5 תגובות [תגובה אחרונה]
ביתר
User offline. Last seen 8 שנים 29 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 27/03/2012

שאלה הלכתית מעניינת למעשה, האם מותר ללמד או לכתוב פסק הלכה של רב גדול ולהעלים את שמו כדי שיתקבלו הדברים אצל השומעים / הקוראים ללא הפרעות של דעות קדומות על המחבר. שמעתי שר' חיים קנייבסקי נהג כך למעשה כשהשתמש בתשובותיו של הרב קוק זצ"ל בספרו בעניין מצוות התלויות בארץ - לא בדקתי את נכונות השמועה. ובכלל מה גדר החיוב לומר דבר בשם אמרו ועד היכן מגיעים הדברים.

שי כהן
User offline. Last seen 10 שנים 47 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 02/01/2012
תגובה לתשובה

נהננתי מרעיון השאלה, לדעתי כל סיבת "אומר דבר בשם אומרו מביא גאולה" זו סיבה להחשת הגאולה ולומר דבר/פסק תורה בשם אומרו כנ"ל רק פה יש מעלייתא שלא לומר ע"מ שיתקבלו דבריו ולכן יכול להיות שעדיף משום שגם לימוד התורה ואסוקי מילתא זה עבור השלמת יעודינו בעולם וע"י יחוש הגואלה השלימה ולכן אין פה את הגריעותא של שאין אומר דבר בשם אומרו'' ולכן לדעתי יהיה מותר ועדיף

 

הקטין והזעיר 

שי הכהן

כולל בית ישראל ...
User offline. Last seen 3 שנים 44 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 18/08/2011
לומר דבר הלכה בשם גדול כדי שיקבלו ממנו

יש בזה אריכות גדול, אבל כאן רק אכתוב עיקרי הדברים, ממקור הגמ' והפוסקים, בלא המסקנות, להראות שזה לא דבר פשוט,ובאם יהיה לי זמן אכתוב גם מסקנות.

בפסחים קיב. אמר ר' עקיבא לרשב"י, אם בקשת ליחנק היתלה באילן גדול. ופירש"י (הנדפס שאינו מרש"י) אם בקשת ליחנק  לומר דבר שיהיה נשמע לבריות ויקבלו ממך היתלה באילן גדול  אמור בשם אדם גדול. ולפירוש זה מפורש שמותר. אמנם הרשב"ם פירש היתלה באילן למוד בפני רב ואמור שמועותיו משמו. ולפירוש זה אין ראיה. אמנם המג"א בסי' קנו סק"ב הוכיח מזה שמותר לשנות, וז"ל, אם שמע דין ונראה לו שהלכה כך מותר לאמרו בשם אדם גדול כי היכי דליקבלי מיניה [עירובין דף נ"א ופסחים דף קי"ב]. אלא שאח"כ הקשה ע"ז וז"ל, ובסוף מסכת כלה איתא האומר דבר בשם חכם שלא גמרו ממנו גורם לשכינה שתסתלק וכ"ה בברכות דף כ"ז ע"ש בתר"י וצ"ע עכ"ל. ואע"ג שהקשה לא חזר בו. והאליהו רבא סק"ב הביא המג"א וקושייתו ותי' על זה שלש תירוצו, וז"ל, וי"ל דמיירי [במסכת כלה] שהיו מקבלין אף שלא היה אומר בשמו [ולכן חייב לומר בשם אומרו משא"כ שיש לו סבה לא לומר בשם אומרו, אלא בשם אחר כדי שיקבלו ממנו מותר, ואפי' דברים של עצמו היה מותר]. עוד י"ל דבעירובין מיירי שלא שמע משם גדול אלא ניתנו סתם, אבל כשניתנו בשם גדול אחד לא יאמר בשם חכם אחד. עוד י"ל דדוקא מה שאומר מסברתו לא יאמר בשם חכם אחד, אבל מה ששמע מפי אחר מותר לאומרו אפילו בשם חכם שלא שמע עכ"ל.

ולתירוץ הג' של הא"ר פשוט שאסור להגיד דבר של עצמו משם חכם, ורק דבר של חכם אחר מותר לו להגיד בשם חכם שמקובל יותר מהראשון כדי שיתקבלו דבריו. אבל לתירוץ הראשון כל שרוצה שיתקבלו דבריו מותר לו לאמר בשם גדול מפורסם, וכפשטות לשון המג"א. והפרמ"ג הביא המג"א והא"ר וסיים וצ"ע לדינא.

אברהמי
User offline. Last seen שנה אחת 14 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 15/04/2012
בס"ד הגמרא בגיטין דף כ' .

בס"ד

הגמרא בגיטין דף כ' . :

תניא רבי אומר כתבו [את הגט] על איסורי הנאה כשר נפק לוי דרשה משמיה דרבי ולא קלסוה משמיה דרבים וקלסוה אלמא הלכתא כותיה וכתב רש''י בביאור הגמרא שהסיבה שלוי דרש משמיה דרבים כי היכי דליקבלוה מיניה ובביאור הגמרא שכתבה   אלמא הלכתא כותיה פירש רשי'' מדטרח כולי האי דליקבלוה אלמא הלכתא כוותיה וא"כ מבואר בדברי רש''י שמותר לשנות ולומר בשם מישהוא אחר כדי שיקבלו את ההלכה . אולם בתוספות פירשו את הגמרא באופן אחר , וכתב החתם סופר שם שהתוספות סוברים שוודאי אי אפשר לשנות ולומר בשם מישהוא אחר כדי שיקבלו ממנו עי' שם, ונמצא שלדעת התוספות אסור לשנות , וא''כ נידון השאלה תלוי במחלוקת רש''י והתוספות [לפי הסבר החתם סופר] ולהלכה [וגדרי ההלכה ]הדבר צריך תלמוד .

אוהב תורה
User offline. Last seen 43 שבועות 6 ימים ago. לא זמין
הצטרף: 28/10/2011
דברים חשובים אך לא זה הנידון

דבריך חשובים ומעניינים בהחלט, אך הנידון היה לגבי העלמת שם האומר, ואילו דבריך נסובים על אמירת דברים בשם מי שלא אמרם ודוק.

אברהמי
User offline. Last seen שנה אחת 14 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 15/04/2012
עוד בהנ"ל

בס"ד

עי' בברכי יוסף יו"ד סי׳ רמ"ב כ"ט שהביא מתשובת הגאונים (כת"י) וז"ל שם אם מכיר באותה שמועה שהיא כהלכה ואין מקבלין אותה ממנו אומרה בשם רבו כדי שיקבלו ממנו ואם אין ברור לו שהלכה היא אל יתלה ברבו תשובת הגאונים כ"י סימן שכ"ד, ובפסחים דף קיב אמרו אם בקשת ליחנק התלה באילן גדול ועיי"ש בפירש"י ורשב"ם עכ"ל.

ובמה שהובא מהחת"ס, הנה בהעלמת שם האומר יש לדון מלבד שמשנה בדיבורו אף שמעלים שם האומר וא"כ אם בדברי רש"י חזי' ששרי לומר בשם אחר ודאי שאף אפשר לומר בסתמא, ומהחת"ס שביאר בדברי תוס' שכיון שמשקר אין לומר בשם אחר א"כ חזי' נמי שאפשר להעלים שם האומר, וא"כ נמצא שוודאי הדברים שייכים אף לענין השאלה שנשאלה, וז"ב, ודוק היטב.

עגלת קניות

Your Cart11
 • x 1 רץ כצבי - חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - ירח איתנים
  הסרה | הוספה
 • x 2 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
  הסרה | הוספה
 • x 2 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - פסח שבועות
  הסרה | הוספה
 • x 2 עקבי דרך
  הסרה | הוספה
 • x 2 רץ כצבי - חלק ב
  הסרה | הוספה
סה"כ: 410.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה