אין תגובות
בנימין וייסברג
User offline. Last seen 4 שנים 38 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 17/02/2011

ניתן לדון במקורות בהם מצינו שאדם מברך ברכת הנהנין ומתנה שתחול רק עד לזמן מסויים,

כמו שנפסק בשו"ע (קעד, ד) לגבי ברכת היין בהבדלה כששותה אח"כ יין בתוך הסעודה. - האם יש לנהוג כן בליל שבועות שמגישים לפני הלומדים משקה מידי זמן, האם לברך כל פעם מחדש או שהברכה הראשונה פוטרת את הכל

לעומת זאת בברכת המצוות יש מחלוקת בדבר, לגבי ברכת לישב בסוכה דעת הב"ח שיכול להתנות שהברכה תחול רק עד לסעודה הבאה, אך המגן אברהם (תרלט ס"ק יז) חולק וטוען שלא ניתן להגביל תוקף של ברכה - וכי אדם יכול לברך על ציצית ולהתנות שלא תחול אלא עד חצות, פשוט שלא.

וצ"ע מאי שנא ברכת הנהנין שלכו"ע יכול להתנות על תוקפה של הברכה, וואילו לגבי ברכת המצוות יש מחלוקת בדבר.

ראה גם רעק"א לעניין תפילין בסימן לד סעיף ב.

יש הרבה מה לדון בעניין.

עגלת קניות

Your Cart1
  • x 1 רץ כצבי - שבת
    הסרה | הוספה
סה"כ: 40.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה