3 תגובות [תגובה אחרונה]
איגוד
User offline. Last seen 10 שנים 44 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 20/04/2012

בשבועות אלו לומדים פרקי אבות בשבת.  אחד האמרות הידועות לבני תורה ולבעלי מלאכה כאחד, היא המשנה יז בפרק ג: רבי אלעזר בן עזריה אומר: ... אם אין קמח - אין תורה. אם אין תורה - אין קמח.  בדומה לזה מצינו מחלוקת רשב"י ור' ישמעאל בגמ' ברכות: הרבה עשו כר' שמעון ולא עלתה בידם - ומנגד יש את הטיעון תורתו מתי נעשית?  בדור מאוחר יותר מצינו הרמב"ם מחווה דעתו התקיפה שעל האדם לצאת לעבודה והרבה מבני דורו וגם בדורות שלאחריו מתווכחים בענין, זה בכה וזה בכה.

 

בשלש הדורות האחרונות - כשיהדות התורה השתקמה מהשואה האיומה - דגלו מורי האומה בשיטה המוזכרת בגמרא: אלף נכנסים לבית המדרש ואחד מהם יוצא להוראה.  בכלל לא התייחסו ל"קמח" כגורם חיוני לקיום הדור,אלא התמקדו בייסוד ישיבות וכוללים כדי לייצר ככל שיותר גדולים בתורה עבור הדור הבא.

השאלה האקטואלית צריכה להישאל: מה השקפת התורה שהדור שלנו צריך לנקוט ככיוון לדור הצעיר?  האם ממשיכים בדרך שהורו לנו זקני ראשי הישיבות נ"ע מהדור העבר: אם אין תורה - אין קמח, או האם מתחילים להטות אוזן ללחשושים של בעלי המלאכה שעל כתפם מונחת עול פרנסת, הלבשת ודיור הבנים והחתנים: אם אין קמח - אין תורה?

איילון
User offline. Last seen 3 שנים 49 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 05/01/2014
כמובן שאנו רואים בבירור את

כמובן שאנו רואים בבירור את דעת הרמב''ם ואי אפשר להתעלם מפסיקתו ההלכתית-מחשבתית שפסק את המשנה והגמ' שתורה שאין עימה מלאכה-סופה בטלה והן אמת שהיעב''ץ כתב שכיום יש דין לכל הת''ח של עני ולכן יכולים לא לעבוד ולהישאר ללמוד, עי' יבי''א חלק ט סימן ט''ו כמדומני שמביא זאת ופוסק להלכה, אך עדיין ישנה קושייה והיא שאנו רואים במו עינינו שישנו פער משמעותי בין עני שבקושי יכול לאכול ולחיות בצרוה נורמלית לבין ת''ח שמקבל מלגה ואשתו עובדת וכו. ולכן יש מקום באמת לפתוח נושא חשוב זה כדי לדעת מה עלינו לנהוג בעבודת ה' שלנו. 

א ח רוזנברג
User offline. Last seen 6 שנים שבוע אחד ago. לא זמין
הצטרף: 13/02/2013
תורה וקמח מה קודם למה

הן אמת שמפשטות לשון המשנה אין אנו מבינים מה קודם למה, אך המעיין באור החיים הק' בפר' בחוקותי באחד מן ה-42 פירושים על הפסוק הראשון "אם בחוקותי תלכו", יבין וישכיל אשר קבלת הקמח תלויה כפי התורה שיש באדם, וכמו"כ כותב האלשיך הקדוש שקודם צריך את התורה ואח"כ יש את הקמח, ע"כ כל אחד יעשהה את החשבון כמה תורה יש בו ולפי זה ידע לבד לכמה קמח הוא אמור לקבל.

יש עוד הרחבה בנושא זה, ספרי קודש מלאים בענין זה, ובינתים אחתום בזאת

הרב חיים פיג'ו
User offline. Last seen 8 שנים 38 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 16/02/2011
אם אין תורה אין קמח

על האדם לבדוק את אפשרויותיו הכספיות יחד עם רעיתו שתחי' כמה הם יכולים להצטמצם ומה אפשרויותיהם מתמיכת הכולל , מתמיכת משפחה, הכנסה משיעורי תורה וכד', אם יכול להתקיים ברמה סבירה [לא לדחוק את עצמו ללכת לישון רעב, או לא למלא צרכים מינימליים של האשה] ישב וילמד.

אבל אם מרגיש שפוגע במינימום ההסתפקות בבית יחפש עבודה ככלי קודש לחלק מהיום [סופר  משגיח כשרות, מגיה וכד'] ושאר היום יקדיש לתורה.

עגלת קניות

Your Cart7
 • x 1 רץ כצבי - ירח איתנים
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חנוכה ופורים
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 2 רץ כצבי - חלק א
  הסרה | הוספה
סה"כ: 280.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה