3 תגובות [תגובה אחרונה]
rabbifarkash@gm...
User offline. Last seen 10 שנים 8 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 14/10/2010

בסה"ק שפת אמת בפרשה זו פרשת לך מביא דבר פלא. ואולי מאן דהוא יכול לסייע בנדון.

יחוד ה' ב"ה הוא דבר השייך לכל הבריאה ואפילו לבני נח. משא"כ מצוות "ואהבת" שזהו"ע כללות קיום המצוות שייך רק לבני ישראל "אברהם אוהבי". עיי"ש תרל"ז http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14524&st=&pgnum=42&hilite=

לכאורה עפ"ז יהי' מותר ללמד ענייני אחדות ה' המבוארים בתורת החסידות והקבלה (ובפרט בחסידות חב"ד) לאומות העולם?

ירושלמי
User offline. Last seen 12 שנים 18 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 01/11/2010
אחדות ה' לאומות העולם
ביאור השפת אמת ותשובה להשואל על פי תורת החסידות והקבלה נראה כי יש שני בחי' ביחוד ה', היינו "ה' אחד" שבפסוק שמע ישראל זהו "ה' אלקינו" ששייך לעם ישראל, ומשם שורש המצוות שהם בחי' "כתר מלכות" אותיות תר"ך מצוות. ויש "שמו אחד" שבפסוק "שמע ישראל" הוא מה שכתוב "ה' אחד" כפירוש רש"י שזהו מה שעם ישראל משפיעים על אומות העולם, שיתבטלו לאלקות. וזהו כוונת השפת אמת שעיקר הכוונה ביחוד ה' הוא שיהיה ביטול היש הנפרד, ונמצא שאומות העולם שהם נפרדים עיקר הכוונה ביחוד ה' הוא בהם, אלא שזה נעשה ע"י ישראל שבהם הכח לבטל את היש הנפרד. ולכן לביטול היש מספיק ללמד אותם גם יחוד ה' על פי תורת הנגלה, שאין לפנות לשום נברא שכולם כגרזן ביד החוצב רק להבורא, וכמו שאמר יתרו עתה ידעתי כי שורש אומות העולם משם אלקים, ומצוה הוא שם הוי'. וקולע פירושו של האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע בהלכה האחרונה שבמשנה תורה להרמב"ם, "ולא יהיה עסק העולם אלא לדעת את ה'" ולא כתב "שכל עסק העולם יהיה לדעת את ה'", כי זה הולך על אומות העולם שבמהותם הם נפרדים לכן ידיעת יחודו ית' יהיה ביטול שאר עסקיהם. "לפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים וידעו דברים הסתומים" הרי שלא שייך להעביר לאומות העולם הידיעה ביחודו ית' ששייך רק לעם ישראל כי שרשם הוא בהצמצום, משא"כ נשמת ישראל שרשו לפני הצמצום
הר שושנים
User offline. Last seen 11 שנים 31 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 15/11/2010
עצמותו מהותו

האם מפה ראיה שהשפת אמת החזיק בדעה כי הצמצום אינו כפשוטו

האם השפת אמת אחז שבצדיק יש בחינה של התגלות הבורא ית' במלואה, ללא צמצום כלל?

ירושלמי
User offline. Last seen 12 שנים 18 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 01/11/2010
עצמותו ומהותו ית'

השפת אמת מיוסד הרבה על תורת חב"ד, וכן אינו תלוי בצמצום שאינו כפשוטו והראיה שלפי נפש החיים שאין הצמצום כפשוטו לא יהיה לעתיד גילוי עצמותו ממש, שרק משה רבינו זכה לזה, אלא יהיה רק גילוי כבודו, שזה כשיטת הצמצום כפשוטו ונשאר רק השגחתו.

לכן העיקר הוא תלוי בענין תכלית הבריאה שלפי נפש החיים, התכלית הוא קיום העולם שע"י קיום התורה נעשים שותף להבריאה שהוא מאין ליש, אם זהו עולם הזה או עולם הבא.

אבל בשפת אמת מבואר כמו לפי תורת חב"ד שהתכלית הוא ביטול הבריאה מיש לאין, שזהו ביטול הצמצום, ולכן לעתיד לא יכנף מוריך שיהיה גילוי הבורא בעולם הגשמי כי נתאוה לו להיות לו דירה בתחתונים, ובמדרש תנחומא כתוב שמ"ש "כי לא יראני האדם וחי" שלעתיד יראו כי החושך יהפך לאור

והנפש החיים לשיטתו גורס "שותפות בתחתונים" אבל התכלית קיום העולם ליש, ולא יהיה ביטול העולם

ובעומק יותר הוא כי לפי נפש החיים אפילו שהצמצום אינו כפשוטו הוא בעצמותו ומהותו, והבריאה הוא התהוות מהצמצום, ולכן לא יתכן ביטול הצמצום כי אז יהיה אפסיות העולם שכל התהוותו מהצמצום,

אבל לפי השפת אמת ההתהוות הוא מגילוי האור ולא מהצמצום שהיה רק בהאור, ולא בעצמותו ומהותו, נמצא ששורש מהות הנבראים הוא בגילוי אורו ית' וכל ענין הצמצום מפרש השפת אמת שזהו כמו ענין המיתה בנבראים שהם נתגשמו וירדו משרשם שהוא האור ולעתיד לבוא יהיה כעין תחיית המתים של הנבראים שיתגלה שרשם האמיתי שהכל הוא אלקות שהוא התפשטות אורו וזהו חידוש הבעש"ט.

ולכן צדיק שרואה את עולמו בחייו, יכול לזכות מה שכל עם ישראל יזכה לעתיד לבוא

עגלת קניות

Your Cart9
 • x 1 רץ כצבי - פסח שבועות
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 2 עקבי דרך
  הסרה | הוספה
 • x 3 רץ כצבי - חנוכה ופורים
  הסרה | הוספה
 • x 2 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
סה"כ: 360.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה