5 תגובות [תגובה אחרונה]
שניאורזלמן
User offline. Last seen 10 שנים 51 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 31/03/2012

האם שייך נבואה בדורנו?

לייזר אשכנזי
User offline. Last seen 8 שנים 3 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 27/11/2014
כדאי היה בכל אופן לעשות על זה שיעור

שם בסוטה נסתלקה ולא בטלה או פסקה. כמוכח מהמשך הסוגיה.

וראה גם מש"כ בתוס' שם על זוכוכית לבנה.

ומסתימת לשון הרמב"ם הל' יסודי התורה פרקים ז-י. ""מיסודי הדת לידע שהא-ל מנבא את בני האדם".

והרמב"ם באגרת תימן פרק ג. "תחזור הנבואה לישראל" "ואין ספק שחזרת הנבואה היא הקדמת משיח.."

עוד באריכות גדולה בפרקי גילויים להר"ר מרגליות בפתיחתו לשו"ת מן השמים.

ובפרט שהיו כמה נביאים ידועים לנו כמו עזרא הנביא (גיטין פח, א. ד"ה ודלמא)  ר' שמואל הנביא דודו של בעל הרוקח.

במקור זה אפשר למצא הרבה בעניין, ובהערות שם.

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=15812&st=&pgnum=85

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=15812&st=&pgnum=86

מכל הנ"ל ועוד ניתן לומר ברור שיתכן נבואה בזמנינו. ויש לעיין בכל הנ"ל

לייזר אשכנזי
User offline. Last seen 8 שנים 3 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 27/11/2014
כדאי היה בכל אופן לעשות על זה שיעור

שם בסוטה נסתלקה ולא בטלה או פסקה. כמוכח מהמשך הסוגיה.

וראה גם מש"כ בתוס' שם על זוכוכית לבנה.

ומסתימת לשון הרמב"ם הל' יסודי התורה פרקים ז-י. ""מיסודי הדת לידע שהא-ל מנבא את בני האדם".

והרמב"ם באגרת תימן פרק ג. "תחזור הנבואה לישראל" "ואין ספק שחזרת הנבואה היא הקדמת משיח.."

עוד באריכות גדולה בפרקי גילויים להר"ר מרגליות בפתיחתו לשו"ת מן השמים.

ובפרט שהיו כמה נביאים ידועים לנו כמו עזרא הנביא (גיטין פח, א. ד"ה ודלמא)  ר' שמואל הנביא דודו של בעל הרוקח.

במקור זה אפשר למצא הרבה בעניין, ובהערות שם.

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=15812&st=&pgnum=85

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=15812&st=&pgnum=86

מכל הנ"ל ועוד ניתן לומר ברור שיתכן נבואה בזמנינו. ויש לעיין בכל הנ"ל

חכם שמואל
User offline. Last seen 10 שנים 3 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 16/01/2012
דעת הרמב"ם

לכאורה, לפי האופן שבו מסביר הרמב"ם את הנבואה, משמע שזה בכוח האדם להשיג אותה.

בהלכות יסודי התורה פ"ח, בהקדמתו לפרק חלק (בפיהמ"ש) וכמובן - במו"נ. הוא גם מעיד על יהודי בן זמנו שהוא בגדר נביא (זמן רב לאחר שמתו חגי, זכריה ומלאכי).

לפי הבנתי בדברי הרמב"ם (בעיון כולל), קיימים דרגות שנות בנבואה. הנבואה היא לפי ערך הנביא. ככל ששכלו רחב ועדין יותר, כך יוכל להשיג דרגת נבואה גדולה יותר.

ע"ד האפשרות להכיר פלוני מסויים ואת שכלו כל-כך טוב, עד שאפשר לומר מה הלה חושב על מאורע פלוני. שככל שידיעתו והשגתו בהליכותיו, דעותיו והנהגותיו וכו' של פלוני תהיה גדולה, כך יוכל להשיג יותר טוב את ההתייחסות שלו למאורע פלוני.

כך אולי אפ"ל גם בנבואה. שככל שיודע ומבין טוב בתורה (שכל אלקי). וכן, בהנהגתו, הליכותיו וכו' כביכול של הקב"ה (מעשה בראשית, מרכבה וכיו"ב) - כך יוכל יותר להבין ולהשיג את דעת ה' במאורע פלוני וכיו"ב. שזוהי הנבואה - לפי הרמב"ם.

כך אני מבין את הרמב"ם. אשמח לשמוע דעות נוספות.

 

לייזר אשכנזי
User offline. Last seen 8 שנים 3 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 27/11/2014
ספר הרמב"ם "הלכות הלכות"!

כשהרמב"ם בהלכות יסודי התורה כותב להלכה ללא תנאי זמן (על אף שלמד את הגמרות בנושא) להלכה איך מיישמים את המצוה לשמוע לנביא וכו'. לא ניתן להסבר רק ע"י חילוקים תובנתיים.

מערכת האתר
User offline. Last seen 6 שעות 26 דקות ago. לא זמין
הצטרף: 27/10/2009
נבואה בדורינו

בש"ס סוטה מ"ח ע"ב מפורש: תנו רבנן משמתו חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראל.

אכן, כידוע חלוקה מדרגת רוח הקודש מהנבואה, כמבואר בדברי הרמב"ן עה"ת והרמח"ל בדרך ה', וא"כ פשיטא דגם נבואה לא שייך בדורינו כלל.

ברם רוח הקודש נראה דיש בזה מדרגות, ושייך במקצת גם בדורינו כדראינו בגדולי הדורות, יעו' בדברים שכתב בסגנון זה הגר"ח קנייבסקי שליט"א בספרו אורחות יושר סימן כ"ט (רוח הקודש) עמ' פב.

 

עגלת קניות

Your Cart5
 • x 1 רץ כצבי - חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 1 עקבי דרך
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
  הסרה | הוספה
סה"כ: 185.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה