אין תגובות
כולל בית ישראל ...
User offline. Last seen 3 שנים 27 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 18/08/2011

 

בס"ד

יום שאילת גשמים בא"י תשע"ג

כינוס "עולמות" האם נחשב כסעודת מצוה ?

בהזמנה לכינוס רֵעים הוזכר שהמעמד הוא לציון סיום חמשת שנות פעילות ולרגל תחילת השנה השישית במטרה להגדיל תורה ולהאדירה, להרבות ולחזק את גדרי ודרכי התורה והעיון בה.

הנה, בעיקר סעודת סיום הנחשבת כסעודת מצוה [כדאי' בשו"ע גבי אכילת בשר בט' הימים, ועוד] מצינו טעם נוסף על הטעם הפשוט שהוא הודאה להשי"ת על העבר. וכפי' שמבו' בספרי – האחרונים יש בזה חלק נוסף והוא ההכנה. בהזמנו והקבלה על תחילת המסכת / הש"ס / הספר הבא. יעויין בשם משמואל על שמח"ת שהביא בשם האדמו"ר מקאצק שבודאי אי אפשר לשמוח על גמרהלימוד שהרי מיהו זה שיוכל לומר על עצמו שגמר ללמוד את המסכת כפי הנדרש ממנו באמת אלא זה שמחה על הקבלה וההתחלה החדשה. וזה גם היתה שמחת שלמה המלך בשעתו. ויש שציינו לכך את דברי רבינו גרשום [בב"ב קכא. ובתענית ל:] שעשו ט"ו באב יו"ט על שפסו מלכרות עצים לעצי המערכה ומאותו יום ואילך יהיו עוסקים בתורה. ומשמע שבא על הקבלה לעתיד. ויש ע"כ עוד ראיות מכו"כ ספרים ומקורות ואכמ"ל.

והנפק"מ בכמה אנפין. א] בנידון המובא כבר בפ"ו על המסיים ב' מסכתות האם אפשר לעשות סעודה אחת ואין בזה משום אין עושין מצוות חבילות חבילות. שאם זה מטעם הודאה על העבראולי א"א, ואם הטעם הוא על העתיד בודאי שאין בכך כל בעיה. ב] האם יש טעם וסיבה למנהג להתחיל במס' החדשה מיד לאחר הסיום, שאם הוא על העבר אין לזה כל שייכות וקשר לנלמד בעתיד. ופשוט.

ובנידון דידן בסעודה שמטרתה ציון גמר חמשת שנות פעילות והכנה לעתיד מבורך ופורה, אם הטעם הוא משום ההכנה והזמנה לעתיד א"כ נחשב הדבר כסעודת מצוה הגם שלא מצינו מקור לסעודת "סיום חמש שנים", ויש להתכונן לכך כראוי.

ויהי רצון שחפץ ד' בידכם ידינו יצלח -

בידידות והערכה

ישראל א. רייס

ראש כולל "בית ישראל" ירושלים

 

עגלת קניות

Your Cart20
 • x 2 רץ כצבי - חנוכה ופורים
  הסרה | הוספה
 • x 7 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
  הסרה | הוספה
 • x 3 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 2 עקבי דרך
  הסרה | הוספה
 • x 3 רץ כצבי - שבת
  הסרה | הוספה
סה"כ: 785.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לזכרון עולם בהיכל ה'

לעילוי נשמתו

הר"ר פנחס נצר ז"ל

בן יבדלחט"א הר"ר אברהם צבי שיחי' לאוי"ט

קידש שם שמים במעשיו והליכותיו

אהוב על הבריות וקירבם לתורה

נפטר בשם טוב בדמי ימיו

ביום ב' חשון תשס"ח

תנצב"ה

 


הוקדש על ידי בני משפחתו שיחי'