שיעורים נוספים בעניינים הנדונים בשיעור זה:

מוזיקה בספירת העומר וימי בין המיצרים

תקציר השיעור

א. מדינא דגמרא ימי בין המיצרים הם ימי אבלות, וחידש המגן אברהם כי "אסור לעשות ריקודים ומחולות" מי"ז בתמוז ואילך. עוד חידש המגן אברהם, שגם בימי ספירת העומר "אף מי שעשה שידוכים אסור לעשות ריקודים ומחולות". ודנו הפוסקים האם גם שמיעת כלי זמר ושירים נאסרה בימים אלו.

ב. בעיקר דברי המג"א יש להבין מהו גדר האיסור "לעשות ריקודים ומחולות", והאם יש בזה הבדל בין ימי בין המיצרים לספירת העומר.

ג. וכן צ"ע מה התחדש באיסור שמיעת כלי זמר ושירים בימים אלו יותר משאר ימות השנה [שנאסר בהם לשמוע מוזיקה לאחר החורבן].

•  •  •

ממוצא הדברים יש לברר פרטים נוספים בנדון שמיעת שירים ומוזיקה בימי בין המיצרים וימי ספירת העומר:

ד. שמיעת "שירי רגש" שקטים מוזיקה קלאסית ופרקי חזנות.

ה. שמיעת שירים ברדיו, קלטות ודיסקים שירה בפה ושמיעת מוזיקה וואקלית.

ו. המתפרנס מנגינה • לימוד נגינה • חוגי נגינה ומחול בבתי ספר • נגינה בגני ילדים • שמיעת מוזיקה בשיעורי התעמלות • האזנה למרכזיה המשמיעה שירים בזמן המתנה למענה בטלפון.

ז. שירה בפה וניגון בכלי זמר בשמחה של מצוה [אירוסין • שבע ברכות • בר מצוה • הכנסת ספר תורה • סיום מסכת • ריקוד לחתן בישיבה].

ח. מוזיקה בחול המועד פסח • ריקודים וכלי זמר מל"ג בעומר ואילך • מראש חודש סיון ועד שבועות.

ט. תכלית המנהג למעט בשמחה בספירת העומר - חיזוק הזהירות בכבוד הזולת.

א. מדינא דגמרא ימי בין המיצרים הם ימי אבלות על חורבן בית המקדש, כמבואר במשנה בסוף מסכת תענית [1] "משנכנס אב ממעטין בשמחה, שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, אסור מלספר ולכבס". ובמסכת  יבמות [1] אמרו כי קודם לזמן זה [דהיינו מראש חודש ועד התענית] העם ממעטים בעסקיהם מלישא וליתן, מלבנות ולנטוע, ומארסים ואין כונסים, ואין עושים סעודת אירוסין". וכן נפסק להלכה בטור [1] ובשו"ע [1] "אין נושאים נשים ואין עושים סעודת אירוסין, אבל ליארס בלא סעודה מותר"/ והוסיף הרמ"א: "ונוהגים להחמיר שאין נושאים מי"ז בתמוז ואילך עד אחר תשעה באב".

כמו כן, מצינו בגמרא במסכת יבמות [1] כי בתקופה שבין פסח לעצרת מתו עשרים וארבע אלף תלמידי רבי עקיבא מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. ומחמת זה, הובא בטור [2] ובשו"ע [2] שנהגו לא לישא אשה בין פסח לעצרת [ובשו"ע כתב עד ל"ג בעומר] "שלא להרבות בשמחה שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא".

והנה דבר ברור הוא, שהאיסור לנגן בכלי זמר ולא לשמוע שירים ומוזיקה בימי בין המיצרים ובימי ספירת העומר לא הוזכר בדברי רבותינו הראשונים, ואף לא בדברי הרמב"ם, הטור והשו"ע. ורק בדברי המגן אברהם הוזכר האיסור שלא לעשות "ריקודים ומחולות" [ראה ביאורו של הגרש"ז אויערבך [הליכות שלמה [6] הערה כא] מהו ריקוד ומהו מחול].

• בהלכות בין המצרים כתב המג"א [1] "ונ"ל דאסור לעשות ריקודים ומחולות מי"ז בתמוז ואילך".

• ובהלכות ספירת העומר כתב המג"א [2] "לעשות ריקודים ומחולות של רשות נהגו לאסור. ונ"ל שאף מי שעשה שידוכים אסור לעשות ריקודים ומחולות". ודבריו הובאו להלכה במשנ"ב [1] סי' תקנא ס"ק טז; [2] סי' תצג ס"ק ג).

ויש לדון האם גם שמיעת כלי זמר ושירים נאסרה בימים אלו.

ובעיקר דברי המג"א יש להבין מהו גדר האיסור "לעשות ריקודים ומחולות", והאם יש בזה הבדל בין ימי בין המיצרים לספירת העומר. וכן צ"ע מה התחדש באיסור שמיעת מוזיקה בימים אלו יותר משאר ימות השנה [שנאסר בהם לשמוע מוזיקה לאחר החורבן - וכפי שהרחבנו את היריעה בנדון בשיעור רנ"ב - שמיעת מוזיקה בזמן הזה].

שמיעת כלי זמר • קלטות ודיסקים • שירים ברדיו

ב. אף שהמג"א אסר "לעשות ריקודים ומחולות", ולא את עצם שמיעת כלי זמר, נקט בשו"ת מנחת יצחק [3] "דהוי איסור כלי זמר [בספירת העומר] בכלל מה דאיתא במג"א דכתב דאסור לעשות ריקודים ומחולות בימי הספירה. ואף דלא הזכיר כלי זמר, מכל מקום כלי זמר הוי כל שכן, דהוי שמחה יתירה מריקודים ומחולות". והוסיף כי "גדול כח המנהג, עד דיש לומר דנוגע באיסור דאורייתא, דהוי כמו נדר".

וכן פסק האגרות משה [2] לאחר שכתב כי יש לבעל נפש להחמיר שלא לשמוע אפילו שירה בפה ושלא על היין במשך כל ימות השנה, הוסיף: "ובימי הספירה יש לאסור בזמרא דמנא אף להמתירים". ומפורש בדבריו שבימי ספירת העומר יש יותר סיבה לאסור שמיעת מוזיקה, מאשר כל ימות השנה.

וכן מובא בשם הגרי"ש אלישיב בספר אשרי האיש [6] פרק סה סע' כ) שנהגו להחמיר בחומרא יתירא בימי הספירה לאסור שמיעת כלי זמר יותר מכל ימות השנה: "ובאמת הרבה העירו דמה ענין ניגונים לריקודים ומחולות. ואמר רבינו שאכן אין לזה מקור, אלא שכל השנה המנהג להתיר, ובספירה המנהג לאסור".

גם בהלכות בין המיצרים נקטו הפוסקים שיש להחמיר בשמיעת מוזיקה, כמבואר באגרות משה [2] או"ח ח"ד סימן כא אות ד), וכפי שיוצא מדברי המנחת יצחק הנ"ל [3]. וכן פסק בשו"ת יחוה דעת [3] "בימי ספירת העומר וכן בימי בין המצרים, בוודאי שאסור גם כן לשמוע בהם שירים עם כלי נגינה. וביותר יש להחמיר בימי בין המצרים, כמו שאסרו בהם חז"ל כמה עניינים של שמחה". והוסיף: "אף על פי שמותר מעיקר הדין לשמוע בשאר ימות השנה דרך הרדיו ורשם קול, שירי קודש המלווים כלי נגינה, אבל בימי הספירה וכן בימי בין המצרים, יש להימנע מלשומעם". וכן הובא בשם הגרי"ש אלישיב [6] אשרי האיש פרק סה סע' כ) "אין לשמוע בימי הספירה קלטות וניגונים".

שמיעת "שירי רגש" שקטים

ג. מדברי המג"א שאסר "לעשות ריקודים ומחולות", משמע שאסור לשמוע כלי זמר רק כאשר שומעים זמר המביא לידי ריקודים ומחולות, וכפי שהובא בשם הגרש"ז אויערבך בספר הליכות שלמה [6] כי "יש להימנע בימים אלה מכל שירה המעוררת לריקוד ומחול, אבל שירה המרוממת את האדם אך אינה מביאתו לריקוד ומחול, מותרת".

וכן מבואר בהרחבה בדברי רבי אליהו שלזינגר [רבה של שכונת גילה בירושלים] בשו"ת שואלין ודורשין [4]-[5] שהתיר "שמיעת נגינות רגועות, שירי רגש וערגה וכיוצא בזה" ברדיו בימי ספירת העומר, היות וכל האיסור הוא "ריקודים ומחולות". ועי' בדבריו במה שדחה את כל ראיותיו של המנחת יצחק [3], והוסיף כי יש להתיר השמעת מוזיקה מסוג זה בערוצי הרדיו בימי ספירת העומר, כדי שלא יבואו לשמוע מוזיקה אסורה בערוצי רדיו אחרים, וכפי שהתירו פוסקי הדור הקודם להדפיס  עיתונים בחול המועד, וסיים: "וכל אדם יש לו בביתו מכשירי הקלטה וקלטות לרוב, ואין הדברים משמחים כל כך כמו בשנים שעברו, שלא היו רגילים בכל אלו. וגם לרבים זה נחשב להם כרפואת הנפש לשמוע זמירות ופסוקים עם כלי זמר, והדבר מציל אותם מדיכאון מחשבות רעות וזרות. ומקיימים מאמר קדושים "מצוה גדולה להיות בשמחה" גם בימי הספירה, שעכ"פ איננו מראים את השמחה בחוץ, אבל בפנימיות יש להיות שמח כי העצבות מביאה את האדם לידי חטאים ומרעין בישין". ומתוך כך קבע: "על כן הדבר פשוט דיש להתיר לשמוע נגינה שקטה גם עם ליווי של כלי זמר בימי הספירה. וכן שמעתי בשם רבנים גדולים וחשובים שליט"א".

ברם הגר"ש ואזנר, אליו שלח הרב שלזינגר את תשובתו הנ"ל, לא הסכים עמו, וכתב: "ואודות מנהג ימי הספירה, אוכל רק להעיד מה שראיתי ושמעתי גם מגאוני עולם שהמדקדקים בהנהגה בכל המדינות  היו מנזרים עצמם מזה, ואין זה מתפקידינו להקל ראש בזה וכיוצא בזה", יעו' בדבריו, ובמה שהעתיק שם מתשובתו הנוספת בענין זה.

•  •  •

פרקי חזנות ומוזיקה קאלסית - הגרש"ז אויערבך [6] הליכות שלמה, הערה כב) התיר שמיעת פרקי חזנות ונגינות קלאסיות בימי ספירת העומר. אך בהערות (שם) ציינו "דאין לנהוג היתר זה בשופי, דסוף סוף נהגו במיעוט שמחה בימים אלו ורק כשקיימת סיבה יש להתיר". ברם הגרי"ש אלישיב [6] אשרי האיש סע' כ) כתב לאסור שמיעת חזנות.

שירה בפה ושמיעת מוזיקה וואקלית - בשו"ת יחוה דעת [3] התיר שירה בפה ללא כל הגבלות, וכן הובא בשם הגרי"ש אלישיב [6] סע' כ) "דלא ניכרת השמחה בזה בפועל". אך כאשר מושמעת שירה וואקלית של שירים שמחים בקלטת או בדיסק, החמיר הגרי"ש. וכן נראה מדברי הגר"ש ואזנר בשו"ת שבט הלוי [3] ח"ח סימן רכז). ובספר פסקי תשובות [7] סימן תצג אות ד) כתב לחלק בין שירת ניגוני דבקות לשירים המעוררים לריקוד ומחול, יעו' בדבריו.

נגינה בכלי זמר בסעודת מצוה - בשו"ת יחוה דעת [3] כתב: "בשמחת מצוה, כגון ברית מילה או פדיון הבן, או סיום מסכתא, או בר מצוה, מותר לשמוע שירי קודש המלווים בכלי נגינה, שכל שהיא שמחת מצוה יש להקל בדבר". וראה בדברי הגרש"ז אויערבך [6] הליכות שלמה הערה 57), והגרי"ש אלישב [6] סע' כא) בנדון זה, וסיכום הדינים בפסקי תשובות [7] הן בנוגע לימי בין המיצרים והן בנוגע לימי ספירת העומר.

המתפרנס מנגינה ולימוד נגינה - באגרות משה [2] או"ח ח"ג סימן פז) כתב כי למורה מותר ללמד נגינה בימי בין המיצרים וספירת העומר כדי להתפרנס "דלדידיה אין זה ענין שמחה. ואם הוא להנאתו, אסור אף ללמד, דגם זה הוא הנאה, ואסור בימי ספירה בענייני שמחה". ובנדון לימוד נגינה נקט הגרי"ש אלישיב [6] סעי' כה) ש"כל זמן שאוחז בתחילת הלימוד ולא יוצא שיר גמור, מותר. אבל כשיודע כבר לשיר, ותוך כדי לימוד יוציא שיר גמור, אין ללמוד נגינה בימים אלו". וראה בדברי רץ כצבי [9] אות ט).

• חוגי נגינה ומחול בבתי ספר וגני ילדים - אשרי האיש [6] סעי' כו), רץ כצבי [9] אות י).

• שמיעת מוזיקה בשיעורי התעמלות - רץ כצבי [9] אות יא).

• האזנה למרכזיה המשמיעה שירים בזמן המתנה למענה בטלפון - אשרי האיש [6] סעי' כז).

• ריקוד לחתן בישיבה - הגרש"ז אויערבך [6] הליכות שלמה הערה כ) אסר, והגרי"ש אלישיב [6] סע' כג) התיר.

• מוזיקה בחול המועד פסח - עי' באשרי האיש [6] סעי' כז) ובפסקי תשובות [7] סי' תצג אות ו) כתב שמנהג העולם להקל.

• ריקודים וכלי זמר מל"ג בעומר ואילך - הליכות שלמה [6] הערה כג) ובפסקי תשובות [7] סי' תצג אות ו)

•  •  •

ההבדל בין האיסור לשמוע מוזיקה בימי בין המיצרים לבין האיסור לשמוע מוסיקה בימי ספירת העומר

ד. ברץ כצבי [8]-[9] הרחיב לבאר את ההבדל בין המנהגים שנוהגים בימי בין המיצרים, שעניינים אבלות על חורבן בית המקדש, לעומת המנהג לא להרבות בשמחה בימי ספירת העומר שאינו בגדר מנהגי אבלות [ובפרט לפי דברי הרמב"ן [1] שהימים שבין פסח לעצרת הם "כחולו של מועד", עי"ש בדבריו].

• תכלית המנהג למעט בשמחה בימי ספירת העומר - חיזוק הזהירות בכבוד הזולת, יעו' בדברי מו"ר הגרש"ז ברוידא זצ"ל, ראש ישיבת חברון, בספרו שם דרך [9]. וזו גם תכלית מנהגי ימי בין המיצרים לחזק את אהבת החינם.

(ללא נושא)

תגובה על שיעור רנ"ב

 

בס"ד

שעור רנ"ב - מוזיקה בימי ספיה"ע ובין המיצרים

 

לפי המתבאר בהרחבה, הרי שכ"ש וק"ו שגם באופנים נוספים ששומעים מוזיקה יש לדון אם לאסור בימים אלו וכגון:

א. מנגינה המשמשת כצלצול פלאפון - לכאו' אין בכוונת השומע, והמכוון להשמיע זאת לשמוח ולגרום שמחה, שהרי מיד שהמנגינה מתחילה, מנתקים אותה כדי לשוחח. וזה רק כדי לדעת על שיחה נכנסת.

וא"כ אין להחמיר [כמו שיש רבים] ואי"צ להחליף את המנגינה הקבועה בצלצול יבש וסתמי.

ב. מנגינה המשמשת כצלצול בהפסקות בת"ת ובתי ספר - באופן זה לכאו' המטרה מלבד להודיע זמני ההפסקות התחלתם וסופם, גם להכניס אוירה של שמחה וכדו', והראי', מזה שמחליפים הניגונים לפי זמני השנה והחגים, וגם מזה שהמנגינה ממשיכה במשך דקות ספורות [לא כמו צלצול הפלאפון, וההמתנה בטלפון וכדו']. וא"כ מכיון שמטרת המנגינה להכניס "אוירה" של שמחה הרי שיש איסור בדבר וצריך להחליף למנגינת שירי רגש והתעוררות וכדו', שבאופנים אלו מתבאר בשיעור שיש להקל גם לשיטות האוסרים.

 

והנני בברכת התורה

מברך בהצלחה רבה

ושנזכה לקבלת התורה בשמחה

י. א. ר.

כולל "בית ישראל"

ירושלים 

 

עגלת קניות

Your Cart2
  • x 1 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
    הסרה | הוספה
  • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק א
    הסרה | הוספה
סה"כ: 65.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה