2 תגובות [תגובה אחרונה]
יוסי ארליך
User offline. Last seen 12 שנים שבוע אחד ago. לא זמין
הצטרף: 20/10/2010

איך פוסק השו"ע יו"ד ר"מ סעיף כג שאין חיוב כיבוד מכיוון שאינו עושה מעשה עמך, לעומת הפסק לגבי הורים שלדעת המחבר בסעיף יח חייב לכבד גם אב רשע ובעל עבירות.

אולי ניתן לומר שגם הדין בסעיף יח הוא רק מדרבנן ובאח גדול לא גזרו.

אברהמי
User offline. Last seen שנה אחת 15 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 15/04/2012
בס"ד נראה שישנם שני חלקים

בס"ד

נראה שישנם שני חלקים במצוות כיבוד הורים ישנו חלק אחד שהוא הכרת הטוב ולכן מצווים אנו לכבד את ההוריםוחלק בין אדם לחבירו וישנו עוד חלק לכבדם שהם הוריו וגדולים ממנו והם מהשותפין בו שג' שותפין יש באדם וע"י שמכבדם מכבד את ה' עי'  בכלי יקר שמות כ' י''ב . ואשר על כן נראה עוד שכל מצוותו לכבד את אביו רשע היא מחמת שמצווה בהכרת הטוב ולכן אע"פ שאביו רשע עדיין מצווה להכיר לו טובה ,אבל מצד זה שע''י שמכבדם מכבד את ה' אינו חייב שכן אביו רשע ,  ואם כנים הדברים נראה שכיבוד אחיו הגדול הוא דווקא מהחלק השני של כיבוד הורים שע''י  שמכבד את אחיו הגדול מכבד אביו ואמו ולא שייך כלל לומר שחב לו הכרת הטוב , ולכן כשרשע אינו חייב לכבדו כלל .

כולל בית ישראל ...
User offline. Last seen 3 שנים 45 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 18/08/2011
כיבוד אב או אח גדול שאינו מתנהג כתורה

ב"אב ואם" יש שתי מצוות הראשונה הוא בעשרת הדברות כבד את אביך ו"את" אמך, ומפסוק זה לומדים לרבות אחיך הגדול. ויש מצוה שניה בפרשת קדושים איש אמו ואביו תיראו, ובזה אין ריבוי לרבות האח הגדול. ויש לומר דכל האיסור באב רשע הוא משום מורא, אבל כיבוד מודה הרמב"ם שאין צורך לכבדו, ולכן באחיו הגדול דאין מצוות מורא שוב אין חיוב לכבדו כלל. ועוד דדכבוד אחיו הגדול יש דעות בראשונים דלא הוי רק דרבנן, וגם לרוב הפוסקים דס"ל דהוי מה"ת, עכ"פ לא הוי רק מריבוי ולא הוי עשה, ובפרמ"ג בפתיחה כוללת פ"א אות יב הביא דעות דספק מה שאתי מריבוי לא הוי כספק תורה ואזלינן לקולא ככל ספק דרבנן. וכיון דגם באב רשע איכא מחלוקת אם חייב בכבודו, א"כ באחיו הגדול פסקינן מספק לקולא. ואע"ג דהוי מחלוקת בזה אם דבר הבא מריבוי בתורה אי ספיקו דרבנן או מה"ת מ"מ יש לצרף עוד ספק דבאחיו הגדול יש כמה דעות דהוא דרבנן, ומלשון הרמב"ם שכתב דהוא מדברי סופרים רין ראיה דס"ל דהוא מדרבנן, דהרמב"ם בכל דבר הבא מלימוד כתב דהוא מדברי סופרים. עכ"פ כיון דאיכא כמה ספיקות באחיו הגדול פסק לקולא משא"כ באב דהוא ודאי מפורש בתורה וספיקו לחומרא פסק לחומרא. 

עגלת קניות

Your Cart7
 • x 1 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - ירח איתנים
  הסרה | הוספה
 • x 3 רץ כצבי - חנוכה ופורים
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
סה"כ: 265.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה