תגובה אחת [תגובה אחרונה]
יחיאל
User offline. Last seen 3 שנים 11 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 07/07/2010

ידועה הדרשה בגמ' על הפסוק "עשר תעשר", עשר בשביל שתתעשר.

נשאלת השאלה: האם קופת ציבור (של צדקה) שמתוחזקת ע"י תרומות של הציבור, מחוייבת לתת גם מעשר כספים?

מצד אחד יש לומר שאין חיוב, שהרי כל הקופה כולה היא של צדקה וממילא לא שייך בה מעשר כספים. אך מצד שני יש לומר, שאם מעשר כספים היא סגולה לעשירות, אולי גם קופת הציבור תהיה מחוייבת לתת מעשר כספים, בשביל שיצטבר בקופה יותר כסף למען צדקות שונות.(וכמו שמצינו שיש מושג מעשר מן המעשר בתרומת מעשר וכו').

כולל בית ישראל ...
User offline. Last seen 2 שנים 9 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 18/08/2011
קופת צדקה האם מותר לעשר כדי להתעשר

הפסוק עשר תעשר נאמר במעשר תבואה המחוייב מן התורה, ולא בשאר מעשר כספים, ואע"ג דתוס' בתענית ט. ד"ה עשר הביא הסיפרי, דמעשר תעשר ילפינן גם מעשר ממון כגון רבית ופרגמטיא, היינו רק אסמכתא בעלמא דלרוב הפוסקים הוי דרבנן, אבל הסגולה שיש להתעשר לא הוי רק במעשר השדה, כמ"ש הפתחי תשובה ביו"ד סי' רמז סק"ב, בשם השל"ה והיעב"ץ והמשנת חכמים, דדוקא במעשר תבואה הוא דשרי לנסות אם יתעשר אבל לא במעשר כספים. ע"כ. (וודאי יש הסגולה להתעשר מזה אלא דלנסות דהיינו ליתן בשביל להתעשר לחוד אסור). וכן משמע במס' שבת קיט. עשירים שבארץ ישראל במה הן זוכין, אמר לו בשביל שמעשרין שנאמר עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר, שבבבל במה הן זוכין, אמר לו בשביל שמכבדין את התורה. משמע דבחו"ל אין הסגולה לעשר כדי להתעשר. ואע"ג דיש לדחות זה, שידע שבחו"ל אין מעשרים כל הוצאתיהם, מ"מ משמע דלא היה להם אפשרות להתעשר ע"י זה. אלא שמהרמ"א שם ס"ד משמע דס"ל דגם בצדקה מותר לנסות שודאי מעשרת, אלא שגם הוא הביא דברי הב"י בלשון וי"א, דרק במעשר מותר לנסות ולא בשאר צדקה, וזה אפשר לומר בכל מעשר ולא רק במעשר תבואה.

עכ"פ להפוסקים המובא בפתחי תשובה ודאי שאסור דגם לכל אדם אסור ליתן בשביל זה, ולהב"י יש לספק שמא כל אדם אסור לנסות בזה, ולהרמ"א לכל אדם בכל צדקה מותר לנסות, אבל בגבאי צדקה עדיין יל"ע.

ובסי' רמט ס"א אסור לבזבז אם ע"י יצטרך לבריות, וא"כ פשוט דגבאי צדקה דכל הצטרכותו הוא לבריות, ואין לו עסקים לצדקה, וא"כ מה שיפחות ע"י נתינת המעשר יצטרך יותר לבריות, ופשוט שקופת צבור המתוחזקת ע"י תרומות הצבור שאסור לו להפריש מעשר שיפילו עצמם על הצבור יותר. ובודאי שאין חיוב ליתן מעשר דלא גרע מעני המתפרנס מצדקה שאין לו חיוב ליתן מעשר וגם צדקה אינו חייב רק שלישית השקל לשנה. עכ"פ גבאי צדקה שחי על תרומות אין בו חיוב ואם אין בו שום חוב מסתם גם אין הזכות דיתעשר. וגם מסתבר שאסור לגבאי ליתן מעשר שאנשים התורמים תורמים שילך לצדקה הזה ולא לשנותו לדברים אחרים, אלא שיש דברים שמותר לגבאי לשנות מצדקה צדקה, אבל מעשר אין שום חובה.

אלא שאם מיירי בגבאי צדקה שעושה עסקים עם כספי הצדקה, דאפשר דשייך שהעסקים ירוויחו יותר וע"י נתינת המעשר יהיה לו סגולה להרויח ולא יצטרך לבריות, יש מקום לומר שמותר לעשר. וצל"ע אם יש בזה חובה לעשר, דלא מצינו מיעוט למעשר רק בשל הקדש והפקר, אבל של שותפים חייב לעשר ושמא גבאי צדקה הוי כשל שותפות. ואם אין חובה לעשר לא מה"ת ולא מדרבנן, אין כלל הזכות דיתעשר ע"י נתינתה.

 

עגלת קניות

Your Cart11
 • x 2 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 3 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 5 עקבי דרך
  הסרה | הוספה
סה"כ: 395.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לזכרון עולם בהיכל ה'

לעילוי נשמתו

הר"ר פנחס נצר ז"ל

בן יבדלחט"א הר"ר אברהם צבי שיחי' לאוי"ט

קידש שם שמים במעשיו והליכותיו

אהוב על הבריות וקירבם לתורה

נפטר בשם טוב בדמי ימיו

ביום ב' חשון תשס"ח

תנצב"ה

 


הוקדש על ידי בני משפחתו שיחי'