תגובה אחת [תגובה אחרונה]
הר שושנים
User offline. Last seen 11 שנים 40 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 15/11/2010

בדידי הוה עובדא כי נקראתי להיות מ 10 אנשים שיהיו שותפים ללויה של שכן שלי בבנין שמשפחתו קטנה ולא כל ילדיו שותו"מ.

הלויה נקבעה לשעה בה אני מוסר שיעור קבוע ב"עולמות", הסתפקתי האם מותר או האם אני חייב לא למסור את השיעור כדי להשלים מנין בלויה? האם אי מסירת שיעור הינה בגדר מבטלים תורה... או שמא ביטול תורה הוא רק במקרה ואדם מפסיק באמצע לימודו? האם יש ענין להשלים מנין בלויה? והאם שיקול של חילול ה' צריך לבא פה בחשבון?

כולל בית ישראל ...
User offline. Last seen 3 שנים 45 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 18/08/2011
מגיד שיעור קבוע האם חייב להפסיק להלויה שאין מנין

בשו"ע יו"ד סי' שס"א ס"א, מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת וכו'למאן דלא קרי ותני, כיון שיש לו מי שיתעסק עמו אין צריך להתבטל בשבילו, והוא שיש שם עשרה. (וי"א דעכשיו מן הסתם מבטלין, שאין לך אחד מישראל בזמן הזה שאינו במקרא או במשנה). וכו' ואינו צריך לצאת ולראות אם יש עמו כל צרכו אם לאו, אלא כיון שיש שם מי שיעשה מעשה, תלמוד תורה שלו קודם.

וכתב הט"ז סק"א רב הלומד עם תלמידיו לא יבטל בשביל זה מן הסתם. משמע רק כשאין יודע אם יש כל צרכו אבל כשודאי יודע שאין שם כל צרכו, פשוט שצריך לבטל גם ברב הלומד עם תלמידיו. וכשאין שם מנין ודאי הוי אין שם כל צרכו כמפורש בטור בשם רב נטוראי, וטעמא כתב הרמב"ן שאיכא שורה וברכת אבלים דבעי עשרה. ואפי' אם יש מנין לפי הרמ"א כל אדם היום צריך יותר ממנין, אלא דדייק הט"ז שא"צ לבדוק אם יש כל צרכו ואם אין יודע אם יש כל צרכו לא יבטל, אבל כשיודע שאין כלך צרכו, וזה פשוט בכל אדם שספק אם יש אצלו מנין, אפי' יהיה שם מנין הוי כאין שם כל צרכו והוי בזיון המת ומבטלין גם לימוד עם אחרים בשביל זה. 

אלא דכל זה רק בשעת הוצאתו, כמבואר בס"ב. ואם מספידין צל"ע אם נקרא שעת הוצאתו או לא.

ובת"ת דכל ישראל דוגמא דיהושע בן נון במגלה דף ג: דהוא יותר חמור מהרבה דברים, אין מפורש אם מבטלים. אבל בת"ת דשיעור פרטי שאין שם כל ישראל, מבואר שם בגמ' דמבטלים ת"ת כל שאין שם כל צרכו.

עגלת קניות

Your Cart7
 • x 1 רץ כצבי - חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - ירח איתנים
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חנוכה ופורים
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - שבת
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
  הסרה | הוספה
סה"כ: 265.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה