4 תגובות [תגובה אחרונה]
מנדי
User offline. Last seen 9 שנים 4 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 14/11/2010
האם מישהו יכול להאיר את עיניי לגבי השאלה שנשאלה לחוות יאיר ,הם הרי שאלהו האם מותר לאדם לעשות סחורה בדבר האסור לאכילה אז מה הוא מכניס את הענין של הלעיטהו?
מנדי
User offline. Last seen 9 שנים 4 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 14/11/2010
לאחר העיון בכל התשובה בספר ,
לאחר העיון בכל התשובה בספר , אז נמצא שהוא מדבר חוץ לאיסור של סחורה בדבר האסור לאכילה, הוא מציין שיש עוד בעיה בזה שהוא מחזיק בביתו דבר שאסור באכילה שאנשים יקחו ממנו ויבואו לידי איסור, ובזה הוא דן האם אומרים הליעטהו לרשע , שעד כמה שהוא גונב לא חוששים שיאכל איסור
מנדי
User offline. Last seen 9 שנים 4 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 14/11/2010
בגלל שבצילום של השו״ת נחתך אז
בגלל שבצילום של השו״ת נחתך אז לא הבנתי, הוא מוסיף שיכול לצאת מכשול אם ישאיר את זה בביתו ע״י שאנשים שיבאו להתארח אצלו יכולים לקחת ללא רשות את הבשר ולא ידעו שזה טרפה, ובזה הוא דן האם צריך לחשוש לזה או שנאמר הלעיטהו.
מנדי
User offline. Last seen 9 שנים 4 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 14/11/2010
ועוד קשה לי לגבי המעשה המובא
ועוד קשה לי לגבי המעשה המובא בדרך ארץ רבה, הכיצד הוא הזיז את הסולם למה איןבזה בעיה של לא תשים דמים בביתך וכ״ת משום שהוא צריך להסתכל אז מדוע אני צריך לשים מעקה נגיד שתסתכל ולא תיפול וכן קשה לי מה היה הדו שיח בינהם, מה הוא ענה לו ״לא ידעתי שנטלת את הסולם״
כולל בית ישראל ...
User offline. Last seen 3 שנים 45 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 18/08/2011
טעם שלא שייך לא תשים בהזזת הסולם

לא תשים לא שייך רק בגג שדרך אנשים לטייל על הגג, יש צורך לעשות מעקה שלא יפול הנפל, אבל בעליה שבבית של אחרים בלילה אינו מקום הליכה לאנשים, לכן לא שייך לא תשים. ובפרט בחשך בבית של אחרים יודעים שצריכים ליזהר שלא מכירים איפה יש מכשולים בבית. [וידוע שהרופאים לא ממליצים לאנשים מבוגרים לעבור דירה, מהסיבה שכשיקומו באמצע הלילה ללכת לבית הכבוד יוכלו להתקע בארון או חפץ שאינו רגיל בזה כיון שחשוך ובאמצע הלילה אינו זוכר כל כך מיקום החדש של הרהיטים, ומיקום הישן זוכר. ואורח בבית חבירו לא ידע כלל לכן אין לו לנוע בתוך בית חבירו].

וכבר כתבתי העיקר שבגנב בלילה יש דין מחתרת, ואפי' בידים מותר להורגו שלא יגנוב דחזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו, ואם כן הגנב בא על מנת להרוג אם הבעה"ב יפריע לו, והבא להורגך השכם להורגו, כמפורש בגמ', והוא פסוק במשפטים ואם במחתרת וכו', וא"כ אין הוכחה מהסולם כלל.

עגלת קניות

Your Cart1
  • x 1 רץ כצבי - חלק א
    הסרה | הוספה
סה"כ: 40.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה