האם קיין והבל היו בני אלמוות?

לכאורה קיין והבל שנולדו לפני עץ הדעת (רש"י ד',א') כלומר הם נולדו בגן עדן ולכאורה כמו הוריהם חיו לעולם. כאשר הכתוב אומר "ותתן גם לאישה" מדייק רש"י על פי המדרש שנתנה גם לכל החיות (חוץ מאחת והיא באמת חיה לעולם). לא מוזכר שנתנה גם לקין והבל ולפיכך לכאורה גם הם אמורים לחיות לעולם. (לא ברור לי אם אדם שחי לעולם לא יכול להרצח). אם נכונים דברינו הרי שיש לנו ע"פ חז"ל עוד שלוש נשים שחיו לעולם והם לא מתו והן שלוש התאומות של קיין והבל. בכך נראה אולי לחדש פשט בפסוק אשר יבואו בני האלהים אל בנות האדם שהכוונה לכך שהשרים לקחו להם לנשים את בנות אדם הראשון וממילא אולי גם הן הולידו בדומה לחווה בו ביום וממילא מובן הפס' אח"כ ויהי כי החל האדם לרוב ע"פ האדמה..."

א. לענין קין והבל עצמן מפורש

א. לענין קין והבל עצמן מפורש בהבל מפורש בתורה שקין הרגו, וקין הביא רש"י שבן נכד נכדו תובל קין הרגו, וא"כ פשוט דלא חיו לעולם. וזה גם תירוץ לשאלתך אם יכולים להרצח, שמפורש ששתיהם נהרגו. וזה פשוט אפי' לא היה בקין חטא עץ הדעת היה בו חטא יותר גדול מזה, או אפילו הרבה חטאים גדולים, רצח ועוד, ופשיטא שאיש בחטאו ימות, דהא דלא היו מתים היינו אם לא חוטאים.

ב. ולענין אם בנות אדם חיו לעולם, לכאורה אין אפשרות לומר כן, שבמבול מפורש בתורה שמחה כל חי, חוץ מנח ושלש בניו ונשותיהם. וא"כ גם בנות נח מתו במבול ולא חיו לעולם. ועוג מלך הבשן י"ל דהוא היה בן הנפילים והם היו מלאכים ולכן לא נחשב ביחד עם נח ובניו. 

גם יש לומר שאע"ג שהבנים לא חטאו כיון שהיו קטנים ותלויים באביהם ואמם וטפלים להם, גם הם היו בכלל הקללה. וקצת מוכרח לומר כן, דהאדמה נתקללה עבור אדם הראשון, כמפורש בקרא "ארורה האדמה בעבורך" ואפ"ה לבנו הצדיק גם היה מקולל כמ"ש רש"י על הבל דלהכי נעשה הבל רועה צאן, לפי שנתקללה האדמה. ואע"ג דאינו דומה ממש דשמא גוף האדם שאני שלא היה בו הקללה, אבל מ"מ אפשר לומר כן. ויתר מזה י"ל דזה היה הארוחה שלהם אותו יום, וכל בניהם ובנותיהם גם אכלו מעץ הדעת, וכולם היו בהעונש ממש.

ולהנ"ל גם בעונש דחוה היו שלא ילדו ביום שנתעברו, וממילא א"א לפרש דלכן החל לרוב על פני האדמה.

ומה שרצית לחדש שיובן הפסוקים שמשו"ה החל האדם לרוב בשביל שנשאו בנות אדם שחיו לעולם וילדו בו ביום. סדר הפסוקים הוא הפוך, מקודם כתוב ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה, בפסוק א, ובפסוק ב כתוב ויראו בני האלקים את בנות האדם, ופירוש הפשוט "בנות האדם" האלו אינן בנות אדם הראשון, שמסתם הדברים הוא על הפסוק שלפני זה כי החל האדם לרב, וזה בנות האדם שם כללי על בני אדם. ומה שהתרבו כ"כ זה פשוט, שלכולם היו ילדים מגיל צעיר עד גיל כמה מאות שנים ולא הפסיקו להיות להם בנים ובנות עד שנהיו זקנים בני שבע מאות ויותר, ולכן כשכולם יולדים כל שנה עוד ילד ועוד מתרבה במהירות גדולה. וקל להבין.

שמחה בונם            

 

לגבי הבל - יעויין סנהדרין ל"ח

לגבי הבל - יעויין סנהדרין ל"ח ע"ב. שעה שמינית עלו למיטה שניים וירדו ארבעה. ובתוס. שם היינו "אדם וחוה וקין ותיומתו. אבל הבל לא נולד באותו

פעם כדכתיב ותוסף ללדת"... היינו מביאה אחרת.

ועפ"י תוס זה מפורש שהבל נולד לאחר החטא ויחד עימו שתי תאומותיו כפי שכתב בתוס. שם. וא"כ הבל ושתי תאומותיו כלולים בגזרת מיתה של אדם הראשון.

אמנם לגבי קין נראה תירוצו של המגיב לעיל (ר' שמחה בונם) כי בשל רציחה במזיד נגזרה עליו מיתה אף שלא היה בחטא אדה"ר.

וא"כ החידוש שלך לגבי "ויבואו בני האל-הים אל בנות האדם" אפשרי אולי לומר רק לגבי "תיומתו - אלמנתו" של קין שנותרה אחריו ונולדה קודם חטא אדה"ר.  אמנם על זה היה נכון להיות בכתוב "ויבואו וכו' אל בת האדם"..

 

מנחם

 

 

 

בהקשר לקין והבל, מאז שקין

בהקשר לקין והבל,

מאז שקין הרג את הבל היו הרבה רציחות, ורק מסיפור הריגת הבל נתארכה פרשה בתורה ויאמר מה עשית קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה. כי מקור ויסוד השפיכות דמים בעולם היה ע"י קין שהרג את הבל, וזה היה שפיכת דם נקי, אבל כל הרציחות ושפיכות דמים שבדורות שאח"כ היו תוצאות, כמו שכתוב בזוהר בפרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אלין אינון סדורין דגלגולא, דינין דנשמתין דאתדנו כל חד וחד לקבל עונשיה. כל הרציחות שהיו בעולם אחרי סיפור קין והבל, אלו כבר תולדות ותולדי תולדות של אותו דם נקי שנשפך ע"י קין.

 

ומטעם זה מה שביוכבד כשנישאה מחדש בגיל 130 נהפכה להיות נערה, ורק באברהם ושרה מי מִלֵּל לאברהם היניקה בנים שרה, ואילו ביוכבד שילדה את משה בהיותה בת ק"ל וגם עמרם כבר לא היה אז צעיר, כי שרה אמנו חידשה בעולם את הלידה בזקנה. ואצל יוכבד זה כבר לא חידוש.

 

במדרש רבה מובאת דעה החולקת על

במדרש רבה מובאת דעה החולקת על דעת הגמ' בסנהדרין לח:, ולפי דעה זו נולדו כולם אחרי החטא. וז"ל:

 

מדרש רבה בראשית פרשה כב ב והאדם ידע וגו' רבי הונא ור' יעקב ברבי אבין בשם ר' אבא בר כהנא אמר לא שמשה בריה קודם לאדם הראשון וידע אין כתיב כאן אלא והאדם ידע את חוה אשתו הודיע דרך ארץ לכל ד"א והאדם ידע ידע מאיזו שלוה נשלה ידע מה עבדת ליה חוה א"ר אחא חיויא חיויך ואת חיויא דאדם ותהר ותלד את קין אר"א בן עזריה ג' פלאים נעשו באותו היום בו ביום נבראו בו ביום שמשו בו ביום הוציאו תולדות א"ל רבי יהושע בן קרחה עלו למטה שנים וירדו שבעה קין ותאומתו והבל ושתי תאומותיו ותאמר קניתי איש את ה' חמת לה הא איתתא בנין אמרה הא קנין בעלי בידי רבי ישמעאל שאל את רבי עקיבא אמר לו בשביל ששימשת נחום איש גם זו עשרים ושתים שנה אכין ורקין מיעוטים אתין וגמין רבויים האי את דכתיב הכא מהו אמר אלו נאמר קניתי איש ה' היה הדבר קשה אלא את ה' א"ל (דברים לב) כי לא דבר רק הוא מכם ואם רק הוא מכם שאין אתם יודעים לדרוש אלא את ה' לשעבר אדם נברא מאדמה וחוה נבראת מאדם מכאן ואילך בצלמנו כדמותנו לא איש בלא אשה ולא אשה בלא איש ולא שניהם בלא שכינה:

ג ותוסף ללדת את אחיו את הבל הדא מסייעא לרבי יהושע בן קרחה דאמר עלו למטה שנים וירדו שבעה

ותוסף ללדת תוספת ללידה ולא תוספת לעיבור

עגלת קניות

Your Cart15
  • x 2 רץ כצבי - ירח איתנים
    הסרה | הוספה
  • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
    הסרה | הוספה
  • x 12 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
    הסרה | הוספה
סה"כ: 420.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה