פורע בתוך זמנושיעור תקיד
בבא בתראהבחזקה לא עביד איניש דפרע בגו זימניהאין אדם פורע בתוך זמנושיעור תקיד
בבא בתראחבורשאין בני העיר להתנות על המידות ועל השערים .הפקעת שעריםשיעור תמה
בבא בתראחבפדיון שבוים מצוה רבה וכו' . שבי קשה מכולם דכולהו איתנהו ביה .פדיון שבוייםשיעור לד
בבא בתראחבורשאים בני העיר לעשות קופה תמחוי . ותמחוי קופה ולשנותה לכל מה שירצו .מותר צדקהשיעור קמד
בבא בתראחאתו"ס ד"ה יתיב רב יוסף . דדן מתי אפשר לקבל מעכו"ם צדקה .קבלת תרומה מגוייםשיעור קמה
בבא בתראחבורשאים בני העיר להתנות על המדות ועל השערים וכו' .שביתת פועליםשיעור קפא
בבא בתראחבפדיון שבוים מצוה רבה וכו' . שבי קשה מכולם דכולהו איתנהו ביה .קדימויות בצדקהשיעור קצב
בבא בתראטאאבל היכא דאיכא אדם חשוב לאו כל כמינייהו דמתנו .שביתת פועליםשיעור קפא
בבא בתראטאהנו בי תרי טבחי דעבדי עניינא בהדי הדדי .הפקעת שעריםשיעור תמה
בבא בתראיבהאומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בני כו' ה''ז צדיק גמור *בחוברת ר''ה ד' ע''אואהבת לרעך כמוךשיעור תקלב
בבא בתראיבשדריהו קמיה דרבא וקבלינהו משום מלכות .עדים בזוייםשיעור שצו
בבא בתראי"אאדלא סיימוה קמיה . וברש" בד"ה דלא סיימוה קמיה .עדים בזוייםשיעור שצו
בבא בתראי"אאדלא סיימוה קמיה . ופ' רש"י דא"א לחלקן לעכו"ם דאסור לגנוב דעת הבריות .קבלת תרומה מגוייםשיעור קמה
בבא בתראי''אבאחד מבני מבוי שבקש להחזיר פתחו למבוי אחר כו' בני מבוי מעכבין עליו, וברש''י ד''ה בניריבוי דיוריםשיעור תקעה
בבא בתראי"באמיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים .רוח הקודש בזמנינושיעור שפה
בבא בתראי"בבמיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ותינוקות .רוח הקודש בזמנינושיעור שפה
בבא בתראי"בבאמר רבא כגון זה כופין על מידת סדום וכו' . תו"ס ד"ה כגון זה . וברש"י שם .כופין על מידת סדוםשיעור עט
בבא בתראי"בבכל צדקה וחסד שאומות עובדי כוכבים עושין חטא הוא להן .קבלת תרומה מגוייםשיעור קמה
בבא בתראי"גבבמתנה לא ניחא ליה דכתיב ושונא מתנות יחיה .שונא מתנות יחיהשיעור קעז
בבא בתראי''דאוהלוחות ארכן ששה ורחבן ששה כו' מונחות כנגד ארכו של ארוןעשרת הדברותשיעור תקצג
בבא בתראי"דבדאמר ר"י למה נקרא שמה רות שיצא ממנה דוד וכו' . * לא מופיע בחוברת .קריאת שמותשיעור לח
בבא בתראט"ואאמר מר כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה וכו' . וברש"י ותו"ס שם .גמרה של תורהשיעור רכה
בבא בתראט"זאמלמד שהיה גוזל שדה מיתומים ומשביחה ומחזירה להן .גניבה " לא באמת "שיעור שפב
בבא בתראכבבמתנ"י יכול לומר איני יכול לישון , לא מקול הפטיש ולא מקול הריחים וכו' .נזקי רעששיעור רפט
בבא בתראכ"אאכי מחית ליה לינוקא לא תמחי אלא בערקתא דמסנא .הכאת בנים ותלמידיםשיעור תיא
בבא בתראכ"אאמיתבי אחד מבני חצר שביקש לעשות רופא אומן גרדי ומלמד תינוקות , יכולים וכו' .נזקי רעששיעור רפט
בבא בתראכ"אאכי מחית ליה לינוקא לא תמחי אלא בערקתא דמסנא .אפרושי מאיסוראשיעור שכח
בבא בתראכ"אאואמר רבא האי מקרי ינוקי דגריס ואיכא אחרינא דגריס טפי מיניה לא מסלקינן ליה .פיטורי עובדיםשיעור תעט
בבא בתראכ''אאתוס' ד''ה כי כו' לפי שהיה רואה כו' היה מכוון ליבו יותרהחורבן ולימוד התורהשיעור תקו
בבא בתראכ"אבכללא דמילתא כל פסידא דלא הדר מותרה ועומד הוא .פיטורי עובדיםשיעור תעט
בבא בתראכ"אבמרחיקין מצודת הדג מן הדג כמלא ריצת הדג . וברש"י ותו"ס שם .עני המהפך בחררהשיעור קיט
בבא בתראכ"אבאמר רב הונא בריה דרב יהושע פשיטא בר מתא אבר מתא מצי מעכב וכו' .הסגת גבולשיעור קע
בבא בתראכ"באומודה רב הונא בריה דרב יהושע ברוכלין המחזרין בעיירות דלא מצי מעכב .הסגת גבולשיעור קע
בבא בתראכ"בבבתו"ס ד"ה ז"א . אשר דן בקנס חכמים בדינא דגרמי עיין שם .חיוב הוצאות משפטשיעור רסח
בבא בתראכ"בברב יוסף הוה ליה הנהו תאלי דהוו וכו' .נזקי רעששיעור רפט
בבא בתראכ"גבאמר ליה רב יוסף אפיקו לי קורקור מהכא .נזקי רעששיעור רפט
בבא בתראמ"זבאמר רב הונא תליוהו וזבין זביניה זביני . וברש"י שם .תליוהו וזביןשיעור קנג
בבא בתראמ"חאאמר רבא הלכתא תליוהו וזבין זביניה זביני . רש"י ד"ה אלא .תליוהו וזביןשיעור קנג
בבא בתראמ"חבוהלכתא בכולהו דהוו זביניה זביני ואפ' בשדה זו .תליוהו וזביןשיעור קנג
בבא בתראנ"דבוהאמר שמואל דינא דמלכותא דינא וכו' .נסיעה בטוחהשיעור שנא
בבא בתראנ"דבנכסי עכו"ם הרי הם כמדבר וכל המחזיק בהם זכה . וברש"י ד"ה אמר רב יהודה .עני המהפך בחררהשיעור קיט
בבא בתראנ''דבדינא דמלכותא דינא ומלכא אמר לא ליקני ארעא אלא באיגרתאהיתר מכירהשיעור תקנג
בבא בתראנ''חאמטה של ת''ח כיצד כל שאין תחתיה אלא סנדלין בימות החמה ומנעלין בימות הגשמיםמאכלים שיש בהם סכנהשיעור תקפז
בבא בתראנ"חאר' בנאה הוה מציין מערתה .כהנים בקברי צדיקיםשיעור יא
בבא בתראנ"חאאמר להו זילו חבוטו קברא דאבוכון עד דקאי ומגלי לכו וכו' . וברש"י שם .הסתמכות על ד.נ.א.שיעור קיח
בבא בתראנ"חאאתו לקמיה דרבי בנאה אמר להו זילו חבוטו קברא דאבוכון עד דקאי ומגלי לכו וכו' .מכונת אמתשיעור רי
בבא בתראנ"טבמתנ"י לא יפתח אדם חלונותיו וכו' . ובגמ' קמ"ל דאמר ליה וכו' .וכן ברש"י ותו"ס שם .פתיחת חלון - היזק ראיהשיעור קי
בבא בתראסאלא יפתחנו לחצר השותפין, מאי טעמא מפני שמרבה עליהם את הדרךריבוי דיוריםשיעור תקעה
בבא בתראסאמתנ"י לא יפתח אדם לחצר וכו' . בגמ' מנהני מילי וכו' . וברש"י שם .פתיחת חלון - היזק ראיהשיעור קי
בבא בתראסבאלא כך אמרו חכמים , שד אדם ביתו בסיד ומשייר בו דבר מועט .זכר לחורבןשיעור רסו
בבא בתראסבהנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין *בחוברת ביצה ל' ע''בהפגנה על פי ההלכהשיעור תקצט
בבא בתראע"טאשדה ואח"כ נתמלא עשבים מועלין בהם , ואין מועלין במה שבתוכן .מציאה בבית הכנסתשיעור רצב
בבא בתראפ"זאמתנ"י המוכר יין וכו' . ואם היה סרסור ביינהן וכו' . בתו"ס ורש"י שם .דמי שדכנותשיעור קכז
בבא בתראפ"זבדאמר שמואל הנוטל כלי מן האומר ע"מ לבקרו ונאנס בידו חייב .אחריות קונה לפני התשלוםשיעור תלג
בבא בתראפ"זבשבר צלוחית אבדה מדעת היא . וברש"י שפ' שם דאם נתנו לתינוק הפקר הוא .אבדה מדעתשיעור רסט
בבא בתראפ"חאגופא אמר שמואל הנוטל כלי מן האמן לבקרו ונאנס בידו חייבאחריות קונה לפני התשלוםשיעור תלג
בבא בתראפ"חאכגון שנטלה למוד בה אחרים . וברש"י פ' שע"י הצלוחית מתלמד במידה .אבדה מדעתשיעור רסט
בבא בתראפ"טאא"ר יצחק מעמידין אגרדמין בין למידות בין לשערים מפני הרמאין .הפקעת שעריםשיעור תמה
בבא בתראצאאמר שמואל אין מוסיפין על המידות יותר משתות .הפקעת שעריםשיעור תמה
בבא בתראצבת"ר אוצרי פירות ומלוי בריבית ומקטיני איפה ומפקיעי שערים וכו' .הפקעת שעריםשיעור תמה
בבא בתראצ"אאת"ר אין משתכרין בארץ ישראל בדברים שיש בהם חיי נפש .הפקעת שעריםשיעור תמה
בבא בתראצ"אאהיה ר"ש בר יוחאי אומר אלימלך מחלון וכליון גדולי הדור היו וכו' .רות המואביהשיעור ז
בבא בתראצ"אאוא"ר יצחק אותו היום שבאת רות מתה אשתו של בועז . ופ' רש"י דיש לבטוח בה' .בטחון והשתדלותשיעור רפב
בבא בתראצ"אבכתיב מחלון וכליון וכו' . ולמה נקרא שמן מחלון וכליון וכו'רות המואביהשיעור ז
בבא בתראצ"אאת"ר אין יוצאין מארץ ישראל לחול וכו'יציאה מארץ ישראלשיעור טו
בבא בתראצ"באהמוכר שור לחבירו ונמצא נגחן , רב אמר הרי זה מקח טעות וכו'פדיון הבן בספקותשיעור ה
בבא בתראצ"בבאזלינן בתר רובא באיסורא בממונה לאפדיון הבן בספקותשיעור ה
בבא בתראצ"ובת"ר אחד שכר תמרים ואחד שכר שעורים ואחד שמרי יין מברכין עליהם שהכל וכו'מרק ירקות ופירותשיעור תי
בבא בתראצ"זאאמר רב זוטרא ב"ט א"ר אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לינסך וכו ' .מיץ ענביםשיעור תס
בבא בתראצ"זבדאמר רבא סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קידוש היום .מיץ ענביםשיעור תס
בבא בתראצ"טאכאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום כאן בזמן שאין עושין וכו' . וברש"י שם .נחמו נחמו עמישיעור קיד
בבא בתראצ"טבמתנ"י מי שהיתה דרך הרבים עוברת . ובגמ' שם . ויעוין ברש"י שם .מיצר שהחזיקו בו רביםשיעור שכא
בבא בתראקאדאמר רב יהודה מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו וכו' . וברש"י ותו"ס שם .מיצר שהחזיקו בו רביםשיעור שכא
בבא בתראק"ובכיון שעלה גורל לאחד מהן עלו כולם וכו' . וברש"י ותו"ס שם .גורל בהלכהשיעור קסב
בבא בתראק"יאהא יש לו בן בן קודם . וברש"י שם שביאר שהבנים קודמין לבנות . וכן שאר דינים .ירושת הבתשיעור קסד
בבא בתראק"יבואי בעית אימא והתנלכתם אותם לבניכם אחריכם בניכם ולא בנותיכם .ירושת הבתשיעור קסד
בבא בתראקט"זאכל שיש לו חולה בתוך ביתו , ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים .תפילה למלאכיםשיעור שכג
בבא בתראקט"זאכל שיש לו חולה בתוך ביתו , ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים .רפואה סגולית בשבתשיעור פח
בבא בתראקט"זאכל שיש לו חולה בתוך ביתו , ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים .חכמת התורה וחכמיהשיעור קלב
בבא בתראקי"חאעצה טובה קמ"ל דאיבעי ליה לאינש לאיזדהורי מעינא בישא .עין הרעשיעור רסג
בבא בתראקי"חבאמרו ליה אנא מזרעא דיוסף דלא שלטא ביה עינא בישא .עין הרעשיעור רסג
בבא בתראקי"טבבת ארבעים שנה שוב אינה יולדת , אלא מתוך שצדקניות הן נעשה להן נס כיוכבד .אין סומכין על הנסשיעור שה
בבא בתראקי"טבבת ארבעים שנה שוב אינה יולדת , אלא מתוך שצדקניות הן נעשה להן נס כיוכבד .מה מוגדר מקום סכנהשיעור שס
בבא בתראקכ"אביום שפוסקים בו מלכרות עיצים . וברש"י שפ' שהיו משלימין מצוה גדולה .סיום מסכתשיעור רטז
בבא בתראקכ"באועוד תניא עתידה ארץ ישראל שתתחלק לשלשה עשר שבטים .ימות המשיחשיעור שצה
בבא בתראקכ"באולא נחלקה אלא בגורל .גורל בהלכהשיעור קסב
בבא בתראקל"גבעמדו וכתבו יוסף בן יועזר הכניס אחת ובנו הכניס שש .מפרסמים עושי מצוהשיעור שעו
בבא בתראקמ"ובמאן תנא דאזיל בתר אומדנא וכו' . וברש"י שם .נישואין פיקטיבייםשיעור רסא
בבא בתראקמ"טביעויון שם בשיטות התו"ס בביאור דברי הגמ' .מצוה לקיים דברי המתשיעור רלז
בבא בתראקנ"דאמהו לבדקו אמר להם אי אתם רשאים לנוולו . וברש"י שם .פינוי קבריםשיעור קס
בבא בתראקנ"דאמהו לבדקו אמר להם אי אתם רשאים לנוולו . וברש"י שם .ניתוחי מתיםשיעור קעט
בבא בתראקנ"דבאנא זוזי יהבינן ליה לינוול ולינוול וכו' .ניתוחי מתיםשיעור קעט
בבא בתראקס"דבשלש עבירות אין אדם ניצול מהם , הרהור עבירה ועיון תפילה . וברש"י ותו"ס שם .כוונה בתפילהשיעור קכח
בבא בתראקס"זאההוא דהוה כתיב ביה תילתא בפרדסיה אזל מחקיה לגגיה וכו' .הודאה בכפיהשיעור תסב
בבא בתראקע"באההוא שטרא דנפק בלבי דינא וכו' . וברש"י שם .קנין כסף -שטרותשיעור פ
בבא בתראקע"בבאמר רב הונא ממך אפילו מריש גלותא . ופ' רש"י שמא נל הכסף לריש גלותא וכו ' .קנין כסף -שטרותשיעור פ
בבא בתראקמ"טאולודי איסור דהלין זוזי דרב מרי נינהו וליקנינהו באודיתא וכו' . ובתו"ס שם .מצוה לקיים דברי המתשיעור רלז
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
סנהדריןגאדרב איקא אומר מדאורייתא חד נמי כשר .גיור בזמן הזהשיעור שמה
סנהדריןובאי אתה יכול לומר להם איני נזקק לכם שנא' לא תגורו מפני אישלא תגורו מפני איששיעור תקה
סנהדריןזבלא תכירו פנים במשפט , רבי יהודה אמר לא תכירהו וכו' .שוחדשיעור שפח
סנהדריןחאפסלינא לך לדינא . ובתו"ס ד"ה פסלינא לך .שוחדשיעור שפח
סנהדריןטברבא אמר אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשעהודאה בכפיהשיעור תסב
סנהדריןי"אבתנו רבנן על שלושה דברים מעברין את השנה וכו' .שנה מעוברתשיעור קמא
סנהדריןי"אבתנו רבנן על שלושה דברים מעברין את השנה וכו' .השנה המעוברתשיעורתפה
סנהדריןי"באאין מעברין את השנה לפני ר"ה וכו' . ואעפ"כ אין מעברין אלא אדר . ובתו"ס שם .שנה מעוברתשיעור קמא
סנהדריןי"באאין מעברין את השנה לפני ר"ה וכו' . ואעפ"כ אין מעברין אלא אדר . ובתו"ס שם .השנה המעוברתשיעור תפה
סנהדריןט"זאכיון שעלה עמוד השחר נכנסו אצלו חכמי ישראל וכו' .ועשית ככל אשר יורוךשיעור תצב
סנהדריןט"זבוכן הוא אומר ועצת אחיתופל אשר יעץ .ועשית ככל אשר יורוךשיעור תצב
סנהדריןי"זאאין מושכין בסנהדרי אלא בעלי קומה ובעלי חכמה , בעלי מראה ובעלי זקנה .גיל הפרישה בהלכהשיעור תכו
סנהדריןכאת"ר מקום שנהגו נשים לצאת אחר המיטה יוצאות לפני המיטה .הלווית המתשיעור שכז
סנהדריןכאת"ר מקום שנהגו נשים לצאת אחר המיטה יוצאות לפני המיטה .נשים בהלוויה ,בית קברות ,הספד וקדיששיעור תה
סנהדריןכ"אבמצוה לכתוב משלו , שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה . וברש"י שם .כתיבת ספר תורהשיעור קעא
סנהדריןכ"באהמתפלל צריך שיראה שכינה כנגדו שנאמר שויתי ה' לנגדי תמיד .כוונה בתפילהשיעור קכח
סנהדריןכ''דבמתני' ואלו הן הפסולין כו' וסוחרי שביעיתסחורה בפירות שביעיתשיעור תקס
סנהדריןכ"דבמשחק בקוביא מאי קא עביד אמר רמי בר חמא משום דהוי אסמכתא וכו' .אסמכתאשיעור רד
סנהדריןכ"הבהחמסנין מעיקרא סבור דמי קא יהיב וכו' . ובתו"ס ד"ה מעיקרא .לא תחמודשיעור סו
סנהדריןכ''ואכדמכריז רב ינאי פוקו וזרעו בשביעית משום ארנונא, ובתוס' ד''ה משרבוהיתר מכירהשיעור תקנג
סנהדריןכ''ואתוס' ד''ה ימכרוסחורה בפירות שביעיתשיעור תקס
סנהדריןכ"ובאוכלי דבר אחר פסולין לעדות וכו' . ובתו"ס ורש"י שם .קבלת תרומה מגוייםשיעור קמה
סנהדריןכ"ובאוכלי דבר אחר פסולין לעדות וכו' . ובתו"ס ד"ה אוכלי ורש"י שם .עדים בזוייםשיעור שצו
סנהדריןכ"זאכי הא דרב חמא קטל נפשא .שוחדשיעור שפח
סנהדריןכ"זבקם בר חמא נשקיה אכרעיה וקבליה לכרגיה דכולי שניה .שוחדשיעור שפח
סנהדריןכ"זבוהכתיב וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו , מלמד שכולן ערבים זה בזה .ערבות במצוותשיעור שנה
סנהדריןכ"טבאמר עירי ושכיבי ליהוו עלך סהדי א"ל לא .טביעות עינא דקלאשיעור שנ
סנהדריןלאהרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו ובא בעל החלום ואמר לו וכו' .דברי חלומותשיעור רלה
סנהדריןל"אאת"ת לא תלך רכיל בעמך , ואומר הולך רכיל מגלה סוד .גלוי סודותשיעור שלז
סנהדריןל"אבאמר לפניו ר"א רבי מי שנושה בחבירו מנה יוציא מנה על מנה .חיוב הוצאות משפטשיעור רסח
סנהדריןל"באדבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירה .מכונת אמתשיעור רי
סנהדריןל"בבשתי ספינות עוברות בנהר ופגעו זה בזה .נסיעה בטוחהשיעור שנא
סנהדריןל"בבכאן בדין מרומה כאן בדין שאינו מרומה וכו' . וברש"י ותו"ס שם .מכונת אמתשיעור רי
סנהדריןל"גארב ששת אמר כאן שטעה בדבר משנה כאן שטעה בשיקול הדעת .חכם שאסרשיעור קנט
סנהדריןל"גאובא מעשה לפני חכמים ביבנה והיתרוה , שאמר תודוס הרופא .נאמנות רופאיםשיעור שצא
סנהדריןל"ובאין מושיבין בסנהדרין זקן וסריס וכל מי שאין לו בנים .גיל הפרישה בהלכהשיעור תכו
סנהדריןל"זאנדה שרי לייחודי בהדי גברא וכו' . ובתו"ס ד"ה התורה העידה .יחודשיעור קטז
סנהדריןמ"אבעד כמה מברכין את החודש עד שתתמלא פגימתה .קידוש לבנהשיעור קכט
סנהדריןמ"באכל המברך על החדש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה וכו' .קידוש לבנהשיעור קכט
סנהדריןמ"באאמר ליה הני נשי דידן נמי מברכי .מצות עשה שהזמן גרמאשיעור רמ
סנהדריןמ"דבר"י אמר לעולם יבקש אדם רחמים שיהו הכל מאמצין את כחו וכו' .תפילה למלאכיםשיעור שכג
סנהדריןמ"ואשמעתי שבית דין מכין ועונשין שלא מן התורה . וברש"י שם .מאסר - עונש או הגנהשיעור רנט
סנהדריןמ"וברמז לקבורה מן התורה מנין ת"ל כי קבר תקברנו וכו' .קבורהשיעור שסה
סנהדריןמ"ובאיבעיא להו קבורה משום ביזיונא הוא או משום כפרה וכו' .ניתוחי מתיםשיעור קעט
סנהדריןמ"זבקבריה דרב הוו שקלי מיניה עפרא לאישתא בת יומא וכו' . וברש"י שם .פינוי קבריםשיעור קס
סנהדריןמ"זאוכל כך למה משום שאין קוברין רשע אצל צדיק וכו' .קבורהשיעור שסח
סנהדריןמ"זאש"מ יקרא דשכבי שמע מינה .ניתוחי מתיםשיעור קעט
סנהדריןמ"חאת"ש מותר המתים למתים מותר המת ליורשיו וכו' . וברש"י שם .מותר צדקהשיעור קמד
סנהדריןמ"חבאמר רב כל הקללות שקילל דוד את יואב נתקיימו בזרעו של דוד .מכירת שכר ועונששיעור רפד
סנהדריןמ"חבאמר רב כל הקללות שקילל דוד את יואב נתקיימו בזרעו של דוד .לא תקללשיעור רעט
סנהדריןמ"טאתהא לוטא ולא תהא לטא .לא תקללשיעור רעט
סנהדריןמ"טאעשאל רודף היה , היה לך להצילו באחד מאבריו וכו' .בדיני רודףשיעור שכה
סנהדריןנ"בבדתניא שורפין על המלאכים ולא מדרכי האמורי וכו' .ובחוקותיהם לא תלכושיעור רנו
סנהדריןנ"בבדתניא שורפין על המלאכים ולא מדרכי האמורי וכו' .דרכי האמורישיעור רנה
סנהדריןנ"ואשבע מצוות נצטוו בני נח דינין , וברכת השם וכו' .שוחדשיעור שפח
סנהדריןנ"זאדתניא ר"י בן שאול אומר רודף שהיה רודף אחר חבירו ויכול להצילו וכו' .בדיני רודףשיעור שכה
סנהדריןנ"זבמשום רבי ישמעאל אמרו אף על העוברין וכו' . וברש"י שם .הצלת עבריםשיעור קפח
סנהדריןנ"חבואר"ל עובד כוכבים ששבת חייב מיתה שנאמר וכו' .דין האבות קודם מתן תורהשיעור שסד
סנהדריןנ"טאעובד כוכבים שעוסק בתורה חייב מיתה שנאמר תורה צוה וכו' .לימוד תורה לנכרישיעור שדמ
סנהדריןנ''טאמנין שאפי' נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול ת"ל אשר יעשה אותם האדם וחי בהםהצלה ורפואת נכריםשיעור תקעט
סנהדריןנ"טאליכא מידעם דלישראל שרי ולעובד כוכבים אסור . ובתו"ס שם .הצלת עבריםשיעור קפח
סנהדריןס"אבדתניא לא תשתחוה להם .כניסה למקום עבודה זרהשיעור רפו
סנהדריןס"הבכדתניא ודורש אל המתים זה המרעיב עצמו ולן בבה"ק . ובתו"ס ד"ה מעלה .השתטחות על קברי צדיקיםשיעור שכב
סנהדריןס"הבתנו רבנן מנחש זה האומר פתו נפלה מפיו .ניחוש וסימןשיעור שכט
סנהדריןס"הברב חנינא ורב אושיעא הוו יתבי כל מעלי שבתא ועסקי בספר יצירה וכו' .קבלה מעשיתשיעור קלה
סנהדריןס"הבוחכ"א זה האוחז את העינים וכו' . ופ' רש"י שם ואינו עושה כלום .אחיזת עינייםשיעור קלו
סנהדריןס"ואתנו רבנן לא תנחשו ולא תעוננו , אלו המנחשים בחולדה בעופות ובדגים .ניחוש וסימןשיעור שכט
סנהדריןס"ואא"כ לכתוב קרא לא תקלל.לא תקללשיעור רעט
סנהדריןס"ובמאי לא תקלל ש"מ תרתי .לא תקללשיעור רעט
סנהדריןס"זאמתנ"י המכשף העושה מעשה חייב וכו' . האוחז העינים פטור . וברש"י שם .קבלה מעשיתשיעור קלה
סנהדריןס"זאהן רואין אותו ושומעין את קולו , והוא אינו רואה אותן .טביעות עינא דקלאשיעור שנ
סנהדריןס"זבאמר אביי הלכות כשפים וכו' . וש מהם מותר לכתחילה .קבלה מעשיתשיעור קלה
סנהדריןס"זאמתנ"י המכשף העושה מעשה חייב וכו' . האוחז העינים פטור . וברש"י שם .אחיזת עינייםשיעור קלו
סנהדריןס"זבהאוחז את הענים פטור אבל אסור וכו' . וברש"י שם .אחיזת עינייםשיעור קלו
סנהדריןע"באאדם מועד לעולם בין בשוגג בין ברצון .אדם המזיק באונסשיעור רמג
סנהדריןע"באמתנ"י הבא במחתרת נידון על שם סופו וכו' . ובגמ' שם .בדיני רודףשיעור שכה
סנהדריןע"באמתני' הבא במחתרת וכו' . ובגמ' שם והתורה אמרה אם בא להורגך השכם להורגו .הריגת או הצלת מחבל מנוטרלשיעור תד
סנהדריןע"בבאמר רב הונא קטן הרודף ניתן להצילו בנפשו .הצלת נפש בנפששיעור כא
סנהדריןע"בבאמר רב הונא קטן הרודף ניתן להצילו בנפשו . וברש"י שם .הצלת עבריםשיעור קפח
סנהדריןע"באתנינא אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד .רשלנות רפואיתשיעור רה
סנהדריןע"בבאמר רב ששת לא נצרכא אלא לפקח עליו את הגל . וברש" שםהריגת או הצלת מחבל מנוטרלשיעור תד
סנהדריןע"בבאמר רב הונא קטן הרודף ניתן להצילו בנפשו וכו' . וברש"י שם .בדיני רודףשיעור שכה
סנהדריןע"בבאמר רב הונא קטן הרודף ניתן להצילו בנפשו .תאומי סיאםשיעור רלא
סנהדריןע"גאמתנ"י ואלו הן שמצילין אותן בנפשן הרודף אחר חבירו להרגו וכו' . ובגמ' שם .בדיני רודףשיעור שכה
סנהדריןע"גאגופא מניין לרואה את חברו וכו' . ת"ל לא תעמוד על דם רעך .הסתכנות למען הזולתשיעור שיג
סנהדריןע"גאמתני' ואלו הן שמצילין אותן בנפשן וכו' . ובגמ' שם .מציל עצמו בממון חבירושיעור רנד
סנהדריןע"גאלא תעמוד על דם רעך וכו' .הצלת נפש בנפששיעור כא
סנהדריןע"גאת"ר מנין לרודף אחר חבירו להורגו שמותר להצילו בנפשו . ובתו"ס ד"ה אף רוצחהריגת או הצלת מחבל מנוטרלשיעור תד
סנהדריןע"גאגופא מניין לרואה את חברו וכו' . ת"ל לא תעמוד על דם רעך .תרומת איברים בתשלוםשיעור קצא
סנהדריןע"גאאו ליסטין באין עליו שהוא חייב להציל ת"ל לא תעמוד על דם רעך .הלעיטהו לרשע וימותשיעור רב
סנהדריןע"דאדתניא ר"י בן שאול אומר רודף שהיה רודף אחר חבירו להורגו וכו' .בדיני רודףשיעור שכה
סנהדריןע"דאמי יימר דדמא דידך סומק טפי , דילמא דמא דההוא גברא סמיק טפי . וברש"י שם .הסתכנות למען הזולתשיעור שיג
סנהדריןע"דאכל עבירות שבתורה וכו' .מציל עצמו בממון חבירושיעור רנד
סנהדריןע"דאכל עבירות שבתורה וכו' . וברש"י שם .בדיני רודףשיעור שכה
סנהדריןע"דאכל עבירות שבתורה וכו' .הצלת נפש בנפששיעור כא
סנהדריןע"דבאפילו לשנויי ערקתא דמסנא וכו' . ופ' רש"י שאם כך דרך העכו"ם כך לקשור .שינוי זהות בשעת סכנהשיעור קלט
סנהדריןע"דאאבל בשעת גזירת מלכות אפי' מצוה קלה יהרג ואל יעבור .שינוי זהות בשעת סכנהשיעור קלט
סנהדריןע"האדא"ר יצחק מיום שחרב בית המקדש וכו' . שנאמר מים גנובים ימתקו .ניסוך המיםשיעור תלח
סנהדריןע''ובוהמחזיר אבידה לגוי עליו הכתוב אומר למען ספות הרוה את הצמאהאבידת נכרישיעור תקח
סנהדריןע"זאאמר רבא כפתו ומת ברעב פטור וכו' . ובתו"ס ד"ה סוף חמה לבא .אשו משום חציושיעור סה
סנהדריןע"זבזרק בו חץ ותריס בידו וכו' . האי מאן דכפתיה לחבריה ואשקיל עליה בידקא דמיא וכו' .אשו משום חציושיעור סה
סנהדריןע"זבהאי מאן דכפתיה לחבריה ודאשקיל עליה בידקא דמיא גירי דידיה הוא .חשמל בתורת נרשיעור רצ
סנהדריןע"חבורבנן האי ונקה המכה מלמד שחובשין אותו וכו' . וברש"י שם .מאסר - עונש או הגנהשיעור רנט
סנהדריןפ"אאואת אשת רעהו לא טמא שלא ירד לאומנות חבירו .הסגת גבולשיעור קע
סנהדריןפ"באא"ר יוחנן הבא לימלך אין מורין לו , ולא עוד אלא שאם פירש זמרי והרגו וכו' .בדיני רודףשיעור שכה
סנהדריןפ''באמיכן שאין נכנסין בכלי זיין לבית המדרשכלי נשקשיעור תקצד
סנהדריןפ"דבדאיבעיא להו בן מהו שיקיז דם לאביו . ויעוין שם ברש"י .תרומת איברים בתשלוםשיעור קצא
סנהדריןפ"דבבן מהו שיקיז דם אביו וכו' . אף מכה אדם לרפואה פטור .רשלנות רפואיתשיעור רה
סנהדריןפ"ואסתם ספרי ר"ש וכולהו דר"ע .שלא נהגו כבוד זה בזהשיעור שפד
סנהדריןפ"חבמשרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן , רבו מחלקות בישראל וכו' .תורה שבעל פהשיעור קה
סנהדריןצ"באגדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות שנאמר וכו' . *בחוברת ביומא כ"ב ע"ב.נקימה ונטירהשיעור שיד
סנהדריןצ"באתנא דבי אליהו צדיקים שעתיד הקב"ה להחיותן אינן חוזרין לאפרן וכו' . וברש"י שם .ש"י עולמותשיעור שי
סנהדריןצ"בבואם תאמר אותן שנים שעתיד הקב"ה לחדש בהן עולמו .ש"י עולמותשיעור שי
סנהדריןצ"דאחזקיה שעשית לו כל הניסים הללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח וכו' .שירה חדשהשיעור ר
סנהדריןצ''דבנעץ חרב על פתח בית המדרשכלי נשקשיעור תקצד
סנהדריןצ"דבולא מצאו תינוק או תינוקת איש ואשה שלא היו בקיאין בהלכות טמאה וטהרה .תלמוד תורה לנשיםשיעור דש
סנהדריןצ"האשבא על עסקי נוב , אמר לו הקב"ה לדוד עד מתי יהיה עון זה טמון בידך .שליח שניזוקשיעור שסז
סנהדריןצ"זאאמר רב קטינא שית אלפי שני הוו עלמא , וחד חרוב שנאמר וכו' .ש"י עולמותשיעור שי
סנהדריןצ''זאאמר רב קטינא שית אלפי שני הוו עלמא וחד חרוב כו' כשם שהשביעית משמטת וכו'שמיטה ויובל - פירות האמונהשיעור תקנט
סנהדריןצ"חאכתיב בעתה וכתיב אחישנה , זכו אחישנה לא זכו בעתה .בית המקדש השלישישיעור רסז
סנהדריןצ"חבשאלו תלמידיו את רבי אלעזר מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח .חסד לאברהםשיעורתעא
סנהדריןצ"טאא"ר יוחנן כל הנביאים לא נתנבאו וכו', ולמהנה ת"ח מנכסיו . *לא מופיע בחוברת .יששכר וזבולוןשיעור לז
סנהדריןצ"טאתניא ר"א אומר ימות המשיח ארבעים שנה שנאמר ארבעים שנה אקוט בדור וכו' .ימות המשיחשיעור שצה
סנהדריןצ"טאתניא ר' אליעזר אומר ימות המשיח ארבעים שנה שנאמר ארבעים שנה אקוט בדור .ציפית לישועהשיעור תלב
סנהדריןצ"טבהוא עומל במקום זה ותורתו עומלת לו במקום אחר וכו' . וברש"י שם .אשרי מי שעמלו בתורהשיעור רנז
סנהדריןק"אאוהקורא פסוק בבית המשתאות שלא בזמנו מביא רעה לעולם וכו' .מוזיקה בזמן הזהשיעור רנב
סנהדריןק''דבה' לא קראו רב אמר אלו הדיינין ושמואל אמר אלו מלמדי תינוקות [ובפי' המהרש''א שם]הזכרת שמות בדרך לימוד ובתפילהשיעור תקכח
סנהדריןק"טבארבע דייני הוה בסדום וכו' .וברש"י שם .כופין על מידת סדוםשיעור עט
סנהדריןק"יאויקם משה וילך אל דתן ואבירם , אמר ר"ל מכן שאין מחזיקין במחלוקת .מחלוקתשיעור שמח
סנהדריןק"יאכל החולק על רבו כחולק על השכינה וכו' .כבוד תלמידי חכמים ורבותיושיעור ריא
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
שבועותיבאמר עולא אמר ר"י תמידין שלא הוצרכו לציבור נפדין תמימים . וברש"י שם .לב בית דין מתנהשיעור שמט
שבועותי"אאאמר רב לב בית דין מתנה עליהן .לב בית דין מתנהשיעור שמט
שבועותי"אבואמאי לימא בית דין מתנה עליהן וכו' .לב בית דין מתנהשיעור שמט
שבועותט"וברבי יהושע בן לוי אמר להו להני קראי וגנאי .קריאת שמע שעל המיטהשיעור רפ
שבועותט''זאקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא כו' ולא קידשה לעתיד לבאשביעית בזמן הזהשיעור תקנ
שבועותכ"ובאמר שמואל גמר בלבו וכו' . מיתבי מוצא שפתיו וכו' .נדרי צדקה במחשבהשיעור יד
שבועותלאד"א בצדק תשפוט אמיתך הוי דן את חבירך לכף זכות .דן לכף זכותשיעור רכ
שבועותלבלא איקום מקמה, אשת חבר הרי היא כחברקימה מפני תלמידי חכמיםשיעור תקב
שבועותלבהאי צורבא מרבנן דידע בסהדותא כו', ובתוס' ד''ה אבל איסוראכבוד הבריותשיעור תקמב
שבועותלבת"ר מנין לדיין שלא יעשה סנגורין לדבריו , ת"ל מדבר שקר תרחק .מדבר שקר תרחקשיעור נא
שבועותלבמנין לדיין שיודע בדין שהוא מרומה שלא יאמר וכו' .מכונת אמתשיעור רי
שבועותל"אארשימת הלימודים אשר נלמדים מהפסוק מדבר שקר תרחק . ויעוין גם ברש"י .מדבר שקר תרחקשיעור נא
שבועותל"אאתלמוד לומר מדבר שקר תרחקמכונת אמתשיעור רי
שבועותל"דאע"פ שנים עדים וכו' . ידיעה בלא ראיה משכחת ליה . וברש"י ותו"ס שם .מצלמות וידאו בהלכה ובענין חלב נכרישיעור קיז
שבועותל"דאידיעה בלא ראיה משכחת לה . וברש"י ותו"ס שם .מכונת אמתשיעור רי
שבועותל''האיש שמות שנמחקין ויש שמות שאין נמחקיןמחיקת השםשיעור תצט
שבועותל"ואמנין לרבות את הכנויין , ת"ל איש איש כי יקלל אלקיו .לא תקללשיעור רעט
שבועותל''ואיכך ה' אלוקים כו' וקאמר הא מתניתין כדתנןהזכרת שמות בדרך לימוד ובתפילהשיעור תקכח
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
מכותזאמתנ"י ר' טרפון ור' עקיבא אומרים אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם .מצלמות וידאו בהלכה ובענין חלה נכרישיעור קיז
מכותחאאיתביה רבינא לרבא יצא האב המכהאת בנו והרב הרודה את תלמידו וכו' .הכאת בנים ותלמידיםשיעור תיא
מכותטאא"ר יוחנן הכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה לוקה .הכאת בנים ותלמידיםשיעור תיא
מכותט"זבאמר רב אחאי המשהה נקביו עובר משום בל תשקצו . האי מאן דשתי וכו' .בגדרי בל תשקצושיעור סא
מכותי"אאאמר רב יהודא קללת חכם אפ' בחינם היא באה .לא תקללשיעור רעט
מכותי"אאלכתוב שם אחספא ומישרא בתהומא וכו' . וברש"י שם .גניזה או מיחזורשיעור קסז
מכותי"באתנו רבנן אב שהרג בנו . וברש"י שם .הסב והנכדשיעור לו
מכותי"באתני חדא אב שהרג את בנו וכו' . לא קשיא הא בבנו הא בבן בנו .הנכדים והסבאשיעור תעו
מכותי''גאחוזר לשררה שהיה בהנבצרות זמניתשיעור תקיז
מכותי''טאקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא *בחוברת שבועות ט''ז ע''אשביעית בזמן הזהשיעור תקנ
מכותכבבמלקט לבנות מתוך השחורות כו' אפי' בחול אסור משום שנאמר לא ילבש וכו'לא ילבששיעור תקכג
מכותכ"אאמתנ"י הכותב כתובת קעקע . ובגמ' שם .כתובת קעקעשיעור תכד
מכותכ"באהמוחק את השם בהליכתו ואזהרתיה מהכא ואבדתם את שמם וגו' .גניזה או מיחזורשיעור קסז
מכותכ"דאוהתחילו בוכים ור"ע מצחק וכו' .נחמו נחמו עמישיעור קיד
מכותכ"דאלא עשה לרעהו רעה שלא ירד לאומנות חבירו .הסגת גבולשיעור קע
מכותכ"דבכיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם וכו' עד שלא תקיימה נבואתו וכו' . עיין בתו"ס .נחמו נחמו עמישיעור קיד
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
עבודה זרהגאמנין שאפי' נכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול ת"ל אשר יעשה אותם האדם וחי בהםהצלה ורפואת נכריםשיעור תקעט
עבודה זרהדאאפילו אין ישראל עושין לפני מצוה , כי אם מעט וכו' . *לא מופיע בחוברת .התחלה בתפילה ובמצוותשיעור יב
עבודה זרהדאת"ר אל זועם בכל יום וכמה זעמו וכו' .תלמידי אברהם אבינושיעור שצב
עבודה זרהדבאמר רב יוסף לא ליצלי אינש צלותא דמוספי בתלת שעי קמייתא דיומא , ביומא קמאהדין ביום השני של ראש השנהשיעור תלו
עבודה זרהדבויודע דעת עליון שהיה יודע לכוין אותה שעה שהקב"ה כועס .תלמידי אברהם אבינושיעור שצב
עבודה זרההבאשריהם ישראל בזמן שעוסקין בתורה ובגמילות חסדים יצרם מסור בידם .חסד לאברהםשיעור תעא
עבודה זרהובמנין שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר . ת"ל לפני עור וכו' . ובתו"ס ורש"י שם .אתר אינטרנט הפתוח בשבתשיעור צז
עבודה זרהובמנין שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר . ת"ל לפני עור וכו' . ובתו"ס ורש"י שם .פתיחת מסעדות ומכבסות בתשעת הימיםשיעור קיג
עבודה זרהובמנין שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר . ת"ל לפני עור וכו' . ובתו"ס ורש"י שם .הזמנת מחלל שבתשיעור קצו
עבודה זרהזאהנשאל לחכם וטימא לא ישאל לחכם ויטהר . ובתו"ס שם .חכם שאסרשיעור קנט
עבודה זרהטאשני אלפים ימות המשיח , בעוונתינו שרבו יצאו מהן מה שיצאו .ימות המשיחשיעור שצה
עבודה זרהט"ואכיון דזבנה קנייה . וברש"י שם שפ' שאיסור אמירה לעכו"ם הוא משום ממצוא חפצך .אמירה לנכרישיעור ריב
עבודה זרהט"וארב הונא זבין ההוא פרה לעובדשביתת הארץשיעור י
עבודה זרהט''ובאין אדם מצווה על שביתת בהמה כו' מצווה על שביתת שדהו בשביעית, וברש''י ותוס' שםושבתה הארץשיעור תקנא
עבודה זרהט"ובתו"ס ד"ה מי דמי התם . וברש"י אדם מצווה על שביתת בהמתו .שביתת הארץשיעור י
עבודה זרהי"אאשורפין על המלכים ולא מדרכי האמורי , ואי חוקה היא אנן היכי שרפינן ליה וכו' .דרכי האמורישיעור רנה
עבודה זרהי"אאשורפין על המלכים ולא מדרכי האמורי , ואי חוקה היא אנן היכי שרפינן ליה וכו' .ובחוקותיהם לא תלכושיעור רנו
עבודה זרהי"אאוכשם ששורפין על המלכים וכו' . ובתו"ס ד"ה עוקרין על המלכים .בל תשחיתשיעור סט
עבודה זרהי"אבאמר רב חמישה בתי עבודת כוכבים קבועין הן .כניסה למקום עבודה זרהשיעור רפו
עבודה זרהי''באושדי עובד כוכבים נבילה בקדירה, ובתוס' ד''ה ושדיבשר שנתעלם מן העיןשיעור תקעא
עבודה זרהי"באת"ר עיר שיש בה עובדי כוכבים אסור להיכנס לתוכה .כניסה למקום עבודה זרהשיעור רפו
עבודה זרהי"באמפני שנראה כמשתחוה לעבודת כוכבים ואם אינו נראה מותר .מראית עיןשיעור ריג
עבודה זרהי"בבמתנ"י עיר שיש בה עבודת כוכבים . ובתו"ס ד"ה אלא בוורד והדס .ריח חמץ ועבודה זרהשיעור תצג
עבודה זרהי"גאללמוד תורה ולישא אשה .יציאה מארץ ישראלשיעור טו
עבודה זרהי"גאואם הקדיש והחרים והעריך בהמה תיעקר .צער בעלי חייםשיעור סב
עבודה זרהי"גבואיזהו עיקור נועל דלת לפניה והיא מתה .צער בעלי חייםשיעור סב
עבודה זרהט"וארב הונא זבין ההוא פרה לעובד כוכבים .ושבתה הארץשיעור שג
עבודה זרהט"ובהתם אין אדם מצווה על שביתת בהמתו בשביעית וכו' . וברש"י שם .ושבתה הארץשיעור שג
עבודה זרהט"זבכשניתפס ר"א למינות העלהו לגרדום וכו' . נאמן עלי הדיין וכו' . וברש"י שם .שינוי זהות בשעת סכנהשיעור קלט
עבודה זרהי"זאעולא כי הוה אתי מבי רב הוה מנשק להו לאחתיה . וברש"י שם .כבוד אחיו הגדולשיעור קלג
עבודה זרהי"זאאמרו עליו על ר"א בן דורדיא וכו' . ובהמשך הגמ' שם . וכן בתו"ס ד"ה עד שאנו .תפילה למלאכיםשיעור שכג
עבודה זרהי"זארבי ור' חנינא ור' יונתן הוו קאזלי באורחא , מטו להני תרי שבילי וכו' .כניסה למקום עבודה זרהשיעור רפו
עבודה זרהי"זבגזרו עליו לשריפה וכו' . וברש"י שםכוונת השמותשיעור תיב
עבודה זרהיבדנכיס יצריה . עיין ברש"י ובתו"ס שם .כניסה למקום עבודה זרהשיעור רפו
עבודה זרהי"חאאבא שאול אומר אף ההוגה את השם באותיותיו להתלמד עבד .כוונת השמותשיעור תיב
עבודה זרהי"חאשמעתי עליך שאתה יושב עוסק בתורה וכו' .קידוש השםשיעור טז
עבודה זרהי"חאת"ר כשחלה ר' יוסי בר קיסמא וכו' . ובתו"ס שם דדן מתי מצווה לחבל לחבל בעצמו .חנה ושבעת בניהשיעור פה
עבודה זרהי"חבבשולי עובדי כוכבים חזא טמש בהא ומתק בהא . וברש"י שם .שינוי זהות בשעת סכנהשיעור קלט
עבודה זרהי"טאואמר רבא לעולם ליגריס איניש ואע"ג דמשתכח ואע"ג דלא ידע מאי קאמר .אשרי מי שעמלו בתורהשיעור רנז
עבודה זרהי"טבמתנ"י ואין עושין תכשיטין וכו' . אין מוכרין להם במחובר לקרקע .לא תחנםשיעור רכח
עבודה זרהי''טבתוס' ד''ה ישלש כו' כי הוא בלול במקראהזכרת שמות בדרך לימוד ובתפילהשיעור תקכח
עבודה זרהכאלא תחנם לא תתן להם חניה בקרקע וכו' . ובתו"ס שם.לא תחנםשיעור רכח
עבודה זרהכאלא תחנם לא תתן להם חניה בקרקע וכו', ובתוס' שםלא תחנם (ב)שיעור תקכו
עבודה זרהכאלא תחנם לא תתן להם חניה בקרקעהיתר מכירהשיעור תקנג
עבודה זרהכבקרן זוית הואי . וברש"י שם .לא תחנםשיעור רכח
עבודה זרהכבמתני' אין משכירין להם בתים וכו'לא תחנם (ב)שיעור תקכו
עבודה זרהכ''אאתוס' ד''ה אף במקוםלא תחנם (ב)שיעור תקכו
עבודה זרהכ''ואת''ר בת ישראל לא תיילד את העובדת כוכבים כו' העובדי כוכבים כו' לא מעלין ולא מורידיןהצלה ורפואת נכריםשיעור תקעט
עבודה זרהכ"ואתני ר' אבהו קמיה דר' יוחנן , העובדי כוכבים וכו' .תינוק שנשבהשיעור ס
עבודה זרהכ"ובאבל המינים והמסורת והמומרים היו מורידין ולא מעלין . וברש"י שם .תינוק שנשבהשיעור ס
עבודה זרהכ"ובורמינהו עיר שאין בה רופא ישראל ויש בה רופא כותי ורופא עובד כוכבים וכו' .נאמנות רופאיםשיעור שצא
עבודה זרהכ''ובת''ר ישראל מל את העכו''ם לשום גר לאפוקי לשום מורנא דלא, ובתוס' ד''ה לאפוקיהצלה ורפואת נכריםשיעור תקעט
עבודה זרהכ"זאברופא מומחה וכו' . ובתו"ס ד"ה רופא מומחה .נאמנות רופאיםשיעור שצא
עבודה זרהכ"זבמת , האיכא חיי שעה לחיי שעה לא חיישינן .חיי שעהשיעור שלא
עבודה זרהכ''טאת''ר ישראל המסתפר מעובד כוכבים רואה במראה, ובתוס' ד''ה המסתפרלא ילבששיעור תקכג
עבודה זרהכ"טבמתנ"י אלו דברים של עובדי כוכבים אסורים וכו' . ובגמ' יין מנלן וכו' . וברש"י שם .סתם יינםשיעור קיא
עבודה זרהלבאוכל אדם ענבים ותאנים בלילה ואינו חושש , משום שנאמר שומר פתאים ה' .שומר פתאים ה'שיעור קכו
עבודה זרהלבאוכל אדם ענבים ותאנים בלילה ואינו חושש , משום שנאמר שומר פתאים ה' .מה מוגדר מקום סכנהשיעור שס
עבודה זרהל''אאדתניא אחד הלוקח כו' ר''א מתיר כו' אמר רב כו' הלכה כר''א, ובתוס' ד''ה דאמרבשר שנתעלם מן העיןשיעור תקעא
עבודה זרהל''אבאתמר מפני מה אסרו שכר של עובדי כוכבים וכו', ובתוס' ד''ה ותרוייהוכשרות הויסקישיעור תקעג
עבודה זרהל''באהאי חלא דשיכרא דארמאה אסור דמערבי ביה דורדיא דיין נסך, ובתוס' ד''ה ומאוצרכשרות הויסקישיעור תקעג
עבודה זרהל''גבאיבעיא להו מהו ליתן לתוכו שכרכשרות הויסקישיעור תקעג
עבודה זרהל"האושמואל אמר מפני שמעמידין אותה בעור קיבת נבילה . ובתו"ס ד"ה לפי . וברש"י .מצלמות וידאו בהלכה ובענין חלב נכרישיעור קיז
עבודה זרהל"הבמתנ"י ואלו דברים של עובדי כוכבים וכו' . ובגמ' שם . וברש"י ד"ה והשלקות .מאכלי נכרים - פת נכרישיעור שז
עבודה זרהל"הבמתנ"י ואלו דברים של עובדי כוכבים וכו' . חלב שחלבו עובד כוכבים . ובגמ' שם .מצלמות וידאו בהלכה ובענין חלב נכרישיעור קיז
עבודה זרהל''הבמתני' ואלו דברים כו' וטרית טרופה כו' והחילקכשרות דגים ללא סימניםשיעור תקסט
עבודה זרהל"ואוישם דניאל על ליבו , אשר לא יתגאל בפת בג המלך . ובתו"ס ד"ה אשר לא .מאכלי נכרים - פת נכרישיעור שז
עבודה זרהל"ובא"ר יצחק גזרו על פיתן משום שמנן .מאכלי נכרים - פת נכרישיעור שז
עבודה זרהל"ובועל יינן משום בנותיהן וכו' . וברש"י שם .סתם יינםשיעור קיא
עבודה זרהל"ובאינהו גזור אפ' ייחוד , ייחוד נמי בית דינו של דוד גזרו וכו' . יחוד דאורייתא וכו' .יחודשיעור קטז
עבודה זרהל"זבוהשלקות . ובגמ' שם . ובתו"ס ד"ה והשלקות מנהני מילי .מאכלי נכרים - פת נכרישיעור שז
עבודה זרהל''חאכל הנאכל כמות שהוא חי אין בו משום בישולי עכו''ם כו' איכא בינייהו דגים קטנים וכו'כשרות דגים ללא סימניםשיעור תקסט
עבודה זרהל"חאכל שאינו נאכל על שולחן מלכים ללפת בו את הפת וכו' . ויעוין בתו"ס ורש"י שם .מאכלי נכרים - פת נכרישיעור שז
עבודה זרהל"חבבין שהניח עכו"ם והפך ישראל , בין שהניח ישראל והפך עכו"ם מותר . ובתו"ס שם .מאכלי נכרים - פת נכרישיעור שז
עבודה זרהל''טאאמר רב חבי''ת אסור בחותם אחד, וברש''י [ע''ב] ד''ה אסורין, ובתוס' ד''ה אמר רבבשר שנתעלם מן העיןשיעור תקעא
עבודה זרהל''טבת''ר אין לוקחין ימ''ח מח''ג בסוריאתעודת כשרות לעסק המתנהל שלא כדיןשיעור תקע
עבודה זרהל"טבמתנ"י ואלו מותרים באכילה חלב שחלבו עכו"ם וישראל רואהו . ובגמ' משום דמירתת .מצלמות וידאו בהלכה ובענין חלב נכרישיעור קיז
עבודה זרהל"טבדא"ר יהושע בן לוי שגר לו בעל הבית לביתו מותר מ"ט בע"ה לא שביק היתרא וכו' .נאמנות בענייני כשרותשיעור תצא
עבודה זרהל''טבתנו רבנן איזו היא טרית שאינה טרופה כו'כשרות דגים ללא סימניםשיעור תקסט
עבודה זרהמבת''ר פעם א' חש רבי במעיו אמר כלום יש אדם שיודע יין תפוחים של עכו''ם אסור או מותרכשרות תרופותשיעור תקצ
עבודה זרהמ"גאתנן התם דמות צורות לבנות היה לו וכו' . וברש"י שם . ובתו"ס ד"ה לא תעשון .צורות אדם ומשמשים במרוםשיעור צו
עבודה זרהמ"גבחוץ מפרצוף אדם וכו' . כגון חמה ולבנה כוכבים וכו' . ועיין שם בתו"ס וברש"י .צורות אדם ומשמשים במרוםשיעור צו
עבודה זרהנבזיהום אוקמי אילנא ושרי גיזום אברויי אילנא ואסור, וברש''י שםמלאכות האסורות בשביעית בשדה ובביתשיעור תקס
עבודה זרהנ"בבגנזו בית חשמונאי את אבני המזבח ששקצו אנשי יון וכו' . וברש"י שם .הכותל המערבישיעור מד
עבודה זרהנ''דבלקח בפירות שביעית בשר אלו ואלו מתבערין בשביעית כו'דמי שביעיתשיעור תקסה
עבודה זרהס''באנמצא זה פורע חוברו מפירות שביעית והתורה אמרה לאכלה ולא לסחורהסחורה בפירות שביעיתשיעור תקס
עבודה זרהס''באלאכלה ולא לסחורהאתרוג בשביעיתשיעור תקפב
עבודה זרהס''באתוס' ד''ה נמצאסחורה בפירות שביעיתשיעור תקס
עבודה זרהס''בבדבי רבי ינאי יזפי פירי שביעית מעניים ופרעו להו בשמינית כו', ובתוס' ד''ה יאותדמי שביעיתשיעור תקסה
עבודה זרהס"דאאמר ר' ששת סיפא משום דהוה ליה כרוצה בקיומו . וברש"י שפ' עד שימכור הנכרי .קניית חמץ לנכרי בפסחשיעור רמט
עבודה זרהס"זבלא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך , כל הראויה לגר קרויה נבלה .מאכלים אסורים שנתייבשושיעור שעט
עבודה זרהס''חאשאין ראויה לגר אינה קרויה נבלהכשרות תרופותשיעור תקצ
עבודה זרהס"וברבא אמר בנותן טעם ריחיא חלא וטעמא חמרא חמרא .ריח חמץ ועבודה זרהשיעור תצג
עבודה זרהס"חאור"מ ההוא למעוטיי סרוחה מעיקרא .מאכלים אסורים שנתייבשושיעור שעט
עבודה זרהס''טאדלמא כתבלין של תרומה בקדירה דמי דלא בטיל טעמייהוכשרות הויסקישיעור תקעג
עבודה זרהע''גאמתני' יין נסך אסור ואוסר בכל שהואכשרות הויסקישיעור תקעג
עבודה זרהע"הבמתנ"י הלוקח כלי תשמיש מן העובדי כוכבים וכו' . ובגמ' אפילו כלים חדשים . ובתו"ס .טבילת כליםשיעור קיב
עבודה זרהע''הבת''ר הלוקח כלי תשמיש מן העכו''ם כו' דברים שנשתמש בהן ע''י חמין כו' ע''י האורהכשרת המטבח וכליושיעור תקסח
עבודה זרהע''ואועד כמה מלבנןהכשרת המטבח וכליושיעור תקסח
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
זבחיםבבבמתנ"י שמעון אחי עזריה . וברש"י שכתב על שם שעזריה עסק בפרקמטיה וכו' .יששכר וזבולוןשיעור לז
זבחיםכ"דאאו דילמא עד לארעית דתהומא קדיש .מגורים מעל לבית כנסתשיעור תכט
זבחיםכ"דבכל מקום שנאמר אצבע בקבלה שינה בקבלה פסול . וברש"י שם .ימין ושמאלשיעור קמט
זבחיםל"בבאמר עולא אמר ריש לקיש וכו' . ביאה במקצת שמיה ביאה .
זבחיםסבקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא *בחוברת שבועות ט''ז ע''אשביעית בזמן הזהשיעור תקנ
זבחיםפ''טאכל התדיר מחבירו קודם את חבירותדיר קודםשיעור תקד
זבחיםצ''אאתדיר קמיבעא לן מצוי לא קמיבעיא לן, וברש''י ד''ה מצויתדיר קודםשיעור תקד
זבחיםצ''הבעירה לתוכו רותחבישול בשבתשיעור תקיג
זבחיםק''זבשקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא *בחוברת שבועות ט''ז ע''אשביעית בזמן הזהשיעור תקנ
זבחיםקי''בבמתני' עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות וכו'עבודת הבכורות לעתיד לבואשיעור תקצא
זבחיםקט''ובעד שלא הוקם המשכן כו' הכי אמר ר' אסי ופסקו, וברש''י שםעבודת הבכורות לעתיד לבואשיעור תקצא
זבחיםקט"זבדתניא ר"א בן שמוע מה מזבח שלא ישתמש בו הדיוט אף עצים וכו' .כלי שנשתמש בו הדיוטשיעור רמד
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
מנחותכ"באר' אליעזר בן שמוע אומר מה מזבח שלא נשתמש בו הדיוט אף עצים .כלי שנשתמש בו הדיוטשיעור רמד
מנחותכ"טבבשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות וכו' .תורה שבעל פהשיעור קה
מנחותלאהלוקח ס"ת מהשוק כחוטף מצוה מהשוק .כתיבת ספר תורהשיעור קעא
מנחותלאשמנה פסוקים שבתורה יחיד קורא אותן וכו' . מכאן ואילך כתב יהושע בן נון . ובתו"ס .גמרה של תורהשיעור רכה
מנחותל"גאואמר רב יהודה אמר שמואל במזוזה הלך אחר היכר ציר וכו' . ועיין ברש"י שם .מזוזהשיעור פט
מנחותל''גאקבע לי מזוזתא כו' תלי דשי ברישא, וברש''י ד''ה תליתעשה ולא מן העשוישיעור תקיב
מנחותל"דבכיצד סידרן קדש והיה כי יביאך וכו' . תו"ס ד"ה והקורא קורא . וכן ברש"י שם .תפילין של רבינו תםשיעור מ
מנחותל"הבאמר ר"י קשר של תפילין צריך שיהיה למעלה וכו' . *ובחוברת ברכות י"ב ע"ב .תפילין - מח ולבשיעור רצז
מנחותל"ואאמר רב חסדא שח בין תפילה לתפילה חוזר ומברך . *ובחוברת ברכות מ' ע"א .הפסק בדיבורשיעור עג
מנחותל"ואסח בין תפילה לתפילה עבירה היא בידו וכו' . ובתו"ס שם .טול ברוךשיעור קמח
מנחותל"ואוכשהוא חולץ חולץ של ראש תחילה ואחר כך חולץ של יד .תפילין - מח ולבשיעור רצז
מנחותל"ובאמר רבה בר רב הונא חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה .תפילין - מח ולבשיעור רצז
מנחותל"ובת"ר ידך זו שמאל וכו' .ימין ושמאלשיעור קמט
מנחותל"זאוקשרתם וכתבתם מה כתיבה בימין אף קשירה בימין וכו' . וברש"י שם .ימין ושמאלשיעור קמט
מנחותל"זאבעא מיניה פלימו מרבי מי שיש לו שני ראשים באיזה מהן מניח תפילין וכו' .תאומי סיאםשיעור רלא
מנחותל"זבשאני הכא דבגולגולת תלא רחמנא .תאומי סיאםשיעור רלא
מנחותל''זברבינא הוה קאזיל אבתריה דמר בר רב אשי וכו' [ל''ח ע''א] - בלאו דלא תסור וכו'כבוד הבריותשיעור תקמב
מנחותל"חאמתנ"י התכלת . ובגמ' לימא מתנ"י וכו' . ויעוין שם ברש"י ובתו"ס .תכלת בציצית בזמן הזהשיעור נט
מנחותמבאמר רב הונא הטיל לבעלת שלש והשלימה לארבע פסולה משום תעשה ולא מן העשויתעשה ולא מן העשוישיעור תקיב
מנחותמ"אאמצדקי למיפטר נפשך מציצת . וברש"י שם שפ' תבקש תחבולות לפטור עצמך .טיולים בסוכותשיעור רעד
מנחותמ"בבתכילתא היכי צבעיתו לה וכו' . ת"ר התכלת אין לה בדיקה וכו' . וברש"י שם .תכלת בציצית בזמן הזהשיעור נט
מנחותמ"בברשב"ג אומר אף עור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדן לשמה . ובתו"ס שם .לשמה על ידי מכונהשיעור קנח
מנחותמ''גאת''ר הלוקח טלית כו' מן העובד כוכבים מן התגר כשרה, וברש''י ד''ה מן העובד כוכביםכשרות דגים ללא סימניםשיעור תקסט
מנחותמ''גאת''ר הלוקח טלית כו' מן העובד כוכבים מן התגר כשרה, וברש''י ד''ה מן העובד כוכביםכשרות הויסקישיעור תקעג
מנחותמ"גבמה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין וכו' . וברש"י שם .תכלת בציצית בזמן הזהשיעור נט
מנחותמ"גבר"מ אומר חייב אדם לברך שלש ברכות בכל יום אלו הם שעשאני ישראל וכו'.ברכות השחרשיעור תסט
מנחותמ"גבתניא היה רבי מאיר אומר חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום .מאה ברכותשיעור תמ
מנחותמ"דאזיל טפי וברש"י ותו"ס שם .ברכות השחרשיעור תסט
מנחותמ"דאא"ר נתן אין לך מצוה קלה וכו' . אמרה לו רבי צוה עלי ויעשוני גיורת וכו' .גיורים פסוליםשיעור נז
מנחותמ"דאהשוכר בית בא"י עושה מזוזה לאלתר משום יישוב א"י .מצות ישוב ארץ ישראלשיעור רסה
מנחותמ"דאת"ר חילזון זהו גופו וכו' .תכלת בציצית בזמן הזהשיעור נט
מנחותמ''טאתמידין ומוספין איזה מהן קודםמצוה הבאה לידך אל תחמיצנהשיעור תקכ
מנחותס"באדבעינן ג' כוהנים משום ברב עם הדרת מלך . וברש"י שם .ברוב עם הדרת מלך או זריזין מקדימיםשיעור עא
מנחותס"דארבה אמר פטור זיל בתר מעשיו , ורבא אמר חייב זיל בתר מחשבותיו .מחשבה ומעשהשיעור קלד
מנחותס''דאחולה שאמדוהו לשתי גרוגרות כו' ובתוס' ד''ה שתיםריבוי בשיעוריםשיעור תקלד
מנחותס"הבת"ר וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחד .שומע כעונהשיעור רא
מנחותס''ואתמימות תהיינה כו' מתחיל לימנות מבערב כו' גופא אמר אביי מצוה למימני יומי וכו'כוונה במצות ספירת העומרשיעור תקצח
מנחותס''ואגופא אמר אביי מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועירב או ש''ץ ששכח לספור ספירת העומרשיעור תקמט
מנחותס"ואגופא אמר אביי מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועיתמימות "בספירת העומרשיעור ב
מנחותס"ואגופא אמר אביי מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי .קטן שהגדיל בספירת העומרשיעור תנה
מנחותס"ואאימתי אתה מוצא שבע שבתות תמימות בזמן שאתה מתחיל למנות מבערב .תמימות תהיינהשיעור תכב
מנחותס''ואתוס' ד''ה זכררב או ש''ץ ששכח לספור ספירת העומרשיעור תקמט
מנחותס''טבבעי ר' זירא חיטין שירדו בעבים מהו, ובתוס' ד''ה חיטיןשמן של נסשיעור תקפט
מנחותע"הבאמר רב יוסף האי חביצא דאית ביה פירורין כזית מברך עליה המוציא לחם .שהחיינו בקיום מצוה בפעם הראשונהשיעור תע
מנחותפ''דאתוס' ד''ה שומרישמור ונעבדשיעור תקסו
מנחותצ"טאומנא לן דאין מורידין , אמר רבי דאמר קרא ויקם משה וכו' .קרש שניתן בצפוןשיעור שלו
מנחותצ"טבמהו ללמוד חכמה יונית , קרא עליו המקרא וכו' . * ובחוברת ברכות ל"ה ע"ב .תורה עם דרך ארץשיעור מא
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
חוליןבבתוס' ד''ה אבל כו' וי''ל דבשעת צרה שרי [ועי' פסקי תוס' סימן ג]נדרים בעת צרהשיעור תקלא
חוליןהאלימא מסיע ליה והעורבין מביאים לחם וכו' על פי הדיבור שאנילא בשמים היאשיעור ד
חוליןהאמקבלין קרבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בתשובה חוץ וכו' . וברש"י שם .קבלת תרומה מגוייםשיעור קמה
חוליןהבמעם הארץ פרט למומר . ויעוין שם ברש"י .קבלת תרומה מגוייםשיעור קמה
חוליןוארבי זירא ורב אסי איקלעו לפונדקא דיאי וכו' . וברש"י שם .כפרה על איסור דרבנן בשוגגשיעור שיט
חוליןואוהתניא הנותן לשכנתו עיסה לאפות וקדירא לבשל אינו חושש לשאור ולתבלין שבה .נאמנות בענייני כשרותשיעור תצא
חוליןובר"מ שאכל עלה של ירק בבית שאן והתיר רבי את בית שאן כולה וכו' . וברש"י שם .בלי נדרשיעור קסג
חוליןזאמכאן לתלמיד חכם שאמר דבר הלכה שאין מזיחין אותו . וברש"י שפ' שקבל עדות .בלי נדרשיעור קסג
חוליןזבומיום שעמד על דעתו לא נהנה מסעודת אביו . וברש"י שם .שונא מתנות יחיהשיעור קעז
חוליןחאובכל דבר שלא בא מחמת האור , לאתויי אבן מעיקרו זהו שחין .תנור מיקרוגל בהלכהשיעור שצד
חוליןחבבישנה שליבנה באורהכשרת המטבח וכליושיעור תקסח
חוליןיאואילו ספק מים מגולים אסורין ש''מ חמירא סכנתא מאיסורא ש''ממאכלים שיש בהם סכנהשיעור תקפז
חוליןיבעד אחד נאמן באיסוריןתעודת כשרות לעסק המתנהל שלא כדיןשיעור תקע
חוליןי"אבוכי תימא דבדקינן ליה הא קא מינוול וכו' .ניתוחי מתיםשיעור קעט
חוליןי"באחזקה שליח עושה שליחותו . וברש"י שפ' שזה שעושים השליחות ודאי התרצו לכך .חזקה שליח עושה שליחותושיעור קפב
חוליןט''ואהמבשל בשבת יאכל וכו' .מעשה שבתשיעור יז
חוליןט''ואהמבשל בשבת כו' [עי' בכל הסוגיא], רש''י ד''ה לא יאכל, תוס' ד''ה מורימעשה שבתשיעור תקלז
חוליןט''ובהשוחט לחולה בשבת אסור לבריא כו' הלכתא השוחט לחולה בשבת מותר לבריא באומצאריבוי בשיעוריםשיעור תקלד
חוליןט"ובהשוחט במוכני שחיטתו כשרה .לשמה על ידי מכונהשיעור קנח
חוליןט"זאאמר מר השוחט במוכני שחיטתו כשרה וכו' . וברש"י ותו"ס שם .לשמה על ידי מכונהשיעור קנח
חוליןכ"דאומבן חמישים שנה ישוב למדנו ללוים שהשנים פוסלים בהם .גיל הפרישה בהלכהשיעור תכו
חוליןכ"דבאמרו עליו על רבי חנינא שהיה בן שמונים שנה והיה עומד על רגלו אחת וכו' .גיל הפרישה בהלכהשיעור תכו
חוליןמ"אאבמתנ"י ובשוק לא יעשה כן שלא יחקה את הצדוקים .מראית עיןשיעור ריג
חוליןמ"דבוהתניא חכם שאסר אין חבירו רשאי לטהר וכו' . דרב לא אסר מיסר .וברש"י ותו"ס .חכם שאסרשיעור קנט
חוליןמ"דבואמר רב חסדא איזהו שונא מתנות יחיה וכו' .שונא מתנות יחיהשיעור קעז
חוליןמ"האאתייקורי הוא דמתייקרו בי . וברש"י שפ' שזה שהוא נהנה מכבדם .שונא מתנות יחיהשיעור קעז
חוליןנבת"ר מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה משני צדדים טרפה .הונאה בכשרותשיעור תצו
חוליןנ"אאהגליד פי המכה בידוע ששלושה ימים קודם השחיטה לא הגליד פי המכה .הונאה בכשרותשיעור תצו
חוליןנ''דבבוא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה שהרי מפניהם עומדים מפני ת''ח אין עומדיםקימה בפני עושי מצוהשיעור תקט
חוליןנ''טאמתני' ובדגים כל שיש לו סנפיר וקשקשתכשרות דגים ללא סימניםשיעור תקסט
חוליןס"בבחזיוה דדרסא ואכלה והיינו גירותא . וברש"י שם .מסורת באכילת בעלי חייםשיעור רנא
חוליןס"גבעוף טהור נאכל במסורת , נאמן הצייד לומר עוף זה טהור וכו' .מסורת באכילת בעלי חייםשיעור רנא
חוליןס''דבת''ר גיעולי ביצים מותרות ביצים מוזרות כו' ל''ש אלא שנמצא על חלבון וכו', תוס' ד''ה והואדם ביציםשיעור תקפח
חוליןס''ואת''ר אין לו עכשיו ועתיד לגדל כו'כשרות דגים ללא סימניםשיעור תקסט
חוליןס''ובת''ר ממשמע שנאמר אכול כו' לעבור עליו בעשה ולא תעשהכשרות דגים ללא סימניםשיעור תקסט
חוליןס"זבדרגא דבשרא אסירי וכו' . דתניא ואת נבלתם לא תשקצו . וברש"י שם .בגדרי בל תשקצושיעור סא
חוליןע"זבאביי ורבא דאמרי תרוויהו כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורי .דרכי האמורישיעור רנה
חוליןפ"ובכיון דאמר הב ליבריך איתסר ליה למשתי חמרא וכו' .טול ברוךשיעור קמח
חוליןפ"זאאפשר דשחיט בחדא ומכסי בחדא . וברש"י דדן האם הוי היסח דעת .טול ברוךשיעור קמח
חוליןפ''זאשלא יכסנו ברגל שלא יהיו מצוות בזויות עליוקיום מצוות במקום לא נקישיעור תקפ
חוליןצ"אבמיתבי חביבין ישראל לפני הקב"ה יותר ממלכי השרת .קדושהשיעור תעג
חוליןצ"באברוך אופנים הוא דאמרי ליה .קדושהשיעור תעג
חוליןצ"דאדאמר שמואל אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו רעהו עובד כוכבים וכו' . וברש"י שם .גניבת דעתשיעור קא
חוליןצ"דאואין האורחין רשאין ליתן מטה שלפניהם לבנו ולבתו של בעה"ב .הכנסת אורחיםשיעור רעז
חוליןצ"דבוהא קמטעינן ליה , איהו הוא דקא מטעי נפשיה . וברש"י ותו"ס שם .גניבת דעתשיעור קא
חוליןצ''האאמר רב בשר כיון שנתעלם מן העין אסור, ובתוס' ד''ה אמר רבבשר שנתעלם מן העיןשיעור תקעא
חוליןצ''הבאלא רב היכי אכיל בישרא בשעתא כו' אי בעית אימא בציירא וחתומא ואי נמי בסימנאבשר שנתעלם מן העיןשיעור תקעא
חוליןצ"הבתניא ר"ש בן אלעזר אומר בית , תינוק , נחש , אע"פ שאין נחש יש סימן וכו .ניחוש וסימןשיעור שכט
חוליןצ"הבבדיק במעברא ושמואל בדיק בסיפרא וכו' .גורל הגר"אשיעור כ
חוליןצ''הברב בדיק במברא ושמואל בדיק בספרא כו' בית תינוק ואשה אע''פ שאין נחש יש סימןתמים תהיה עם ה' אלוקיךשיעור תקלג
חוליןצ''הברב חייא בר אבין איתבד ליה כרכשא וכו', וברש''י ד''ה כרכשאבשר שנתעלם מן העיןשיעור תקעא
חוליןצ"הבסימנא עדיף מטביעות עינא , דהא מהדרינן אבידתא בסימנא .טביעות עינא דקלאשיעור שנ
חוליןצ"ואאלא בטביעות עינא דקלא הכא נמי בטביעות עינא .טביעות עינא דקלאשיעור שנ
חוליןק"בבאמר ר' יוחנן לא תאכל הנפש עם הבשר זה אבר מן החי .בשר מתאי גזעשיעור שצ
חוליןק"גבמר סבר הרי נהנה בגרונו ומר סבר אכילה במעיו בעינן .עינוי ביום כיפור ומצות אכילה בעיו"כשיעור עד
חוליןק"גבמר סבר הרי נהנה בגרונו ומר סבר אכילה במעיו בעינן .הנאה כמחייב בברכות הנהניןשיעור תו
חוליןק''גבמתני' כל הבשר אסור לבשל בחלב חוץ מבשר דגים וחגביםדגים בשר וחלבשיעור תקעו
חוליןק"דבמתנ"י העוף עולה עם הגבינה וכו' . עוף וגבינה אין בשר וגבינה לא . ובתו"ס שם .בשר בחלבשיעור קמב
חוליןק"האבעא מינה רב אסי מרבי יוחנן כמה ישהה בין בשר לגבינה וכו' . וברש"י ותו"ס שם .בשר בחלבשיעור קמב
חוליןק"האאמר מר עוקבא אנא להא מילתא , חלא בין חמרא לגבי אבא .חיוב בנים במנהגי אבותיהםשיעור שצח
חוליןק"הבואמר אביי מריש הוה אמינא האי דכנשי נשווראה , משום מנקירותא .ביזוי אוכליןשיעור שטז
חוליןק"ואאמר ר"א בן ערך מכאן סמכו חכמים לנטילה מן התורה .חציצה בנטילת ידיםשיעור רצו
חוליןק"ואתנו רבנן נטילת ידים לחולין עד הפרק .חציצה בנטילת ידיםשיעור רצו
חוליןק"ואאמר רב אידי בר אבין אמר ר"י ב"א נטילת ידים לחולין מפני סרך טומאה .נטילת ידים בדבר שטיבולו במשקהשיעור תצד
חוליןק"ובוכל דבר שחוצץ בטבילה בגוף , חוצץ בנטילת ידים לחולין . ובתו"ס שם .חציצה בנטילת ידיםשיעור רצו
חוליןקי"אבא"ל ליה חס ליה לזרעיה דאבא בר אבא דלספי לי מידי , ולא סבירא ליה .לפני עוור בין אוסר למתירשיעור שעח
חוליןקל"ובאמר רב נחמן בר יצחק האידנה נהוג עלמא בהני תלת סבי .כל הפטור מדבר ועושהושיעור עו
חוליןקל"טביכול יחזור בהרים וגבעות כדי שימצא קן ת"ל כי יקרא , במאורע לפניך וכו' .שילוח הקןשיעור רע
חוליןק"מבמהו שיחוצו ביצים מוזרות , מהו שני סדרי ביצים וכו' . וברש"י שם .שילוח הקןשיעור רע
חוליןקמ"אבת"ר יוני שובך ויוני עליה חייבות בשילוח וכו' .שילוח הקןשיעור רע
חוליןקמ"באמתנ"י לא יטול אדם אם על בנים וכו' . ובגמ' למען יאריכון ימיך בעולם שכולו טוב וכו' .שילוח הקןשיעור רע
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
בכורותדבאיתמר ר' יוחנן אמר קדשו בכורות במדבר וריש לקיש אמר לא קדשו בכורות במדברעבודת הבכורות לעתיד לבואשיעור תקצא
בכורותהבועוד שסייעו ישראל בשעת יציאתם ממצריםהכרת הטובשיעור תעח
בכורותי''בבאיבעיא להו מהו לפדות בבהמת שביעית וכו'סחורה בפירות שביעיתשיעור תקס
בכורותכ''גאטמאה חמורה עד לגר וטומאה קלה עד לכלב וכו'כשרות תרופותשיעור תקצ
בכורותכ"טאמתנ"י הנוטל שכר לדון דיניו בטלים וכו' . ובתו"ס ד"ה מה אני בחנם .שביתת פועליםשיעור קפא
בכורותכ"טאמתנ"י הנוטל שכר לדון דיניו בטלים וכו' . ובגמ' שם .עדות חוקרים פרטייםשיעור שמו
בכורותלבעובד כוכבים שבא לקבל דברי תורה . וברש"י דקדוקי סופרים חומרא דרבנן .גיורים פסוליםשיעור נז
בכורותל"זאמתנ"י השוחט את הבכור ונודע שלא הראהו וכו' .כפרה על איסור דרבנן בשוגגשיעור שיט
בכורותל"זאמתנ"י השוחט את הבכור וכו' . ובג"מ ת"ר המוכר בשר לחבירו ונמצא בשר בכור .הונאה בכשרותשיעור תצו
בכורותמ"הבת"ר איטר בין ביד בין ברגל פסול . וברש"י שם .ימין ושמאלשיעור קמט
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
ערכיןגאלאיתויי נשים כו', וברש''י ד''ה לאתויי ותוס' ד''ה לאתוייחיוב נשים במצוות החנוכהשיעור תקמא
ערכיןואמשבאתה ליד גבאי אסור לשנותה . ובתו"ס ד"ה משבאת ליד גבאי .מותר צדקהשיעור קמד
ערכיןובת"ר ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית כנסת אסור לשנותה וכו' . ובתו"ס שם .מותר צדקהשיעור קמד
ערכיןואשאני מלכותא דלא הדר ביה וכו' . ובתו"ס שפ' שבתחילת הבניין חוששין שיחזור בו .קבלת תרומה מגוייםשיעור קמה
ערכיןובישראל שהתנדב מנורה או נר לבית כנסת עד שלא נשתקע שם אסור לשנותה .קבלת תרומה מגוייםשיעור קמה
ערכיןובת"ר ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית כנסת אסור לשנותה וכו' . וברש"י שם .מפרסמים עושי מצוהשיעור שעו
ערכיןזאומחתך את כריסא ומוציאין את הולד . ופ' רש"י דזימנין דהיא מיתא ברישא .ניתוחי מתיםשיעור קעט
ערכיןזבמחתך בבשר הוא .ניתוחי מתיםשיעור קעט
ערכיןזאישבה על המשבר וכו' כיון דעקר גופא אחרינא הוא .הצלת עבריםשיעור קפח
ערכיןזבהכא דלא הוה ליה חזקה דחיותא מעיקרא אימא לא קמ"ל .הצלת עבריםשיעור קפח
ערכיןזבאמר רב בפאה נכרית, וברש''י ד''ה בפאהפאה נכריתשיעור תקצו
ערכיןיאדאמר ר"י משום ר"ש בן יהוצדק שמונה עשר ימים שהיחיד גומר בהם את ההלל .גדרי אמירת הלל בפסחשיעור שפא
ערכיןיארבי יהודה סבר תקיעה תקיעה תרועה חדא היא וכו' .תקיעות כהלכה ובהידורשיעור שצט
ערכיןיאתו"ס ד"ה י"ח ימים שהיחיד גומר בהם את ההלל .הלל בראש חודששיעור תסח
ערכיןיבראש חודש דאיקרי מועד לימא לא איקדיש בעשיית מלאכה .הלל בראש חודששיעור תסח
ערכיןיבאמרו מלכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע מפני מה אין ישראל אומרים שירה .גדרי אמירת הלל בפסחשיעור שפא
ערכיןט"ואמתני' במוציא שם רע להקל ולהחמיר וכו' . ובגמ' שם .הוצאת דיבהשיעור רס
ערכיןט"זבת"ל בלבבך שנאה שבלב הכתוב מדבר .אוהב ושונאשיעור פג
ערכיןט"זבמנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו שנאמר הוכיח תוכיח וכו' .מצות תוכחהשיעור קנא
ערכיןט''זבמנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו שנאמר הוכיח תוכיח כו' עד היכן תוכחה וכו'הפגנה על פי ההלכהשיעור תקצט
ערכיןלבבא וראה כמה קשה אבקה של שביעית אדם נושא ונותן בפירות שביעית, ובתוס' ד''ה כמהסחורה בפירות שביעיתשיעור תקס
ערכיןל''בבבזמן שכל יושביה עליה ולא בזמן שגלו מקצתןשביעית בזמן הזהשיעור תקנ
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
תמורהי"דאביומו מלמד שאם עבר היום ולא הביאן וכו' . שאין תשלומין למנחה .תשלומין בתפילהשיעור רלח
תמורהי"דבאמרי דילמא מילתא חדתי שאני . וברש"י שם .כתיבה בחול המועדשיעור רנ
תמורהט"זאאמר רב בזמן שנפטר משה רבינו לגן עדן וכו' .ש"י עולמותשיעור שי
תמורהט"זאלא בשמים היא וכו' ואעפ"כ החזירן עתניאל בן קנז מתוך פילפול .לא בשמים היאשיעור ד
תמורהט"זאבמתניתין תנא אלף ושבע מאות קלין וחמורין וגזירות שוות וכו' . וברש"י שם .תורה שבעל פהשיעור קה
תמורהכ''אאקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבא *בחוברת שבועות ט''ז ע''אשביעית בזמן הזהשיעור תקנ
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
כריתותטאאמר מר מה אבותיכם לא נכנסו לברית .גיור בזמן הזהשיעור שמה
כריתותטארבי אומר ככם כאבותיכם מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה וכו'גיור קטניםשיעור תנח
כריתותי"גבת"ר יין ושכר אל תשת וכו' . תו"ס ד"ה אמר רב . וברש"י שם .שכרות בהלכהשיעור עז
כריתותכבמתני' דם ביצים כו' אין חייבין עליו, ובגמ' שםדם ביציםשיעור תקפח
כריתותכ"אבדגים שכינסו אסור . וברש"י פ' שיש בעיה של מראית עין .מראית עיןשיעור ריג
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
נדהי"גבדא"ר חלבו קשין גרים לישראל כספחת . ויעוין שם ברש"י .ערבות במצוותשיעור שנה
נדהכבחכם שטימא אין חבירו רשאי לטהר . ובתו"ס ד"ה אגמריה סמך .חכם שאסרשיעור קנט
נדהכ"בבוחכמים שאלו לרופאים ואמרו להם אשה זו מכה יש לה בתוך מעיה .נאמנות רופאיםשיעור שצא
נדהכ"ובורמינהו עיר שאין בה רופא ישראל ויש בה רופא כותי ורופא עובד כוכבים וכו' .נאמנות רופאיםשיעור שצא
נדהכ''זבתוס' ד''ה מתכהן בבית קברותשיעור תקעד
נדהל"אאתנו רבנן שלשה שותפים יש באדם וכו' .פונדקאותשיעור לג
נדהל"אאאלא אמר אביי משמש והולך ושומר פתאים ה' .שומר פתאים ה'שיעור קכו
נדהמ"דאמ"ט דהוא מיית ברישא . ובתו"ס ד"ה איהו מיית ברישא .הצלת עבריםשיעור קפח
נדהמ"דבהכא במאי עסקינן דקים להו דכלו לו חדשיו . ובתו"ס שם .הצלת עבריםשיעור קפח
נדהנ''אבכלה לחיה מן השדה כלה לבהמתך שבביתביעור פירות שביעיתשיעור תקסד
נדהס"אאהנהו בני גלילא דנפק עליהו קלא דקטול נפשיה וכו' . ובתו"ס ד"ה אטמרינכו הא .הסתכנות למען הזולתשיעור שיג
נדהס"אבמדאורייתא שעטנז כתיב עד שיהיה שוע טווי ונוז .שעטנזשיעור ריח
נדהעבמה יעשה אדם ויתעשר , אמר להם ירבה בסחורה וישא ויתן באמונה .בטחון והשתדלותשיעור רפב
נדהעבבן שונמית מהו שיטמא וכו' .איברים ומכשירים מושתליםשיעור שסג
נדהעבבן שונמית מהו שיטמא וכו' .תרומת איברים בתשלוםשיעור קצא
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
מעילהי"טאהנהנה מן החטאת . ובתו"ס ד"ה מכדי .גניבת חפצי מצוה מהודריםשיעור רמח
תמידל''בבמתני' אמר להם הממנה כו' קראו עשרת הדבריםעשרת הדברותשיעור תקצג
תמידל''גבבשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא כו'שמיטה ויובל - פירות האמונהשיעור תקנט
שם המסכתדףעמ'ציטוטנושא השיעורמס' השיעור
הוריותואאלא ש"מ חטאת שמתו בעליה בציבור קרבה .חברה בע"מ על פי ההלכהשיעור רפז
הוריותי''אבשמן המשחה שעשה משה במדבר כמה נסים נעשו בושמן של נסשיעור תקפט
הוריותי"באאמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא וכו' .ניחוש וסימןשיעוור שכט
הוריותי"באלעולם יהא רגיל למיחזי בריש שתא קרא ורוביא , כרתי וסילקא ותמרי .הדין ביום השני של ראש השנהשיעור תלו
הוריותי"גאשאלו תלמידיו את ר"א מפני מה הכלב מכיר את קונו וכו'גידול כלבים בראי ההלכהשיעור תמז

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי:

חומש
פרשת
נושאים
תת נושא
מועדים

שמחים שהצטרפת.

הרשמתך נקלטה במערכת.
תוכל להסיר את המייל בכל עת.

אנו מבטיחים שלא נעביר את המייל שלך לשום גורם.

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי:

חומש
פרשת
נושאים
תת נושא