שינוי הטבע – הלכה ומעשה

תקציר השיעור

א. הריגת כינים בשבת סוגיית הגמרא – ופסק ההלכה

בסוגיות הגמרא במסכת שבת חלקו רבי אליעזר וחכמים האם מותר להרוג כינים בשבת, וטעם ההיתר משום שהכינה "אינה פרה ורבה". סוגיא זו היא הבסיס לדיון ההלכתי בענין "השתנות הטבעים" וההלכה.

ב. הריגת כינים בשבת – המציאות סותרת את דברי חז"ל

• דברי הגמרא ופסק השו"ע לכאורה תמוהים מאד, בזמנינו ידוע לכל שהכינים נוצרים מביצים בדרך של "פריה ורביה", ונמצא כי המציאות מכחישה את דברי חז"ל וההלכה שמותר להרוג כינים בשבת.

• ההסבר מחייב את הדין או להיפך, הדין מחייב הסבר.

• הקשר בין תכונת "פרה ורבה" לאיסור נטילת נשמה.

ג. הריגת כינים בשבת בזמנינו – הכרעת הפוסקים למעשה

• • •

מסוגיא זו של הריגת הכינים, שבה המציאות הטבעית בת זמנינו לא מתאימה עם דברי חז"ל ופסיקת השו"ע, נבוא לדון במקומות נוספים בהם מצאנו כי הטבעים השתנו מכפי שהיה בזמן חז"ל, ומתוך כך נבדוק כיצד יש לנהוג להלכה ולמעשה בזמנינו בדברים אלו.

ד. אכילת בשר ודגים ביחד מחשש לצרעת – הדין בזמנינו

ה. אכילת דגים סמוך לצידתם – השתנות הטבעים והרפואות בזמן הזה

ו. תענית ופתרון חלומות בזמנינו

ז. דברים הנוהגים בסעודה שהשתנה טבעם בזמן הזה

ח. שינוי הטבע בחודשי ההריון והלידה של האשה

ט. הצלת תינוק שנולד בחודש השמיני – מדינא דגמרא ועד ההלכה בזמנינו

• • •

ממוצא הדברים ננסה למצוא הגדרה – אימתי עומדות ההלכות במקומן למרות השינויים המציאותיים בטבע, ואימתי ההלכה משתנה בהתאם לנסיבות ולמציאות הטבעית המעודכנת.

י. שינוי הטבעים – עקרונות יסוד

יא. מאמרים מסכמים

שינוי הטבע – הלכה ומעשה

שינוי הטבעים – הלכה ומעשה

 

הריגת כינים בשבת סוגיית הגמרא – ופסק ההלכה

א. "חז"ל ציינו נימוקים ותיאורים שונים להלכות שונות המבוססים על נתונים והנחות מדעיים מתחומים שונים. חלקם נכתבו כנתונים עובדתיים גרידא, וחלקם נכתבו כטעמים למצוות, תקנות, או גזירות. בדורות מאוחרים יותר, יש שהתברר שחלק מהנתונים ומההנחות המדעיים שבחז"ל נמצאו כאינם תואמים את המציאות כפי שנראית לעין, או כפי דעת המדענים שבאותו דור. ודנו הפוסקים אם אומרים בזה שנשתנה הטבע בהשוואה" [מתוך אנציקלופדיה רפואית הלכתית (1א)]. הדיון ההלכתי בנושא השתנות הטבעים, בא לידי ביטוי משמעותי, בסוגיית הריגת כינים בשבת, שנעסוק בה בהרחבה.

במשנה במסכת שבת (1א) נתבאר האיסור להפלות כלים, דהיינו לבער את הכינים מהבגדים. ובסוגיית הגמרא במסכת שבת בדף י"ב (1ג) ודף ק"ז (2) נחלקו רבי אליעזר וחכמים האם מותר להרוג כינים בשבת. לדעת רבי אליעזר "ההורג כינה בשבת כאילו הורג גמל", אולם לדעת חכמים ובית הלל, מותר להרוג כינים בשבת, מכיון שהם אינם נוצרים מפריה ורביה ככל בעלי החיים, ועל כן אין בהריגתם איסור משום נטילת נשמה. ואילו פרעוש, גם לדעת חכמים חייב בהריגתו בשבת [ועי' בתוספות (שבת יב, א ד"ה שמא (1ג) מהי ה"כינה" המותרת בהריגה בשבת].

בשו"ע  (3) נפסק כדעת חכמים שמותר להרוג בשבת כינה ולא פרעוש.  וביאר המשנה ברורה (ס"ק לח) שהטעם לחלק ביניהם הוא שהחיוב בהריגת בעלי חיים בשבת נלמד משחיטת אילים מאדמים שהיו במשכן בשביל עורותיהם "ואמרינן מה אילים מאדמים שפרים ורבים אף כל שפרים ורבים, לאפוקי כינה דאינה באה מזכר ונקבה אלא באה מן הזיעה לא חשיבא בריה, אבל פרעוש אע"פ שגם היא אינה פרה ורבה, מכל מקום כיון שהוייתה מן העפר יש בה חיות כאלו נברא מזכר ונקבה, וחייב עליה משום נטילת נשמה".

 

הריגת כינים בשבת – המציאות סותרת את דברי חז"ל

ב. אך דין זה תמוה ובלתי מובן, וכפי שתמה רבי צחק לאמפרונטי [מגאוני איטליה לפני כשלוש מאות שנה] בספרו פחד יצחק (4) שהרי בזמן הזה מפורסם וידוע לכל שהכינים נוצרים מביצים בדרך של פריה ורביה, ונמצא כי המציאות לכאורה מכחישה את דברי חז"ל וההלכה שמותר להרוג כינים בשבת "ואם כן שומר נפשו ירחק מהם, ולא יהרוג לא פרעוש ולא כינה, ולא יכניס עצמו בספק חיוב חטאת".

הוא הפנה את התמיהה לרבי יהודה בריל ממנטובה. והר"י בריל השיב לו, שאף על פי כן – "אין לשנות הדינים המיוסדים על קבלת קדמונינו בשביל חקירת חכמי אומות העולם ואין לזוז ממה שנפסק על פי גמרותינו אפילו כל רוחות החקירות האנושיות שבעולם באות ונושבות בו, כי רוח ה' דבר בנו". אולם ר"י לאמפרונטי הגיב, כי דברים אלו הם נגד הסברא, ופעמים שגם דברי חז"ל הם "מפי השכל והחקירה האנושית ולא מפי הקבלה". ולכן לדעתו יש להחמיר ולא להרוג כינים בשבת, משום שמציאות הדברים שונה מכפי שאמרו חז"ל.

אלא כנגד דברי ר"י לאמפרונטי יצא הרב דסלר, מנהלה הרוחני של ישיבת פוניבז', בספרו מכתב מאליהו (5א) בדבריו אודות ההסברים הטבעיים של חז"ל, באומרו "שלא ההסבר מחייב את הדין, אלא להיפך, הדין מחייב הסבר". והטעם המוזכר בגמרא אינו הטעם היחידי האפשרי בענין, ולפעמים חז"ל נתנו הסברים לפי ידיעת הטבע שהיתה בעיניהם, אך אם בזמנינו מוכח שהמציאות שונה, חובה עלינו לחפש הסברים אחרים שבהם יתקיים הדין על מכונו לפי ידיעות הטבע שבימינו. והוא סיים את דבריו ש"גם אם לא נמצא טעם הגון, נאמין באמונה שלמה שהדין אמת ואל ה' נייחל שיאיר עינינו למצוא הסבר מתאים".

בענין הכינים, מבאר הרב דסלר, שיתכן שמכיון שביצת הכינים קטנה מאד היא נחשבת כ"בריה פחותה" ואין בהריגתה משום נטילת נשמה.

הסבר אחר מדוע אין איסור נטילת נשמה בהריגת כינים גם בזמן הזה, מבואר בספר נתיב חיים (5ב). ותוכן דבריו, שמעלת דבר שהוא "פרה ורבה" מעלתו שהוא בעל חי שקיומו תמידי וקבוע בעולם ובזה יש בו חשיבות, ולכן ההורגו חייב משום נטילת נשמה, משא"כ בעל חי המתהווה על ידי מקרה בעלמא ואין לו קיום תמידי בעולם ובלא עיפוש אינו מתקיים, אינו נחשב "חיות קבועה" אלא "עראית", ומשום כך ההורגו אינו חייב משום נטילת נשמה, כי אין זה "חיות חשובה". וזהו מה שנלמד מהמשכן שדווקא בחיות קבועה וחשובה יש חיוב נטילת נשמה [ולפי זה, הכלל שאמרו בש"ס הוא "סימן" שכל דבר שפרה ורבה קיומו קבוע שמתרבה בקביעות וקיומו תמידי].

הריגת כינים בשבת בזמנינו – הכרעת הפוסקים למעשה

ג.  סיכום השיטות ודעת פוסקי דורינו בדין הריגת כינים בזמנינו, להלכה ולמעשה, ובירור התאמת דברי חז"ל והשו"ע שהתירו להרוג כינים בשבת עם המציאות הטבעית – ראה במאמרו של הרב לייטנר בקובץ ישורון (6ב) ובספר ארחות שבת (6א)

  • • •

מסוגיא זו של הריגת הכינים, שבה המציאות הטבעית בת זמנינו לכאורה אינה מתאימה עם דברי חז"ל ופסיקת השו"ע, נבוא לדון במקומות נוספים בהם מצאנו כי הטבעים השתנו מכפי שהיה בזמן חז"ל, ומתוך כך יש לבדוק כיצד יש לנהוג להלכה ולמעשה בזמנינו בדברים אלו.

ד. אכילת בשר ודגים ביחד מחשש לצרעת, הדין בזמנינו – במסכת פסחים  (7א) נאמר שאין לאכול בשר עם דג ביחד מחשש סכנת צרעת. וכן נפסק בשו"ע (יו"ד סימן קטז סע' ב) ובשו"ע או"ח בהלכות סעודה (7ב) שמשום כך חובה ליטול ידים בין בשר לדגים "דקשה לדבר אחר [צרעת] וחמירא סכנתא מאיסורא". אולם כבר כתב המג"א [הובא במשנ"ב סי' קעג ס"ק ג] שבזמנינו אין סכנה כל כך, כי בכמה דברים נשתנו הטבעים.  פרטים נוספים בדין זה, ראה בספר שמירת הגוף והנפש (7ג).

ה. אכילת דגים סמוך לצידתם – השתנות הטבעים והרפואות בזמן הזה – במסכת מועד קטן (8א) מובא שעדיף לאכול  דגים לאחר שעבר זמן מצידתם, מאשר דגים טריים בשעה שניצודו. וכבר ציינו שם התוספות כי "בזמן הזה תופסים סכנה למיכל סמוך לסירחון". וכתבו תוספות "ושמא נשתנו [הטבעים] כמו הרפואות שבש"ס שאינן טובות בזמן הזה".

ו. תענית ופתרון חלומות בזמנינו – לענין פתרון חלומות, כתב בשו"ע הרב (8ב) שבזמנינו נשתנו פתרוני החלומות מזמן חכמי התלמוד כמו שנשתנו הרפואות ממה שהיה בזמנם.

ז. דברים הנוהגים בסעודה שהשתנה טבעם בזמן הזה – בשו"ע נפסק בהלכות דברים הנוהגים בסעודה (8ג) "אכל כל מאכל ולא אכל מלח שתה כל משקה ולא שתה מים ביום ידאג מפני ריח הפה ובלילה מפני ריח הפה ומפני אסכרה". וגם כאן הביא המשנה ברורה שם את דברי המג"א, שבזמנינו אין מקפידים על כך, כי נשתנו הטבעים.

ח. שינוי הטבע בחודשי ההריון והלידה של האשה – הרמ"א פסק בשו"ע אבן העזר (9א) כי בזמנינו השתנו הטבעים בכמה דברים, וכמבואר  שם לענין שינוי הטבע בחודשי ההריון והלידה של האשה.

ט. הצלת תינוק שנולד בחודש השמיני – מדינא דגמרא ועד ההלכה בזמנינו – עוד מצינו בדברי הפוסקים, שלמרות שמדינא דגמרא והשו"ע (9ב) אין לתינוק שנולד בחודש השמיני כל סיכוי לחיות, ולכן אין מחללים עליו שבת להצילו והוא נחשב כמוקצה שאסור לטלטלו – נקטו פוסקי זמנינו, שעם התפתחות הרפואה ושינוי המציאות הטבעית,  ודאי שחייבים לחלל שבת להצלת תינוק הנולד בחודש שמיני [עי' בדברי החזון איש (9ג), ובשמירת שבת כהלכתה (9ד)].

  • • •

י. שינוי הטבעים – עקרונות יסוד

ממוצא הדברים ננסה למצוא הגדרה – אימתי עומדות ההלכות במקומן למרות השינויים המציאותיים בטבע, ואימתי ההלכה משתנה בהתאם לנסיבות ולמציאות הטבעית המעודכנת.

חז"ל חייבו למצוץ את מקום המילה עד שיצא דם כדי שהתינוק לא יבוא לידי סכנה, וכפי שנפסק ברמב"ם (10א). ואילו בדורות מאוחרים יותר, יש רופאים הסוברים שלא רק שאין סכנה במנעות ממציצה, אלא שאדרבה, יכולה להיות סכנה במציצה מחשש זיהום. ובכל זאת הכריע בשו"ת מהר"ם שיק (10ב) שאין לבטל את המציצה בזמנינו, כי דברי חז"ל מבוססים על פי הקבלה, וסברת הרופאים היא על פי הרוב, ולכן בספק סכנה אין הולכים אחר הרוב.

בתוך דבריו כתב המהר"ם שיק, שלמרות שמצינו בדברי הפוסקים שנשתנו הטבעים, כלל זה לא נאמר בדבר שהוא הלכה למשה מסיני. וכעין זה מבואר גם בדברי רבי דוד מקרלין בשו"ת שאילת דוד (10ג) ש"שינוי הטבעים" לא נאמר בדברים שנמסרו בקבלה ברורה ואין בהן מחלוקת, ראה בדבריו.

 

מאמרים מסכמים

יא. סיכום דברי הפוסקים בהגדרת הכללים לקביעת מושג השתנות הטבעים – ראה בספר השתנות הטבעים בהלכה (11)-(12), ובאנציקלופדיה רפואית הלכתית (13).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שיעורים נוספים בעניינים הנדונים בשיעור זה:

לקבלת תוכן
איכותי למייל

שיעורי עולמות

הנחה כנגד האש

א. הנחה כנגד האש – סוגיית הגמרא ודברי הראשונים בתלמוד הבבלי והירושלמי מבואר שאסור להניח מים שלא נתבשלו סמוך לאש

קרא עוד

תולעים בדגים

א. תולעים שלא פירשו – סוגיית הגמרא ודברי הראשונים בדברי הגמרא בחולין מבואר כי תולעים שנוצרו בתוך פרי מותרים באכילה

קרא עוד

מכירת עליות

א. חז"ל למדו מהפסוק "וְקִדַּשְׁתּוֹ כִּי אֶת לֶחֶם אֱלֹקֶיךָ הוּא מַקְרִיב", שיש לקדש את זרע אהרן "לכל דבר שבקדושה – לפתוח ראשון

קרא עוד

אפרושי מאיסורא

א. מעשה במשגיח בישיבה שמצא אצל אחד התלמידים מכשיר טלפון נייד עם גישה לאינטרנט, וכדי להדגיש את חומרת הסכנה הרוחנית הטמונה

קרא עוד

שתף את השיעור

היה שותף בהרבצת
תורה בתוכניות
הלימוד של עולמות

לעילוי נשמת אבינו, חמנו וסבנו האהוב

ר' יעקב צבי חיים בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל

שיעורי
רץ כצבי

יג מידות בציבור 

יג מידות בציבור י"ג מידות בציבור בעת שירותי הצבאי בשנת תשכ"ט שהיתי במחנה צבאי בסיני. במוצאי שבת א' דסליחות שידרו ברדיו את אמירת הסליחות מבית

קרא עוד

אונן בספירת העומר

אונן בספירת העומר ובגדרי פטור אונן בקיום המצוות "אונן" הוא מי שמת אחד משבעת הקרובים שחייב להתאבל עליהם [אב ואם, אח אחות, בן ובת ואשה]

קרא עוד

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי:

חומש
פרשת
נושאים
תת נושא
מועדים

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי:

חומש
פרשת
נושאים
תת נושא
מועדים

שמחים שהצטרפת.

הרשמתך נקלטה במערכת.
תוכל להסיר את המייל בכל עת.

אנו מבטיחים שלא נעביר את המייל שלך לשום גורם.