פרשת וזאת הברכה – התורה והמידות (אור החיים)

תקציר השיעור

התורה והמדות 

א. וזאת הברכה – "נתכוון הכתוב לשבח איש האלוקים מה גדלו מעשיו" 

בעומק ההתבוננות בברכת משה רבנו לבני ישראל בערוב ימיו, טמונה שלימות בלתי נתפסת של טהרת המידות – לברכם בכל לבו ללא כל תרעומת, למרות שבעבורם לא זכה להיכנס לארץ ישראל.

ב.  שלימותו של משה רבנו במידות הטובות – בגלל יראתו מהאלוקים

מלשון הכתוב "איש האלוקים" למדנו כי שלימות המדות של משה רבנו לא היתה בגלל התכונות הטבעיות בהן ניחן, אלא "לצד יראתו מאלוקיו" – בקנין מתוך עמל וביגיעה.

  • אמנם דברים אלו לכאורה עומדים בסתירה, למה שכתב האור החיים הקדוש בפרשת שמות "כי משה נביא היה בטרם יצא מבטן אמו", ויש ליישבם.

ג. משה רבנו והציור שצייר המלך הערבי

בפירוש התפארת ישראל המשניות בסוף מסכת קידושין מובא סיפור על ציור קלסתר פניו של משה רבנו, ממנו היה נראה ב"חכמת הפרצוף" כי ניחן בטבעו "בכל החסרונות שבעולם שיגנו נפש אדם המעלה". דבריו עוררו פולמוס, ואף היו שהוציאו קונטרס מיוחד להוכיח כי סיפור זה מגיע ממקורות זרים. לעומת זאת, גדולי החסידות הזכירו את המעשה בספריהם, וביארו לפי זה עניינים נוספים.

  • מכל מקום ליסוד המבואר במעשה זה – כי התורה הופכת את המדות הטבעיות של האדם מקצה לקצה, יש כאמור, מקור בדברי האור החיים הקדוש שנתבארו לעיל.

ד. אם אין תורה אין דרך ארץ – התורה היא רפואה למידות

מי שאינו יודע תורה אינו שלם במידות דרך ארץ • ראש לכל הרפואות של הנפש הוא התורה • התורה נקראת "תושיה" – כי היא מתשת כוחו בשבירת מדותיו • אהבת התורה מסלקת את המדות הרעות.

ה. אם אין דרך ארץ אין תורה – כל עבודת ה' תלויה בתיקון המידות

אמנם בהמשך המשנה אמרו חז"ל כי "אם אין דרך ארץ אין תורה", ומבואר כי תיקון המדות קודם לתורה [כדבריו הידועים של רבי חיים ויטאל "המדות הטובות הן כסא ויסוד ושורש" תרי"ג המצוות]. וכבר עמדו המפרשים כי לכאורה דברי המשנה ברישא סותרים לאמור בסיפא.

  • "צבת בצבת עשויה" – תיקון המדות נצרך כדי שהאדם יהיה כלי מוכן לקבל התורה, ואז התורה מרחיבה את הכלי שיהיה מתוקן לשלימות • התורה מרוממת את האדם במדות טובות וטוהר הנפש.

ו. יכול אדם לעשות עצמו כמשה רבנו – בעבודת המידות

ידוע האמור בחתימת התורה "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה", אולם מאידך גיסא כתב הרמב"ם: "כל אדם ואדם ראוי להיות צדיק כמשה רבנו", ויש לברר למה התכוון הרמב"ם בדבריו.

  • כל אדם לפי ערכו יכול להיות עבד ה' כמו משה רבנו לפי כוחותיו.

ז. "שבע יפול צדיק וקם" – ההפסד בקרב והניצחון במלחמה

ממוצא הדברים שנתבארו, נשכיל לשנס מותניים ולאזור כוחות, לנצח במלחמה הגדולה והבלתי נגמרת להשגת קנין התורה ושלמות המדות, ולא נירתע אפילו אם לעתים מפסידים בקרב – כי "שבע יפול צדיק", הוא התנאי לעליה וה"קימה" במסילה העולה בית א-ל.

פרשת וזאת הברכה – התורה והמידות (אור החיים)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שיעורים נוספים בעניינים הנדונים בשיעור זה:

שיעורי עולמות

גמרה של תורה

א. נחלקו תנאים בגמרא מי כתב את שמונת הפסוקים האחרונים בתורה, והקשה רבי יהודה "אפשר משה חי וכתב וַיָּמָת שָׁם משֶׁה", וצ"ע. ב. מאידך הקשה

קרא עוד

אשו משום חציו

א. איתמר: רבי יוחנן אמר 'אשו משום חציו', וריש לקיש אמר 'אשו משום ממונו', יעו' בסוגיית הגמרא למאי נפקא מינה. ב. קושיית הנימוקי יוסף: למאן

קרא עוד

מסחר בחול המועד

א. נחלקו הראשונים האם איסור מלאכה בחול המועד הוא מהתורה או מדברי סופרים, ונפקא מינה להנהגה בספקות. ב. "אמר רבא: פרקמטיא [רש"י: לעשות סחורה בחולו

קרא עוד

נרות שבת

א. מצאנו בדברי חז"ל שלושה טעמים להדלקת נרות שבת: כבוד שבת – "נרותיה הם כבודה" [ילקוט שמעוני]. עונג שבת – "וקראת לשבת עונג, זו הדלקת

קרא עוד

שתף את השיעור

היה שותף בהרבצת
תורה בתוכניות
הלימוד של עולמות

לעילוי נשמת אבינו, חמנו וסבנו האהוב

ר' יעקב צבי חיים בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל

שיעורי
רץ כצבי

שיבוט 

שיבוט פתיחה א. בשנים האחרונות, לאחר שתהליכי ההזרעה וההפריה המלאכותית הפכו לנחלת הכלל, התקדמו אנשי המדע לשלב הבא של יצירה מלאכותית של עוברים, בתהליך הנקרא

קרא עוד

הוצאת זרע לצורך שימוש בעתיד 

הוצאת זרע לצורך שימוש בעתיד  פתיחה הנושאים הנדונים לקמן, מורכבים ורגישים ביותר. בכל השאלות בענייני הוצאת זרע לצורך קיום פרו ורבו, יש לזכור בראש ובראשונה

קרא עוד

נשים במשלוח מנות

נשים במשלוח מנות הרמ"א (או"ח סי' תרצו סעי' ו) פסק: "אין שולחים מנות לאבל כל הי"ב חודש". רבים מנסים "לעקוף" את האיסור באמצעות משלוח מנות לאשתו של

קרא עוד

לקבלת תוכן
איכותי למייל

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי:

חומש
פרשת
נושאים
תת נושא
מועדים