קטלוג שיעורי עולמות

לקבלת תוכן
איכותי למייל

מספרשם השיעורקישור לשיעור
1קיום הבטחותקיום הבטחות
2תמימות בספירת העומרתמימות בספירת העומר
3קטן שהגדילקטן שהגדיל
4לא בשמים היאלא בשמים היא
5פדיון הבן בספקותפדיון הבן בספקות
6זר בברכת כהניםזר בברכת כהנים
7רות המואביה ובדיני גרותרות המואביה ובדיני גרות
8תקיעות בעת צרהתקיעות בעת צרה
9ברכת שהחיינו בציציתברכת שהחיינו בציצית
10שביתת הארץשביתת הארץ
11כהנים בקברי צדיקיםכהנים בקברי צדיקים
12התחלה בתפילה ומצוותהתחלה בתפילה ומצוות
13תפילת מוסףתפילת מוסף
14נדרי צדקה במחשבהנדרי צדקה במחשבה
15יציאה מארץ ישראליציאה מארץ ישראל
16קידוש השםקידוש השם
17מעשה שבתמעשה שבת
18מאכלים עם מיני דגןמאכלים עם מיני דגן
19שמיטת כספיםשמיטת כספים
20גורל הגר"אגורל הגר"א
21הצלת נפש בנפש לא מלאהצלת נפש בנפש לא מלא
22טעויות בתפילת ראש השנהטעויות בתפילת ראש השנה
23בינונים תלויים ועומדיםבינונים תלויים ועומדים
24קדושת שביעית בד' מיניםקדושת שביעית בד' מינים
25תנו כבוד לתורהתנו כבוד לתורה
26השמעת קול בשבתהשמעת קול בשבת
27טעויות בתפילה ובברכת המזוןטעויות בתפילה ובברכת המזון
28סנדק בשני אחיםסנדק בשני אחים
29קיום הסכמי בחירותקיום הסכמי בחירות
30מצוה בו יותר מבשלוחו או הידור מצוהמצוה בו יותר מבשלוחו או הידור מצוה
31ברוך שפטרניברוך שפטרני
32מקדש מעטמקדש מעט
33פונדקאותפונדקאות
34פדיון שבוייםפדיון שבויים
35הדלקת נרות חנוכה בשליחותהדלקת נרות חנוכה בשליחות
36הסב והנכדהסב והנכד
37יששכר וזבולוןיששכר וזבולון
38קריאת שמותקריאת שמות
39השתנות הטבעיםהשתנות הטבעים
40תפילין של רבנו תםתפילין של רבנו תם
41תורה עם דרך ארץתורה עם דרך ארץ
42לא יסתור דברי אביולא יסתור דברי אביו
43האזנת סתרהאזנת סתר
44הכותל המערביהכותל המערבי
45לא ילבש בתחפושות בפוריםלא ילבש בתחפושות בפורים
46חטא כדי שיזכה חברךחטא כדי שיזכה חברך
47ברכת החמהברכת החמה
48יין שביעית לד' כוסותיין שביעית לד' כוסות
49תנאי בקיום מצוותתנאי בקיום מצוות
50רפואה ועישון ביו"טרפואה ועישון ביו"ט
51מדבר שקר תרחקמדבר שקר תרחק
52קביעת רגע המוותקביעת רגע המוות
53חמר מדינה לקידוש והבדלהחמר מדינה לקידוש והבדלה
54ההלכה והקבלהההלכה והקבלה
55חזקת כהונהחזקת כהונה
56אנכי ה' אלוקיךאנכי ה' אלוקיך
57גיורים פסוליםגיורים פסולים
58פנים חדשותפנים חדשות
59תכלת בציצית בזמן הזהתכלת בציצית בזמן הזה
60תינוק שנשבהתינוק שנשבה
61אוכל לא טעיםאוכל לא טעים
62צער בעלי חייםצער בעלי חיים
63ירושה בשררה וברבנותירושה בשררה וברבנות
64אילת וגבולות ארץ ישראלאילת וגבולות ארץ ישראל
65אשו משום חציואשו משום חציו
66לא תחמודלא תחמוד
67ברכת הגומל להולכי דרכיםברכת הגומל להולכי דרכים
68לא תתגודדולא תתגודדו
69בל תשחיתבל תשחית
70מצות מעקהמצות מעקה
71ברוב עם הדרת מלךברוב עם הדרת מלך
72י"ג מדותי"ג מדות
73הפסק בדיבור בתקיעותהפסק בדיבור בתקיעות
74עינוי ביום כיפורעינוי ביום כיפור
75מצות חינוךמצות חינוך
76כל הפטור מדבר ועושהוכל הפטור מדבר ועושהו
77שכרות בהלכהשכרות בהלכה
78מילה שלא בזמנהמילה שלא בזמנה
79כופין על מידת סדוםכופין על מידת סדום
80קנין כסףקנין כסף
81סיטומתאסיטומתא
82מעשר כספיםמעשר כספים
83אוהב ושונאאוהב ושונא
84נר איש וביתונר איש וביתו
85חנה ושבעת בניהחנה ושבעת בניה
86עשרה בטבתעשרה בטבת
87קדישקדיש
88רפואה סגולית בשבתרפואה סגולית בשבת
89מזוזה במקום שאין בו ד' אמותמזוזה במקום שאין בו ד' אמות
90לחם משנהלחם משנה
91חיבור והפרדת אותיותחיבור והפרדת אותיות
92עביד איניש דינא לנפשיהעביד איניש דינא לנפשיה
93מכירת בתי כנסתמכירת בתי כנסת
94נשים בפרשת זכורנשים בפרשת זכור
95על שם הפורעל שם הפור
96צורות אדם ומשמשים במרוםצורות אדם ומשמשים במרום
97אתר אינטרנט הפתוח בשבתאתר אינטרנט הפתוח בשבת
98תאריכים ושמות לועזייםתאריכים ושמות לועזיים
99סחר בחול המועדסחר בחול המועד
100קו התאריךקו התאריך
101גניבת דעתגניבת דעת
102ספיה לקטןספיה לקטן
103אונאת דבריםאונאת דברים
104קדושת הכהנים והלויםקדושת הכהנים והלוים
105תורה שבעל פהתורה שבעל פה
106נרות שבתנרות שבת
107מנין עשרהמנין עשרה
108נפילת אפיםנפילת אפים
109כניסת כהן לבתי חוליםכניסת כהן לבתי חולים
110פתיחת חלוןפתיחת חלון
111סתם יינםסתם יינם
112טבילת כליםטבילת כלים
113פתיחת מסעדות ומכבסות בתשעת הימיםפתיחת מסעדות ומכבסות בתשעת הימים
114נחמו נחמו עמינחמו נחמו עמי
115עיקר וטפל בברכותעיקר וטפל בברכות
116יחודיחוד
117מצלמות וידאו בהלכהמצלמות וידאו בהלכה
118ד.נ.א. בהלכהד.נ.א. בהלכה
119עני המהפך בחררהעני המהפך בחררה
120שלושה ספרים נפתחיםשלושה ספרים נפתחים
121כל נדריכל נדרי
122סוכה גזולהסוכה גזולה
123שנים מקרא ואחד תרגוםשנים מקרא ואחד תרגום
124זמנים בארצות צפוניותזמנים בארצות צפוניות
125קיום מצוות בחללקיום מצוות בחלל
126שומר פתאים ה'שומר פתאים ה'
127דמי שדכנותדמי שדכנות
128כוונה בתפילהכוונה בתפילה
129קידוש לבנהקידוש לבנה
130חנופהחנופה
131גדרי ברכת המצוותגדרי ברכת המצוות
132חכמת התורה וחכמיהחכמת התורה וחכמיה
133כבוד אחיו הגדולכבוד אחיו הגדול
134מחשבה ומעשהמחשבה ומעשה
135קבלה מעשיתקבלה מעשית
136אחיזת עינייםאחיזת עיניים
137מצה שרויהמצה שרויה
138מוקצה מחמת חסרון כיסמוקצה מחמת חסרון כיס
139שינוי זהות במקום סכנהשינוי זהות במקום סכנה
140ביטוח בהלכהביטוח בהלכה
141שנה מעוברתשנה מעוברת
142בשר בחלבבשר בחלב
143פקוח נפש בשבתפקוח נפש בשבת
144מותר צדקהמותר צדקה
145קבלת תרומותקבלת תרומות
146משלוח מנותמשלוח מנות
147נאמנות אשהנאמנות אשה
148טול ברוךטול ברוך
149ימין ושמאלימין ושמאל
150תוספת שבת ויו"טתוספת שבת ויו"ט
151מצות תוכחהמצות תוכחה
152גרופה וקטומהגרופה וקטומה
153תליוהו וזביןתליוהו וזבין
154משפט החרםמשפט החרם
155מנין ישראלמנין ישראל
156נשיאת כפים בחו"לנשיאת כפים בחו"ל
157יום טוב שנייום טוב שני
158לשמה ע"י מכונהלשמה ע"י מכונה
159חכם שאסרחכם שאסר
160פינוי קבריםפינוי קברים
161טרחא דצבוראטרחא דצבורא
162גורל בהלכהגורל בהלכה
163בלי נדרבלי נדר
164ירושת הבתירושת הבת
165שהחיינו בין המיצריםשהחיינו בין המיצרים
166לפנים משורת הדיןלפנים משורת הדין
167גניזה או מיחזורגניזה או מיחזור
168הפקר בידיןהפקר בידין
169ביומו תתן שכרוביומו תתן שכרו
170הסגת גבולהסגת גבול
171כתיבת ספר תורהכתיבת ספר תורה
172אכילה לפני התקיעותאכילה לפני התקיעות
173תשובהתשובה
174מצטער בסוכהמצטער בסוכה
175זמן שמחתינוזמן שמחתינו
176מוריד הגשםמוריד הגשם
177שונא מתנות ויחיהשונא מתנות ויחיה
178עוסק במצוהעוסק במצוה
179ניתוחי מתיםניתוחי מתים
180דבר שלא בא לעולםדבר שלא בא לעולם
181שביתת רופאים שביתת פועליםשביתת רופאים שביתת פועלים
182חזקה שליח עושה שליחותוחזקה שליח עושה שליחותו
183ברכת הריחברכת הריח
184מצוות לאו ליהנות ניתנומצוות לאו ליהנות ניתנו
185נס וטבע – השווה והשונהנס וטבע – השווה והשונה
186מו השמן והפתילותמו השמן והפתילות
187כבוד אב ואםכבוד אב ואם
188הצלת עובריםהצלת עוברים
189קריאת התורהקריאת התורה
190הכנה משבת ליום חולהכנה משבת ליום חול
191תרומת איברים בתשלוםתרומת איברים בתשלום
192קדימויות בצדקהקדימויות בצדקה
193מן המותר בפיךמן המותר בפיך
194עמלקעמלק
195מתנות לאביוניםמתנות לאביונים
196הזמנת מחלל שבתהזמנת מחלל שבת
197ברכת האילנותברכת האילנות
198ביעור חמץביעור חמץ
199צער וטורח במצוותצער וטורח במצוות
200שירה חדשהשירה חדשה
201שומע כעונהשומע כעונה
202הלעיטהו לרשע וימותהלעיטהו לרשע וימות
203חזרה בשבתחזרה בשבת
204אסמכתאאסמכתא
205רשלנות רפואיתרשלנות רפואית
206אורחים בסעודת החגאורחים בסעודת החג
207תמימות בחג השבועותתמימות בחג השבועות
208המצוה להתברך בברכת כהניםהמצוה להתברך בברכת כהנים
209שכחה להדליק נרות שבתשכחה להדליק נרות שבת
210מכונת אמתמכונת אמת
211כבוד ת"ח ורבותיוכבוד ת"ח ורבותיו
212אמירה לנכריאמירה לנכרי
213מראית עיןמראית עין
214ישמעאל ועשוישמעאל ועשו
215תפילה וקה"ת בתעניותתפילה וקה"ת בתעניות
216סיום מסכתסיום מסכת
217הולכים אחר הנתבעהולכים אחר הנתבע
218שעטנזשעטנז
219תפילת הדרךתפילת הדרך
220דן לכף זכותדן לכף זכות
221מלכויותמלכויות
222אין קטיגור ונעשה סניגוראין קטיגור ונעשה סניגור
223בין אדם לחברובין אדם לחברו
224ברכת לישב בסוכהברכת לישב בסוכה
225גמרה של תורהגמרה של תורה
226ספק בברכת והנהניןספק בברכת והנהנין
227האכלת בעלי חייםהאכלת בעלי חיים
228לא תחנםלא תחנם
229ברכת ברקים ורעמיםברכת ברקים ורעמים
230שבע ברכותשבע ברכות
231תאומי סיאםתאומי סיאם
232חרם דרבנו גרשוםחרם דרבנו גרשום
233אין שליח לדבר עבירהאין שליח לדבר עבירה
234נר חנוכה בבית כנסתנר חנוכה בבית כנסת
235דברי חלומותדברי חלומות
236הטבת חלוםהטבת חלום
237מצוה לקיים דברי המתמצוה לקיים דברי המת
238תשלומין בתפילהתשלומין בתפילה
239כבוד מלכותכבוד מלכות
240מצות עשה שהזמן גרמאמצות עשה שהזמן גרמא
241שהחיינו על פרי חדששהחיינו על פרי חדש
242קידוש במקום סעודהקידוש במקום סעודה
243אדם המזיק באונסאדם המזיק באונס
244כלי שנשתמש בו הדיוטכלי שנשתמש בו הדיוט
245סעודת פוריםסעודת פורים
246שמור וזכור בדיבר ואחדשמור וזכור בדיבר ואחד
247בורר בשבת לאלתרבורר בשבת לאלתר
248גניבת חפצי מצוה מהודריםגניבת חפצי מצוה מהודרים
249קניית חמץ לנכריקניית חמץ לנכרי
250כתיבה בחול המועדכתיבה בחול המועד
251מסורת בבעלי חייםמסורת בבעלי חיים
252מוזיקה בזמן הזהמוזיקה בזמן הזה
253מוזיקה בספירת העומר וימי בין המיצריםמוזיקה בספירת העומר וימי בין המיצרים
254מציל עצמו בממון חברומציל עצמו בממון חברו
255דרכי האמורידרכי האמורי
256בחוקותיהם לא תלכובחוקותיהם לא תלכו
257אשרי מי שעמלו בתורהאשרי מי שעמלו בתורה
258ניגון בתפילה וברכת כהניםניגון בתפילה וברכת כהנים
259מאסר – עונש או הגנהמאסר – עונש או הגנה
260הוצאת דיבההוצאת דיבה
261נישואין פיקטיבייםנישואין פיקטיביים
262טיסת כהניםטיסת כהנים
263עין הרעעין הרע
264טיסה ביום צוםטיסה ביום צום
265מצות ישוב ארץ ישראלמצות ישוב ארץ ישראל
266זכר חורבןזכר חורבן
267בית המקדש השלישיבית המקדש השלישי
268חיוב הוצאות משפטחיוב הוצאות משפט
269אבדה מדעתאבדה מדעת
270שילוח הקןשילוח הקן
271עירוב תבשיליןעירוב תבשילין
272חייב בדיני שמיםחייב בדיני שמים
273נעילת הסנדלנעילת הסנדל
274טיולים בסוכותטיולים בסוכות
275דיני הַיָשֵן בהלכהדיני הַיָשֵן בהלכה
276מכניס עצמו לפקוח נפשמכניס עצמו לפקוח נפש
277הכנסת אורחיםהכנסת אורחים
278ניחום אבליםניחום אבלים
279לא תקלללא תקלל
280ק"ש שעל המיטהק"ש שעל המיטה
281ראשונים כמלאכיםראשונים כמלאכים
282בטחון והשתדלותבטחון והשתדלות
283פרסומי ניסאפרסומי ניסא
284מכירת שכר ועונשמכירת שכר ועונש
285הרעת תנאי עבודההרעת תנאי עבודה
286כניסה למקום ע"זכניסה למקום ע"ז
287חברה בע"מ ע"פ ההלכהחברה בע"מ ע"פ ההלכה
288בישול אחר בישול בשבתבישול אחר בישול בשבת
289נזקי רעשנזקי רעש
290חשמל – בתורת נרחשמל – בתורת נר
291מצוות בטלפון ורמקולמצוות בטלפון ורמקול
292מציאה בבית הכנסתמציאה בבית הכנסת
293כוונה ולשמה במצוותכוונה ולשמה במצוות
294תענית אסתרתענית אסתר
295קריאת המגילה ביום ובלילהקריאת המגילה ביום ובלילה
296חציצה בנטילת ידיםחציצה בנטילת ידים
297תפילין – מח ולבתפילין – מח ולב
298הסבההסבה
299שמחת יום טובשמחת יום טוב
300הקבלת פני רבו ברגלהקבלת פני רבו ברגל
301ויסקי שעבר עליו הפסחויסקי שעבר עליו הפסח
302רחיצה בשבת וביום טוברחיצה בשבת וביום טוב
303ושבתה הארץושבתה הארץ
304תלמוד תורה לנשיםתלמוד תורה לנשים
305אין סומכין על הנס הארץאין סומכין על הנס הארץ
306חיים של תורהחיים של תורה
307פת נכריפת נכרי
308בשיולי נכריבשיולי נכרי
309קיום מצוות בחפצי אחריםקיום מצוות בחפצי אחרים
310ש"י עולמותש"י עולמות
311עציצים וחממות בשמיטהעציצים וחממות בשמיטה
312גידולים וחממות בשביעיתגידולים וחממות בשביעית
313הסתכנות למען הזולתהסתכנות למען הזולת
314נקימה ונטירהנקימה ונטירה
315עסקים בתשעת הימים ובתשעה באבעסקים בתשעת הימים ובתשעה באב
316ביזוי אוכליןביזוי אוכלין
317הפסד בשביעיהפסד בשביעי
318חיוב נשים בתפילהחיוב נשים בתפילה
319כפרה בשוגג בדרבנןכפרה בשוגג בדרבנן
320קריאת הפטרהקריאת הפטרה
321מיצר שהחזיקו בו הרביםמיצר שהחזיקו בו הרבים
322קברי צדיקיםקברי צדיקים
323תפילה למלאכיםתפילה למלאכים
324תפילת ערבית רשותתפילת ערבית רשות
325בדיני רודףבדיני רודף
326חנוכת הביתחנוכת הבית
327הלווית המתהלווית המת
328אפרושי מאיסוראאפרושי מאיסורא
329ניחוש וסימןניחוש וסימן
330קטניות בפסחקטניות בפסח
331חיי שעהחיי שעה
332הטמנה בשבתהטמנה בשבת
333מתה מחמת מלאכהמתה מחמת מלאכה
334קדושת עזרת נשיםקדושת עזרת נשים
335חייב איניש לבסומיחייב איניש לבסומי
336קרש שניתן בצפוןקרש שניתן בצפון
337גילוי סודותגילוי סודות
338תמרוקים ותרופות בפסחתמרוקים ותרופות בפסח
339זמן חירותנוזמן חירותנו
340מסחר במזון לא כשרמסחר במזון לא כשר
341קודם התפילהקודם התפילה
342מכירת עליותמכירת עליות
343ביטול עסקה במוצר פגוםביטול עסקה במוצר פגום
344לימוד תורה לנכרילימוד תורה לנכרי
345גיור בזמן הזהגיור בזמן הזה
346עדות חוקרים פרטייםעדות חוקרים פרטיים
347שליח שהרוויחשליח שהרוויח
348מחלוקתמחלוקת
349לב בידין מתנהלב בידין מתנה
350טביעות עינא דקלאטביעות עינא דקלא
351נסיעה בטוחהנסיעה בטוחה
352תשעה באב שחל בשבתתשעה באב שחל בשבת
353שמיטת כספים ופרוזבולשמיטת כספים ופרוזבול
354זוטו של יםזוטו של ים
355ערבות במצוותערבות במצוות
356מינוי ופיטורי ש"ץמינוי ופיטורי ש"ץ
357נעילהנעילה
358אשר יצראשר יצר
359מי שפרעמי שפרע
360מקום סכנהמקום סכנה
361יושב ועובר כנגד מתפלליושב ועובר כנגד מתפלל
362חופהחופה
363איברים מושתליםאיברים מושתלים
364האבות לפני מתן תורההאבות לפני מתן תורה
365הלבנת פניםהלבנת פנים
366על הניסיםעל הניסים
367שליח שניזוקשליח שניזוק
368קבורהקבורה
369פג בהלכהפג בהלכה
370טעימה בדיני ברכות ותעניותטעימה בדיני ברכות ותעניות
371יום הולדתיום הולדת
372דיני טוחן בשבתדיני טוחן בשבת
373דיני שמירה ונזיקיןדיני שמירה ונזיקין
374כניסה לבית כנסתכניסה לבית כנסת
375איסור מחתךאיסור מחתך
376מפרסמים עושי מצוהמפרסמים עושי מצוה
377פקוח נפש עתידיפקוח נפש עתידי
378לפני עור בין אוסר למתירלפני עור בין אוסר למתיר
379מאכלים אסורים שנתייבשומאכלים אסורים שנתייבשו
380אפיקומןאפיקומן
381הלל בפסחהלל בפסח
382גניבה "לא באמת"גניבה "לא באמת"
383תוך כדי דיבורתוך כדי דיבור
384שלא נהגו כבוד זה בזהשלא נהגו כבוד זה בזה
385רוח הקודש בזמנינורוח הקודש בזמנינו
386ברכת התורהברכת התורה
387מגילת רותמגילת רות
388שוחדשוחד
389לחם שאיבד צורתולחם שאיבד צורתו
390בשר מתאי גזעבשר מתאי גזע
391נאמנות רופאיםנאמנות רופאים
392תלמידי אברהם אבינותלמידי אברהם אבינו
393ילדי תימן בהלכהילדי תימן בהלכה
394תנור מיקרוגל בהלכהתנור מיקרוגל בהלכה
395ימות המשיחימות המשיח
396עדים בזוייםעדים בזויים
397לשון הרע על מתלשון הרע על מת
398חיוב בנים במנהגי אבותחיוב בנים במנהגי אבות
399תקיעות כהלכה ובהידורתקיעות כהלכה ובהידור
400בקשת מחילהבקשת מחילה
401סכך, כוכבים וגשמיםסכך, כוכבים וגשמים
402המתת "חסד"המתת "חסד"
403שאלת גשמיםשאלת גשמים
404חייל שהרג מחבל מנוטרלחייל שהרג מחבל מנוטרל
405נשים בהלוויה הספד וקדישנשים בהלוויה הספד וקדיש
406הנאה כמחייב בברכות הנהניןהנאה כמחייב בברכות הנהנין
407סידור מלאסידור מלא
408תפילה מתוך טלפון ניידתפילה מתוך טלפון נייד
409נר חנוכה מפני חשדנר חנוכה מפני חשד
410מרק ירקות ופירותמרק ירקות ופירות
411הכאת בנים ותלמידיםהכאת בנים ותלמידים
412כוונת השמותכוונת השמות
413חצי שיעור במצוותחצי שיעור במצוות
414הגדרת אילן וירקהגדרת אילן וירק
415השמעת קול בשב(ב)השמעת קול בשב(ב)
416שומת חיובי נזיקיןשומת חיובי נזיקין
417הרב את ריבנוהרב את ריבנו
418מחיצה בין גברים ונשיםמחיצה בין גברים ונשים
419קבלת שבת מוקדמתקבלת שבת מוקדמת
420קרבנות בזמן הזהקרבנות בזמן הזה
421חרוסתחרוסת
422תמימות תהיינהתמימות תהיינה
423כתיבה כדיבורכתיבה כדיבור
424כתובת קעקעכתובת קעקע
425לא תרדה בו בפרךלא תרדה בו בפרך
426גיל הפרישה בהלכהגיל הפרישה בהלכה
427תפילה בציבורתפילה בציבור
428יין פוטר כל מיני משקיןיין פוטר כל מיני משקין
429מגורים מעל בית כנסתמגורים מעל בית כנסת
430התעמלות ועובדין דחולהתעמלות ועובדין דחול
431קנין וקנסקנין וקנס
432ציפית לישועהציפית לישועה
433אחריות קונה לפני התשלוםאחריות קונה לפני התשלום
434טהרת ממזר בשפחה בזמנינוטהרת ממזר בשפחה בזמנינו
435עלינו לשבחעלינו לשבח
436הדין ביום השני של ראש השנההדין ביום השני של ראש השנה
437אכילה ביום טוב ראשון של סוכותאכילה ביום טוב ראשון של סוכות
438ניסוך המיםניסוך המים
439תכלית נטיעת הפריתכלית נטיעת הפרי
440מאה ברכותמאה ברכות
441להכניסו בבריתו של אברהם אבינולהכניסו בבריתו של אברהם אבינו
442תפילת מנחהתפילת מנחה
443חיטה ואורז וברכותיהםחיטה ואורז וברכותיהם
444בירך ולא יכל לאכולבירך ולא יכל לאכול
445הפקעת שעריםהפקעת שערים
446מכה בפטישמכה בפטיש
447גידול כלבים בהלכהגידול כלבים בהלכה
448קדימויות בברכותקדימויות בברכות
449סתירת בית כנסתסתירת בית כנסת
450ממרחממרח
451קביעות ומקום קבוע בבית כנסתקביעות ומקום קבוע בבית כנסת
452תענית בכורים בערב פסחתענית בכורים בערב פסח
453בל יראה בהפרשי שעותבל יראה בהפרשי שעות
454מקוואות משלג או מקרחמקוואות משלג או מקרח
455קטן שהגדיל בספירת העומרקטן שהגדיל בספירת העומר
456אוהל בשבתאוהל בשבת
457פירות וירקות כבושים ומבושליםפירות וירקות כבושים ומבושלים
458גיור קטניםגיור קטנים
459צידה בשבתצידה בשבת
460מיץ ענביםמיץ ענבים
461קריעה על החורבןקריעה על החורבן
462הודאה בכפיההודאה בכפיה
463מציאה בחנותמציאה בחנות
464תקיעת שופרתקיעת שופר
465מצות וידוימצות וידוי
466מעמיד בסוכהמעמיד בסוכה
467חבלה ונטילת נשמהחבלה ונטילת נשמה
468הלל בראש חודשהלל בראש חודש
469ברכות השחרברכות השחר
470שהחיינו בקיום מצוה בפעם הראשונהשהחיינו בקיום מצוה בפעם הראשונה
471חסד לאברהםחסד לאברהם
472בישול אחרי אפיה צליה או טיגוןבישול אחרי אפיה צליה או טיגון
473קדושהקדושה
474קטלניתקטלנית
475מקום הדלקת נר חנוכהמקום הדלקת נר חנוכה
476הנכדים והסבאהנכדים והסבא
477ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועדברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
478הכרת הטובהכרת הטוב
479פיטורי עובדיםפיטורי עובדים
480שינוי הטבעים – הלכה ומעשהשינוי הטבעים – הלכה ומעשה
481בישול בחמה ובתולדותיהבישול בחמה ובתולדותיה
482קושר ומתירקושר ומתיר
483ביטול שכירותביטול שכירות
484שכחה – פשיעה או אונסשכחה – פשיעה או אונס
485השנה המעוברתהשנה המעוברת
486פת חלביתפת חלבית
487מגיסמגיס
488ארון הקודש והפרוכתארון הקודש והפרוכת
489החובה להעידהחובה להעיד
490פרוז בן יומופרוז בן יומו
491נאמנות בענייני כשרותנאמנות בענייני כשרות
492ועשית ככל אשר יורוךועשית ככל אשר יורוך
493ריח חמץ ועבודה זרהריח חמץ ועבודה זרה
494דבר שטיבולו במשקהדבר שטיבולו במשקה
495דבר גושדבר גוש
496הונאה בכשרותהונאה בכשרות
497תלמוד תורה בהרהורתלמוד תורה בהרהור
498נישואין אזרחייםנישואין אזרחיים
499מחיקת השםמחיקת השם
500כתר תורה וכתר מצוותכתר תורה וכתר מצוות
501כבוד חמיוכבוד חמיו
502קימה מפני חכמיםקימה מפני חכמים
503הנחה כנגד האשהנחה כנגד האש
504תדיר קודםתדיר קודם
505לא תגורו מפני אישלא תגורו מפני איש
506החורבן ולימוד התורההחורבן ולימוד התורה
507עדות נכריעדות נכרי
508אבידת נכריאבידת נכרי
509קימה בפני עושי מצוהקימה בפני עושי מצוה
510תפילה בקול רםתפילה בקול רם
511אכילה בערב יום כיפוראכילה בערב יום כיפור
512תעשה ולא מן העשויתעשה ולא מן העשוי
513בישול בשבתבישול בשבת
514פריעת חוב בתוך הזמןפריעת חוב בתוך הזמן
515קטן בהדלקת נרות חנוכהקטן בהדלקת נרות חנוכה
516שמירה בנדל"ן שטר ואדםשמירה בנדל"ן שטר ואדם
517נבצרות זמניתנבצרות זמנית
518קטן בהלכהקטן בהלכה
519בלורית הראשבלורית הראש
520מצוה הבאה לידך אל תחמיצנהמצוה הבאה לידך אל תחמיצנה
521בנין וסתירה בכליםבנין וסתירה בכלים
522תחילתו בפשיעה וסופו באונסתחילתו בפשיעה וסופו באונס
523המקום הראוי לצירוף למניןהמקום הראוי לצירוף למנין
524הזכרת שמות בדרך הלימוד ובתפילההזכרת שמות בדרך הלימוד ובתפילה
525מזיק במחלה מדבקתמזיק במחלה מדבקת
526לא תחנםלא תחנם
527הדלקת נרות יום טובהדלקת נרות יום טוב
528הזכרת שמות בדרך הלימוד ובתפילההזכרת שמות בדרך הלימוד ובתפילה
529מורא מקדש ובית הכנסתמורא מקדש ובית הכנסת
530קדושת בתי כנסיותקדושת בתי כנסיות
531נדרים בעת צרהנדרים בעת צרה
532ואהבת לרעך כמוךואהבת לרעך כמוך
533תמים תהיה עם ה' אלוקיךתמים תהיה עם ה' אלוקיך
534ריבוי בשיעוריםריבוי בשיעורים
535חזקה במצוותחזקה במצוות
536נר הבדלהנר הבדלה
537הנאה ממעשה שבתהנאה ממעשה שבת
538פסוקי דזמרהפסוקי דזמרה
539חזרת הש"ץחזרת הש"ץ
540עשיית מלאכה בשעת הברכהעשיית מלאכה בשעת הברכה
541חיוב נשים במצוות חנוכהחיוב נשים במצוות חנוכה
542כבוד הבריותכבוד הבריות
543ברכת החודשברכת החודש
544צובעצובע
545קריאת מגילה וברכותיה לנמצאים בביתקריאת מגילה וברכותיה לנמצאים בבית
546פורים המשולשפורים המשולש
547אכילת מרוראכילת מרור
548ערב פסח שחל בשבתערב פסח שחל בשבת
549רב או ש"ץ ששכח לספור ספירת העומררב או ש"ץ ששכח לספור ספירת העומר
550שביעית בזמן הזהשביעית בזמן הזה
551ושבתה הארץושבתה הארץ
552יבול נכרייבול נכרי
553היתר מכירההיתר מכירה
554אוצר בית דיןאוצר בית דין
555איסור ספיחיםאיסור ספיחים
556קדושת פירות שביעיתקדושת פירות שביעית
557הפסד פירות שביעיתהפסד פירות שביעית
558כל השביעין חביביןכל השביעין חביבין
559פירות האמונהפירות האמונה
560סחורה בפירות שביעיתסחורה בפירות שביעית
561מלאכות בשביעיתמלאכות בשביעית
562נר חנוכה בשמן שביעיתנר חנוכה בשמן שביעית
563עצים וחממות בשביעיתעצים וחממות בשביעית
564הפקר בשביעיתהפקר בשביעית
565דמי שביעיתדמי שביעית
566שמור ונעבדשמור ונעבד
567נטילת ידים שחריתנטילת ידים שחרית
568הכשרת המטבח וכליוהכשרת המטבח וכליו
569כשרות הדגיםכשרות הדגים
570תעודת כשרותתעודת כשרות
571בשר שנתעלם מן העיןבשר שנתעלם מן העין
572בעליו עמובעליו עמו
573כשרות הוויסקיכשרות הוויסקי
574כהן בבית קברותכהן בבית קברות
575ריבוי דיוריםריבוי דיורים
576דגים בשר וחלבדגים בשר וחלב
577הפרשת חלההפרשת חלה
578תופס לבעל חוב במקום שחב לאחריםתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים
579הצלה ורפואת נכריםהצלה ורפואת נכרים
580קיום מצוות במקום לא נקיקיום מצוות במקום לא נקי
581קדושת שביעית בלולב והדסיםקדושת שביעית בלולב והדסים
582אתרוג בשביעיתאתרוג בשביעית
583נענועיםנענועים
584ביעור פירות שביעיתביעור פירות שביעית
585סעודה שלישיתסעודה שלישית
586דבר שיש לו מתיריןדבר שיש לו מתירין
587מאכלים שיש בהם סכנהמאכלים שיש בהם סכנה
588דם ביציםדם ביצים
589שמן של נסשמן של נס
590כשרות התרופותכשרות התרופות
591עבודת הבכורות לעתיד לבואעבודת הבכורות לעתיד לבוא
592שכר שבתשכר שבת
593עשרת הדברותעשרת הדברות
594כלי נשק, תפילה, בית כנסת ונשיםכלי נשק, תפילה, בית כנסת ונשים
595יין של שביעיתיין של שביעית
596פאה נכריתפאה נכרית
597סיפור יציאת מצריםסיפור יציאת מצרים
598כוונה בספירת העומרכוונה בספירת העומר
599הפגנות – זכויות ומגבלותהפגנות – זכויות ומגבלות
600ביטול תורהביטול תורה
601שירת נשיםשירת נשים
602אוכל נפש ביום טובאוכל נפש ביום טוב
603בריהבריה
604בדיקת המזון כהלכהבדיקת המזון כהלכה
605הסתרת מידע בשידוכים אהסתרת מידע בשידוכים א
606הסתרת מידע בשידוכים בהסתרת מידע בשידוכים ב
607דינא דמלכותא דינאדינא דמלכותא דינא
608נפלאות הבריאהנפלאות הבריאה
609בקשות בשבתבקשות בשבת
610תשובה על מידות רעותתשובה על מידות רעות
611הידור מצווההידור מצווה
612פדיון שבוייםפדיון שבויים
613רפואת הנפש בשבתרפואת הנפש בשבת
614הצלת נפש בנפשהצלת נפש בנפש
615קדימויות בהצלת נפשותקדימויות בהצלת נפשות
616גדרי ספק פיקוח נפשגדרי ספק פיקוח נפש
617חלב ואבקת חלב נכריחלב ואבקת חלב נכרי
618גבינת וחמאת נכריםגבינת וחמאת נכרים
619הכשרת כבדהכשרת כבד
620הפסד מרובההפסד מרובה
621תולעים בדגיםתולעים בדגים
622מזיק בפוריםמזיק בפורים
623יין מזוג במיםיין מזוג במים
624ארבע כוסותארבע כוסות
625מוציא מצהמוציא מצה

לברורים והזמנות