אין תגובות
והצנע לכת
User offline. Last seen 30 שבועות 21 שעות ago. לא זמין
הצטרף: 15/06/2015

בשלחן ערוך בסימן ש"ח ס"ג כתב שמותר לטלטל בשבת כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו, והמשנה ברורה כתב לגבי לצורך מקומו, שזה בתנאי שאין לו אפשרות אחרת. (דהיינו שמותר לפצח אגוז בשבת עם פטיש אם אין לו מפצח אגוזים רגיל)

ויש לדון האם אותו הגבלה תהיה בטלטול כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו שכל ההתר הוא דוקא כשאין לו מקום אחר לתשמיש שהוא בחר בו או שאפילו אם יש לו מקום אחר יכול לפנות את המוקצה. 

והסברא לחלק שאינו דומה שימוש במקוצה עצמו לפנוי שלו מהמקום.

עוד יתכן לחלק שבלצורך גופו הוא אינו נצרך כלל לכלי, אלא לפתוח את האגוז, ואז יש מקום לדון שיפתח את האגוז בצורה שונה.                             אבל לצורך מקומו כדי להשתמש עם מקום זה הוא חייב לטלטל את הכלי (ולא אכפת לן שיש לו עוד מקומות, שכיון שהוא רוצה את המקום הזה התירו לו לטלטל את המוקצה בכל אופן) 

ואשמח לקבל תגובות בענין

עגלת קניות

Your Cart5
 • x 1 רץ כצבי - שבת
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חנוכה ופורים
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
  הסרה | הוספה
 • x 1 עקבי דרך
  הסרה | הוספה
סה"כ: 185.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה