2 תגובות [תגובה אחרונה]
הלרשטיין
User offline. Last seen 2 שנים 23 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 18/04/2014
האם אני מקיים מצוה בהנחתן כל היום?האם יש חובה להניחן כל היום?למה בימינו לא מניחין תפילין כל היום?למה לא לא מניחין בשעת תפילת מנחה? וכדו׳file:///Volumes/0526929573/מיכאל%20הלרשטייין/תפילין%20כל%20היום/תפילין%20כל%20היום.pdffile:///Volumes/0526929573/מיכאל%20הלרשטייין/תפילין%20כל%20היום/המתיבתא-%20תפילין%20כל%20היום.pdffile:///Volumes/0526929573/מיכאל%20הלרשטייין/תפילין%20כל%20היום/מצוות%20תפילין%20כמאמרה.pdf
מרדכי יעקב
User offline. Last seen 6 שנים 43 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 15/05/2016
מצות תפילין מקיימים כל רגע

מצות תפילין מקיימים כל רגע ורגע, אלא שאינה מצווה חיובית ממש כל רגע, והרי היא דומה למצות תלמוד תורה שיש מצוה ללמוד כל יום כל רגע אבל אינה מצוה חיובית ממש לכן מותר לאדם לעסוק לצורך פרנסה והעיקר שיעשה את המינימום הנדרש שזהו קריאת שמע שחרית וערבית, וגם במצות תפילין יש מינימום של רגע אחד ביום ויש מקסימום להניח כל רגע, ולכן עד כמה שיש קושי שלא להסיח דעת לכן אנו מניחים רק בתפילת שחרית, ומי שנמצא בדרגה גבוהה יותר מניח יותר, מרדכי יעקב מאיר 

פטר
User offline. Last seen 7 שנים 16 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 04/11/2015
תפילין כל היום

מצות תפילין כתיקנה היא ללבוש כל היום כך פסק השו"ע בסימן ל"ז ויעוין שם בפרי מגדים שדן בגדר ההלכה, וכן נהגו בזמן התנאים והאמוראים ,אולם כתבו התוס' בשבת שמצוה זו רפויה היא בידינו מפני שלא מסרו נפשם עליה בשעת השמד (שבת ק"ל) ,ובשו"ע כתב שנוחגים להניח בשעת ק"ש ותפילה כי צריך לשמור על גוף נקי ,    אעפ"כ כתבו הפוסקים (ביאור הלכה, חיי אדם, ערוך השולחן, ועוד) שמי שיכול לשמור עצמו שלא יפיח בהם אין לו לפטור עצמו מלהניחם כל היום

עגלת קניות

Your Cart4
 • x 1 רץ כצבי - חנוכה ופורים
  הסרה | הוספה
 • x 1 עקבי דרך
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - שבת
  הסרה | הוספה
סה"כ: 160.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה