8 תגובות [תגובה אחרונה]
יחיאל
User offline. Last seen 4 שנים 31 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 07/07/2010

ברכות לרגל פתיחת האתר.

האם פתיחת אתר חשוב ושימושי לתועלת לומדי התורה כגון האתר הזה, מחייב ברכת שהחיינו ?

nrb770@gmail.com
User offline. Last seen 4 שנים 48 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 05/05/2014
א''א לדעת את התועלת בפתיחה

אתר חדש זה כמו עסק חדש אין לדעת את הצלחתו מראש ולכן השמחה אינה שלימה

חננאל
User offline. Last seen 10 שנים 8 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 03/09/2012
יש לדון בדבר מכמה הבטים,

יש לדון בדבר מכמה הבטים, אכתוב כרגע אחד מהם המג"א כתב בסי' רכג שאין לברך שהחיינו על ספרים חדשים משום שמצוות לאו להנות ניתנו וא"כ יש לדון כן גם באתר בנידון הנ"ל,

גם מה שהובא מהחת"ס והאור החיים הנ"ל לגבי בר מצוה, שם זהו משום שמתחייב בכל המצוות פעם ראשונה וזהו מדין ברכת שהחיינו על מצווה, משא"כ בפתיחת אתר אין זה מעשה מצוה אלא הנידון הוא משום שהחינו כמו בקנית בגד חדש וכד' ובזה לא שייך כלל נידון החת"ס.

 

אודי
User offline. Last seen 8 שנים 37 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 10/08/2010
הקריטריונים לברכת שהחיינו

א. בתשובת הרשב"א ח"א מובא שבמילה יברך שהחיינו אף אי אית ליה צערא לינוקא, שכן עיקר הברכה היא לא השמחה אלא התועלת שבאה לו  

א"כ בנד"ד בודאי שיש לברך שהרי לא במעשה תליא מילתא אלא בתועלת, רק דצ"ב מי יברך, מייסד האתר, הוגה הרעיון או המשתמשים?

 

ב. בנוסף, בחת"ס סי' נ"ה כתב שבר מצווה יברך שהחיינו בהנחת תפילין פעם ראשונה על כל המצוות שעתיד לעשות (כמצווה)

וגם האוה"ח (בפרי תואר) כתב שאדם יברך אז כי "ה' הגיעו לגדר קיום המצווה ולא מת באפס תקוות קיום המצוות" 

הרי דאין תלות בין מעשה ספציפי לברכת שהחיינו.

 

יחיאל
User offline. Last seen 4 שנים 31 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 07/07/2010
תגובה לתגובה

שלום אודי,-

תודה על התגובה. אבל הדוגמאות שהבאת מתשובות הרשב"א ומהחת"ס, הם על "מצוות" ממש ובפרט שהם מצוות קיומיות, משא"כ באתר שהוא אולי בגדר "תשמישי מצוה" שעוזר ומסייע בלימוד התורה"ק. אבל גדר של מצוה בוודאי שאין לו. וממילא ההשוואה קצת רחוקה.

אודי
User offline. Last seen 8 שנים 37 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 10/08/2010
יחיאל,ראשית, לדעת החת"ס הנ"ל

יחיאל,

ראשית, לדעת החת"ס הנ"ל עיקר הברכה היא על הה"ת לעשות מצוות בעתיד (וכהגדרת האוה"ח), רק המחייב הוא התפילין, וכך פוסק להלכה הביאור הלכה בסי' כ"ב עיי"ש.

אפשר שלפי"ז יצטרך לצרף ברכת שהחיינו על חפץ/פרי, אך לכוון על הה"ת שנוצרה להפצת תורה בצורה כה רחבה.

אשר לדקדוקך אי הוי תשמיש מצווה הרי שלפי הגדרתו של רבינו חננאל בברייתא מגילה כ"ו, השאלה האם המצווה נתקיימה כבר כשופר וסוכה ואז הוי תשמיש מצווה לעומת מצווה תמידית כס"ת וכדו' דהוי תשמיש קדושה.

גם אם ננקוט דרכא אחרינא בחילוק תשמיש קדושה/מצווה לדוג' באגרות משה או"ח ל"ט מביא שעצם עשיית וקיום הס"ת היא מצווה דעשוי ללמוד בה (וצ"ע ממזוזה ותפילין לפי"ז ודו"ק) ולכן אי כבר א"א ללמוד בהן, אזלא קדושתה.

לפי המורם לעיל ברור שעשיית אתר (כאמור, לפחות ליוצרו)כגון דא, הוי מצווה תמידית ובוודאי שעשוי ללמוד בה ולכן נראה דהוי תשמיש קדושה בדייקא.

אלא דיל"ע במה הוי קדושתיה דהרי נפסק כבר ע"י רשכבה"ג מרן הגרש"ז אויערבאך שכתיבה במחשב בחוה"מ אינו דבר המתקיים ושרי, וכ"כ מחיקת שמות המחשב לא חשיבא מאותה הסברא, לכן יש לשקול במה מתבטאת הקדושה. 

מערכת האתר
User offline. Last seen 23 שעות 50 דקות ago. לא זמין
הצטרף: 27/10/2009
שהחיינו על פתיחת אתר

זכרוני בשעתו כאשר מו"ר הגרש"ז ברוידא הוציא לאור את ספרו החדש הסתפק האם מברכים שהחיינו בהוצאת ספר חדש, והביא את דברי הב"ח באו"ח סי' ח' שחידש כי שאני ברכת שהחיינו מכל הברכות, לפי שהיא על שמחת הלב, וממילא גם בספק, אם אצלו איכא שמחה, שפיר יברך. ומ"מ למעשה נטל פרי חדש ובירך שהחיינו וכיון בזה על הספר.

יחיאל
User offline. Last seen 4 שנים 31 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 07/07/2010
ישר כח על התגובה. אך לכאורה

ישר כח על התגובה.

אך לכאורה יש לחלק בין ספר חדש לאתר באינטרנט, שהרי ספר חדש הוא דבר שיש בו ממשות ועל כך הספק שאולי יש לברך. לבין אתר שהוא דבר שאין בו ממשות וממילא הספק הרבה הרבה יותר גדול.

תורת חיים
User offline. Last seen שנה אחת 45 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 31/03/2014
מאידך

אם הברכה היא על שמחת הלב, מה זה משנה אם השמחה באה בגלל דבר שיש בו ממשות או שאין בו ממשות?!

 

עגלת קניות

Your Cartטרם התווספו פריטים לעגלת הקניות

  בראשית

  שמות

  ויקרא

  במדבר

  דברים

  נושאים

  מועדים

  הקדשות

  לעילוי נשמת

  הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

  ת.נ.צ.ב.ה.

  לעילוי נשמת
  אבינו, חמנו וסבנו האהוב
  ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
  בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
  אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
  שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
  תנצב"ה

   

   


  תנצב"ה

  לעילוי נשמת

  איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
  הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
  נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

   

  לעילוי נשמת

  אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

  כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

  אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

   

  מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

  בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

  נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

  ת.נ.צ.ב.ה.

  התודה והברכה

  לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

  ובראשם

  הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

  על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
  במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

  הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
  שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
  הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

  שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

  למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

  בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
  בבריות גופא ונהורא מעליא

  וזכות הרבים תעמוד להם לעד

  לעילוי נשמת
  גאון התורה והמוסר
  מרן ראש הישיבה
  הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
  שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
  בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

  נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

  לזכרון עולם בהיכל ה'

  לעילוי נשמתו

  הר"ר פנחס נצר ז"ל

  בן יבדלחט"א הר"ר אברהם צבי שיחי' לאוי"ט

  קידש שם שמים במעשיו והליכותיו

  אהוב על הבריות וקירבם לתורה

  נפטר בשם טוב בדמי ימיו

  ביום ב' חשון תשס"ח

  תנצב"ה

   


  הוקדש על ידי בני משפחתו שיחי'