שיעורים אחרונים

גדרי ספק פיקוח נפש

א. ספק פיקוח נפש דוחה שבת – סוגיות הגמרא בדברי הגמרא במסכת יומא מבואר כי גם ספק פיקוח נפש מתיר…

קדימויות בהצלת חיים ופדיון שבויים

א. סדרי קדימויות 'להחיות' ולפדיון שבויים – סוגיית הגמרא ודברי הראשונים בדברי המשנה במסכת הוריות נשנו סדרי הקדימויות 'להחיות' ולפדיון…

רפואת הנפש בשבת

א. חילול שבת עבור ישוב דעת היולדת והחולה המסוכן – מקורות חילול שבת לצורך ישוב דעת יולדת • חילול שבת…

פדיון שבויים בזמן הזה

 פדיון שבויים בזמן הזה א. "אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם" – סוגיית הגמרא   במסכת בבא בתרא מבואר…