4 תגובות [תגובה אחרונה]
אריאל יבנאל
User offline. Last seen 3 שנים 38 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 18/11/2012

אני גר במושב חקלאי וכל יום והרבה שעות ביום מגיע ריח רע של יציאות הפרות וכו' לבית ולבית הכנסת וכמובן לרחוב. איך אוכל לברך לאכול, להתפלל, ולחשוב בדברי תורה בעיר שאני גר בו?. האם אני וכל היהודים חייבים לגור במרחק מפרות וכו'? האם אסור לי להזמין אורחים לבית שלי?האם יש לי לשכנע אנשים לא לעבור לעיר שלי? מה עשו יהודים אלפי שנה שגרו בחקלאות? האם כתוב על זה באחד מספרי הפוסקים?

כולל בית ישראל ...
User offline. Last seen 3 שנים 45 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 18/08/2011
צואת אדם וחמור הוי ריח רע בעצם משא"כ שאר ריחות

הטור בסי' עט כתב ואם יש בה ריח מרחיק עד מקום שיכלה הריח. ופירש הב"י נראה שהוא נלמד מדין נבלה המסרחת. ע"כ. ודין נבלה המסרחת מפורש בירושלמי ברכות פ"ג ה"ה נבלה שמסרחת ד' אמות. וכן נפסק בשו"ע סי' עט  ס"ד בהמה חיה ועוף אם יש בהם ריח רע דינם כצואת אדם. ומ"ש תוס' בשם הירושלמי רק חמור היינו דחמור חמור כאדם  וחומרת צואת חמור היינו שמסתמא ריחן רע ולכן אפילו אם יזדמן פ"א שאין מריחין אסור דה"ל כצואת אדם. אבל במסרחת בודאי אין לקרות שם ק"ש לכו"ע. וממילא הדרא השאלה לדוכתיה איך מותר לקרות שם ק"ש במגיע אליו ריח רע, או אפי' ארבע אמות אחרי שכלה הריח דהוי ריח רע שיש לו עיקר.

ופשוט צריך לומר הטעם שאצל הרגיל שם אינו נקרא ריח רע, ורק בצואת אדם או חמור לא יעזור מה שאצל האדם המריח לא הוי ריח רע בגלל הרגילות כיון שזה בעצם ריח רע, אבל שאר הריחות תלוי באדם המריחו ורק כשאצלו הוי ריח רע אסור להתפלל. אלא דלפי זה אורח יאסור להתפלל שם. וצ"ל כמ"ש בשם הרב דזה הוכחה דאינו ריח רע ממה שעושים הרפתות ליד המושב. אבל לכאורה קצת דוחק לומר כן דהא רואים דלרוב בני אדם הוי ריח רע ובטלה דעתם וכו'.

וה' יקבל תפלותינו ממקום המותר ונזכה להיות מאלו שיתנו ריח טוב כבגמ' ברכות מג: עתידים בחורי ישראל שיתנו ריח טוב כלבנון.

שמחה בונם

dvir
User offline. Last seen 10 שנים 19 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 04/12/2012
שאלה כזו נשאלה בקיבוץ חפץ

שאלה כזו נשאלה בקיבוץ חפץ חיים, בו יש רפת סמוכה לקיבוץ והיא מפיצה ריח. נאמר לי ע"י חבר הקיבוץ כי הרב יעקב אריאל פסק להם שמותר לומר דברים שבקדושה שם למרות ריח הרפת משום שעצם העובדה שזה סמוך לבתי התושבים, מכך מוכח שאין זה נחשב ריח רע עבורם, שאל"כ היו מרחיקים את הרםת עוד מתחומי המגורים.

אריאל יבנאל
User offline. Last seen 3 שנים 38 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 18/11/2012
וכן האם אסור לבנות בית כנסת

וכן האם אסור לבנות בית כנסת באיזור רפת או להיפך האם אסור לבנות רפת באיזור בית כנסת?

שטיגליץ
User offline. Last seen 10 שנים 15 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 14/02/2013
בתוס' ברכות כה. מביא
בתוס' ברכות כה. מביא מהירושלמי שרק חמור

עגלת קניות

Your Cart8
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 2 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 2 רץ כצבי - חנוכה ופורים
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - ירח איתנים
  הסרה | הוספה
סה"כ: 320.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה