3 תגובות [תגובה אחרונה]
מן
User offline. Last seen 10 שנים 11 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 06/01/2013

בדבר שנהגו רוב ישראל החרדים לדבר ד' - לאיסור, אך יש איזה פוסק יחיד המתיר זאת, (לדוגמה, שמיעת שירת נשים בדיסק כשאינו מכירה, היתר מכירה בשמיטה, במקומות הנהוג כן - שנשים ילכו בלי גרביים), האם יש חיוב של 'הוכח תוכיח את אמתך', או שהיות ויכול לומר שפוסק פלוני מתיר את הדבר, 'קים ליה' כאותו פוסק, ולכן מראש אין עלינו מצות תוכחה?

bery
User offline. Last seen 9 שנים 19 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 12/04/2013
מה שאמרו מוטב יהו שוגגין ואל

מה שאמרו מוטב יהו שוגגין ואל יהו מזידין זה מיירי כשלא ישמע לנו 

אבל השאלה הזו כוונתה באדם שאם נוכיח אותו יכל להיות שישמע לנו

האם בכלל יש חיוב להוכיח כשיש דעות המתירות את הדבר אע"פ שלא נפסקו

כיון שיש לו על מי לסמוך

כולל בית ישראל ...
User offline. Last seen 3 שנים 35 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 18/08/2011
תוכחה בידוע שלא יקבל

אם העושה אומר שהוא סומך על אותו דעת יחיד, לכאורה אין שום חובת תוכחה, כמפורש בשו"ע בהרמ"א או"ח סי' תרח ס"ב, בכל דבר איסור אמרינן מוטב שיהיו שוגגין ולא יהיו מזידין ודוקא שאינו מפורש בתורה אף על פי שהוא דאורייתא, אבל אם מפורש בתורה מוחין בידן. ע"כ. ובדבר שיש מחלוקת פשוט שנקרא שאין מפורש בתורה, והראיה שאינו מפורש מכיון דיש פוסק אחד החולק. ומכיון שאומר שסומך על דעת היחיד מסתם לא יקבל לשנות, וכיון שאינו מפורש בתורה אין שום מצוות תוכחה במקום שידוע שלא יקבל. 

שמחה בונם

אוהב תורה
User offline. Last seen 34 שבועות 5 ימים ago. לא זמין
הצטרף: 28/10/2011
‏‏‏‏‏‏‏לא הבינותי איך הגעת

‏‏‏‏‏‏‏לא הבינותי איך הגעת למסקנה שוודאי לא יקבל, הלא זו גופא התוכחה שמסבירים לו שאילו היה נוגע הדבר לבריאותו לא היה מסתמך על דברי רופא יחיד, והאם העולם הבא שלו פחות חשוב לו, וכדו' מדברים אלו, ואם מוכיח בשפה רכה כנדרש, למה שלא יתקבלו הדברים על הלב?

עגלת קניות

Your Cart4
  • x 3 רץ כצבי - חנוכה ופורים
    הסרה | הוספה
  • x 1 רץ כצבי - ירח איתנים
    הסרה | הוספה
סה"כ: 160.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה