3 תגובות [תגובה אחרונה]
מערכת האתר
User offline. Last seen 5 ימים 14 שעות ago. לא זמין
הצטרף: 27/10/2009

הציבור מוזמן להציע רעיונות לנושאים לשיעורים בעולמות בנושאים הקשורים לפרשיות חומש בראשית. בתודה, מערכת האתר

א ח רוזנברג
User offline. Last seen 4 שנים 23 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 13/02/2013
מידות טובות ועשיית חסד - הבסיס והיסוד ליהדות

בפר' חיי שרה כשלומדים את הסיפור של המפגש של רבקה אמנו ואליעזר עבד אברהם אנו רואים יסוד מוסד לאורך כל הפרשה.

אליעזר ראה שהמים עלו לקראת רבקה שזהו דבר על טבעי ולא שגרתי, אשר בן אדם גשמי עלול להסחף אחר מראה זה, אבל אליעזר עדיין מנסה אותה בנושא של אהבת חסד ובירור טוב מידותיה. ואם חז"ל אמרו "יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים" מוכח דיש להקפיד על ענינים אלו "מידות טובות ועשיית חסד" כעל ערך עליון וראשון ביהדות יתר מראיית מופתים או דברים על טבעיים, ולכן יש להרחיב ולהעמיק בתורה זו להבין ולהפנים את חשיבות הלימוד והעיון בסוגיות של מידות טובות ועשיית חסד.

שיקה (לא נבדק)
שנותיהם האחרונות של האבות

בניגוד ליעקב , שיש תיאור מלא בתורה גם על שנותיו האחרונות , על פטירתו , ואף על קבורתו , הרי שהתורה מפסיקה לספר על אברהם מאז שהוא שולח את אליעזר למצוא אשה ליצחק , ואין שום פירוט על 35 שנותיו האחרונות.

כנ"ל לגבי יצחק , מרגע שהוא שולח את יעקב לחרן להתחתן שם ,אין שום תיאור על 57 שנותיו האחרונות , פרט לשלושה פסוקים , המספרים על חזרתו של יעקב הביתה ליצחק , על מותו של יצחק ועל קבורתו.

יתכן שהתורה רצתה להדגיש פעם נוספת , שההמשך של אברהם הוא ביצחק בלבד , ולא בישמעאל , וההמשך של יצחק הוא רק ביעקב , ולא בעשיו. ולכן מפרטת התורה בהרחבה את יעקב ובניו עד לירידתם למצרים , שם הם הופכים לעם , "בני ישראל" , וזה כבר מופיע בספר שמות.

  

אליהו
User offline. Last seen 7 שנים 22 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 09/08/2010
7 מצוות בני נח

הנושא של שבעת המצוות שבני נח חייבים בהם ומה מעמד גוי ששומר עליהם ומה מעמד גוי שלא שומר על חיובים אלו

עגלת קניות

Your Cart8
 • x 1 רץ כצבי - ירח איתנים
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 עקבי דרך
  הסרה | הוספה
 • x 4 רץ כצבי - חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - שבת
  הסרה | הוספה
סה"כ: 320.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לזכרון עולם בהיכל ה'

לעילוי נשמתו

הר"ר פנחס נצר ז"ל

בן יבדלחט"א הר"ר אברהם צבי שיחי' לאוי"ט

קידש שם שמים במעשיו והליכותיו

אהוב על הבריות וקירבם לתורה

נפטר בשם טוב בדמי ימיו

ביום ב' חשון תשס"ח

תנצב"ה

 


הוקדש על ידי בני משפחתו שיחי'