קטלוג שיעורי עולמות

לקבלת תוכן
איכותי למייל

מספר שיעורשם השיעור
1קיום הבטחות
2תמימות בספירת העומר
3קטן שהגדיל
4לא בשמים היא
5פדיון הבן בספקות
6זר בברכת כהנים
7רות המואביה ובדיני גרות
8תקיעות בעת צרה
9ברכת שהחיינו בציצית
10שביתת הארץ
11כהנים בקברי צדיקים
12התחלה בתפילה ומצוות
13תפילת מוסף
14נדרי צדקה במחשבה
15יציאה מארץ ישראל
16קידוש השם
17מעשה שבת
18מאכלים עם מיני דגן
19שמיטת כספים
20גורל הגר"א
21הצלת נפש בנפש לא מלא
22טעויות בתפילת ראש השנה
23בינונים תלויים ועומדים
24קדושת שביעית בד' מינים
25תנו כבוד לתורה
26השמעת קול בשבת
27טעויות בתפילה ובברכת המזון
28סנדק בשני אחים
29קיום הסכמי בחירות
30מצוה בו יותר מבשלוחו או הידור מצוה
31ברוך שפטרני
32מקדש מעט
33פונדקאות
34פדיון שבויים
35הדלקת נרות חנוכה בשליחות
36הסב והנכד
37יששכר וזבולון
38קריאת שמות
39השתנות הטבעים
40תפילין של רבנו תם
41תורה עם דרך ארץ
42לא יסתור דברי אביו
43האזנת סתר
44הכותל המערבי
45לא ילבש בתחפושות בפורים
46חטא כדי שיזכה חברך
47ברכת החמה
48יין שביעית לד' כוסות
49תנאי בקיום מצוות
50רפואה ועישון ביו"ט
51מדבר שקר תרחק
52קביעת רגע המוות
53חמר מדינה לקידוש והבדלה
54ההלכה והקבלה
55חזקת כהונה
56אנכי ה' אלוקיך
57גיורים פסולים
58פנים חדשות
59תכלת בציצית בזמן הזה
60תינוק שנשבה
61אוכל לא טעים
62צער בעלי חיים
63ירושה בשררה וברבנות
64אילת וגבולות ארץ ישראל
65אשו משום חציו
66לא תחמוד
67ברכת הגומל להולכי דרכים
68לא תתגודדו
69בל תשחית
70מצות מעקה
71ברוב עם הדרת מלך
72י"ג מדות
73הפסק בדיבור בתקיעות
74עינוי ביום כיפור
75מצות חינוך
76כל הפטור מדבר ועושהו
77שכרות בהלכה
78מילה שלא בזמנה
79כופין על מידת סדום
80קנין כסף
81סיטומתא
82מעשר כספים
83אוהב ושונא
84נר איש וביתו
85חנה ושבעת בניה
86עשרה בטבת
87קדיש
88רפואה סגולית בשבת
89מזוזה במקום שאין בו ד' אמות
90לחם משנה
91חיבור והפרדת אותיות
92עביד איניש דינא לנפשיה
93מכירת בתי כנסת
94נשים בפרשת זכור
95על שם הפור
96צורות אדם ומשמשים במרום
97אתר אינטרנט הפתוח בשבת
98תאריכים ושמות לועזיים
99סחר בחול המועד
100קו התאריך
101גניבת דעת
102ספיה לקטן
103אונאת דברים
104קדושת הכהנים והלוים
105תורה שבעל פה
106נרות שבת
107מנין עשרה
108נפילת אפים
109כניסת כהן לבתי חולים
110פתיחת חלון
111סתם יינם
112טבילת כלים
113פתיחת מסעדות ומכבסות בתשעת הימים
114נחמו נחמו עמי
115עיקר וטפל בברכות
116יחוד
117מצלמות וידאו בהלכה
118ד.נ.א. בהלכה
119עני המהפך בחררה
120שלושה ספרים נפתחים
121כל נדרי
122סוכה גזולה
123שנים מקרא ואחד תרגום
124זמנים בארצות צפוניות
125קיום מצוות בחלל
126שומר פתאים ה'
127דמי שדכנות
128כוונה בתפילה
129קידוש לבנה
130חנופה
131גדרי ברכת המצוות
132חכמת התורה וחכמיה
133כבוד אחיו הגדול
134מחשבה ומעשה
135קבלה מעשית
136אחיזת עיניים
137מצה שרויה
138מוקצה מחמת חסרון כיס
139שינוי זהות במקום סכנה
140ביטוח בהלכה
141שנה מעוברת
142בשר בחלב
143פקוח נפש בשבת
144מותר צדקה
145קבלת תרומות
146משלוח מנות
147נאמנות אשה
148טול ברוך
149ימין ושמאל
150תוספת שבת ויו"ט
151מצות תוכחה
152גרופה וקטומה
153תליוהו וזבין
154משפט החרם
155מנין ישראל
156נשיאת כפים בחו"ל
157יום טוב שני
158לשמה ע"י מכונה
159חכם שאסר
160פינוי קברים
161טרחא דצבורא
162גורל בהלכה
163בלי נדר
164ירושת הבת
165שהחיינו בין המיצרים
166לפנים משורת הדין
167גניזה או מיחזור
168הפקר בידין
169ביומו תתן שכרו
170הסגת גבול
171כתיבת ספר תורה
172אכילה לפני התקיעות
173תשובה
174מצטער בסוכה
175זמן שמחתינו
176מוריד הגשם
177שונא מתנות ויחיה
178עוסק במצוה
179ניתוחי מתים
180דבר שלא בא לעולם
181שביתת רופאים שביתת פועלים
182חזקה שליח עושה שליחותו
183ברכת הריח
184מצוות לאו ליהנות ניתנו
185נס וטבע – השווה והשונה
186מו השמן והפתילות
187כבוד אב ואם
188הצלת עוברים
189קריאת התורה
190הכנה משבת ליום חול
191תרומת איברים בתשלום
192קדימויות בצדקה
193מן המותר בפיך
194עמלק
195מתנות לאביונים
196הזמנת מחלל שבת
197ברכת האילנות
198ביעור חמץ
199צער וטורח במצוות
200שירה חדשה
201שומע כעונה
202הלעיטהו לרשע וימות
203חזרה בשבת
204אסמכתא
205רשלנות רפואית
206אורחים בסעודת החג
207'תמימות' בחג השבועות
208המצוה להתברך בברכת כהנים
209שכחה להדליק נרות שבת
210מכונת אמת
211כבוד ת"ח ורבותיו
212אמירה לנכרי
213מראית עין
214ישמעאל ועשו
215תפילה וקה"ת בתעניות
216סיום מסכת
217הולכים אחר הנתבע
218שעטנז
219תפילת הדרך
220 דן לכף זכות
221מלכויות
222אין קטיגור ונעשה סניגור
223בין אדם לחברו
224ברכת לישב בסוכה
225גמרה של תורה
226ספק בברכת והנהנין
227האכלת בעלי חיים
228לא תחנם
229ברכת ברקים ורעמים
230שבע ברכות
231תאומי סיאם
232חרם דרבנו גרשום
233אין שליח לדבר עבירה
234נר חנוכה בבית כנסת
235דברי חלומות
236הטבת חלום
237מצוה לקיים דברי המת
238תשלומין בתפילה
239כבוד מלכות
240מצות עשה שהזמן גרמא
241שהחיינו על פרי חדש
242קידוש במקום סעודה
243אדם המזיק באונס
244כלי שנשתמש בו הדיוט
245סעודת פורים
246שמור וזכור בדיבר ואחד
247בורר בשבת לאלתר
248גניבת חפצי מצוה מהודרים
249קניית חמץ לנכרי
250כתיבה בחול המועד
251מסורת בבעלי חיים
252מוזיקה בזמן הזה
253מוזיקה בספירת העומר וימי בין המיצרים
254מציל עצמו בממון חברו
255דרכי האמורי
256בחוקותיהם לא תלכו
257אשרי מי שעמלו בתורה
258ניגון בתפילה וברכת כהנים
259מאסר – עונש או הגנה
260הוצאת דיבה
261נישואין פיקטיביים
262טיסת כהנים
263עין הרע
264טיסה ביום צום
265מצות ישוב ארץ ישראל
266זכר חורבן
267בית המקדש השלישי
268חיוב הוצאות משפט
269אבדה מדעת
270שילוח הקן
271עירוב תבשילין
272חייב בדיני שמים
273נעילת הסנדל
274טיולים בסוכות
275דיני הַיָשֵן בהלכה
276מכניס עצמו לפקוח נפש
277הכנסת אורחים
278ניחום אבלים
279לא תקלל
280ק"ש שעל המיטה
281ראשונים כמלאכים
282בטחון והשתדלות
283פרסומי ניסא
284מכירת שכר ועונש
285הרעת תנאי עבודה
286כניסה למקום ע"ז
287חברה בע"מ ע"פ ההלכה
288בישול אחר בישול בשבת
289נזקי רעש
290חשמל – בתורת נר
291מצוות בטלפון ורמקול
292מציאה בבית הכנסת
293כוונה ולשמה במצוות
294תענית אסתר
295קריאת המגילה ביום ובלילה
296חציצה בנטילת ידים
297תפילין – מח ולב
298הסבה
299שמחת יום טוב
300הקבלת פני רבו ברגל
301ויסקי שעבר עליו הפסח
302רחיצה בשבת וביום טוב
303ושבתה הארץ
304תלמוד תורה לנשים
305אין סומכין על הנס הארץ
306חיים של תורה
307מאכלי נכרים א
308מאכלי נכרים ב
309קיום מצוות בחפצי אחרים
310ש"י עולמות
311עציצים וחממות בשמיטה
312גידולים וחממות בשביעית
313הסתכנות למען הזולת
314נקימה ונטירה
315עסקים בתשעת הימים ובתשעה באב
316ביזוי אוכלין
317הפסד בשביעי
318חיוב נשים בתפילה
319כפרה בשוגג בדרבנן
320קריאת הפטרה
321מיצר שהחזיקו בו הרבים
322קברי צדיקים
323תפילה למלאכים
324תפילת ערבית רשות
325בדיני רודף
326חנוכת הבית
327הלווית המת
328אפרושי מאיסורא
329ניחוש וסימן
330קטניות בפסח
331חיי שעה
332הטמנה בשבת
333מתה מחמת מלאכה
334קדושת עזרת נשים
335חייב איניש לבסומי
336קרש שניתן בצפון
337גילוי סודות
338תמרוקים ותרופות בפסח
339זמן חירותנו
340מסחר במזון לא כשר
341קודם התפילה
342מכירת עליות
343ביטול עסקה במוצר פגום
344לימוד תורה לנכרי
345גיור בזמן הזה
346עדות חוקרים פרטיים
347שליח שהרוויח
348מחלוקת
349לב בידין מתנה
350טביעות עינא דקלא
351נסיעה בטוחה
352תשעה באב שחל בשבת
353שמיטת כספים ופרוזבול
354זוטו של ים
355ערבות במצוות
356מינוי ופיטורי ש"ץ
357נעילה
358אשר יצר
359מי שפרע
360מקום סכנה
361יושב ועובר כנגד מתפלל
362חופה
363איברים מושתלים
364האבות לפני מתן תורה
365הלבנת פנים
366על הניסים
367 שליח שניזוק
368קבורה
369פג בהלכה
370טעימה בדיני ברכות ותעניות
371יום הולדת
372דיני טוחן בשבת
373דיני שמירה ונזיקין
374כניסה לבית כנסת
375איסור מחתך
376מפרסמים עושי מצוה
377פקוח נפש עתידי
378לפני עור בין אוסר למתיר
379מאכלים אסורים שנתייבשו
380אפיקומן
381הלל בפסח
382גניבה "לא באמת"
383תוך כדי דיבור
384שלא נהגו כבוד זה בזה
385רוח הקודש בזמנינו
386ברכת התורה
387מגילת רות
388שוחד
389לחם שאיבד צורתו
390בשר מתאי גזע
391נאמנות רופאים
392תלמידי אברהם אבינו
393ילדי תימן בהלכה
394תנור מיקרוגל בהלכה
395ימות המשיח
396עדים בזויים
397לשון הרע על מת
398חיוב בנים במנהגי אבות
399תקיעות כהלכה ובהידור
400בקשת מחילה
401סכך, כוכבים וגשמים
402המתת "חסד"
403שאלת גשמים
404חייל שהרג מחבל מנוטרל
405נשים בהלוויה הספד וקדיש
406הנאה כמחייב בברכות הנהנין
407סידור מלא
408תפילה מתוך טלפון נייד
409נר חנוכה מפני חשד
410מרק ירקות ופירות
411הכאת בנים ותלמידים
412כוונת השמות
413חצי שיעור במצוות
414הגדרת אילן וירק
415השמעת קול בשב(ב)
416שומת חיובי נזיקין
417הרב את ריבנו
418מחיצה בין גברים ונשים
419קבלת שבת מוקדמת
420קרבנות בזמן הזה
421חרוסת
422תמימות תהיינה
423כתיבה כדיבור
424כתובת קעקע
425לא תרדה בו בפרך
426גיל הפרישה בהלכה
427תפילה בציבור
428יין פוטר כל מיני משקין
429מגורים מעל בית כנסת
430התעמלות ועובדין דחול
431קנין וקנס
432ציפית לישועה
433אחריות קונה לפני התשלום
434טהרת ממזר בשפחה בזמנינו
435עלינו לשבח
436הדין ביום השני של ראש השנה
437אכילה ביום טוב ראשון של סוכות
438ניסוך המים
439תכלית נטיעת הפרי
440מאה ברכות
441להכניסו בבריתו של אברהם אבינו
442תפילת מנחה
443חיטה ואורז וברכותיהם
444בירך ולא יכל לאכול
445הפקעת שערים
446מכה בפטיש
447גידול כלבים בהלכה
448קדימויות בברכות
449סתירת בית כנסת
450ממרח
451קביעות ומקום קבוע בבית כנסת
452תענית בכורים בערב פסח
453בל יראה בהפרשי שעות
454מקוואות משלג או מקרח
455קטן שהגדיל בספירת העומר
456אוהל בשבת
457פירות וירקות כבושים ומבושלים
458גיור קטנים
459צידה בשבת
460מיץ ענבים
461קריעה על החורבן
462הודאה בכפיה
463מציאה בחנות
464תקיעת שופר
465מצות וידוי
466מעמיד בסוכה
467חבלה ונטילת נשמה
468הלל בראש חודש
469ברכות השחר
470שהחיינו בקיום מצוה בפעם הראשונה
471חסד לאברהם
472בישול אחרי אפיה צליה או טיגון
473קדושה
474קטלנית
475מקום הדלקת נר חנוכה
476הנכדים והסבא
477ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
478הכרת הטוב
479פיטורי עובדים
480שינוי הטבעים – הלכה ומעשה
481בישול בחמה ובתולדותיה
482קושר ומתיר
483ביטול שכירות
484שכחה – פשיעה או אונס
485השנה המעוברת
486פת חלבית
487מגיס
488ארון הקודש והפרוכת
489החובה להעיד
490פרוז בן יומו
491נאמנות בענייני כשרות
492ועשית ככל אשר יורוך
493ריח חמץ ועבודה זרה
494דבר שטיבולו במשקה
495דבר גוש
496הונאה בכשרות
497תלמוד תורה בהרהור
498נישואין אזרחיים
499מחיקת השם
500כתר תורה וכתר מצוות
501כבוד חמיו
502קימה מפני חכמים
503הנחה כנגד האש
504תדיר קודם
505לא תגורו מפני איש
506החורבן ולימוד התורה
507עדות נכרי
508אבידת נכרי
509קימה בפני עושי מצוה
510תפילה בקול רם
511אכילה בערב יום כיפור
512תעשה ולא מן העשוי
513בישול בשבת
514פריעת חוב בתוך הזמן
515תפילת ותיקין
516שמירה בנדל"ן שטר ואדם
517נבצרות זמנית
518קטן בהדלקת נרות חנוכה
519בלורית הראש
520מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה
521בנין וסתירה בכלים
522תחילתו בפשיעה וסופו באונס
523לא ילבש
524המקום הראוי לצירוף למנין
525מזיק במחלה מדבקת
526לא תחנם
527הדלקת נרות יום טוב
528הזכרת שמות בדרך הלימוד ובתפילה
529מורא מקדש ובית הכנסת
530קדושת בתי כנסיות
531נדרים בעת צרה
532ואהבת לרעך כמוך
533תמים תהיה עם ה' אלוקיך
534ריבוי בשיעורים
535חזקה במצוות
536נר הבדלה
537הנאה ממעשה שבת
538פסוקי דזמרה
539חזרת הש"ץ
540עשיית מלאכה בשעת הברכה
541חיוב נשים במצוות חנוכה
542כבוד הבריות
543ברכת החודש
544צובע
545קריאת מגילה וברכותיה לנמצאים בבית
546פורים המשולש
547אכילת מרור
548ערב פסח שחל בשבת
549רב או ש"ץ ששכח לספור ספירת העומר
550שביעית בזמן הזה
551ושבתה הארץ
552יבול נכרי
553היתר מכירה
554אוצר בית דין
555איסור ספיחים
556קדושת פירות שביעית
557הפסד פירות שביעית
558כל השביעין חביבין
559פירות האמונה
560סחורה בפירות שביעית
561מלאכות בשביעית
562נר חנוכה בשמן שביעית
563עצים וחממות בשביעית
564הפקר בשביעית
565דמי שביעית
566שמור ונעבד
567נטילת ידים שחרית
568הכשרת המטבח וכליו
569כשרות הדגים
570תעודת כשרות
571בשר שנתעלם מן העין
572בעליו עמו
573כשרות הוויסקי
574כהן בבית קברות
575ריבוי דיורים
576דגים בשר וחלב
577הפרשת חלה
578תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים
579הצלה ורפואת נכרים
580קיום מצוות במקום לא נקי
581קדושת שביעית בלולב והדסים
582אתרוג בשביעית
583נענועים
584ביעור פירות שביעית
585סעודה שלישית
586דבר שיש לו מתירין
587מאכלים שיש בהם סכנה
588דם ביצים
589שמן של נס
590כשרות התרופות
591עבודת הבכורות לעתיד לבוא
592שכר שבת
593עשרת הדברות
594כלי נשק, תפילה, בית כנסת ונשים
595יין של שביעית
596פאה נכרית
597סיפור יציאת מצרים
598כוונה בספירת העומר
599הפגנות – זכויות ומגבלות
600ביטול תורה
601שירת נשים
602אוכל נפש ביום טוב
603בריה
604בדיקת המזון כהלכה
605הסתרת מידע בשידוכים א
606הסתרת מידע בשידוכים ב
607דינא דמלכותא דינא
608נפלאות הבריאה
609בקשות בשבת
610תשובה על מידות רעות
611הידור מצווה
612רפואת הנפש בשבת

לברורים והזמנות