אין תגובות
הר שושנים
User offline. Last seen 11 שנים 31 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 15/11/2010

ראיתי חובה נעימה לשתף את ציבור הלומדים הקדוש כהמשך לשיעור האחרון לפרשת ויחי (בענין מחשבה ומעשה) במה שהראני בני אהובי נ"י בספר זהב משבא (מהגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל, ראש ישיבת באר יעקב) וז"ל:

"לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו איתו"

"במדרש מובא בפרשת דרכים דרוש כ"ו והשב זה יוסף ישיב זה עשיו, והוא תמוה דמאי שיאטייה דעשיו הכא וכמו שתמה בפד"ר, ואפשר לפרש דהנה השבטים לגבי יוסף היה עיקר חטאם רק במחשבה אבל במעשה לא עשו לו רעה כאשר אמר אח"כ ואתם חשבתם עלי לרעה אלוקים חשבה לטובה וגו', ולפי"ז אם מגיע להם עונש תלי' אי אזלי בתר מעשה או בתר מחשבה, דאי אזלינן בתר מעשה אינו מגיע להם עונש ואי אזלינן בתר מחשבה מגיע להם עונש. והנה אצל הברכות שברך יצחק את יעקב הי' במחשבתו על עשיו רק שבמעשה נתברך יעקב אבל במחשבה נתברך עשיו, ולפי"ז אם הברכות יתקיימו לגבי יעקב או לגבי עשיו תלי ג"כ בזה אי אזלינן בתר מחשבה או בתר מעשה דאי אזלינן בתר מעשה הנה הדין נותן שתיקיימו כל הברכות לגבי יעקב כיון דהוא נתברך במעשה, אבל אי אזלינן בתר מחשבה הדין נותן שיתקיימו לגבי עשיו כיון דהוא נתברך במחשבה, וא"כ אם יוסף ישיב להם רעה א"כ יסבור עכ"ח דאזלינן בתר מחשבה ולא בתר מעשה דעיקר חטאם היה במחשבה, א"כ מימילא גם עשיו ישיב להם רעה דכפי המחשבה נתברך הוא ויתקיים אצלו הוה גביר לאחיך, וזה כוונת המדרש והשב זה יוסף ישיב זה עשיו דאם יוסף ישיב גם עשיו ישיב" עכ"ד.   ודברי פי חכם חן!

עגלת קניות

Your Cart34
 • x 1 רץ כצבי - ירח איתנים
  הסרה | הוספה
 • x 2 רץ כצבי - חנוכה ופורים
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - שבת
  הסרה | הוספה
 • x 28 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
  הסרה | הוספה
 • x 2 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
סה"כ: 940.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה