שיעורים נוספים בעניינים הנדונים בשיעור זה:

הדרכה לראש השנה

תקציר השיעור

הדרכה מעשית לראש השנה

פרק ראשון - מה צריכים לבקש

א.      מלכות שמיים - לדברי הזוהר הקדוש צריך לבקש רק על מלכות שמים, דהיינו שנזכה לראות בהתגלות מלכותו יתברך בעולם.

ב.      בקשות על צרכים פרטיים - לדעת בעלי המוסר (רבי ישראל מסלנט) יש לבקש בזמננו גם על הצרכים הפרטיים של כל אחד ואחד.

ג.       חיים למענך - בזמן שמבקשים מהקב"ה חיים, אין לבקש רק חיים ובריאות כדי ליהנות, אלא לבקש חיים "למענך", דהיינו להיות עבד למלך מלכי המלכים הקב"ה.

ד.       בקשה על כלל ישראל - זכות גדולה לבקש בקשה על כלל ישראל כדי להיכלל בזכות הרבים.

פרק שני - הזמן לבקש

א.      במחשבה - בזמן התפילה (ואפילו כשחל ראש השנה או יום הכיפורים בשבת) באמירת הפסוקים והאזכרות שמזכירים בהם בקשות לחיים כגון: "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים" וכו', וכן ב"יעלה ויבוא" כשאומרים: "והושיענו בו לחיים טובים". וכמו כן בסוף התפילה באמירת "וכתוב לחיים טובים" וכו', וכן "בספר החיים" וכו'.

ב.      בדיבור - אפשר לבקש בקשות פרטיות בדיבור כאשר מסיימים את תפילות שמונה עשרה, לפני אמירת "יהיו לרצון" בסיום "אלוקי נצור".

ג.       בשעת התקיעות - יש קהילות שנהגו להתוודות בפה בשעת התקיעות. כיום המנהג לא להוציא בשפתיו מילים בשעת התקיעות, אלא להתוודות במחשבה. כלומר, להרהר בלבו הרהורי חרטה על העבר ולקבל קבלה טובה לעתיד בשעת התקיעות.

ד.       שערי דמעות לא ננעלו - חז"ל מסרו לנו כי כל השערים ננעלו, חוץ משערי דמעות, שהקב"ה כביכול בעצמו מקבל תפילות שנאמרות בדמע. מי שיכול לבכות בשעת התפילה, שכרו גדול מאד.

פרק שלישי - מה צריכים להרגיש

א.      אהבת ה' - כתבו בעלי המוסר, שבראש השנה נשתדל מאד להכיר טובה להקב"ה, אשר נותן לנו חיים ובריאות בחסדיו המרובים, ועל ידי זה יגביר אהבתו אליו יתברך.

ב.      יראת ה' - בדורות קודמים היו מרגישים בימי הדין יראה ופחד.

העצה לדמיין בחוש רגשות אלו, היא להתבונן מה נתון על כפות המאזניים בשעת הדין, ומה עתידים לגזור עליו במשפט, ועל ידי זה יתחזק ביראת שמיים.

פרק רביעי - עצות מעשיות לראש השנה

א.      הכנה - לקראת ראש השנה, כדאי מאד להקצות זמן קצר, ללמוד פירושים על התפילה, או לקרוא קטע קצר מתוך ספרי המוסר, שמרגיש שמחזק אותו.

ב.      תהלים - בימי ראש השנה רצוי מאד להגיד תהלים. מסופר על מרן הרב בריסק, רבי יצחק זאב סולובייצ'יק זצ"ל, שניצל כל רגע פנוי בימי ראש השנה לאמירת תהלים.

ג.       להיזהר מכעס - צריך להיזהר מאד לא לכעוס בראש השנה, כי הכעס מעורר ח"ו את מידת הדין.

ד.       שמחה - חובה להשתדל בכל כוחו להיות בימי ראש השנה בשמחה, שנאמר "וגילו ברעדה". ופירשו חז"ל שאין סתירה בין הפחד מאימת הדין לבין החובה לשמוח בימים אלו, משום שאנו בטוחים שהקב"ה ירחם עלינו בחסדיו המרובים, ויכתבנו ויחתמנו לחיים טובים ולשלום, אמן!

 

נערך על ידי הרב יעקב זילברליכט, ניתן לקבל info@olamot.net

עגלת קניות

Your Cart1
  • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק א
    הסרה | הוספה
סה"כ: 40.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה