אין תגובות
חזקי
User offline. Last seen 10 שנים 2 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 24/01/2011

 

להזיז מנורת לילה בשבת.

 

מנורת לילה שהדליקו מיום שישי (ודולקים בשבת) האם מותר להזיזה או לכוון אותה (כדי שאלומת האור תאיר למקום ספציפי)? 

הגמ' מדברת על האיסור לטלטל נר בשבת, והנר שמחזיק את השלהבת אסורה משום בסיס לדבר האסור משום שהשלהבת מחזיק את הנר.

טלטול נר - שנינו במשנה (שבת ג,ו): "מטלטלין נר חדש אבל לא ישן. רבי שמעון אומר: כל הנרות מטלטלין, חוץ מן הנר הדולק בשבת". כלומר לכל הדעות אסור לטלטל בשבת נר דולק. ולמסקנת הגמרא (שבת מז,א) אומר רבא שהנר הוא "בסיס לדבר האסור". רש"י (מז,א) נימק את האיסור בדיני בסיס לדבר האסור ולא בחשש מפני כיבוי הנר. והריטב"א (שם) באר שהשלהבת היא המוקצה כיון שאסור לגעת בה. נראה כי לדעת הריטב"א האיסור לגעת בשלהבת היא משום החשש שיכבה אותה (בדומה לפירוש רש"י לברייתא בדף מד,א).  

מדוע השלהבת עצמו הינה מוקצה?

החזו"א נתן שני טעמים לאיסור:

<!--[if !supportLists]-->א.      1. באופן רגיל אין מטלטלים נר כדי למנוע כיבוי ולכן הוא מוקצה

<!--[if !supportLists]-->ב.      2. <!--[endif]-->דרך השימוש בנר הוא בהנחתו במקום אחד ולכן טלטולו בשבת אסור משום מוקצה.

במנחת-שלמה (יד) דחה הגרשז"א את הנימוק השני של החזו"א כיון שאסור לטלטל אפילו פנס שיש בתוכו נר, למרות שזוהי דרך השימוש הרגילה בו [שו"ע רעט,ט]. לגבי נימוקו הראשון של החזו"א הדגיש הגרשז"א כי אין האיסור נובע מחשש כיבוי אלא שזו רק הסיבה לכך שביומיום אין מטלטלים נר. השלהבת מוקצה נימק הגרש"ז בדרך אחרת - כיון שהשלהבת משתנה כל הזמן ואין בה ממש היא אינה נחשבת כלי או חפץ בעל ממשות ולכן אסור לטלטלה. בשלחן-שלמה [רז עמ' רצט,ח] הובאה עדות שזו הייתה דעתו להלכה ולמעשה וביתר חריפות: "שאינו רואה שום טעם לאיסור". טלטול מכשירי חשמל - אם האיסור לטלטל נר הוא בגלל השלהבת יהיה מותר לטלטל מכשירי חשמל כמנורה ותנור משום שאין בהם שלהבת דינמית, אין חשש שיכבו ודרך השימוש הרגילה בהם היא בטלטול.

ברם, בניגוד  לכל האמור יש אומרים שדברי הגרשז"א לא נכתבו להלכה, ובאורחות שבת מביא שגרשז"א כתב בספר שולחן שלמה [סי' ש"ח ס"ג אות י"ג, הערה כ"א] שתנור חימום שיש בו חוטים מתאדמים כאש אסור לטלטלו. וכתב ר' שמואל אויערבאך דגם בנורת חשמל כיון שעיקרה הוא החוט המתלהט, ולא ניתן לנגוע בו כלל, לכן הוי מנורת חשמל מוקצה כמו תנור המתלהט כי גם מנורת חשמלי מתאדם, ואין לבדיל בין שניהם.

ר' משה פיינשטיין זצ"ל [בספרו טלטולי שבת אות י"א] סבר שמנורה חשמלית אינו דומה לנר משום שמנורה חשמלית היא כלי מה שאין כן נר. אבל להלכה למעשה סבר שאין לטלטלו משום שיבואו להחלופיא עם נר רגיל האסור ולכן יש לאוסרו.

ר' אלישיב שליט"א סובר שמכיוון שלא ברורים לנו טעם מוקצה של השלהבת לכן יש לאסור כל דבר הדומה לו ולכן סובר שיש להחמיר בנורת חשמלי וכל מכשירי החשמל אפ' מאוורר מלטלטלו בשבת. גם הרב ניסים קרליץ שליט"א נוקט בהבנה זה ומוסיף גם לפי החזו"א מכשירי חשמל יהיה אסור משום שמחוברים לתקע ואין אפשרות כל כך לטלטלם יותר מהרדיוס של אורך החוט החשמל וזה דומה לגדר של החזו"א שדרך השימוש בנר הוא בהנחתו במקום אחד ולכן טלטולו בשבת אסור משום מוקצה.

הרב עובדיה יוסף (ילקוט-יוסף,שח) מתיר לטלטל רק מאוורר ואילו בכל מכשירי החשמל אוסר. מקורה של דעה זו הוא בכך שהוא אינו מקבל את סברת החזו"א שתלה את איסור מוקצה בשלהבת בדוקא.

גם לפי אותם המחמירים שאוסרים להזיז מנורת חשמל בשבת אבל טלטול בגופו ידו שאפ' לצורך דבר האסור מותר לטלטלו, ולכן יהיה מותר לטלטל ע"י המרפק או כד' את המנורה לילה או מכשירי חשמל האחרים.

 

 

מקורות:

-שולחן שלמה, חלק א', סי' רע"ט, סעיף ב'.

-אורחות שבת דף פז-פח, הערות רמ"א ורמ"ג..

-משנ"ב, הוצאת "דרשו", מילואים דף 15.

 

 

עגלת קניות

Your Cart20
 • x 3 רץ כצבי - שבת
  הסרה | הוספה
 • x 4 רץ כצבי - חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 4 רץ כצבי - חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
  הסרה | הוספה
 • x 3 רץ כצבי - פסח שבועות
  הסרה | הוספה
 • x 3 עקבי דרך
  הסרה | הוספה
 • x 2 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
סה"כ: 785.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה